Buitenland» De Ned. R.-K. Volksbond zal dit jaar zijn algemeens vergadering houden op Zondag 21 dezer te's Gravenhage. Onder de punten van behandeling komt o.a. voor: Voorstel der afd. Den Helder: „Indijking en droogmaking der Zuiderzee in het belang van ons Vaderland en van de Nederlandsehe werklieden." Vrijdagmorgen, bij een vreeselijk onweer, sloeg de bliksem in het dak der openbare school te Druten, waarin op dat oogenblik meer dan 250 kinderen onderwijs ontvingen. Als door een wonder werd geen enkel der kleinen, noch een der onderwijzers gedeerd. Aan het dak en de gebinten werd voor meer dan f 300 schade aangericht, Die zal van de zaken zeker wel wat weten. Het oudste lid van een besturend college in ons land is zeer vermoedelijk de heer A. Ale ven te Groessen, die als heemraad van het polderdistrict de Lijmers nog altijd in functie is, ofschoon hij in November van dit jaar den leeftijd van 100 jaar zal hebben bereikt. Woensdag opnieuw herkozen woont hij nog altijd trouw de vergadering bij, heeft een zeer goed oordeel over zaken en geniet nog de beste gezondheid. Oorzaak van krankzinnigheid! Van de ruim 1300 verpleegden in het gesticht „Meerenberg" zijn 139 mannen en 102 vrouwen krankzinnig geworden door misbruik van sterken drank. - Nog al van belang. Wat is regeeren toch een grappig werk zegt de „Volksstem", het ingediende tijdregeling- wetsontwerp besprekende. Men kan gerust zeggen dat uit dit verzetten van du klok voor geen sterveling stoffelijk of geestelijk voordeel voortvloeit. Wanneer ieder weet dat de klok een half uur miswijst, zal ook ieder dat half uur er bij denken. Intusschen valt hieruit te leeren, welk een groot verschil het maakt, wie iets vraagt. Het Nederlandsehe volk heeft wel tientallen van wetten en wetswijzigingen te vragen, en daarom cok gevraagd, jaar in, jaar uit; doch alle aandrang bleef tevergeefs. Nauwelijks echter hebben een paar spoorwegmaatschappijen er een denkbeeldig belang bij dat deAmster- damsche tijd voor den Midden-Europeeschen worde prijsgegeven, of een Ministerie staat gereed, om aan zulk een verzoek te voldoen. Muizenplaag! - Op de roggeakkers in het zuiden van G.oningen en op de aan grenzende Drentsche esschen, richten de muizen groote schade aan. Groote plekkon zijn kaal gevreten, zoodat op sommige velden het gewas reeds voor een derde vernield is. De landbouw- vereeniging „Ommelanderwijk—Zuid wending" heeft overwogen, om op groote schaal het muizenheer te bekampen, b. v. door gebruik te maken van prof. Löfflers muizen-typhus-bacil. In 't geheel zijn Donderdagmiddag te Deventer een veertiental hooibergen in de asch gelegd. Alles was verzekerd. De rupsenplaag in besseboompjes enz. kan het best geweerd worden door besproeiing met eene oplossing van 15 tot 20 gram aluin in kokend water. Wordt deze oplossing met koud water verdund, tot op eene hoeveelheid van 20 liter, dan wordt het vocht met een gieter over de planten gesproeid. De rupsen zullen bij die kunstbewerking spoedig ver dwijnen. De commissie voor de ziekenverpleging van het Roode Kruis brengt ter kennis, dat op 1 October a. s. gelegenheid bestaat tot plaatsing van 4 ongehuwde vrouwen uit den beschaafden stand als inwonende leerling- pleegzuster van het Roode Kruis, in het zieken huis aan de Coolsingel te Rotterdam. Aan de pleegzusters van het Roode Kruis wordt toegekend: lo. eene gratificatie van f 400 na acht achter eenvolgende jaren dienst bij de Vereeniging; 2o. een pensioen van f 200 's jaars op 50-jarigen leeftijd, na 20 jaar onafgebroken dienst bij de vereeniging of tengevolge van gebreken in en door den dienst van het Roode Kruis verkregen. Aanmelding vóór 1 Juli a.s., onder overlegging van geboorte-akte en andere bescheiden, bij de commissie voornoemd, Lange Voorhout no. 6, 's-Gravenhage. Eerbiedig verzoek aan Koningin Emma Onder de bij den veehandel belanghebbenden circuleert het volgende adres aan H. M. de Konin gin-Regentes .Mevrouw Geven met den diepsten eerbied te kennen de ondergeteekenden dat in den laatsten tijd de toestand van den landbouwer en den veehandelaar by na onhoud baar is geworden, voornamelijk ten gevolge van het feit, dat de invoer van vee in Duitschland verboden is; dat wanneer dat verbod blijft stand houden beiden een zekeren ondergang wacht; dat voor sluiting der grenzen hoegenaamd geen redenen meer bestaan, vermits de veestapel over het geheele land in zeer gezonden staat verkeert dat het een algemeen vaderlandsch belang mag genoemd worden, dat de uitvoer van vee naar Duitschland wederom ten spoedigste ge oorloofd is Redenen waarom adressanten met den diepsten eerbied Uwe Majesteit verzoeken: dat het Uwe Majesteit moge behagen al zoo danige maatregelen te doen nemen, welke ten spoedigste het verbod tot invoer van vee in Duitschland opheffen. 't Welk doende, enz.. Op de laatste veemarkt te Zwolle (Vrijdag) werd het adres in korten tijd door ruim 200 per sonen geteekend. Te Leeuwarden en Groningen ligt eenzelfde adres mede ter teekening. Zagen wij eerst met verbazing fietsen bereden door dames nu zijn we aan het gezicht gewend zagen wij vervolgens deze machines verschijnen op het tooneel, in het water, in het leger, als voorwerpen van diefstal, als trouwrijtuigen, nu doen zij hun entiée in de politiek. Te Amsterdam bestaat n.l het plan een wielrijders-kiesvereeniging op te richten. Doch dit plan staat tiet alleen. Socialistische propagandisten welke in het bezit zijn eener fiets, zullen eveneens een vereeniging stichten, met het doel het platte land te „bewerken." Bij Reens zullen de oprichters hunne eerste vergadering houden. Wat zal ons nu noch wachten. Door reislust en trek naar avonturen gedreven maakten dezer dagen vier Amsterdamsche kna pen, van 12 tot 15 jaar oud, het plan om gezamenlijk naar Zwitserland te trekken. Behoorlijk werd te voren eenig geld opgespaard en een atlas gekocht om den weg naar het zuiden, tusschen Keulen en Parijs, te vinden. Toen nu het warme weder in het land kwam, werd het plan ten uitvoer gebracht. Donderdag morgen vertrokken de reizigers onder voorgeven van te gaan zwemmen. Maar Vrijdagmorgen, nadat vier vaders en vier moeders een etmaal in angst en vreeze hadden doorgebracht, klopten zjj weder aan de deur der ouderlijke woning. De vrienden hadden het Diet verder gebracht dan Hilversum. Toen zij dadr, doofaf, op de kaart zagen welk deel der reis na zooveel inspanning achter den rug was, achtten zij het geraden van het overige deel van den tocht maar liever af te zien. Zy hadden vergeten rekening te houden met de schaal, waarop hunne kaart was geteekend. De heeren Dr. Van Hamel Roos Harmons berichten in hun „Maandblad tegen Verval- schingen", dat zij voornemens zijn een adres uit te lokken van Nederlandsehe cacaofabri kanten, om het ergerlijk bedrog met cacao poeder tegen te gaan. Zij wenschen bij de Tweede Kamer aan te dringen op het tot stand komen eener wet, die eiken verkoop van cacao verbiedt anders dan verpakt eB voorzien met den firma-naam van den fabrikant en het opschrift: gegarandeerd zuiver. Zq vragen daartoe de medewerking van alle cacao fabrikanten hier te lande. Dat zulk een wet enkel voor één artikel zal tot stand korneD, achten wij zeer twijfel achtig. Aanuraug kan echter niet scha len, daar hij kan leiden tot een algemeene wet tegen het vervalschen van- en het bedrog met levensmiddelen en andere waren. (D. Ot.) Worden hier te lande de wielrijders nog al eens lastig gevallen door het publiek, in Duitschland is men ook niet altijd welwillend voor hen gestemd. Zoo werden in Brück, een stadje tusschen Keulen en Binsberg, acht wielrijders uit Solingen, bij hunne aankomst door de boeren aangevallen en met hooivorken en messen zwaar gewond, terwij de rijwielen werden vernield. Het is niet in Zwitserland alleen, dat men van bergafschuivingen hoort spreken. Ook in België komen die natuurverschynselen nu en dan wel eens voor. Zoo meldt men thans uit Seraing dat de schilderachtig gelegen statie van Tilff, op de Ousthe, welke als tegen de rots geplakt is, bedreigd wordt door het afschuiven van den schilferachtigen steen, die deze rots uitmaakt. Naby de statie heeft men reeds een meter verplaatsing waargenomen. Men denkt dat die afschuiving veroorzaakt is door de drukking van den grond achter de rotsen en tegeiyk ook door het schokken van de voorbystoomende spoorweg- treinen. Het spoorwegbestuur heeft ernstige maatregelen genomen om ongelukken te voor komen. Nadat de proeven met het stoken van teerolie aan boord van de Duitsche oorlogsschepen gunstige resultaten hebben opgeleverd, zyn verschillende ketels, van de schepen, type-.Sacbsen" en «Sieg fried" voor deze nieuwe wijze van stoken ingericht. De ketels worden door het vuur, hetwelk door teerolie wordt gevoed, sterker aangegrepen dan bij het stoken met steenkool, maar de zindeiyk- heid is grooter en de arbeidskrachten kunnen tot op 1/3 verminderd worden. Een curieuze statistiek. Uit de jongste schoolstatistiek in Amerika biykt, dat daar veel meer onderwyzeressen dan onderwyzers zyn. De gemiddelde verhouding is twee tegen éen. In de staten Massachussetts en New-Hampshire echter telt men negen onderwyzeressen tegen één onder- wyzer, en vyf tegen éen in de staten New-York en New-Jersey. Het geheele Amerikaansche onder- wyzend personeel vormt een leger van 193 860 hetgeen op een sterke vermindering wyst. als men weet, dat in 1891 het aantal onderwyzers en onderwyzeressen iD Amerika 374.460 bedroeg. De veepest in Transvaal verergert dagelyks. De Transvaalsche Regeering heeft het vervoer van hoornvee gedurende eene maand verboden, terwyi Natal den invoer van vee heeft verboden naar aanleiding van een geval van pest op de grens van Oranje Vrystaat. De veemarkt te Johan nesburg is verlaten, tal van ossewagens, op weg naar Buluwajo, zyn in d6n steek gelaten. Voeder voor de beesten is haast onverkrygbaar, de pryzen van de producten zyn algemeen verdubbeld. De Transvalers vinden de vergoeding, door den Staat gegeven voor het afgemaakte vee, onvoldoende, terwyi men vreest voor moeieiykheden met de Kaffers in het Noorden van de Z. A. Republiek en Swaziland, byaldieD het noodig biykt daar vee af te maken. Zyn er zooveel vergeetachtige menschen in Beriyn, of had de vergeetachtigheid, waardoor de Pinksterdagen zich daar hebben gekenmerkt, eene byzondere oorzaak? Op de beide dagen zyn in de wagens der Beriynsche Trammaatschappy niet minder dan 8000 voorwerpen van allerlei aard, vooral overjas sen, omslagdoeken, zonneschermen enz, door passagiers achtergelaten. Daaronder waren ook ongeveer 2000 pakjes met allerlei eetwaren, die, daar zy niet binnen 24 uren waren afgehaald, verkocht werden. Een gevaariyke kostganger. Op een onlangs gehouden vergadering van het Kaukasisch medisch genootschap werd door dr. Moncharrinsky een hoogst merkwaardig geval van obstructie van den larynx (keelverstopping) meegedeeld. In het hospitaal te Tiflis werd een soldaat opgenomen, die over pyn in den borst en een pynlyke hoest, vergezeld van bloed opgeven, klaagde. By het onderzoek der borst vond men niets, dat de vry overvloedige afscheiding van bloed zou kunnen verklareD. Doch by het laryn- goscopisch onderzoek constateerde men in het keelgat de aanwezigheid van een vreemd,lang, geelachtig gry's lichaam. Het zat rechts, beneden de stembanden. Den patient werden herhaalde inhalaties en keelspoelingen met een verzadigde zeezout oplossing voorgeschreven, doch niets hielp. Drie weken later kon de patient niet meer spreken. Men besloot toen, het vreemde lichaam meteen lang en en dun tangetje te zoeken. De operatie slaagde naar wensch en uit de keel van den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2