lantelmagazijn Lelie," Zomermantels, Waschmiddel Moomaafcaiieleii, Goed onderhouden Meubelen, zal op Te loop een sroote party Ie paliteit Pnntflraail, Verkiülbaar te Bnri-Teiel bjj Jee Heer HM mie priis. J. J. KHIJPER, Partslraat. Brief- ei Pattetieiers, Be prijzen zijn allee oeielend laai. B. JANSEN, van HELDER, CHIFFONIÈRE HUISHOUDSTER. zal op Maandag 4 Mei a. s. J. H. MOOJEN den Deurwaarder C. DE WIJN, Steenknnperij. - Steenhouwerij. PUNTDRAAD. voor WOL VEE, is het meest gezuchte Waschmiddel. COMPOST, Puik Rookvleesch, Meubelhandel verkrijgbaar bi) ft. PUPS Albzn. Vuur da Schnnnmaak. INDIA RUDDER HANDSTEMPELS, Ontvangen een groote partij Adres: Jb. N. PRINS, WAARSCHUWING. Te koop gevraagd J. H. MOOJEN, Makelaar publiek verkoopen Hótel „LINDEBOOM." en MM BOUWMATERIALEN. Alkmaar. W. F. STOEL A ZOON. Een bonte jarige STIER, Bericht aan Schapenhouders WILSON KITCHIN'S P. BOON. 1 GEMEENTE-REINIGING te Helder. Ruim voorhanden K. PEREBOOM. NATUURBOTER. India Rubber Stempels Getrouwd nr. CORNELIS VAN HEERWAARDE en Miss CATHERINE HUBSMITT. PassaicNew-Jersey, Noord-Amerika, 14 April 1896 Getrouwd: R. C. BOON en A. SLOT. Burg—Texel, 1 Mei 1896. V Bevallen van een Meisje, Heden overleed te Amsterdam na een langdurig lijden onze Broeder en Behuwd- broeder IJSBRAND KOPPEN, in den ouderdom van 87 jaren. TJit aller naam, W. KOPPEN. Oosterend op Texel28 April 1896. Algemeene kennisgeving. DANKBETUIGING. WD brengen onzen innige dank voor de vele en treffende bewijzen van deelneming, die we, zoowel van hier als van elders, tjjdens de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden zoon en broeder ARIS JAN mochten ondervinden. Inzonderheid aan zijne vrienden en vriendinnen die zich gedrongen gevoelden hem de laatste eer als laatste vriendendienst te bewijzen. Uit aller naam, Burg 2 Mei '96. S. C. EELMAN. DANKBETUIGING. De ondergeteekenden betuigen hunnen harte- lyken dank voor de vele blijken van belang stelling op hunne 40-jarige Echtvereeniging ondervonden. J. W. DUINKER. G. DUINKER. Den Hoorn 2 Mei 1896. Voor de vele blijken van belangstelling bij onze 25-jarige Echtvereeniging, zoo van hier als elders ondervonden, betuigen wij onzen harte- lijken dank. M. BAKKER Texel, 3 Mei 1896. en Echtgenoote. Hartelijk vaarwel aan verwanten, vrienden en kennissen toegeroepen bij mijn vertrek naar IndiE. D. DE RUIJTER a lb S.s. „Prinses Sophie," 2 Mei '96. LANGEVELD DE ROOIJ berichten dat zij in den loop dezer week zullen beschikken over het bedrag van door hen ver zonden rekeningen. Voor eene gereede voldoening der aan te bieden kwitantiën, houden zij zich beleefd aanbevolen. CREDITEUREN van en zjj die in het bezit zijn van borgstellingen geteekend door RENS KOOGER overleden te Texel 11 April 11., wiens nalatenschap beniöciair wordt aanvaard, worden verzocht daarvan vóór 15 Mel 1896 opgave te doen ten kantore van J. H. MOOJEN. bericht dat hij in de komende week Texel zal bezoeken tot het SLIJPEN van Scharen, Scheer messen en Koffiemolens. Tot het slijpen van scheermessen is hij bijzonder fijn ingericht. De ondergeteekende, eigenaresse van de sloot, naast het perceel tuingrond ten N. O. v/d Burg en van het land genaamd „het Leen", waarschuwt het publiek om daar geen afval of rommel te werpeD, op boete bij de wet bepaald. Wed. P. R. MENTZ. Een goed onderhouden eikenhouten met opgaaf van prijs. Adres lett. C. Texelsche Courant. Als zoodanig wordt GEVRAAGD eene jonge- dochter of weduwe, Adres; G. ALDERLIESTE, Eierland* te Texel, 's morgens 10 ure, by het huis bewoond door den Heer WESTENBERG a/d Burg, ten overstaan van bevoegd beambte bestaande inTafels, Rieten en Matten Stoelen, Bureaustoel, Mahoniehouten Buffetetagère, Toilet spiegel, groote Salon- en andere Spiegels, vier groote fraaie Staalgravures in zwarten lijst, Eikenhouten en geschilderde KasteD, Klokken en Pendules, Lampen en Ganglantaarns, Kachels en Ijzeren Waterketel, Turf- en Kolenbakken, Tobbes en Emmers, PorceleiD, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin- en Blikwerk, Vierpersoons Kantoor lessenaar met Krukken, Schryftafel met Loketkast, Uzeren Brandkast en dito kist. Een groote party Boekwerken en hetgeen me6r zal worden aangeboden. OPGELD 10'/o. Betaling contant. Makelaar te Texel, in het locaal de Zwaan a/d Burq ten overstaan van publiek verk oopen: Eenige GOUDEN en ZILVEREN voorwerpen, behoorende tot den beneficiairen boedel van wyien C. Dz. WITTE. Spoorstraat, HELDER. Met deze hebben ondergeteekenden de eer te berichten dat er tot en met 8 Mei steeds een ruime keuze in van de laagste tot de hoogste pryzen uitgestald zullen biyven in 't Met aanbeveling, GEZ. LIST. Handel in alle soorten van BESCHIKBAAR (1bekroond 4 September 1895), by Jb. ROEPER Janz., Kamp. rollen van 85 Ko. ft f 3,50 per rol, franco aan boord. Adres: E. OUDKERK, Langestraat, HELDER. beproefd Scheikundig onderzocht. In Engeland algemeen in gebruik. VOORKOMT DE WORMVLIEG. GENEEST DE SCHURFT. DOODT EET ONGEDIERTE. Verkocht in bussen voor 10,16 ft 80 schapen A 7 cent per schaap. Hoofdagentschap voor Nederland Firma F. P. MIDDELHOFF Az:, Purmerend. goed bereid en gedrenkt met beer. Inlichtingen geeft de Opzichter. verkrygbaar by ONTVANGEN van de fabrieken uit Hilversum een party goedkoope en beste Karpetten, wollen Loopers, vele soorten Deurkleedjes enz. Verder: Cocos- en Manilla- matten, Sport- en Biezenmatten, Rooster- en Fantasiematten, rollen fijne en grove Matten enz. Vloer- en Looperzeil. atp, als: Kasten, Tafels, Stoelen, JggggJjL Spiegels, Schilderijen, Gordjjn- knoppen, Embrasses, Klokken, Wekkers, Barometers, Thermo meters, beste 8, 3 en 4-vlams Rookmachines, Klokvazen, Klokketting, Kastbeslag enz, Met aanbeveling, W in blik verpakt, Merk: Mi-Sol per l/10 kistje f 8.00 Dona Elvira 8.00 La Luz 8.00 Erna 2.60 Fredi 2.00 Jan-Maat 2.00 Victoria 1.70 Bianca (knak) 1.70 Imperia 1.60 Minni 1.40 Old-Smoker 1.20 Non-Plus-Ultra 1.20 Flordines 1.00 Byzonder wordt aanbevolen het merk La Imz zynde eene uitstekende 8 cent sigaar van prima lichte kleur. Verders eenige merken voorhanden in hout verpakt, in Vso kistjes van af t 1.60 tot f 5.00 per 100 stuks. VAATJES van 20 en 40 Pond, van 45 tot 50 Cent. Verkrygbaar by J. RAB, Weverstraat. ONTVANGEN en in ruime keuze voorzien van VLOERZEILEN en LOOPERS in alle breedten en qualiteiten. Wollen loopers, tapUt goederen voor vaste kleeden en een groote sorteering KARPETTEN in alle soorten en kleuren, dewr- matten, gangmatjes, enz. Ruime keuze in VITRAGE, GORDIJNBANDEN en KWASTEN, k contant 5% korting. Aanbevelende, Hoogachtend, UE. Dw. D. Ph. VLESSING. wy bevelen ons aan tot de levering van; LANGEVELD ft DE ROOIJ. als: Boenders, Stoffers, Bezems, Bezemstokken, Luiwagens, Ragebollen, Emmers, Kuipen, Akers, Waschborden, Sponzen, Zeemlappen, Dwyien. Voorts een groote party Kastpapier, Kast randen, Misdruk, Poetsartikelen; alle soorten Poetspomade, Schoensmeer, Grof en Fyn Aarde, werk, Kristal en Glaswerk; alle soorten Leder, waren, Relsbenoodlgdheden en Speelgoederen, Winkeliers en venters flink rabat. Kruisweg 175-276, DEN HELDER* A. STAM-VAN POMEREN. Den Raag, 30 April '96.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3