Schapenluiers van Texel. HUH DE BOOM TM Dl «MANIE SIGAREN 1 ld. gepolijst Marmerglas. Weverstraat. J. F. HOORDIJK. A. DROS Ata, TEXEL. Miüitaar in pttn van 10 Sck. i 70 Cis. los 7 cis. per Schaap Ojj iei Heer C. Kejjser Fz. Opruiming van een partij Lappen, KABINET. Eene prachtige keuze STALEN Het Bestrar van Hen («lier EjjerM, Firma WALRAVEN, Bassinpacht 7 HIEDWEDIEP, Feuilleton. Het Klaver- en Lucernegewas NAAMPLATEN en GRAFPLATEN Verkade's Prima Zaanscke Beschuit in bussen. YERKOOPING. publiek aanbesteden: Verkoopen: leveren GROOTSTE SORTEERING voor H.H. Weder verkoopen Een fijne beschuit, die zuiver van smaak is. Beschuit die niet hard is en in de bus bros blijft De beste Beschuit. Groote Ronde 25 stuks 25 ct. Kieine Ronde 25 15 Lange in n blik 100 50 ui 50 In kruideniers- en commestibleswinkels verkr.b. Verkade Comp., -dÖ 4 Zaandam. Het Bestuur van de 30 Gemeensch. polders zal op Baandag 15 Juni 1896, 's middags 12 uur, in het Café DEN BURG, alhier PUBLIEK VERKOOPEN: in het 3e blok van den polder het Noorden, in perccelen. van Bfj ondergeteekende zjjn te bezichtigen modellen van bovenbedoelde platen, en beschikbaar Prijscouranten van dezelve. Als naamplaten aan den muur, als herinnerings platen in muurgevels, alsmede voor Grafplaten en Zerken, verdient dit Marmerglas in het bijzonder de aandacht. Geurig en waterhoudend zijn mijne Theesoor ten, welke verkrijgbaar zijn in nette pakjes van 1 ons. GRUISTHEE No. 1 16 ct. per ons. SOUCHON A 20 PECCO CONGO 26 FINE SOUCHON 30 Een proef zal n overtuigen. Zjj die genegenz|jnmijne verpakte THEE te verkoopen vrage conditiën. Sedert 15 jaar wordt door ons een WASCH- JHIDDEL VOOR SCHAPEN in den handel ge bracht dat, niettegenstaande de vele concurrentie van allerlei surrogaten op dat gebied, een succes en debiet heeft mogen erlangen, dat ons het recht geeft 't als 't beste der bestaande Wasch- en Zuiveringsmiddelen aan te bevelen, 't Heeft om geen der andere mindere en Engelsche soorten te noemen boven dat van Bigö, dat voor, dat het na de wassching door het anti-septisch (bederfwerend) vermogen, oorzaak is dat de vliegen een veel langerentyd van het schaap verwijderd blijven. ROMEIN en OUDENHOVEN. Heden ontvangen eene groote party Heeren dassen in alle kleuren en qualiteiten, Half hemden, Boorden en Manchetten. Voorts Zwembroeken, een partij witte Vrouwen-borstrokken, welke voor spotprijzen worden opgeruimd. VITRAGE voor gordijnen van af 12 cent de el. Haast n, eer de voorraad op is. Contant 5°/» korting. UEd. Dw. D Ph. V LESSING. TE KOOP een goed onderhouden KABINET, prys f 37.50. Schipper J. Ph. BAKKER, Burg-Texel. OPNIEUW ONTVANGEN van MOUSELINES en ZOMERSTOFFEN. Beleefd aanbevelend, Den Burg. Wed. E. W. PETERSEN. zal op DINSDAG 16 JUNI aanstaande, des avonds ten zes uren in het lokaal van de Wed. THOMASSEN te DE COCKSDORP, Is. de leverantie van 150 Stère qnenast Keislag, waarvan te leveren ongeveer de helft franco wal haven Oudeschild en op de losplaats te de Cocksdorp; 2e. het transport per as dier keislag van af de opslagplaatsen langs de grintweg; 3». het maaijen en schoonmaken van het kanaal, de post sloot en de Hoogezandskil; 4°. het teren der poldereigendommen. Het CRASGEWAS op de wegen van den polder. Nadere informatiën verstrekt de opzichter, bij wien gedurende vier dagen vóór den dag der aanbesteding de bestekken ter inzage liggen. Namens het bestuur voornoemd, de Secretaris, J. P. NOORDIJK. fïrma"^VINK!EL C JÏPELDOOKN. INDIA RUBBER ZAKSTEMPELS. INDIA RUBBER HANDSTEMPELS. BRIEFWEGERS. COPIEERPERSEN. Men raadplege de geïllustreerde Prijscouranten, bij ons ter inzage. Opgericht 1860. in alle prijzen en merken. tegen fabrieksprijs van af f 7.00 per mille Vrij naar 't Fransch cloor A. B. 25. Hoofdstuk XI. Daarop vertelde Vergenue steeds op langzame! doffen toon terwjjl hjj ieder zijner woorden als 'i ware woog, hoe hö den portier, onder voorwendse van een kamer te willen huren in dezelfde woninj als Louvois, had uitgehoord, hoe hö verder hai ontbeten in het restaurant, waar Louvois dit geregel! deed, en waar h(j had plaats genomen aan een tafeltji in diens onmiddeljjke nabijheid, Van Louvois was hö overgegaan op diens ouden en verder van deze op zijn zoogzuster. Dank zjj eenigej goedgeslaagde kunstgrepen, aai een koelbloedigheid, die nimmer faalde, een weinig geld en veel vermoeienis, was de inspecteur er in geslaagd binnen twee dagen en twee nachten ongeveer over Louvois en de zijnen alles te vernemen, wat hjj moest weten. Hjj had met den vader van Louvois in de sociëteit gedronken en geklonken. Hö had zöne vronw bezocht en haar als oude bekende de hand gedrukt, hunne fotograflën beschouwd en aandachtig geluisterd naar alles wat zö wist te vertellen van haar zoon, den afgevaardigde. In de magazönen van de Prix Fixe had hö eenige woorden gewisseld met Anaïs. Zöne overtuiging was gevestigdomtrent de zedelöke waarde van Louvois en voor het meerendeel der gebeurtenissen, die hadden moeten plaats gröpen. Zöns inziens had Louvois den bewusten nacht een bezoek gebracht aan de woning van mevrouw Heimig, hö had toen den armband van Anaïs ver loren, dien hö zonder twöfel had medegenomen om hem ergens te doen herstellen en die hem bö het overklimmen van den muur was uit den zak gerold; hö had Villefron vergiftigd met de chloroform, maar met welk doel? Hö wist dit niet en kon dit ook niet weten. Anaïs moest hö aan het praten brengen, veel zou dan helder worden, dat nu nog in het duister ver scholen lag. Voor dat doel was veel geld noodig en Vergenue besloot daarom aan mejuffrouw Dulac daartoe drie billetten van duizend tranc te vragen. Zeker, het jonge meisje wilde de waarheid kennen tot eiken prös, maar toch kwam thans haar goed hart in opstand, was het geen misbruik maken van de zwakheid van eene vrouw De inspecteur merkte dit op en stelde haar gerust, wat hö wilds was enkel door veelvuldige bezoeken en herhaalde inkoopen langzamerhand een weinig met haar in kennis komen. Hö wilde, door haar sommige zaken echter slechts in schön bestaands in vertrouwen te vertellen, ook haar tot vertrouwe- lökheid brengen. Daarvoorwas ook de tusschenkomst van mejuffrouw Dulac zeer veel waard, want de inspecteur wilde in geen geval iemand anders in de geheimen inwöden. Hö vertelde aan Anais, dat hö een ijjk huwelflk zou doen en dat hö daarom eene woning ging meubeleeren. Hö noodigde haar uit hem in haar vröen töd eens te komen opzoeken om eene te oordeelen over zön smaak en tevens om haar eens voor te stollen aan zöne jonge vrouw. - Het is bepaald noodig, vervolgde Vergenue, dat u voor eenigon töd in schön möne vrouw wordt en dat ik u in tegenwoordigheid van de verkoopster toespreek en behandel alsof u möne vrouw waart Stemt u toe deze rol te spelen, dien ik onmisbaar voor het slagen van onze onderneming oordeel? - Ik stem in alles toe, wat ge maar wilt, ant woordde het jonge meisje, als het noodig is om Felix te redden en omdat ik vertrouwen stelinuws geheimhouding en uw kunde. - U kunt onbeperkt vertrouwen in mö stellen mejuffrouw. Aan eene andere zou ik mö niet de moeite geven redenen op te geven van mön verzoek, maar aan u, zoo verstandig, zoo edelmoedig en braaf ben ik dat verplicht/ - Ik herhaal u, mönheer Vergenue, ik etel ver trouwen in u en vraag u niets. - Maar ik wenschte dit nu juist eens te doen. Luister dus. - Ik Luister Wordt vervolgd.) SnelperiLiwk - LANftlVKLD Dl EO OU Taal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4