6. JANSEN, van Helder, OBUS. eene fijne vette KOE Muziek voor den Oans puik best vet KALF levende Wonderkoe (Kwee) ff. F. SCHOMAKER, Makelaar, Eon.dh,cui ti koop. neef it van alles wat It verhop 111% torllii Slechts Aria baitenpwope voorstellippp Aanai 's avoids 8 nr. LantowveMipg ?an Luik. Texelsche Kermis, zal in den stal van den keer Dijkeen Molenstraat B 35.Ban op Teiel. Kei perceel LAMB pnaail „de Schaar," zatemm w mm ms, pahliei vertoopei ei verharea Prachtige afgesneden ROZEN M. 4: LAMGEVM MARGARINE, Een beste STIER, bij_H. W. KEESOM. 10 procent korting. De Kermis, de Kermis Gedurende de kermisweek Lokaal „de Vergalde Kikkert." J. P. KIKKERT, Slapt. Tijdens de kermis, BEIERSCH BIER van 't fnst verkrijgbaar. BE MARKIES OE GERCOURT, 11 EEK OLIEKOOP, AANVAN& 7V> DÜR BAL MA. Donderdag 2 Juli 1896, DE PRIMA-DONNA Vrijdag 3 Juli 1896, JANUS TULP, Zaterdag 4 Juli 1896, Van nuds bekend adres, J. H. M001EN, Makelaar te Texel, HOOIGEWAS. Het Hooigewas eu Nagras vau: Coninck Westenberg, Het Hooigewas eo Nagras van: P. BOON, Binnenburg. L. EBtLMM, I. J. KUKJPSR. met extra Orchest. 1' Rang f 1.25, 2' t 0.75. naast „de Lindeboom Diverse soorten COGNAC, Jenever en Brandewijn. Diverse merken Wijn. Wed. T. M. ZIJM. publiek verkoopen Hooigewas en Nagras van: Ongev. iy2 HA. „de Hemmer,' zal op Dingsdag 30 Juni 1896, a 1 cent per stuk, zijn te bekomen in de kweekeiy van 1 stuk Amerik. GREENEN RONDHOUT, lang ongeveer 69 voet, liggende te Oosterend of te Nieuweschild. 1 stuk RONDHOUT, lang 73'/„ voet, liggende aan het dorp de Koog. Aanvragen met opgave van prijs die men besteden wil, worden ingewacht by den Heer H. FLENS, te Burg op Texel. 18, 20, 25 en 30 ct. per 5 ons. bericht dat hij in de komende week TEXEL zal bezoeken tot het stypen van Scharen, Hessen, Scheermessen, Koffiemolens, enz., en hjjin het laatst van de week aan DEN BURG zal zijn. RESCHIKRAAR: aan den Burg, Ondergeteekende bericht aan zijn geachte be gunstigers dat hjj gedurende de Kermisdagen opruiming houdt van al de voorhanden zijnde goederen, hoofdzakelijk een party lappen Japon- stof, fantasie Katoenen en bonte lappen, Vitrages en witte Katoenen, op al het gekochte goed wordt 10% korting toegestaan. Aanbevelende, Hoogachtend, UEd. Dw. Dr. Ph. VLESSING. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers, dat hy in de aanstaande week Aanbevelend, Gasthuisstraat.Slager. komt maar eens In 't jaar. ten voordeele van de schade die aan onzen visschersvloot overkomen is, door den storm van 27 Maart jl. Deze korting wordt in een gesloten bas geschoven en aan onzen Burge meester overhandigd. Zoo U allen weet, kan U zoowat van alles by my koopen. Met aanbeveling, LOTEN naar de prachtige schilderij van den storm 85 ct. bij my te koop. WOENSDAG 1 JULI a. s., DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG na afloop der voor stellingen, en ZONDAG gedurende den geheelen avond B, HOOJEN. zal slachteD Ondergeteekende bericht zijne geachte begun stigers, dat hy Donderdag a. s. een Aanbevelend, zal slachten. 11 door 't gezelschap Door inspanning uitspanning" te DE COCKSDORP op WOENSDAG 1 JULI e. kin het lokaal van de Wed: THOMASSEN. Op te voeren stukken tooneelspel in 4 bedrijven. kluchtspel in 1 bedrijf. HF* Entree voor een Heer 50 Cts; voor eene Dame 85 Cents. 11 van het Utrechtsch Tooneelgezelschap, Directie: W. RENTMEESTER KINSBERGEN, of Een Engagement aan de Fransche Opera. Oorspronkelijk blijspel in 3 bedrijven door August Hendrixx. Voorafgegaan door: Drama in één bedrijf, van A. Theuriet. Blijspel in 4 bedrijven, van Justus van Maurik. D of De Nacht van den 13 November, Groot Drama in 5 bedrijven en 6 Tafereelen. Pryzen der plaatsen: Plaatsen zyn dagelyks te bespreken van 's morgens 10 uur aan het lokaal A 10 cts. extra. Ter gelegenheid der tentoongesteld worden: Eene half koe, half stier, hebbende 2 staarten, 2 buiken, 3 knieën, 3 schouderbladen, 5 beenen met 6 voeten of één arm met 2 handen verkocht aan de dierentuin voor VIJFDUIZEND FRANKEN. VOORHANDEN dubbele Likeuren, Limonade enzper flesch en by de maat. Voor puike qualiteit en concurreerende prijzen wordt ingestaan. Onder aanbeveling, zal na bekomen rechteriyke machtiging, op DINSDAG 30 JUNI a. s. 's avonds 7 ure, in het Hótel de Zwaan aan den Burs ten overstaan van een bevoegd beambte liggende in den polder de Westen, Kadaster Sectie E no. 632, groot 1 H. 58 a. 10 c. Behoorende tot de benificiaire nalatenschap van wyien C. Dz. WITTE. Aanvaarding direct. Betaling 1 September 1896. Nadere informatiën zyn ten kantore van genoemden Makelaar te bekomen. zal op 's avonds 8 uur, in „de Vergulde Kikkert," VERKOOPEN en VERHUREN Voor den heer J. H. SCHUHAKER. gelegen in de Hemmer b/d Kamp. Het Bestuur van den Polder WAAL EN BURG zal op HAANDAG 89 JUNI 1896, 's middag 12 uur, in het Café ,DEN BURG" 6.20 Riethoorn in 3 perceelen. 2.94.50 Rietbol. De Westerkolk en de JACHT op Waterwild. Notaris te Texel, 's avonds 7 ure, in het logement ,.het Loodsmanswelvaren aan den Hoorn publiek verkoopen en verhuren: A. voor heeren Kerkvoogden der Hervormde Gemeente aan den Hoorn. 1 26 Kostersland. 1 25 Heeren Jam Akker. 1 52 30 de Groote Haling. 1 52 30 de Outerskoog, 2 06 50 het boterstuk van Slijboom. 2 09 80 het Kerkeland over den Oudenweg. B. voor heeren Diaconen der Hervormde Gemeente aan den Hoorn. 210 20 het boterstuk. 0 82 het Kuiltje. 2 67 80 de buitendijk. 0 82 60 Meiselaarstandje. 101 20 Teunis List. C. voor den heer C. Jbz. Boon, 1 17 90 Laankoog. Alles gelegen in de polders. JJ H. A. 0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3