N°. 899 Zondag 3 Mei. A0. 1896. NieuwiM Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. dITitsche onderdanen. ABONNEMENTEN m ABVERTENTIËN worde® aangenomen by de Uitgevers LANGEVELB DE ROOIJ, Parkstraat, Bueö of Tuura, Dit blad vergehynt Woensdag- en Saterdagavond, Abonnementsprijs per S maanden Voor dsn Bobs SO Cts. -- Franco per post door ge heel Nebbblasto 45 Cts. - Naar Amerika ®b ander, landen met verhooging der porto's. Advertenties vóór 18 nor op den dag der uitgave. Prijs der Advertentién Van 1 tot I regel* 80 Ct*. - Ieder, regel meer 6 Cte. Great# lettere en Vignetten worden naar plaatirnimte berekend. Bewijsnummer* 8 Cte. per nummer. PERSONEELS DELISTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel; Gelet hebbende op eene kennisgeving van den Heer Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland omtrent de beschrflvintr voor de perso neels belasting voor het dienstjaar 1896/97. Brengen bg deze ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente: i 1°. dat met de uitreiking van de beschrjjvings- i biljetten voor de personeele belasting op den 4 Mei een aanvang zal worden gemaakt en met het weder I ophalen der biljetten den 18™ dier maand, en J 2° dat ingevolgen art. 29 2 der wet op de perso- J neele belasting zfln benoemd tot tegenschatters, gedurende voornoemd dienstjaar, de Heeren J. G. Moojen, gemeente bode en K. H. Plaviee, timmerman. Voorts wordt in het bizonder de aandacht der ingezetenen gevestigd op de wijzigingen, welke in r de twee eerste paragrafen van art 27 der wet van t 29 Maart 1833 (Staatsblad No. 69), betreffende de u personeele belastiDg zön, gebracht, luidende als volgt: üt 1. Die na den 15 Mei een perceel in gebruik II neemt, is van dat perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tgd van het diensjaar, die nog over is, verschuldigd, u 2. Aan den belastingplichtige, die in den loop van het dienstjaar een perceel verlaat, zonder daarin eenige goederen of iemand in zjjn dienst achter te laten, wordt ontheffing verleend van ztJn aanslag naar da vier eerste grondslagen voor den tjjd van het 6 dienstjaar, die dan nog over is, indien daarvan door hem, binen den tjjd van eene maand, volgende op die, waarin hg het perceel verliet, tegen bewijs, schrifteigk aangifte is gedaan ten kantore van den n ontvanger, op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. tf De ontheffing wordt ook verleend over het drie- maandeigk8che tijdvak, waarin het perceel wordt verlaten, indien de belastingschuldige daarna, doch in den loop van dat zelfde tijdvak een ander perceel, si waardoor hg belastingplichtig is, in gebruik neemt ei Bg overigden van den belastingplichtige, treden igne erfgenamen in dezelfde rechten en verplichtingen. De aangiften, volgens het eerste en derde lid ;e ingediend, woiden als gewone bezwaarschriften, 6 aangemerkt en behandeld. ai Ingevolge het bepaalde bg art 1 der wet van eI 4 April 1870 (Staatsblad No- 60) zfln de ingezetenen verplicht, om bg hunne bezwaarschriften overteleggen a een duplicaat van het betrekkelijk aanslagbiljet tegen betaling van 5 cent bg den Ontvanger verkrijgbaar. 31 Texel, den 29 April 1896. 36 Burgemeester en Wethouders voornoemd, ig STRICK VAN LINSCHOTEN, Burgemeester, di J. A. WESSTRA, Secretaris. Is ot Belasting op bedrijf- en andere inkomsten. Het GEMEENTEBESTUUR van Texel brengt re ter algemeens kennis de volgende bepalingen der op dé 1 Mei 1894 in werking getreden wet van den 2 So October 1893 (Staatsblad no. 149), tot heiflog eener belasting op de bedrgfs- en andere inkomsten, ire luidende i Art. 15. 2. Ieder die optreedt als bestuurder of beheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde lei vennootschap, onderliDge verzekeringmaatscbappg, 01 coöperatieve vereeniging, of van eene vereenigingof stichting die een bedrgf of beroep uitoefent, of als 1 e boekhouder eener hier te lande gevestigde reederg, is gehouden daarvan schrifteigk binnen óéne maand kennis te geven bg het bestuur der gemeente waar hfl woont. d Art, 16. Hier te lande wonende beheerende ven- nooten van Nederlandsche vennootschappen en ke maatschappijen als bedoeld in art. 6 S 2 en van de ktiin art. 15 bedoelde commanditaire vennootschappen injop aandeelen, bestuurders van hier te land geves tigde naamlooze vennootschappen, cc Operatieve en ieandere vereenigingen en onderlinge verzekering- raimaatschappCen, als ook boekhouders van hier te velande gevestigde reedergen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen, waarover volgens t art. 5 1 en 2 en art. 6 §2 belasting verschuldigd n is, overgaan, alvorens daarvan aangifte gedaan en de mover vroegere uitdeelingen of uitkeering verschuldigde ihibslasting betaald te hebben. rw Bg liquidatie mogen de hier bedoelde uitdeelingen k bf uitkeeringen niet geschieden, alvorens de daarover i wsrschuldigde belasting is voldaan, vf Art. 34. Handelsreizigers, kramers, en alle verdere iersonen, die hun verblijf of beroep rondtrekkende litoefenen, voor zoover z(j behooren tot de bedoelden jg art- la, h en k, zdn gehouden, onverminderd Jl*unne verplichtingen omschreven bg art. 12 en 14, ich ter plaatse binnen bet Rgk, waar z8 zich na iet begin van het belastingjaar het eerst bevinden, bg het gemeentebestuur schrifteigk aan te melden, met opgaaf van hun naam, hunne woonplaats en hun bedrijf of beroep. Ten bigke dat zg hieraan voldaan hebben, ontvangen zg kosteloos een door of vanwege het hoofd van dat bestuur onderteekend Bewgs, dat zg gehouden zgn mede te onderteekenen en op aan vraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertbonen. Art, 45, Bestuurders van de bg art. 15 en c bedoelde naamlooze vennootschappen, coöperatieve vereenigingen, andere vereenigingen of stichtingen, die een bedrüf of beroep uitoefenen, onderlinge ver- zekeringmaatschappgen en sociëteiten, alsook be heerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reedergen, zön gehouden binnen veertien dagen na de vast stelling van balans en rekening een zoodanig uit treksel als noodig is tot toelichting der winst, uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aanslag, bedoeld bg art. 19 §15 of 2, die den aanslag moet regelen. Art. 47 5. Hg, die daartoe gehouden, nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bg art. 15 1 eerste lid, en art. 15 2 eerste lid, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f25. Geigke straf wordt opgelegd in geval van overtreding van art. 45. 6. Overtreding van art. 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 400. 7. Personen, die van een bewgs voorzien moeten zfln als bedoeld in art. 34 en die in gebreke bigven dit bewgs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen, worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25. Geven zg ter bekoming van dat bewgs aan het bevoegd gezag een valschen naam, woonplaats, bedrgf of beroep op, of maken zg gebruik van het aan een ander afgegeven bewgs, dan worden zg gestraft met eone geldboete van ten hoogste f 150. Voorts wordt gewezen op de in artikel 12, 2, tweede lid, lo. d, aan de ingezetenen van het RQk verleende bevoegdheid, om zich bg de aanstaande beschrgving de uitreiking vaneenbeschrövingsbiljet B te verzekeren door vóór of op 15 Mei a. 8. het vérzoek daartoe schrifteigk te richten tot den ontvanger der directe belastingen over huDne woonplaats. Eindeigk wordt ter algemeene kennis gebracht, dat bg besluit van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie, dd. 25 April 1896, 5e afdeeling, (Provinciaal blad no- 29) is bepaald, dat met de uit reiking van de beschrgvinvsbiijetten voor de meer- bedoelde belasting, dienst 1896/97 zal worden begonnen op den 6en Mei e. k. Texel, 29 April 1896. Het Gemeentebestuur voornoemd, De Secretarie, De Burgemeester, J. A WESSTRA. STRICK VAN LINSCHOTEN. Waarschuwing tegen het lokken van Nederlandsche Werklieden naar Dnltschland. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL waarschuwt tegen de berichten in de Nieuwsbladen of daartoe uitgezonden agenten, die soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, ten behoeve, van industrieële ondernemingen, Neder- landscbe werklieden naar Duitschland lokken. BIJ hunne aankomst te dier plaatse toch, is herhaaldelijk gebleken, dat z(J daar niet gebruikt kunnen worden. Het is daarom geraden, dat die werklieden, alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten aftegaan, öf zelf of door mjjne tusschenkomst, zich tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich be vinden, om inlichtingen wenden, omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woningen aldaar. Wie dit nalaat stelt zich bloot aan groote teleurstelling en schade. Texel, 29 April 1896. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. DE BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL doet te weten, dat door den gezant des Duitschen Rijks, nameDS Zjjne Regeering is bericht, dat Duitsehe Onderdanen, die stukken uit hun Land behoeven of de legalisatie daarvan verlaDgen, zich, onder opgaven van het doel, waartoe die stukken moeten worden gebezigd, rechtstreeks en zonder van een tnsschenpersoon gebruik te maken, moeten wenden tot de overheid van hun eigen land. Texel, 29 April 1896. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. RAADSVERGADERING. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL Gelet op art. 41 der Gemeentewet Brengt, naar aanleiding daarvan, ter kennis van de ingezetenen, dat eene vergadering van den Raad door hem is belegd op Dinsdag, den 5 Mei a. s., 's morgens 9'/j uur, in de daar voor bestemde zaal ten Raadhuize dezer Gemeente. Texel, den 1 Mei 1896. De Burgemeester van Texel, STRICK VAN LINSCHOTEN. Te behandelen onderwerpen i I. Mededeelingen. Ingekomen stukken. II. Aanbieding Gemeenteverslag over 1895. III. Benoeming Ambtenaar van den Burgerigken Stand. IV. Verzoek telefonisten Hoorn, Oosterend en Oude- schild, om verhooging van jaarwedde. V. Voorstel Burg. Weth. nadere regeling, iDzake bouwen veldwachterswoning te den Burg. VI. Idem, tot het bouwen eener kamer aan het Postkantoor, aldaar. VII. Idem, tot restauratie van de Vischmarkt, aldaar. VIII. Idem, tot het aangaan eener geldleening. IK. Idem, tot het huren van een gedeelte strand aan de Koog. X. Goedkeuring bestek en begrooting verbetering Waalderweg. XI. Vaststelling instructie voor den marktmeester.' XII. Adres inzake spoorwegdienstregeling. TEXEL, 2 Mei 1896. „Och, dat een milde gever hier krachtig hulpe boodt," schreven wij aan het slot van een artikeltje: „Een dag van rouw," in ons nummer van Donderdag 2 April jl., waarin wij, herinnerende aan de vreeselrjke ramp welke onze visschersvloot op 27 Maart jl. trof, tevens als onze meeniDg uitspraken dat de materieele schade te zwaar mogelijk zoude zjjn voor velen der daarbij betrokkenen. Die meening heeft zich bevestigd, getuige de in ons vorig en ook in dit nummer voor komende advertentie, onderteekend door een viertal geachte ingezetenen, welke een beroep doen op veler liefdadigheid, „om allen, die door de zeeramp van 27 Maart 1.1. groote verliezen leden, zooveel mogelijk te kunnen bijstaan." Niet slechts de namen der onderteekenaars zijn ons borg dat hier waarlijk hulp noodig is, meer nog dan dat is het alreeds de vraag om hulp zelve welke daarvoor getuigt. Onze bevolking over het algemeen, niet het minst de bevolking van onze visschersdorpen, staat bekend als een volk dat zoo mogelijk steeds zich zelve helpt, getuige daarvoor de vele hier bestaande fondsen en maatschappijen voor velerlei doeleinden. Dat de thans geleden schade ie zwaar is voor veler draagkracht, moet dus wel buiten allen twijfel zrjn; kom, laten dan allen medehelpen om den druk te verlichten welke een groot deel van onze medeburgers is opge legd laat ieder, naar zijn vermogen een offertje brengen, als eene uiting van het medegevoel dat in ods allen woonde, by het vernemen van de ramp op 27 Maart jl. Daarom geef allen wat, en geef wat veel gy rykeren. Zoo helpen wij elkaar. 't Werd al ten vure gedoemd, al wat onbruikbaar, onrein, overbodig was. 't Was den laatsten dag van April, en de jeugd, die reeds dagen bevorens, met hun „Hooi, hè je gien strooi Hè je gien ouwe manden," enz. den volke er aan had herinnerd dat de Meij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1