2 KOEIEN te koop. Verkoop van grasgewas. GELD beschikbaar Photografisch Atelier Het HOOIGEIAS ei NAGRAS van Marktberichten. Gegadigden eenige klampen GEBRUIKT STROO, Verpachting van JACHT en KONIJNENVANGST De jacht en konijnenvangst op het eiland Vlieland G. J. O. D. DIKKERS, Een HUIS waarin winkel met ERF, Coninck Westenberg, zal op Maandag 15 Juni 1896, Maandag 22 Juni 1896 4 pereeelen LAND, PAPIEREN ZAKKEN in grijs, Rose Java, Perkament, LANGETELD DE BOOU. PREDIKBEURTEN. ADYEBTENTIËM. OPROEPING. WEGENS Te hoop aangeboden C. METS. publiek verkoopen: publiek verkoopen en de eerste snede van het grasge was van een perceel hooiland in groote en kleine bedragen J. H. MOOJEN. ingang poort van den Heer j, Jt kuljper. Geopend dagelijks lijder kwam een bloedzuiger te voorschijn. Een springlevende bloedzuiger, die zich gedu rende drie weken in de keel van den soldaat gedomicilieerd hadHoe het dier er in was gekomen, wist niemand te verklaren. De bloedzuiger wordt thans door den operateur als een rara avis op alcohol bewaard. De droogte. In Engeland heeft men niet minder last van de hevige en langdurige droogte dan by ons. Volgens den regenmeter is te Lon den en in de omgeving dezer stad in degeheele maand Mei niet meer dan 1/4 duim regen geval len, terwijl bovendien ook de, aan Mei vooraf gaande, maanden zich in dit jaar door eene bij zondere droogte hadden gekenmerkt. Een oud spreekwoord zegt: „Een natte maand Juni brengt alles in orde". Nu evenwel kan zelfs een natte Junimaand, niet meer baten, want gelijk een ontevreden landbouwer in een der Engelsche bladen schrijft: „Dergelijke spreekwijzen zijn niet berekend voor tyden van droogte, gelijk wij ze beleven nu. Zelfs geen stortvloeden gevende Juni zou in staat zijn de schade te herstellen, welke de droogte aan het hooi en het graan heeft veroorzaakt." Evenwel, het is mogelijk, dat ook de Engelsche landbouwers lijden aan de algemeene kwaal, naar het schijnt aan het vak eigen, om wel eens meer te klagen dan wel strikt noodig is. Amsterdam, 8 Juni. Aangevoerd 338 Run deren, le kwal. 66 A ct., 2de kwal. 56 ct.3e kwal. 50 ct. per KG. 120 Melk- en kaltkoeien f 100 a 200Graskalveren fa; 67 nucht. kalv. 9 11; 116 Schapen f 8&f26; 400Lammeren, f 8 A f 12; 620 vette Varkens 28 A 32 ct. per K.G. Pnrmerend, 9 Juni. Aangevoerd 344 vette kalveren 40 a 60 ct. per kg.; 205 nucht. kalv. f 8 a 18480 vette Varkens 28 A 32 ct. per kg. 113 magere Varkens f 9 A 16.00; 281 Biggen f 4 a 7,00; 714 Schapenen 290Lammeren;246Runde ren en 21 Stieren. Kip-Eieren f 3,— a f 3,25 p. 100 Vette koeien, prijshoudend, handel matig f 0.50 a f 0,64 per k.g. Gelde koeien prijshoudend, handel matig f 80 A f 150 per stuk. Melkkoeien, prijshoudend, handel vlug, f 120 A f 180. Vette kalveren, lager in prijs handel stug. Nuchtere kalveren, lager in prijs handel stug. Vette varkens, lager in prijs handel stug. Magere varkens en biggen, prijshoudend, handel matig. Slachtschapen, lager in prijs, handel stug f 18 a f 23 per stuk. Melkschapen prijshoudend, handel matig f 12 a f 20 per stuk. Overhouders prijshoudend handel matig f 18 A 24 per stuk Lammeren, prijshoudend, handel vlug f 6 A f 14 per stuk. Zondag 14 Jnni. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazubè. Den Room. Voorm. halftien Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. tien uur de Hr. Niessink. 's Avonds 6 uur Ds. van Schaick. (Doopbediening.) Oosterend. Nam. 2 uur Ds. de Mazube. (Doopbediening.) Oocksdorp. Voorm. half tien deHr. Babends. Nam. 2 uur Ds. Leffef. i Doopbediening.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Kupebus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 3 Juni tot 9 Juni. ONDERTROUWD: I „Q GETROUWD; j ueene- GEBORENJohannetta Sophia, dochter van Jan Schaap en Aaltje Buis. Douwe, zoon van Gerrit Visser en Maria Johanna Houtwipper. OVERLEDEN: Petrus Jacobus ter Plegt, 90 jaren, weduwnaar van Aaltjen Duijtshoff. Abraham Lagerveld, 56 jaren, gehuwd met Antje Vlaming. Ambtshalve ingeschreven Gerbrand Visser, oud 14 jaren. Nog treurende over het verlies van onze lieve dochter en zuster, trof ons weder een zwaren slag door het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot en der Kinderen zorg volle Vader ABRAHAM LAGERVELD, in den ouderdom van ruim 56 jaar. Wed. LAGERVELD en Kinderen. Eierland, Texel, 9 Juni 18961 Allen die iets te vorderen hebben van, of borgtochten onder zich hebben of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen den HeerBIEM VLAMING Gzn., in leven koopman te Oosterend op Texel en overleden den 21 April j.l. aldaar, worden verzocht hiervan opgaaf of betaling te doen vóór of op 20 Juni aan GERRIT C. VLAMING, Oosterend op Texel. andere omstandigheden kan G. BAKELAAR overmorgen, dat is VRIJDAG 18 JUNI, niet rijden. Boodschappen per J. J. TRAP. voor het opgraven van de oude en het leveren en leggen van eene nieuwe afwateringskoker voor het Eornpoldertje, worden verzocht hunne inschrijvingsbiljetten inteleveren vóór of op DONDERDAG den 25sten JUNI aanstaande, in handen van den ondergeteekende, bi) wien, zoowel als bij den Heer J. BEUMKES, bestek en teekening ter inzage liggen en inlichtingen zijn te bekomen. J. P. NOORDIJK. staande op het land in gebruik b(j C. J. BAKKER aan den Schilderweg nabjj den Burg. Aanbiedingen hetzij voor iederen klamp afzonderlijk, hetzij voor de geheele partjj in eens, worden ingewacht ter Secretarie der Ge meente, vóór Zaterdag 13 Juni a,s. 's middags 12 uur. op VLIELAND. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te TEXEL zal op VRIJDAG DRIE JULI 1896 des middags om 2 uur, te zijnen kantore aan den Burg publiek by inschry'ving verpachten: in vier pereeelen, op het terrein uitgebakend, voor één jaar ingaande 1 Juli 1896. BOEKJES, bevattende de voorwaarden en per- ceelsbeschryving zyn tegen betaling van 10 cents verkrygbaar by de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Texel, den Helder en Harlingen. By hen en ter secretariën der gemeenten Vlieland en Terschelling liggen de voorwaarden en perceelsbeschryving ter lezing. 1 drie-jarige die op kalven staat en 1 vierjarige die Augustus moet kalven, op de Hofstede Prinsenhage in den Polder EIERLAND, bil J. C. WITTE. u AMSTELS LAGER 6 Cts. GAZEUSE 9 Cts. V. VOLLENHOVENS STOUT 13 Cts ROOKVLEESCH per pond 50 Cts. Notaris te Texel, zal op DONDERDAG 18 JUNI 1896, des avonds 8 ure, in het hótel „de Lindeboom" aan den Burg op Texel staande en gelegen in de Weverstraat aan den Burg op Texel, groot 1.56 aren. Behoorende tot de nalatenschap van Mejuffr. A. LIST, Wed. P. VISSER. Het huis is te bezichtigen daags vóór en op den dag van verkoop des namiddags van 4 tot 7 uur. Notaris te Texel, 's avonds 8 ure, in het Café ,DEN BUBO" aan DEN BURG, ten verzoeke van de Heeren Regenten van liet Algemeen Weeshuis te Texel, 1. Het Weezenland, groot 1.44.80 Heet. 2. de Koeijenweid, 1.16.40 3. Het Smallestuk, 1.72.00 4. de Schans, 2.87.00 Alles gelegen in den polder Oudeschild. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te TEXEL zal op des middags te 13 nur te 'zynen kantore by inschryving verkoopen: gelegen om en naby het woonhuis in perceel 6 der duin-en mientgronden groot ongeveer 27, H.A. Onraad 10'/ 0. Inlichtingen verstrekt voornoemde Ont vanger en de Opziener der Domeinen N. MIN. op eerste hypotheek huizen en landeryen. RENTEN S'U 47, naar gelang bedrag en onderpand. Onkosten zeer billjjk. UIT DE HAND TE HUUR Hooigewas en Nagras. Te bevragen by D. Jz. BAKKER, Binnenburg. bedrukt en onbedrukt tot concurreerenden prys. J. P. NOORDIJK. PARKSTRAAT, DEN BURG. Tntya.no1 nnnrf naast h6t nieuwe magazyn OP WERKDAGEN 's Morgens van 10 tot 12 uur 's Middags van 2 tot 4 uur. ZONDAGS: 's Middags van 12 tot 8 uur. ■«"-"E-a-m-cgare.'VTT nem::y.:v.ai ï-.Tt,-<iMCTrrwirp«ntxt8<vt«T»TS»ipa-nw»»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3