OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 910. Donderdag 11 Juni. A0. 1896. Advertentieblad. Nieuws- en Advertentlëu vóór 19 nor op den d*{ der uitgave. Prv* der Adverteniiên Van 1 tot t rsgsls 80 Ct». Iedere regel meer 6 Ote. öroete lettere en Vignetten worden neer pluternimte berekend. B«wfl •nummer» 8 Ote. per nummer. ABONNEMENTEN e* ADVERTENTIËN worden aangenomen btj de Uitgeven LANGEVELB DE ROOU, ParkstraatBurg op Tixn. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. AbonnemenUpryper 3 maanden Voui dsn Bubo 80 Cte. Franc» per pott door ge heel Nxdxblanb 46 Cte. Naar Amirtsa on andere landen mot verhooging der porto's. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize twee bruin lederen met rood gevoerde riemtjes en een zilveren broche in den vorm van een hoefijzer TEXEL, 10 Juni 1896. Door Z. H. W. Monsign. Bottemanne, bisschop van Haarlem is de WelEerw. Heer J. van der Meer, kapelaan alhier, benoemd tot kapelaan te Leiden, waarheen Z.WEw. Vrijdag zal vertrekkentot kapelaan alhier is benoemd de WelEerw. Heer F. C. van Beukering, kapelaan te Egmonden. Zijn wij wel onderricht, dan zal de Heer S. Keijser Pz. den 26 en dezer maand het voorrecht ten deel vallen dat hij gedurende 40 jaren als Secretaris van het Waterschap de 30 Hem. polders fungeerende is. Wij hebben allen grond te vermoeden, dat bet den heer Keijser, die gedurende dat tijdvak zijne betrekking zeker met eere heeft vervuld, dien dag niet aan belangstelling in zijn jubileum zal ontbreken. De laatste der zoogenaamde groote lam meren markten, Maandag jl., kenmerkte zich door niet minder vluggen geest dan de voor- gaanden. De prijzen waren ook thans goed, gemiddeld werd voor f 10.50 verkocht; de hoogste prijs was f 13.00. de laagste prijs f 6.00. De handel was vlug. Voor het overige ter markt aangevoerde vee was de handel stug; Koeien golden van f 60 tot f 165; nucht. kalveren van f 4 tot f 14. Aangevoerd waren 2170 lammeren, 29 schapen, 19 koeieD, 7 nucht. kalvereD, 48 schrammen en 22 biggen. Wij hebben inderdaad groote reden tot tevredenheid over de natuur, in deze dager; begunstigde warm weder in de vorige week alle gewassen welke aan warmte behoefte hadden, de verfrisschende regen welke Zondag avond het aardrijk drenkte, die zich Maandag weder herhaalde en welke ook Dinsdag en heden ons ten deel viel, was welkom voor den groei van veld en tuin en eene heerlijke verfrissching voor mensch en dier. Zoo kan de klaagtoon spoedig in een juichtoon worden herschapen. Aan do toezegging tot het houden van een Volksooncert te Oudescbild, door het Fanfarecorps van hier, werd Zondagmiddag gevolg gegeven. Het concert had, in afwijking van het aanvankelijk voornemen, niet voor de K. W. Bewaarschool doch op het steenerf plaats. Verschillende nummers werden ten gehoore gebracht, eene ovatie gebracht aan den ver- trekkenden pastoor, den WelEerw. Heer Wouterlood, en een wandeling met muziek naar de Haven gemaakt. Waren de bewoners van Oudeschild ten hoogste ingenomen met het gegeven concert, niet minder tevreden waren de leden van het Fanfarecorps, over de ontvangst hen te Oudeschild bereid. Dinsdagmiddag werd op de algemeene begraafplaats alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van een onzer oudste ingezetenen, dat van den heer P. J. ter Plegt, emeritus predikant. Gedurende 46 achtereenvolgende jaren ver vulde de heer Ter Plegt het ambt van predikant, resp. te Urk, Petten en Warmenhuizen. Sinds 18 jaren was hij emeritus, en maakte hij in den laatsten tijd deel uit van onzebevolking. De heer Ter Plegt bereikte den leeftijd van 90 jaren, doch was niettegenstaande dien hoogen leeftijd, nog steeds eene nette figuur, bij velen welgezien en bemind. Trots de vele winters welke over zijn hoofd waren gegaan, leefde de heer Ter Plegt mede met zijnen tijd en stelde hij veel belang in maatschappelijke zaken en toestanden. Eene korte doch ernstige ongesteldheid ontnam hem aan den kring der zijnen. Hij ruste zacht Een zeker bijzonder geval in de dieren wereld werd ons medegedeeld. Een onzer ingezetenen voedde ten vorigen jare twee leeuwerikken op. Aanvankelijk meende men dat beide vogels mannen waren, waaraan evenwel later werd getwijfeld. Beide vogels werden dit jaar in eene kooi gedaan en begonnen met elkaar te paren. Met zorg maakten zij een nestje en in de vorige week legde een der vogels een eitje. Of nu in deze gevangenschap de vogels zullen broeden en jongen groot brengen wordt door den eigenaar met belangstelling verbeidt. Onze lezers die door tusschenkomst van de post hun quitantiën innen, maken wij er opmerkzaam op, dat met ingang van 15 Juni a. s., de quitantiën behooren ingeschreven te worden op een nieuw model borderel, die tegen betaliDg van V» cent per stuk aan alle postkantoren verkrijgbaar worden gesteld. Tevens zij men indachtig dat het gezamenlijk recht van invordering ad 5 Gent per qnitantie van af genoemden datum in één of meer postzegels op het borderel moet worden ver antwoord. Oudesohild, 9 Juni. Een bezoek van Texel's fanfarekorps, behoort reeds nu tot de gebeur tenissen, die door ons dorp dankbaar worden begroet. Geen wonder dat Zondag, in weerwil van den feilen zonnegloed, toen het muziekcorps zich weer zeer verdienstelijk van zijn taak kweet, om zoo te zeggen geen besje aaD 't spinnewiel bleef. Eene aubade door het fanfa recorps, bij wijze van afscheidsgroet gebracht aan den Eerw. Heer Pastoor Wouterlood, vond inzonderheid algemeene instemming, De Directeur van het fanfarecorps, de Heer Groenewold, heeft op nieuw getoond bij deze gelegenheid, de rechte man op de rechte plaats te zijn. Dat zijn flink corps, tot vreugde en genot van geheel Texel, moge groeien en bloeien, is voorzeker een wensch waarmede ook de bevolking van dit dorp geheel instemt. De Cocksdorp, 9 Juni. Met de werkzaam heden op het wrak der „Stanley" is het de vorige week zeer voorspoedig gegaan: begun stigd door fraai weder heeft men ongeveer 600 balen jute geborgen. Eene blazerschuit, die was aangekomen met 100 K.G. dynamiet, welke gebruikt wordt om dekbalken en dergelijke te verwijderen, is weder vertrokken, daar zij niet voorzien was van het vereischte geleidebiljet. Helder, 9 Juni. Sinds eenige dagen worden hier langs de kust geheele scholen makreel waargenomen. Zelfs in de haven heeft men duizenden van deze schoone vischjes gezien. Haringvisschers waren zoo gelukkig twee booten vol makreel te vangen. Atjeh. Toekoe Oemar en de zijnen hebben de noodige afrekening ontvangen, hun heil gezocht in de vlucht, in alle richtingen. Zal er nu voor het oogenblik nog verder gevochten worden in Atjeh? Zonder twijfel: ook de verdere afvallige hoofden zullen onze macht moeten gevoelende tuchtiging van Lamkrah, door Oemar's verraad uitgesteld, zal nog moeten plaats hebben, meent het „Handelsblad." En hoe eer een en ander geschiedt hoe beter, want wij hebben thans alles in ods voordeelde Atjehers weten, voor het oogenblik, dat wij de sterksten zijn. Maar hoe dan verder? Atjeh. Een telegram aan hot N. v. d. D. luidt „Twee kolonnes rukten heden tegen Lam krah op. De een onder luit.-kol. J. B. van Heutsz marcheerde over Ateuh, de tweede onder luit.-kol. E. W. Bisschoff van Heemskerk over Biloel." Een telegram aan de „Tel." luidt „Lamkrah genomen11 gewond." Lamkrah werd beschouwd als bet voor naamste brandpunt van verzet. De tijden kunnen al zeer veranderen. In het rijke Oldambt (Groningen) hadden in de goede jaren de jonge landbouwers moed genoeg, om met een kapitaal van f 30.000 in handen, een kapitale boerderij van f 100.000 en meer te koopen. Tegenwoordig brengen zulke bezittingen op publieke verkoopingen weinig meer op, dan het kapitaal, waarmee men toen maar erg bezwaard begon. Wat ziet men nu echter gebeuren Meer en meer schijnt het onder jonge landbouwers, die in het huwelijk treden, gewoonte te worden, met hun kapitaal te gaanrentenieren. Sommige onwaarschijnlijkheden kunnen niettemin waar zijn. Zoo is een gemeente raadslid van de gemeente Sloten door de rechtbank te Amsterdam tot f 100 boete ver oordeeld wegens beleediging van een veld wachter. Nog sterker: tegen een rijksveldwachter te Uithoorn is proces-verbaal opgemaakt wegens het wielrijden in het donker zonder licht op het wiel. Misschien zal de man gemeend hebben dat hij zoo beter kwaadwilligen kon verrassen dan dat bij met schitterend licht en groot getoeter zijne komst aankondigde. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1