!imm VERLÖYINGKAARTEN bij den Heer BROEKKAMP, Hotel „de Zwaan", Heer en- en Kinder- Co een partij Sigaren, UITSLUITEND zwaar, Alkmaar, u Daar poule firma mij als reiziger keft aaepstell, knel it mij ie aller leest aae. lo Uitleg tistjes a 100 stats a f 1.00, tegee toezeelieg josiiissel f 1.10, franco Unie, Voor de Schoonmaak. SCHELPEN per mod 50 coot. Prima Wagensmeer 5 ons 15 cent. Voor de a. s. schoonmaak. STALEN Kleedengoed. ;n van de firma JACOBSE, Magazijn „Holland", ALKMAAR. Extra aanbieding! Verzoeke s.v.p. vroegtijdige aangifte. g. raeipi Feuilleton. P. J. BRUIN. Ondergeteekende maakt bij deze bekend dat bij vanaf a. s. ZONDAG tot VRIJDAG zal zijn UITGESTALD met eene prachtige sorteering FIRMA WALRATEN, Bassingr. 7, NIEUWEDIEP. ZATURDAG 18 April vertrekken de Veebooten van P. F. Holtzapfeel ten 8 uur uit de haven van Texel naar de jaarmarkt van Alkmaar. Informatiën geven de Agenten - - B iaai»H wwaawwswfi waaj de Wil VERKADE's PRIMA ZAAXSCHE BESCHUIT IX BUSSEX, handhaaft den goeden naam, die zij zich door haar lekkeren, zuiveren smaak, fijne rijs en onovertroffen broosheid ver wierf. Eet groote debiet bewijst, hoe ze, mede door haar doel matige, -zindelijke verpakking in bussen, door het publiek wordt gewaardeerd. Groote Ronde 25 stuks 25 ct. Kleine 25 15 LaDge in uu blik 100 50 li ii ii ii 50 25 In kruideniers- en com- mestibleswinkels verkrijgbaar. Verkade Gomp., Zaandam. Aan ons bureau is voor belanghebbenden ter inzage de TREKKINGLIJST van de Premieleening ,.HET WITTE KRUIS." LANGEVELD DE ROOIJ. ONTVANGEN en in ruime keuze voorzien van VLOERZEILEX en LOOPERS in alle breedten en qualiteiten. Wollen loopers, tapyt goederen voor vaste kleeden en een groote sorteering KARPETTEN in alle soorten en kleuren, deur matten, gangmatjes, enz. Ruime keuze in VITRAGE, GORDIJNBANDEN en KWASTEN, contant 5% korting. Aanbevelende, Hoogachtend, UE. Dw. D. Ph. VLESSIXG, G. BAKELAAR. ONTVANGEN een ruime keuze Matten, Kar petten en Vloerzeilen, Gang- en Deurmatjes, Sajetten, Wollen en Zeilen Loopers. Op aanvrage verkrijgbaar een prachtige groote keuze Concurreerende prijzen. Prima kwaliteit. kanbevelend, firma "VVrN"KE la en worden by ons vervaardigd. Evenzoo M waarvan wij eene collectie in voorraad hebben. LANGEVELD DE ROOIJ. Uw Dio. Dn., J. EGELMAN. 5 KISTJES f 5,00, franco. Vrij naar 't Fransch door A. B. 14. Hoofdstuk VII. Louvois beweerde dat de gevangenneming een groot schandaal was, hg schold op dé justitie, zei dat de dokter de groote meerderheid van het publiek voor zich had en dat een vrtJspraak met algemeene stemmen niet twgfelachtig was, gaf als zgne meening te kennen, dat er niets van alles gebeurd zou zgn, wanneer de cemmissaris bö toeval niet zoo belust was geweest op een zaakje van eenige beteekenis en als de minister van buitenlandsche zaken er den neus niet had ingestoken, omdat de vermoorde een voornaam vreemdeling was. Toen hg echter van den dokter vernam wat men aanvoerde tot staving van het vermoeden dat hg de moordenaar moest zgn, veranderde hg van oordeel, toonde hg zich ongerust over den goeden afloop der zaak en moest hg bekennen dat de beschuldiging gemabkeigker was dan de verdediging, Hg voor zich, hg was vast overtuigd van de volkomen onschuld van Heimig; maar hg en de rechters waren er twee,- zg hadden niet, zooals hg, de gelegenheid gehad, Helmig's goede hoedanig heden te leeren kennen. Het was niet te ontkennen de schgn was geheel tegen den beschuldigde: de plaats, dejaloerschhaid, de kennis der vergiften, de afwezigheid gedurende den nacht, de voorbereidselen voor het vertrek van het slachtoffer. Daar echter Heimig in geen geval de moordenaar kon zgn, moest er iets gevonden worden om de moord te verklaren. Louvois stelde zich voor om de gedachte aan een misdaad weg te maken en de veronderstelling, dat hier aan zelfmoord moest worden gedacht. Hg verklaarde zgne zienswgze zonder aan de argumenten, die er tegen werden ingebracht, iets te hechten 1 Manheer Viilefron beminde mejuffrouw Dulac, dat was duideigk en hg had een zware slag gekregen j toen hg de overtuiging had gekregen, dat alle hoop i haar eenmaal de zgne te mogen noemen vervlogen i was: ZQn karakter, anders 100 zacht zoo vrooigk, I was geheel veranderd, het leven, dat hg tot heden slechts van den zonnigen kant had bekeken, was thans voor hem somber en zwart geworden. En dan, hg was niet rfik, zgn plan was geweest een rgk huweigk te doen, waardoor het hem mogeltyk I zou zgn, öf zgn betrekking vaarwel te zeggen öf hooger te klimmen op den maatschappeigken ladder, j De kans voor zulk een huweigk ontviel hem juist 1 op bet oogenblik, waarop hg meende spoedig zgn droomen verwezenigkt te zullen zien. Zgn trots was gebroken, zgn wanhoop groot. Zelfmoord was naar zgne meening, thans zgn eenigen uitweg. De voorbereidselen voor zgn vertrek, de orde zgner zaken, geen van beide sloot het idee van zelfmoord uit voor hen, die hem meer van nabg| kenden en wisten, hoe ongaarne hg iemand eenige last of moeite veroorzaakte. Vandaar dat bg alles zoo had ingericht, dat men evengoed aan een ongeluk dan aan zelfmoord had kunnen denken. Pelix Heimig stemde echter in deze niet met zgn advokaat overeen. Zelfmoord was in zgn oog niet denkbaar, een ongeluk moest mgnheer Viilefron gehad heb oen bg het gebruik der chloroform, dat was zgne meening. De advocaat en Heimig besloten dus enkel te wgzen op de groote waarschgnigkheid van hetgeen laatst genoemde vermoedde. Louvois zou er dus op wgzen, dat zgn vriend Viilefron, toen het hem maar al te duideigk was geworden, dat bg bg mejuffrouw Dulac niets had te hopen, het noodig had geoordeeld de woning van mevrouw Heimig te verlaten, waarin hg maar als gast verkeerde. Hg zou den volgenden morgen vertrekken en zou dan voorloopig zfln intrek nemen bg hem, Louvois, welke reeds een kamer voor hem had doen gereed maken. Hg was naar bed gegaan en waarschQnlgk vreezende voor een hernieuwde aanval van kiespgn, had hg het flescbje met chlo roform onder zgn bereik op het nachttafeltje geplaatst opdat hg niet zou behoeven op te staan, om het licht aan te steken, wanneer hg kiespgn kreeg. Het zg, dat hg nu later kiespgn had gekregen en om de pgn te stillen de chloroform had willen gebruiken, of dat hg in zgn slaap het flescbje had omgewor pen, hg was naar zgn oordeel overleden door een toeval. (Wordt vervolgd.) Sn.lperidrok - LANSKVSLD Dl ROOU Tuul

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4