lAVEElOÏÏT, Amentaclie Appelen, Waschmiddel lm praclti&e collectie nieuwe STALEN een kiperai BUS van een karretje. STROft Te keep een iroote partij Ie paliteit Pnntdraad, G. j. o. d. dikkersT" Wagen, Balkersgereeflscliappen enz. Be BLAZERSCHUIT T. X 53 met Inventaris en toeBehooren groot 47 voet. Wed. C, ZUNDERDORP. Verloren KOETSIER Een beste oude VIOOL (Halve). PUNTDRAAD. Een HUIS en ERF, Gouden en Zilveren voorwerpen. Eenig Huisraad en andere zaken. Eerste kwaliteit Rookspek. voor WOLYEE is het meest gezochte Waschmiddel. Yerkrltoar te Bn-Tenl kil Jen Heer Verkooping PALEN. Bc Maïelaar S. KEIJSER Pz, RUND YET. PREDIKBEURTEN. AD VERTKNTXËN schoonmaken en oppassen van KACHELS. ADROS Alben gevraagd tegen primo Mei. Te koop K. PEREBOOM GEERT KIKKERT G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen: G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen'. Eenige Meubelen en Huisraad, zal publiek verkoopen HUISRAAD, INBOEDEL, G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen; Eerste kwaliteit Rookworst, fÈk ®en HUIS en ERF, Bericht aan Schapenhouders. WILSON KITCHIN'S P. BOON. G. J. O. D. DIKKERS, zal publiek verkoopen: pl. m. 2500 GREENEN PALEN, Zondag 19 April. HERVORMDE GEMEENTE. rg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. tal. Voorm. 10 uur, Ds. de Mazuré. Hoorn. Nam. 2 uur de Hr. Niessink. ieschild. Voorm. tien uur de Hr. Niessink. \terend. ksdorp. Voorm. half tien Ds. de Mazure. (Doopbediening.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. derend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. <i Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 8 April tot 14 April. Geene. DERTROUWD TROUWD BORENWillem, zoon van Willem Vlas en Grietje Schagen. Cornells, zoon van Gerrit Bakker en Maartje Vlaming. ERLEDENPietertje Bakelaar, 1 jaar, dochter van Pieter Bakelaar en Marina Blom. Rens Kooger, 53 jaren, weduwnaar van Jansje Reü en Vrouwtje Viseer, ïbtshalve ingeschrevenKlaas Willem Jan Kerke, oud 23 jaren. Heden overleed zacht en en kalm onze geliefde Moeder en Grootmoeder CORNELISJE BOOM, Echtgenoote van wijlen Jan Az. Eelhan, in den ouderdom van 80 jaar en 2 maanden. Namens de familie. Waal, Texel, 3 April 1896. Strekkende deze tot a'gemeene kennisgeving. Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader RENS KOOGER, in den ouderdom van 53 jaren en 6 maandeD. Uit aller naam, C. KOOGER Rz. Oosterend op Texel, 11 April 1896. Algemeene kennisgeving. Na een lijden van vyf weken, overleed heden ons geliefd eenigst dochtertje, M A A R T J E, in den ouderdom van slechts negen jaar en 10 maanden. Oudeschild, 18 April 1896. K. Fz. ZEGEL en Echtgenoote. DANKBETUIGING. De ondergeteekende betuigt mede namens zijne nilieleden zijn oprechten dank aan D. VOS, lipper op de blazerschuit T. X. 57, en diens echt, voor de kostelooze en zorgvuldige aan- inging van het lijk van zijn zoon K. KERKE, ■ODgelukt in den storm van 27 Maart jl. Waal op Texel. T. KERKE. ONTVANGEN: Hen en katoenen Japonstoffen, alsmede effen gewerkte zwarte Fantasiestoffen en verder ALEN van alle manufacturen en courante \ikelen. Minzaam aanbevelend, ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het 91. DALMEIJER. bij 5 pond 9 cent per pond. tusschen den Borg en de Hofstede „Padang" De vinder wordt beleefd verzocht dezelve terug te bezorgen en zal daarvoor beloond worden door A. BREESNEE, Hofstede .Padang" Eierland, Texel. Aanmelding schriftelijk onder letter X aan het bureau van dit blad. Adres: W. C. REIJ. 13 cent per pond by minstens 5 pond. A. DROS Albzn. heeft TE KOOP beste KOEKALVEREN en KOOPT STIERKALVEREN tegen den lioogsten prijs. TE KOOP GEVRAAGD 3000 K.G. STROO, te leveren (aan bossen gebondeD), op het lacp van C. J. BAKKER aan den Oudeschilderweg nabij den Burg, vóór den 10 Mei a. s. Prijsopgave, met vermelding van soort van stroo, wordt ingewacht by den Burgemeester vóór den 20 April 1896. rollen van 25 Ko. a f 3,50 per rol, franco aan boord. Adres E. OUDKERK, Langestraat, HELDER. beveelt zich evenals vorige jaren aan tot het bekleeden van Canape's en Stoelen; heeft voorradig alle stalen Tr(jp; maakt en repa reert Matrassen; groote voorraad in alle soorten Breukbanden en verder alles wat tot het zadel makers- en gareelenmakerswerk behoort. Notaris te Texel, zal, op MAANDAG 20 APRIL 1896, des avond 71/, ure, in het hótel ,de Lindeboom" aan den Burg staande en gelegen in de Wever siraa aan den Burg op Texel, Sectie K N°. 930 groo 1.17 Aren. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer W. BIERSTEKER. Notaris te Texel, zal, op WOENSDAG 22 APRIL 1896, des morgens 10 ure, ten verzoeke van den Heer A. P. KOORN qq., by het woonhuis gemerkt B 37 in de Molenstraat aan den Burg waarondereen Hoekbuffet, een Kast, Tafels, Stoelen, een compleet Eeten Ontbijtservies, Bedden met toebehooren, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blik werk, benevens Notaris te Texel, op DONDERDAG 23 APRIL 1896, 's middags 1 uur, by het sterfhuis van Mej. A. VAN GENT, wed. v/d Heer M. BLOM te Cocksdorp. Notaris te Texel, zal, ten verzoeke v/d Heer J. H. EHL WEURDINGE, a. op DINSDAG 28 APRIL 1896, 's namiddag 4 uur, bp Datemeiden huis. Ea b. op DIEN DATUM, 's avonds 7 uur, in het Logement Jiet Loodsmanswelvaren" aan den Hoorn op Texel. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR: per 5 ons 45 cent. Winkels flink rabat, i staande en gelegen aan den Hoorn V e r s c h e LEVERWORST per 5 oes 25 cent. by de 5 en 10 pond 25 cent per pond. Aanbevelend, C. VISSER. beproefd Scheikundig onderzocht. In Engeland algemeen in gebruik. VOORKOMT DE WORMVLIEG. GENEEST DE SCHURFT. DOODT HET ONGEDIERTE. Verkocht in bnssen voor 10,15 20 schapen 7 cent per schaap. Hoofdagentschap voor Nederland Firma F. P. MIDDELHOFF Az., Purmerend. Texel, kadaster Sectie F nommer 1253 groot 2.90 aren. Aanvaarding direct. Notaris te Texel, op ZATERDAG 2 MEI 1896, des morgens 11'/, ure, ten huize van den Heer P. BAKKER, aan de Haven te Oudeschild op Texel. zal VRIJDAG 24 APRIL 1896, 's morgens 10 ure, op het MARKTPLEIN aan DEN BURG publiek verkoopen: lang van 5 tot 9 voet. lste soort I. K. S. 90 cent per 5 pond, by A, DROS Albzn. lüiSülSi op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3