N°. 914. Zondag 28 Juni. A0. 1896. Nieuws- en Advertentieblad Gemengd Nieuws. Tweede Blad. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dim Bobo 80 Ct«. Francper put door ge heel Nsdkrlamd 41 Ots. Naar Awntiaa en andere landen met verhooging der porto's. AdvertentlSn vóór 19 uur op den dag der uitgave. Prijs der Adeertentién Van 1 tot 6 regels 80 Ots. Iedere regel meer 8 Ots. Groot* lettors en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Ots. per nnmmer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIÊN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD SE ROOU, ParkstraatBobo of Tixit In de thans aangenomen kieswet komen de volgende hoofdbepalingen voor: I». Er zal zijn een dag van verkiezing en een dag van stemming. a. Op den dag der verkiezing (die thans niet bestaat) worden van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur opgaven van candi- daten ingeleverd bij den burgemeester van de gemeente, die hoofdplaats is van het kiesdistrict. Deze opgaven moeten onderteekend zijn door ten minste veertig kiezers. Door één of meer personen moet de inlevering der candidateniyst persoonlijk geschieden. b. De stemming heeft plaats uiterlijk binnen 14 dagen nd, den dag der verkiezing. Alsdan zal van 8 tot 6 uren de stembus geopend staan. 2° Stembiljetten zullen niet meer, gelijk thans aan huis worden bezorgd; en alzoo zal de kiezer zijn stembiljet aan huis niet meer kunnen invul len. Ten minste drie dagen vóór den dag der stemming wordt door den burgemeester aan de kiezers gezonden een kaart, bevattende een op roeping voor de stemming. Op die kaart komt de naam van den kiezer voor, alsmede de namen der candidaten, by den burgemeester van de hoofdplaats op den dag der verkiezing ingekomen. Is de kaart zoek geraakt, dan kan de kiezer aan het gemeentehuis een andere bekomen. 3». De kiezer heeft, wil hjj aan de stemming deelnemen, de kaart aan het stembureau te ver- toonen. De kaart geeft hij dan af, en in de plaats daarvan ontvangt hij van den voorzitter vaa het stembureau een stembiljet, waarop aan de ééne zijde de namen van de candidaten voorkomen. Uit die candidaten alleen moet hij dan een keuze doen. Op een zeer gemakkelijke manier. Hij begeeft zich aan één der lessenaars, die in de zaal van het stembureau aanwezig zijn, en tee kent déó,r met een kruisje of streepje aan den naam van deD candidaat, dien hy begeert. Is dit gedaan, dan gaat hy naar de tafel van het stembureau, vertoont de achterzijde van het stembiljet, waarop de naam van den burgemees ter van de hoofdplaats van het kiesdistrict voor komt. en werpt daarna het stembiljet in de bus. 4° Nog op denzelfden dag en onmiddelijk nd het eindigen der stemming (5 uur) wordtin iedere gemeente van het kiesdistrict de stembus geopend. Kiezers voor de Tweede Kamer en voor de Provin ciale Staten zijn de mannelQke Nederlanders boven 25 jaar: 1°. die ztjn aangeslagen - en hun laatste aanslagen betaald hebben in de personeels-, de vermogens-, of bedrijfsbelasting, en die ten minste f 1 in de grondbelasting hebben betaald. 2°. de niet aldus aangeslagenen die voldoen aan éen der volgende vereischten, nl. dat z(j o. van 1 Augustus tot 31 Januari een woning in huur hebben gehad van een werkeiyken huurprijs van f 0,80 -f 2,50 per week (naar gelang der gemeente) en niet meer dan eenmaal in dien tijd zijn verhuisd, of eeo vaartuig van ten minste 24 kub. meter krachtens eigendom, vruchtgebruk of huur hebben bewoond b gedurende de laatste 13 maanden vóór 31 Januari bij dezelfde persoon, onderneming of instelling in dienstbetrekking zijn geweest ook de inwonende zoon in het bedrijf der ouders en daar over het laatste jaar een loon hebben genoten van f 275 1 660 (afwisselend naar de gemeente), of een gelijk pensioen van een openbare instelling, of gelijk bedrag uit loon en pensioen tezamen. Q-emis of vermindering van „vast" loon gedurende ten hoogste 8 maanden wegens ziekte of verwonding blpft buiten aanmerking; c. gedurende een jaar vóór 1 Februari den vrijen eigendom hebben gehad van ten minste f 100 op het Grootboek of f 50 bQ de Rijkspostspaarbank d voldaan hebben aan de eischen van een wettelijk vastgesteld examen voor eenig ambt, beroep of bedrijf „Uitgesloten" zijn: 1°. z(j wie het kiesrecht bij vonnis is ontzegd 2°. zij die in gevangenschap of hechtenis zijn 3". z(j die bi) vonnis de beschikking of het beheer over hun vermogen hebben verloren 4°. zij die in het vorig burgerlijk jaar van een in stelling van liefdadigheid of van een gemeentebestuur onderstand hebben genoten. Onder onderstand verstaat de kieswet„elke onder steuning in geld of andere benoodigdheden, tot leniging van nood, aan behoeftigen verstrekt." Wat militairen betreft, wordt voor allen beneden den graad van sergeanten daarmede gelijk gestelden, de uitoefening geschorst a. voor vrijwilligers bij de zeemacht gedurende hun diensttijd b. voor vrijwilligers bij de landmacht zoolang zij onder de wapenen zijn (behalve b)J beide soorten de kiezers krachtens belasting betaling of huur); c. de miliciens zoolang ze niet met groot verlof ztjn; d. de marinereserve zoolang ze in actieven dienst is. Omtrent het kiesrecht voor de gemeenteraden bevat de wet de beperking, dat zij, die geen RQks directe belasting betalen, over 't volle laatste jaar in de plaatselijke directe belasting ten minste f0 80 -f 2 50 (naar gelang der gemeente) moeten hebben betaald. De verkiezingen zullen plaats hebben op den eersten Dinsdag der maand Juni. Tot 15 Mei 1897 worden nog de bepalingen der bestaande wet toegepast. Bloedvergiftiging! Het is bekend, dat tal van kleedingstoffen vergiftige bestanddeelen bevatten, opgenomen in de verf of apprêtuur. Een dame, de weduwe van een bekend Amsterdammer, en moeder van een talrijk gezin, is daarvan bet slacht offer geworden. Bezig zijnde met naaiwerk, had zij het ongeluk zich met de naald in den neus te prikken. Het wondje zwol terstond op en hoewel geneeskundige hulp werd gehaald, veroorzaakte het vergiftigde bloed den dood. Als de pooten van een varken krom gaan worden en het dier niet anders dan langzaam kan loopeD, is beenderenverweking doorgaans daarvan de oorzaak. Deze ziekte is een gevolg van het toedienen van voedsel met te weinig kalkgebalte. Zware dieren breken dan ook zeer licht een poot. Geeft men dagelijks een theelepel koolzure kalk door het voedsel, dan is men op goedkoope wijze tegen het vaak schadelijke euvel gevrijwaard. Een te ijverig ontvanger. Een buiten gewoon voorval heeft op het dorp M. in de pro vincie Utrecht eeD groot aantal gemoederen in beweging gebracht, vooral landbouwersgemoederen Iemand had den dominee gereden, die in de vaca ture kwam preeken, zooals dat van oudsher de gewoonte is geweest. Kort daarop ontvangt h(j voor zjjn liefdedienst een waarschuwing van den ontvanger der directe belastingen, dat hij'dit niet niet mag doen, omdat hij z(jn paard heeft aan gegeven als werkpaard en het nu gebruikt voor pleizierryden. Bovendien voegde de ontvanger er tot ver duidelijking b(j, dat hfj (de ontvanger) een rijtuig moest huren als hij er een noodig had, dus dat de dominee dat ook maar moest doen. Een ge volg van een en ander zou zjjn, dat alle boeren hun tentwagens en tilbury's wel konden ver koopen, of hun paard in een hoogere klasse zouden moeten aangeven. Zij geven het allen aan in do 3e klasse, maar gebruiken het om uit rijden te gaan; bjj bruiloften, begrafenissen, om te gaan .vrijen" enz. en nog nooit werd daar tot heden aanmerking op gemaakt. De betrokken predikant heeft echter de zaak by hoogere autoriteiten onderzocht en kreeg de geruststellende tijding, dat de ontvanger in dit geval abuis had en dus zijn waarschuwing voor 'tvervolg wel kan sparen; Om harde boonen week te koken Vaak hoort men klachten over het hard blijven van boonen en erwten, ook, nadat men ze eenigen tijd goed heeft laten koken. Er bestaat echter een gemakkelijk aan te wenden middel, dit te voorkomen. Willen de boonen of erwten niet goed week worden, voeg er dan de bladeren van brandnetel of spinazie bij; ze worden week in de kook. Vlekken van suiker, gummi, lijm, bloed en eiwit, verwijdert men uit waschgoed, ge kleurde katoenen en wollen stoffen en uit zijde, door eenvoudig met water te wasscheD. Men schat dat tienduizend menschen verdronken bjj den springvloed die dezer dagen in Japan plaats had, en zich over een afstand van zeventig mijlen langs den noord-oostkust uitstrekte. Vele steden z(jn verwoest. In de staatsgevangenis te Michigan (V. S.) is het aan de gevangenen veroorloofd vogels te houden. Niet minder dan 600 gevleugelde zan gers korten den gevangenen den t(jd in hun kerker. Menig hardvochtig misdadiger, by wien men geen aanhankeiykheid voor eenig levend weezen zou verwachten, heeft toch voor het kleine diertje, dat de gevangenschap met hem deelt, de teederste zorgen. Niet alleen in de cellen, maar ook in de werkzalen vrooiyken deze zangers de gevangenen op. Overdag worden de vogels, by mooi weer, buifengehaDgen en 's avonds, als de gevangenen van hun werk terugkomen, binnengehaald. Niet alleen beoogt het bestuur van de gevangenis op deze wyze den gevangenen het leven een weinig te ver aangenamen, maar ook voor hun materieele toekomst te zorgen. De gevangenen mogen nl. de vogels dresseeren en daarna verkoopen. Het geld krygen zy natuuriyk niet in handen, maar wordt hun eerst overhandigd als zy de gevan- nis verlaten. Dezer dagen melde zich ln het algemeene ziekenhuis te Weenen een slotemaker aan, wiens ooren byzonder wyd van bet hoofd stonden en zich van dezen kwaal wilde laten genezen. De menschen lachten hem daarom uit en eens zelfs zeide hy is my eene goede betrekking ontgaan, op grond, dat my ne ondergeschikten zich vrooiyk zouden maken over myne ooren. Professor Weinlecher verklaarde zich bereid en wist eerst van het rechter, en daarna van bet linkeroor zooveel uit te snyden, dat de man met een paar gewone ooren het ziekenhuis verliet. Een aangenaam klimaat. Uit Zacatecas, de hooggelegen en om haar ryke zllvermynen beroemde Mexicaansche stad wordt gemeld ,De droogte in deze streken begint verontrus tend te worden. Het heeft nu sedert ongeveer vier jaar hier niet meer geregend en de geheele watervoorraad is uitgeput. Het benoodigde water voor de arme klasse der bevolking wordt per spoor aangevoerd en voor 10.06 per liter ver kocht 1" TEXELSCHE CODRAMT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1