OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 894. Donderdag 16 April. A0. 1896. Advertentieblad. Nieuws- en Binnenland. Advertentlën vóór 10 nor «>p den dag der nltgave. Prijs der Advertentièn Van 1 tot i regels 80 Ct». Iedere regel meer 6 Cts. Groats letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worde» aangenomen bij de Uitgevers LAN9EVELD BE ROOIJ, ParkstraatBtrsa op Tixkï. Dit blad verschuilt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor dsn Buna 80 Cts. Franco per post door ge heel Nkdbblamd 46 Cts. Naar Aiobika en andere landen met verhooging der porto's. DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL brengen ter openbare kennis, dat by ben is ingekomen een verzoekschrift van PIETER CORNELIS KOORN, wonende te den Burg, om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein, in de gelagkamer en het voorhuis van het perceel staande in de Parkstraat, aldaar, wijk B n°. 336. Texel, den 14 April 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. VERGUNNINGSRECHT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel brengen ter ke nnis van belanghebbenden, dat het vergunningsrecht moet betaald worden ten kantore van den Gemeente Ontvanger, uiterlijk op 30 April a. s. Na dien dag wordt geen betaling meer aange nomen en is de vergunning van rechtswege vervallen. Texel, 15 April 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 15"April 1896. De markt van Maandag beteekende alsnog weiniger waren slechts aangevoerd 4 Koeien, 8 nucht. Kalveren. Naar wij vernemen is P. J. de Braai, zoon van den heer C. A. de Braai, H. d. S. alhier, geslaagd bij het toelatings-examen tot plaatsing als leerling aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem. Naar wij vernemen wordt de heer W. Dalmejjer Wz., klerk bij de H. IJ. S. Maat schappij, aan het Station te Wormerveer, met 18 April als zoodanig overgeplaatst naar 1 Amsterdam. De Cocksdorp, 14 April. Met het bergen der lading van de „Stanley" gaat het niet voorspoedig; slechts een gering aantal balen heeft men in de vorige week uit het schip kunnen krijger. Een der omgevallen masten heeft men door middel van dyaamiet verwijderd, bij welk gevaarlijk werk een stuk ijzer in eene schuit drong en er een groot gat in sloeg, gelukkig evenwel zonder persoonlijke ongeluk ken te veroorzaken. Verder is men van plan ook het dek te laten springen, waardoor het lossen gemak kelijker zal worden gemaakt. De werkzaam heden worden verricht dcor lieden van Maassluis en den Helder, welke laatsten zich hier metter woon hebben gevestigd. Tevens zijn twee duikers werkzaam, daar de lading geheel onder water zit. Vervolg van het artikel „een voorjaarsreis door Noord-Nederland", Texel betreffende, (zie ons vorig nummer.) „In 't hotel de Lindeboom, 't bewuste eerater&nga-hotel, dat zeer aanbevelenswaardig is, gingen wy ons even opknappen van de reis en dineerden daarna. 'tWas aaD tafel heel gezellig. Een prettig discours; uit beleefdheid voor ons, hoofdzakelijk loopend over Tesselsche aangelegenheden, „Men leeft er aardig. BjJ bjjna volkomen ge brek aan de vermaken, die w)J kennen, brengt men er de winteravonden onder zelf ingerichte pleziertjes door. „Er is een rederijkerskamer, die eiken winter eenige uitvoeringen geeft, er is een nutsdeparte- ment dat eiken winter eenige sprekers van buiten laat komen, er is een ysclub, die eiken winter jjsfeesten organiseert enz. Dit jaar heeft de ya- club, bjj gebrek aan ijs, een operette ingestudeerd en heel verdienstelijk opgevoerd. „Na 't diner wandelden wij het dorp eens rond. De eigenaardige bouw maakte dat een wandeling van veel verrassingen. Telkens stonden wy voor een oud merkwaardig huisje. De notaris woont in het oudste huis van het dorp, dat om zyn bewoner het no'arishuis heet. 't Heeft een zestiende-eeuwschen gevel, grijs, vol lofwerk. 't Werd langzaam avond. Achter de onbegor- djjnde ramen van de huizen zaten de bewoners en keken nieuwsgierig naar de vreemde voorby- gaugers. Overal gloeide in het kamerbinnen, het witte lichtje onder den theepot. „Er was iets heerlijks geheimzinnigs in deze avondwandeling door 't ons onbekende origineele dorp. Een teere nevel zweefde door de smalle aardige straatjes, voor ons op enkele passen even wegsluitend allerlei kleine intieme verras singen. „Hier en daar stond vóór een huisje een groep mannen kalm te praten. 'tWas een rustig gesprek over den rustigen dag. „Eén zei ons dat het een mooie avond was, wat wy hem natuurlijk toestemden. Dat was de aanleiding tot een gesprek. „De oude man vertelde, dat bij nooit van het eiland was afgeweest. 't Is zeker wel mooi, bè, dtór over de zee Waarom kom je zelf niet eens kijken Ik Wat moet ik er doen Ik ken er niemand, ik woon met m'n vrouw en m'n zoon hier heel goed. Myn vader is er ook nooit af geweest en m'n zoon gaat er ook nooit af, want hy 'hoeft niet te loten. Heb je dan nooit eens verlangd ergeDs anders te wezen? Wel neenik, waarom 'k Heb het hier best hoor En je hebt hier net zoo goed huizen en land als daarginder. Misschien wat mooier, maar 't is ook steenen en kalk 1 „Toch was dit wondermensch niet eenzydig. Hy had veel kranten gelezen, ook andere dan het Tesselsche krantje, en hy wist dat „daar ginds" socialisten zjjn, en dat er dikwyis ruzie is, en dat in Den Haag de KoniDgin woont en de RegeeriDg en nog veel meer. Nu ja, wat heb ik daar nu aan te zien Wy wandelden verder. Het dorp uit. Toen kwamen wy buiten op een stillen landweg. Daar was de ontzaglyke heeriykheid van den avond. Langzaam daalde by, largzaam en geluidloos. „Wy gingen van het grintpad af en liepen voorzichtig op het zy-zand om geen profane geluidjes in deze ontroerende heeriykheid te brengen. „We hoorden het dof-ruischen der zee in de verte, en meer geluid was er niet ,'tWerd nacht...,." Oudeschild, 14 April. Het visschen naar garnalen schijnt wel de wisselvalligste visscherij te zijn, die er bestaat. Als de vangst zeer gering is, zijn gewoonlijk de prijzen voor garnalen hoog, vooral in Engeland. Nu zijn sedert een paar weken in overvloed garnalen te vangen, doch de prijzen zijn zoo jammerlijk laag, dat de visschers nauwelijks de kosten kunnen bestrijden van manden, verzending, zout, odz. Oosterend, 14 April. Alhier heeft zich een geval van Febris Typhoïdea met doodelijken afloop voorgedaan. Het lijk is op bevel van deu Burgemeester in het lijkenhuisje geplaatst. Op de vischmarkt te Rotterdam werd Maandagochtend een partij schol en scharren afgekeurd als zijnde niet meer geschikt voor de consumtie. In plaats van die rommel nu naar de vuilnisbelt giDg, werd het afgekeurde verkocht aan een vischhandelaar. Deze zal het nu zouten en drogen, om het dan weer opnieuw in den handel te brenger. Gewoonlijk is bet dan kost voor de Noord-Brabanders. Wat zullen ze smullen De heer Oosthoek, te Scheveningen, heeft op het vroeger vermelde verzoek aan den minis ter van financiën „om voor de som van vijf duizend gulden 's jaars te mogen huren het viscbrecht naar schelpen en weekdieren en deszelfs kiemen langs het strand van af den Hoek van Holland tot aan Helder zooals dat nu geschiedt met beugels (het zoogenaamde lotjeeen afwijzend antwoord ontvangen. Thans heeft hij zich gewend tot de Tweede Kamer met een r< quest, waarin hij opmerkt dat dit antwoord geen redenen behelst, terwijl hij meende te mogen verwachten dat, daar alle andere visscherijen verpacht zijn, deze onvooiziene bate aan de schatkist niet zou zijn ODtbouden, en voorts steun en medewer king der Kamer vraagt „om alsnog van den minister van fiDauciëa een gunstig antwoord te verkrijgen en dat, zoo onderhandsche ver pachting onmogelijk is, die openbaar en in perceelen zal geschieden. Met leede oogen zien de arbeiders in IJ- en Haarlemmermeerpolders weder talrijke scharen „Belgeiu"opdagen- Voor een karig loon, toereikend echter voor hunne geringe behoef ten, wordt door dezen het landwerk verricht. De meesten zijn wieders. Menigen ai beider ontgaat hierdoor de kans op goede loonen van den arbeid. Atjeh. Volgens telegrafische berichten uit Atjeh zijn de bentiDgs van Biloel en Lam- koenjit geheel geslecht. De ammunitie en kanonnen worden naar Kotta Radja gebracht. Naar de corr. van het „Hbl." te Btfavia seint, zouden er geruchten loopen dat Toekoe Oemar het voornemen zou hebben zich weder aan ons gezag te onderwerpen. Van wei- tot bouwland. In Noordelijk Haarlemmermeer en Sloten wordt bjj verschil lende veehouders, weiland tot bouwland ver werkt; wegeDS de lage melkprijzen acht men den bouw, hoofdzakelijk die van karwei, meer winstgevend. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1