Mijn Texelsch boek Uitslag van gehouden Verhoopingen. advertentÏInT Dit Ie tal te loop of te tar: Eeo Huis en Tuin in de Easthuisstraat, Best inlandsch SPEK, Ingezonden Stukken. Marktberichten. PREDIKBEURTEN. M. STAM, P. BOON. Binnenburg. Vlieland, 25 Juni. Als blijk van waardee ring der betoonde menscht levendheid bij de redding van schipbreukelingen van de „Stanleij", is bij Koninkl. Besl. van 11 Juni 1. 1. No. 27 aan C. G-. Bakker, schipper der reddingboot No. 1, een zilveren medaille met loffelijk getuig schrift toegekend. Elk der roeiers ontving een belooning van 10 gulden. In de „Staats-Ct." wordt aan belang hebbenden bekend gemaakt, dat de visschers- haven te IJmuiden op 1 Juli a. s. voor het gebruik wordt opengesteld. De laatste berichten uit Atjeh luiden: „Het doel van onzen laatsten tocht om den vijand in te sluiten is mislukt. Wij onder vonden weinig tegenstand en hadden een doode en acht gewonden. „Onze troepen zijn geland aan de Kroeng Raja-baai, waar zij samentroffen met de troepen die van Lamjong en Boekit Karang naar Kroeng Kali waren getrokken. Zij ondervonden geringen tegenstand. Vele bentings in Lepong beschieten onze oorlogschepen. Een tocht daarheen is urgent. De aankomst van generaal-majoor De Moulin wordt verwacht. Het vertrek van Generaal Vetter naar Java is uitgesteld, in verband met een spoedeischende expeditie naar Lepong (staatje aan de westkust) waar de vijand bentings opwierp en op de oorlogschepen vuurde. Door den minister van w., h. en n. is eene commissie ingesteld met opdracht om te onderzoeken of eene gedeeltelijke indijking van de Lauwerzee, overeenkomstig het plan door de beide provinciën aangeboden, zal kunnen strekken om eene voldoende afstrooming van Frieslands boezem te verzekeren', en de afwa tering van een deel der provincie Groningen te verbeteren en voor het geval, dat deze vraag ontkennend moeht worden beantwoord, welke werken alsdan voor uitvoering in aan merking komen om het beoogde doel te bereiken. In de „Gemeentestem" vindt men eene advertentie, waarbij ter secretarie van Markelo een ambtenaar gevraagd wordt „volkomen op de hoogte van de gemeenteadministratie", op eene jaarwedde vanf 150. Of er nog sollicitanten zijn opgekomen, wordt niet gemeld. Te Reval, in Rusland, zal van 4 tot 7 Juli a.s. vanwege de Esthlandsche Landbouw- Maatschappij een vee-tentoonstelling worden gehouden, hoofdzakelijk van aldaar gefokt Frieseh en Hollandsch vee, zoomede van uit den vreemde ingevoerde stieren. Door bemoeiing van het bestuur van het Frieseh Rundvee-Stamboek zullen vier stam boekstieren op die tentoonstelling worden ingezonden. Deze runderen zijn van Leeuwarden per spoor naar Antwerpen overgebracht, om van daar per stoomschip „De Schelde" naar St. Petersburg en verder naar Reval te worden vervoerd. Nabij Kampen vermiste Maandag schipper A. Diepenveen, met zijn tjalk in den IJsel liggende, zijn 3-jarig meisje, dat hij nog even te voren aan boord spelende had gezien met een hond. Na lang vergeefs gezocht te hebben, werd er geroepen dat er een kind te water lag en werkelijk zag men op al eenigen afstand van het schip iets drijven. Er onmid dellijk heen roeiende, zag men alleen het hoofdje boven water, rustende op den kop van den langzaam voortzwemmenden hond, die met haar te water was geraakt. De kleine bracht het er met een hevigen sehrik af, In het Drentsche gehucht Duurze, gem. Rolde, gingen drie kinderen, bezig met het plukken van bloemen, op daarbij staande bijenkorven zitten. Het ongeluk wilde, dat twee der bijenkorven omvielen, tengevolge waarvan de bijen zoo verwoed werden, dat zij de kinderen hevig met hunne angels staken. Een der kinderen was zoo hevig gestoken, dat zijn gelaat bijna onkenbaar geworden is en het kind in bedenkelijken toestand verkeert. Ook de beide andere kin deren werden hevig verwond en zijn onder geneeskundige behandeling gesteld. Te Wijandsrave (L) had een twaalfjarige jongen, die een paar koeien naar de weide bracht de onvoorzichtigheid het touw, waar mede hij een der beesten vasthield, om het lijf te knoopen; het dier werd onderweg schuw en sloeg op hol, de jongen raakte van de been en werd door het land mede gesleept, doch op het jammerlijk hulpgeschreeuw schoten een paar op het land werkzaam zijnde menschen toe, die de koe tot staan brachten. Met gebroken armen en bijna geheel ont kleed, werd de arme stumperd opgenomen en bezweek na eenige oogenblikken onder de hevigste pijnen. Wat Atjeh ons heeft gekost In een destijds aangekondigd boekje ,Land en Volk van Java" door Rienzi (H. Van Kol) worden de kosten van den Atjehoorlog geschat op 300 millioen gulden. In een critische bespreking van het werkje van de hand van den heer P. J. F. Van Heutsz, (assistent-resident) in Insulinde, leest men: ik geloof, dat schrijver in de schatting der kosten van af 1873 ver mis tast en (hij), zijne opgave met drie vermenigvuldigende, dichter bö de waarheid zou zijn Als een bewijs van bijzonder groote vruchtbaarheid meld men, dat op het te Noordwijkerhout gelegen landgoed van den heer H. C. Jansen, te Schiedam, één roggeplant zeveDtig aren draagt, waaronder van buiten gewone grootte. De Friesche kaashandel is op verre na niet meer wat zij vroeger was. De inwoners van het dorp Zwaagwesteinde vonden daarin weleer hun bestaan, 't Was toen eene bij uitstek winstgevende zaak. Tegenwoordig zitten sommige zuivelfabrieken en pakhuizen opgepropt vol, daar Holland weinig of niets trekt, wegens geringe vraag uit het buitenland. Een gevolg hiervan is, dat de prijzen zeer laag zijn. Erg noemde men onlangs in een bericht aan „De Telegraaf" de wijze waarop ten plattelande met het geheim der Bedrijfsbelasting soms wordt omgesprongen. Erger zegt „De Noordbrabander" is 't dat op een dorp in Brabant, bi) het regelen van den hoofdeljjken omslag der gemeente, door den burgemeester de geheimhouding van de Bedrijfs belasting werd geschonden, door b|j den aanslag te verklarendie of die persoon moet hooger worden aangeslagen in den hoofdei ijken omslag, want hjj betaalt die som (met opgaaf van het cijfer) in de bedrijfsbelasting, onz. Is dit geen groot misbruik maken van het kohier der Bedrijfsbelasting vraagt dat blad. Zeker is 't dat, omdat de wet op die belasting geheimhouding gebiedt en wetsschennis door een burgemeester inderdaad een groot misbruik moet worden genoemd, zegt de „Haagsche Courant". Maar 't ergste van alles is toch, dunkt ons, het feit, dat belastingplichtigen zich trachten te onttrekken aan de betaling van wat zjj aan de openbare kas schuldig zijn, dat op een dorp in Brabant (en waarschijnlijk niet in dat ééne dorp alleen) sommige lieden hunne mede burgers bestelen door minder belasting te betalen dan zij in evenredigheid behooren te doen, en dat de geheimhouding, o. a. by de Bedrijfs- belastingwet voorgeschreven, al deze en soortge- ïyke diefstallen in de hand werkt en bevordert. Huwelrjksplicht. Door de gemeente politie te Breda is tegen een echtpaar proces verbaal opgemaakt wegens het zich na sluitings uur bevinden in een koffiehuis. De dame stelt zich voor, den kantonrechter ter verdediging te wijzen op de slot-alinea van artikel 161 B. W., luidende: „zij is verplicht met hem samen te wonen en hem overal te volgen, waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te houden." Voor een advocaat om te watertanden! (Buiten verantwoording van de Redactie.) Op Zaterdag 4 Juli a. s. zal te Amsterdam eene vergadering gehouden worden door de leden van de hoofdcommissie, die der subcommissie's en de corres pondenten van het Ondersteuningsfonds, in Noord holland, opgericht door het Ned. Onderwijzers genootschap. De agenda vermeldt de volgende punten 1. Bespreking van 't Ondersteuningsfonds in 't algemeen. 2. Hoe moet er propaganda gemaakt worden voor 't Ondersteningsfonds? 3. Hoe verkrijgt men de medewerking van de Schoolautoriteiten 4. Samenstelling van Subcommissie's. 5. Hoe moet het onderzoek naar de aanvragers en naar de ondersteunden worden ingericht. 6 De inning en overmaking der gelden voor 't Ondersteuningsfonds 7. De werkzaamheden van den correspondent. 8 Behoort het maximum van f 1500 voor uitkeering niet terug gebracht te worden tot f 1000? 9. Bespreking van andere onderwerpen, die ter tafel mochten worden gebracht. Onderwijzers, onderwijzeressen of particulieren, die voor bedoelde vergadering nog iets hebben mede te deelen, gelieven daarvan kennisgeving te doen voor den Sden Juli aan J. DAALDER Dz., te Oosterend. Correspondent v/h Ondersteuningsfonds voor Texel. Leiden, 26 Juni. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 114 a f 245 10 Stieren f 57 a f 226; Veulens stuks f af 172 kalfkoeien f 100 a f 225; Melkkoeien f 100 a f 225; 64 Varekoeien f 87 a f 198; 86 Vette koeien f 118 a f 245; 78 Vette kalveren f 28 a f 70, 74 Magere kal veren 6,00 a f 19, Graskalveren f a f 583 Vette Schapen f 15 a f 26.00; Schapen weide) f a fPaarden f a f 67 Magere Varkens f 10 a f 20 Vette Varkens a. Biggen f 2.75 a f 9. 1496 Lammeren f 7S, f 13. Woensdag 24 Juni a/d Waal. Notaris G. J. O. D. DIKKERS. Een Schuur en Erf, groot ongeveer 9 Aren. Koopers KI. Roeper en T. Kerke voor f 350 Zondag; 28 Juni. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. 's Avonds halfzeven Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazurè. Den Hoorn. Voorm. halftien Ds. Leffef. Oudesehild. Voorm. tien uur de Hr. Niéssink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half tien deHr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heep. De familie ter plegt betuigt haren hart eljjken dank voor de vele biyken van deelneming door haar ontvangen by het overiyden van haren waarden Vader, Behuwd- en Grootvader, den heer PETRUS JACOBUS TER PLEGT. Burg op Texel, Namens de Familie, 27 Juni 1896. C. A. DE BRAAL. wyst nog op een bedrag van ongeveer zes duizend gulden aan onbetaalde rekeningen. Terwyi ik aan alle Texelaars een prettige kermis toewensch beveel ik my tevens aan in de herinnering van hen, die my tot heden verzuimden te voldoen. Mogen zy bedenken, dat het niet aangaat voor myn geld kermis te houden. Den Haag, Sweelinckstr. 27. Arts. aanvaarding 15 AUGUSTUS a. s. Te bevragen by Ju. FLENS. by 5 pond 23 ct. per pond. VET, REUZEL, BOTER, ENZ,, tot buitengewoon lagen pry's.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2