OFFICIEEL BEIEIltF™ N°. 914 Zondag 28 Juni. A0. 1896. Nieuws- en Advertentieblad Dit nummer bestaat uit twee bladen. Binnenland. Eerste Blad. Dit blad verschijnt Woensdag:- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voui' din Bubö 80 Ot». Franco per post door ge heel Nid island 46 Cti. Naar A Minna en andere landen met verbooging der porto'». Advertenties vóór lt nor op den dag der uitgave. Prijs der Adverteniiên Van 1 tot 6 regeli 80 Ct». Iedere regel meer 6 Ct». Groet» letter» en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. BewQinnmmer» 8 Ct». per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËK worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD ft BE ROOIJ, ParkstraatBubo op Tixr. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een zwarte vrouwenzak, inhoudende o. a. een zakdoekje, een stalen beursje, een steenen hondje, drie griffels enz. Herijk van maten en gewichten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL brengen ter openbare kennis, dat voor deze Gemeente de herijk van maten en gewichten zal plaats hebben te Oudeschild, bij Wed. J. BIJL, op 7 Juli 1896, van 12 tot 4 uur; den Bnrg, zoomede voor de bewoners der dorpen de Hoog, den Hoorn en de Waal, by J. BRUIJN, op 8 en 9 Juli 1896, van 's voorm. 8 lot 12 uur en van nam. 1 tot 4 uur. Oosterend, bij W. KOPPEN, op 10 Juli 1896, van voorm. 8 tot 12 uur. de Cocksdorp, by Jb. BUIJS, op 10 Juli 1896, 's nam. 4 tot 6 uur. Voorts worden belanghebbenden er op gewezen: 1,.dat zij verplicht zy a hunne maten en gewichten, behoorlijk schoongemaakt, bij den IJker, tijdens z(jn verblijf in de Gemeente, tot het ondergaan van de herijk te bezorgen 2°. dat zij, die zulks verzuimen of daarin ver hinderd worden, voormelde maten en gewichten vóór den 1 September 1897 nog aan den IJker ter standplaats van het IJkkantoor, waaronder hunne Gemeente behoort, ter herijking moeten aanbieden 3°. dat, Da het eindigen van den termijn van den herijk, het gebruiken of voorhanden hebben van maten en gewichten, niet voorzien van de vereischte stempelmerken, volgens art. 29 der wet van den 7 April 1869 (Staatsblad No. 57) verboden en strafbaar is; 4°. dat volgens beschikking van den Minister van W. H. en N. van den 6 November 1895 No. 131, het goedk6uringsmerk gedurende dit jaar te bezigen b(j den ijk en herijk der maten en gewichten zal zijn de letter g in den ge wonen schrijfvorm. Voorts worden de belanghebbenden er nog bizonder op gewezen, dat de maten en gewichten op gevaar van straf, voorzien moeten blijven van de vereischte stempelmerken, en dat dus het laatst geplaatste goedkeuringsmerk voortaan gedurende twee jaren ongeschonden moet worden bewaard. Texel, den 24 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 28 Juni 1896. Bij Kon. besluit is de Heer K. J. W. Kempers, ontvanger der registratie en domeinen alhier, in gelijke betrekking benoemd naar Nijkerk. De geagreëerde klerken, W. J. Metsen A. J. Klazinga werkzaam aan het postkantoor alhier, die dezer dagen met gunstig gevolg te 's Gravenhage het examen deden voor klerk bij de post en telegraaf, zijn voorloopig geplaatst met ingang van 1 Juli e. k. eerstgenoemde te Edam, laatstgenoemde te Hoorn. Een jubileum. Vrijdag herdacht de Heer S. Keijser Pz., gelijk bekend, zijn 40-jarig jubileum als Secretaris van het Waterschap de 30 gem. polders op Texel. Dat het den jubilaris dien dag niet aan bewijzen van belangstelling in zijn feest zoude ontbrekeD, was te denken. Des morgens kwam het bestuur van ge noemd waterschap in het Café den Burg bijeen, alwaar alstoen de jubilaris werd uitgenoodigd te verschijnen. Aldaar gekomen zijnde, werd de heer Keijser, bij monde van den Dijkgraaf, den heer J. J. Roeper, met het feest van dezen dag geluk gewenscht, en hem namens het gemeld bestuur, met eene gepaste toespraak, een inderdaad prachtig geschenk aangeboden, nl. eene keurige pendule met daarbij behoorende coupes. Op een zilveren plaat in de pendule was de vol gende inscriptie aangebracht: 1856. - 1896. SOUVENIR. Vereerd door 't Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel aan den Secretaris den Heer SIJBRAND KEIJSER PIETERSZOON voor zijne 40-jarige getrouwe en ijverige plichtsbetrachting. Texel 26 Juni 1896. Bovendien werd den heer Keijser nog vereerd eene Bril met gouden garnituur. Dat de heer Keijser getroffen was door deze bewijzen van waardeering behoeft zeker geen betoog; in hartelijke en gevoelvolle woorden betuigde hij daarvoor zijnen dank. De keuze der cadeaux was dan ook zeker zeer gepast kon het uurwerk voor hem het bewijs zijn dat hij zijnen tijd goed had besteed, het tweede geschenk, zoo nuttig, tot behulp van het ge zichtsvermogen bij iemand op eenen leeftijd als den heer Keijser, was teveDS niet minder gelukkig gekozen. Na dit deel der feestelijkheid begaven allen zich naar de woning van den jubilaris; alwaar zij door dezen gul en gastvrij werden ont haald. Menige toespraak, menige toost, getuigde er van, hoe de heer Keijser in zijne betrek king wordt gewaardeerd. Ook aan belangstelling van particuliere zijde ontbrak het den heer Keijser niet, tal van bezoeken, kaartjes, brieven en geschenken, getuigden daarvan. Als een waardig slot van dezen feestdag bracht het Fanfarecorps alhier, den heer Keijser des avonds eene ovatie. Mag de heer Keijser met trots kunnen terugzien op zijne veertigjarige ambtsbediening, de dag van Vrijdag gaf hem zeker groote voldoening. Zij het hem gegeven, nog menig jaar, zich met lust en opgewektheid aan zijnen taak te kunnen wijden. De collecte voor den gewapenden dienst in de vorige week gehouden, heeft op Texel opgebracht de som van f 43.65. Eene goede tijding is het zeker welke wij kunnen medededeelen, door de vermelding dat de meermalen het onderwerp van gesprek ken uitmakende Waalderweg, spoedig ter verbetering zal worden ter hand genomen de plannen daarvoor zijn thans goedgekeurd en de aanbesteding er van is spoedig te verwachten; bij dezen voortgang lijdt het geen twijfel of vóór den a. s. winter zal de weg gereed zijn, zeker tot veler genoegen. Ter nauwernood was de dag van Donder dag aangebroken, of ze kwamen in menigte aan, de voertuigen, beladen met de attributen voor de kermis. Vele oude bekenden waren op te merken onder hen, die met hunne kramen naar hier kwamen, om de goe gemeente te ont lasten van hetgeen voor de kermis is bespaard of beschikbaar gesteld. Wagendrever, Bakker, Koppies en meer anderen, hebben hunne oude standplaatsen weder ingenomende draaimolen j evenzoo; op het gewone terrein voor een of ander theater, staat het accrobaten- en mario nettentheater, terwijl aan het einde van den Burg eene velocipaietent is verrezen, waar, naar men zegt, de drijfkracht stoom is heusch stoom. Benevens die allen, hebben verschillende andere gelegenheid tot vermaak, en kraampjes en tentjes, ook een fotografietent, hier en daar een standplaats gevonden. Wij wenschen die allen een voordeelige kermis, doch voegen er aan toe: laat men vooral niet vergeten de eigen burgers, die op een of andere wijze door de kermis trachten eenig voordeel te behalen. De tooneelvoorstellingen in de „Vergulde Kikkert" zullen zich, zooals gemeld, bepalen tot een drietalandere avonden in dien geest schijnen niet in aantocht; onze caféhouders hebben hunne lokalen ingericht om hetdanslustig publiek de gelegenheid daartoe te verstrekken, mogen ook zij hunne verwachting op een voordeelige week vervuld zieD. De kermis is aanstaande, 't zal zijn eene week van onrust in menige huishouding; mogen zij die in dit vermaak genoegen scheppen, hetzelve met gematigdheid genieten en aan anderen, er niet mede ingenomen, zoo weinig mogelijk reden tot ergernis geven. Oudeschild, 26 Juni. Mogen de grootste visschersvaartuigen thans op de Noordzee al iets verdienen, met de kleinere schuiten, die vlak bij de kust moeten visschen is nagenoeg geen droog brood te winnen. Sommigen hebben daarom hunne schuitjes maar voor goed in de haven vastgemeerd, en trachten ander werk te bekomen. Als in het najaar de garnalenvisscherij weer aanvangt, hopen zij op zee brood te kunnen verdienen. Oostebend, 26 Juni. De Gereformeerde Ge meente alhier, sedert 27 Aug. van het vorige jaar zonder leeraar, heeft bericht ontvangen, dat Ds. M. Rooseboom, te Wirdum (Fr), het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1