Marktberichten* Buitenland. Maandagmorgen werd te Amsterdam de 10de algemeens vergadering van de „Vereeni- ging tot bevordering van de Nederlandsche visscherij" gehouden. Aan het desbetreffend verslag in de „Tel." ontleenen wij o. m. dat de Yoorz. bij de opening wees op het gelukkig verschijnsel, dat onder de reeders meer en meer aansluiting komt, getuige o. a. het uniforme tarief voor de in open zee gevonden netten, enz. Verder zeide hi) dat de havens te Scheve- ningen, Urk en Oosterend nog in overweging zijn; de Vereeniging zal de bevordering daarvan met aandacht en steun volgen. Hij herinnerde ook aan de zware verliezen van menschenlevens te Pernis, Middelharnis, Volendam, Texel, enz., geleden. Aangenomen werd het voorstel van de af- deeling Urk, dat de Vereeniging zich tot den betrokken Minister wende met het verzoek het licht geplaatst op de duinen te Terschelling, als geleidelicht met de brandaris, hooger te doen plaatsen en de lichtsterkte te vermeerderen; tot het steeds aanwezig doen zijn van een wrakton of boei op het wrak van het N.W. van Egmond gezonken stoomschip Paljas. Volendam wil het politie-toezicht op de Zuiderzee in plaats van door 2 zeilschepen door 1 stoomschip uitgeoefend zien. Oosterend deelde mee, dat omtrent de veel begeerde haven een nieuw project aan den Minister van Waterstaat enz. is overhandigd, geraamd op f 25000. De minister was z. i. zeer toeschietelijk. Ook de Staten van Noord holland zouden misschien de helft der onder houdskosten willen dragen. De kansen zijn dus mooi. Het hoofdbestuur zal overwegen of de Ver eeniging bij de Staten daarop zal aandringen. Te Kapelle op Zuid- Beierland is eeno hofstede verpacht tegen f 60 per H. A. eene pachtsom, die herinnert aan de tijden, voor de landbouw overeenkomende met Farao's vette jareD. Bovendien heeft de pachter eene cautie van een paar duizend gulden moeten stellen om te voorkomen dat de hofstede verwaarloost wordt. Een proef om appelen evenals aardappelen in te kuilen, is te Ter Apelkanaal genomen en uitnemend geslaagd. Men mag zich ver wonderen dat niet eerder de aandacht op deze goede en eenvoudige manier van appelen bewaren gevallen is. Het inkuilen ook van kool, die gaaf en friscb, als pas gerooid te voorschijn kwam, bij eene proef daarmede, verdient aanbeveling boven het bewaren op zolder of in den kelder. Op de Snakkelaarsbrug te Utrecht was Donderdagavond een drukte van belang, daar een jongen, die onaangenaamheden had gehad met zijn vader, aanstalten maakte zich te gaan verdrinken. Blijkbaar bezorgd voor zijn mooie jas, hing hij die over de brug. Bij een ig naden ken bedacht hij zich, dat het water nat was, en besloot zijn jasje maar weer aan te trekken, doch dit kleedingstuk was intusschon in handen overgegaan van iemand, die van oordeel scheen te zijn dat de levensmoede geen erfgenamen had en zichzelf dus maar tot nieuwen eigenaar verkoos. De jongen bleef dus gespaard voor een nat pak, hoewel hem deze ontdekking ook wel eenigszins als een koud stortbad op het lijf viel. Atjeh. De hoofdredacteur van de ,Amst. Ct." heeft een bezoek gebracht aan Bronbeek om daar generaal van der Heyden over de jongste gebeurtenissen op Atjeh te intervieuwen. Het kostte hem echter veel moeite om van den generaal verlof te krijgen het gevoerde onderhoud te publiceeren. In hoofdzaak komt het onderhoud hierop neer. De generaal zag den toestand ernstig involgens hem heeft Toekoe Oemar ons in de kaart gekeken en zal nu met onze eigen geweren en onze eigen patronen, wie weet hoeveel bloed van onze brave kerels doen vloeien. Nu is er maar één manier: den Atjehers toonen dat wij sterker zijn dan zfj meenen en ze over de kling te jagen. Aan den gouverneur van der Wljck zal het niet liggen, evenmin als aan generaal Vetter. Een geluk acht de generaal het dat Vetter nu tenminste alleen de baaB is door zjjn functie van leger-commandant en regeerlngs- commissaris. De eerste honderd jaar behoort, ais men Atjeh tot onderwerping krijgt, het militair bestuur gehandhaafd te blijven. Over het beschikbaar stellen van het korps mariniers verheugde de generaal zich in hooge mate. Zij zijn flinke soldaten onze mariniers en goedkooper dan de Indische soldaat. Zulk een korps moet uitgebreid worden. Wij hebben in Indie veel te weinig troepen, zoodat telkens dezelfde weer in het vuur moeten. Dat mat de soldaten te veel af. Als koloniaal bezit beschouwt de generaal Atjeh als een heerlijk land, waar alles groeit. Men kan er behalve peper, suikerriet planten tn tabak, koffie en guano, men vindt en goud en mineralen. De generaal zegt in Vetter het grootste ver trouwen te stellen, maar hij heeft een zware taak; hjj zal moeten goedmaken, wat gedurende zooveel jaren bedorven is; er opnieuw den schrik onder brengen en eigenlek met meet beginnen. Dat Toekoe Oemar verschillende posten heeft kunnen omsingelen is een gevolg van het systeem om tusschen de posten kleine posten te doen bezetten met door ons gewapende vrienden De generaal schat den Atjehschen vijand op het min3t genomen op 80.000 man. Wanneer het Vetter gelukt er den schrik weder onder te brengen, zou de generaal eene bezettings linie willen trekken van Kroeng naar Koerong Raba met groote tusschenposten en een voorpost. Lambaroe met kleine posten omringd. Men meld uit Eemland: De landverhuringen in de uitgestrekte Eem- polders, die zich tot. in Gooiland en in Gelderland uitstrekken, zijn in vollen gang. Brachten deze verpachtingen ten vorigen jare reeds minder op dan den eigenaars lief was, ditmaal is er over het algemeen een nog sterkere daling waar te nemen. Sommige perceelen brengen zelfs 15 gulden per dam maat (ruim 7s H.A.) minder op dan in 1895; zelfs werd bij een verhuring een stuk land, dat in 1894 nog f 7000 de9d, dit jaar voor slechts 8800 gulden verpacht. Over het geheel bedragen de ver liezen voor de eigenaars 20 tot 25 procent. De waterkeerende dijk van den polder „Madroelen" te Perni«, die bij den laatsten storm zooveel geleden heeft, is thans op de meeste plaatsen geheel weg. De polder hopt thans bij elk hoog getij vol, zoodat het land niet te gebruiken i3. De bewoners van den Nieuwendijk ondervindon daarvan veel last, doordien de kelders hunner huizen geregeid vol water staan. Vrijdag hebben de sfoomschelpetzuigers „Friesland" en „Tijd"bun werkzaamheden op het wrak van het „goudschip" aangevangen en de „Lutins" weder op één punt bloot gezogen, er werden verschillende voorwerpen, als kogels, huidkoper, één Spaansche mat enz. bovenge bracht. In den tijd van drie uur had men het tot eene diepte van 30 voet gebracht, een bewijs van de kracht, waarmede genoemde booten kunnen werken. Vindt de justitie niet iedereen, dien zij zoekt, men moet dan ook erkennen, dat zij heel wat te zoeken heeft. Vanwege het departement van justitie is nu een alphabetische lijst van signalementen uit gegeven, voorkomende in het Algemeen Politie blad welke op 1 Januari 1896 nog niet wareD ingetrokken of vervallen. De lijst is een boek deel van 175 bladzijden. Dit vormt ongeveer een lijst van een tweeduizend personen. Moderne dames-kleeren. Men neme stof voor twoe rokken en make daarvan de mouwenvervolgens neme men stof van één mouw en make daarvan den rok. I leefde steeds op zeer grooten voet en was door j zfjn vrijgevigheid bekend en omz(jn weldadigheids zin algemeen geëerd. De handel in alcoholische dranken, in 't groot en in 't klein, is zeker een van de voordeelig- ste zaakjes die men by de hand kan nemen, maar gezond is het niet. Volgens officiëele opgaven waren er in Pruisen van 11904 dooden brouwers, branders, bierbottelaars, hotelhouders en herber giers slechts 7889 die hun natuurlijken dood stierven, 2197 aan beroerte, 459 aan droDkemans- waanzin, 807 aan zelfmoord, 632 door een of ander ongeval. Te Froidmont, b(j Doornik is Dondermiddag een brand geweest in krankzinnigengesticht. De brand was aangekomen op een zolder boven de idiotenzaal, waar twintig zieken lagen, aan wie voor een deel reeds reeds het oliesel was toege diend. De monniken brachten dadelijk de idioten over naar de ziekenzaal en trachtten den brand te beperken, wat met behulp van de spuitgasten uit Doornik en den omtrek tamelijk wel gelukte; maar de geheele vleugel is vernield. De krankzinnigen schepten een kinderlijk ver maak in het kijken naar de vlammen; vijftien zijn in de verwarring ontsnapt. De reeders van de Grathie hebben, in ver eeniging met de betrokken verzekeringmaatschap- pïjen, besloten om door een Duitschen duiker een proef te doen nemen tot berging van een gedeelte der lading van de Elbe. Deze proef zal genomen worden door den duiker Oskar Müssig uit Breslau, die voor de gevaarlijke onderneming een vergoe ding bedongen heeft van 10 Mk. per uur arbeidens onder water en een derde der opbrengst van de geborgen goederen. Op zulk een diepte, in dit geval wel 100 voet, te duiken, mag inderdaad een uiterst moeieljjke onderneming,een waagstuk zelfs, genoemd worden. In sommige gevallen zijn duikers tot op eene diepte van 200 Eng. voet afgedaald, maar van een lang verblijf op deze diepte kan geen sprake zijn, allerminst van het verrichten van zwaren arbeid. Ook op diepten van 150 voet is dit nog het geval; de grens die voor de zeer sterke personen gesteld wordt, waar het op het uitvoeren van betrekkelijk zwaar werk ODder water aan komt, bedraagt 60 80 voet. Müssig heefc zich tot duiker gevormd bij de Duitsche marine; hfj behoorde tot de bemmning van de Grosser Kur- fürst, toen dit schip verongelukte. Hjj is nu reeds, vergezeld door nog 5 Duitsche duikers, uit Breslau vertrokken. Het maandelijks rapport van het landbouw- departement over de oogst in de Vereenigde Staten stelt den gemiddelden toestand der winter tarwe van het geheele land op 77.1 en voor rogge 82.9. De droogte, gebrek aan sneeuw en het veranderlijk weer gedurende den winter waren nadeelig voor den oogst in de oostelijke staten. Tegenwoordige toestand wordt gunstig genoemd. Te Bologne is in 87-jarigen ouderdom over leden graaf Cesare Mattei, die een soort pillen in een handel bracht, welke als geneesmiddel tegen alle kwalen moesten dienen. Hoewel de verkoop verboden en de pillen een voorwerp van spot by heel de medische faculteit waren, heeft de graaf er toch enorme zaken mee gedaan, zoo- dat hjj een vermogen van 10 millioen lire nalaat aan zjjn aangenomen zoon, na aftrek vaneenige legaten, waaronder 2 millioen lire aan het gesticht voor behoeftige oude lieden te Bologne. Graaf M. Alkmaar 10 April. Aangevoerd werden totaal 987 Hectoliters. 40 H.L. Tarwe f 5.70 6.50 22 Rogge - 3.87® 4.87 id. Chev. - 4.40 5.00 569 Haver - 2.70 3.00 4.00 4.50 9.00 10. 9.25 10, 12.00 12. 14.25 5.75 12.50 14 00 Paardenboonen. Bruineboonen. 100 Citroenboonen Witteboonen. 1 Rood Mosterdzaad 17 Karweizaad 15 Kanariezaad Groene Erwten 10 Grauwe Erwten 16 00 Pormerend, 14 April. Aangevoerd 212 vette kalveren 60 a 80 ct. per kg.; 842 nucht. kalv. f 5 a 18201 vette Varkens 32 88 ct. per kg. 121 magere Varkens f 11 A 22.00; 307 Biggen f 4 a 7,00; 2664 Schapen en Lammeren; 345 Runde ren en 8 Stieren. Kip-Eieren f 2,75af8,—p. 100 Vette koeien, prijshoudend, handel matig f 0.52 a f 0,66 per k.g. Gelde koeien prijshoudend, handel matig f 70 f 165 per stuk. Melkkoeien, prijshoudend, handel matig, f 120 f 190. Vette kalveren, prijshoudend handel stug. Nuchtere kalveren, prijshoudend handel vlug. Vette varkens, prijshoudend handel matig. Magere varkens en biggen, lager in prils, handel stug. Slachtschapen, prijshoudend, handel vlug f 14 a f 26 per stuk. Overhouders prijshoudend handel vlug f 14 A 28 per stuk. 01 q Gerst -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2