Voor de Hooibouw. 6EL0 beschikbaar grove t GROOTE UITVERKOOP „VAN HET STRAND DER ZEE." best gewonnen KLAVERHOOI, Photografisch Atelier KOFFIE. de prima JAVA-KOFFIE GeJmiile Ie lermis opinie van THEEBLADEN e» PRESENTEERSTELLEN. ■w Slijters M Bataat. lichte Minis en inn prdraahtosw, C. DE WIJN Vaatjes Hooibier a f 2.00 Heden ontvangen: NAAMPLATEN en GRAFPLATEN gepolijst Marmerglas. J. P. NODRDIJK. Verpachting van JACHT en KONIJNENVANGST De jacht en konijnenvangst op het eiland Vlieland Maatlat a. s. ie CittsJorp s. v. p. hij C. WITTE aldaar. C. VISSER. Slager. Ontvangen een groote sorteering Eenig adres, Van ouds bekend. De prijs van het boekwerkje is 30 Cents. Overheerlijk zijn de LMEVELD k BE ROOIJ. NICO VINKEN Co., IJzeren en Stalen Scheepsbouw. IJzeren vletten te beur. een partij beste geteerde kabelgarens, Het meeste in gebruik zijn de echte Pfaff Naaimachines, ADros Albzn publiek verkoopen: TAFELWATER in groote en kleine bedragen J. H. MOOJEN. Dagelijks verkrijgbaar van een belangrijke partij Kruisweg 175, 176. LANGEYELD DE KOOIJ, Te koop aangeboden ingang poort van den Heer J. J. KUUPER. Geopend dagelijks Nieuwediep. Werf Nicolaas Witsen." Altaaair. W. F. Zn. Te koop Deurwaarder te Texel, zal, op DINSDAG 30 JUNI 1896, 'a namiddags 2 ure, voor het woonhuis van den Heer Jn. Klz. KOK, aan den Hooeb, Eenige goed onderhonden MEUBELEN, bestaande in 1 Eikenhouten Kabinet, 1 Veeren bed met toebehooren, 1 Staartklok, Tafels, Stoelen, Spiegels en Schilderden, 2 Kachels, Matten, Kleeden en Karpetten, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. per 25/2 flesschen f 1.— Verder Heinekens BEIJERSCH PILSENER. LAGER Van VOLLENHOVEN'S STOUT. GAZEUSE DRANKEN. uit de bron ,Hollandia" te Haarlem. Bierbottelary „DE POOL." Brittania en vernikkelde voorwerpen, fijn en ordinair Lakwerk, Geëmailleerde goederen (giftvrij) koperen en ijzeren artikelen Hanglampen, Ganglantaarns, enz. tegen lage pryzen. Beleefd aanbevelend, Wed S. C. PONGER. van B(j ondergeteekende zdn te bezichtigen modellen van bovenbedoelde platen, en beschikbaar Prdscouranten van dezelve. Als naamplaten aan den muur, als herinnerings platen in muurgevels, alsmede voor Grafplaten en Zerken, verdient dit Marmerglas in het bdzonder de aandacht. op eerste hypotheek huizen en landerden. RENTEN 83/< A 4'/s naar gelang bedrag en onderpand. Onkosten zeer biliyk. op VLIELAND. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te TEXEL zal op VRIJDAG DRIE JULI 1896 des middags om 2 uur, te zijnen kantore aan den Burg publiek bd inschrijving verpachten: in vier pereeelen, op het terrein uitgebakend, voor één jaar ingaande 1 Juli 1896. BOEKJES, bevattende de voorwaarden enper- ceelsbeschrdving zdn tegen betaling van 10 cents verkrdgbaar bd de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Texel, den Helder en Harlingen. Bd hen en ter secretariën der gemeenten Vlieland en Terschelling liggen de voorwaarden en perceelsbeschrdving ter lezing. ROOKVLEESCH per 5 ons 40 ct. ROOKWORST B 40 n GEROOKTE HAM 35 GEROOKT SPEK 25 Aanbevelend, K. PEREBOOM. in lossing, prds per H.L. 85 Ct. A. DROS Albzn. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR per 5 ons 45 ct. Winkels flink rabat. Kunstbloemen, Bladen, Knoppen, Hulzen, Slangen en verdere Garnituren, en alles wat voor het bloemenmaken benoodigd is. Alle kleuren vloei enz Engelsche Poppenwagens en een collectie zeer fijne Poppen en vele andere Speelgoederen. zeer fraaie BEELDEN, BLOEMPOTTEN, VAZEN, BLOEMTAFELTJES ENZ. Door LANGEVELD DE ROOIJ te Texel, zal worden uitgegeven een BOEKWERKJE, getiteld In dat werkje zal als plaatje worden opgenomen een afdruk naar eene fotografie van de schilderd „Overvallen door den storm, 37 Maart 1896." De netto opbrengst van deze uitgave zal ten goede komen aan hen die alhier door den storm van 27 Maart en anderzins, zooveel schade bekwamen. Ter wille van het goede doel wordt dringend eene ruime inteekeDing verzocht. Tegen toezending van postwissel ad 30 ets., wordt het boekje direct na uitgave franco gezonden. uitgeven van de Ttuelsche Courant, ZANDKOEKJES met VANILLE 14 ct. per ons. TEXELSCHE WAFELTJES 12 Aanbevelend, D. DAALDER Mz., Burg—Texel. Koek- en Banketbakker. Verder wat tot het vak behoort, alles van eerste kwaliteit. ongeveer 25000 Pond van het vorig jaar. Te bevragen b(j M. DALMEIJER Hz. PARKSTRAAT, DEN BURG. Tmmamjia MAAaii nnnst liöt niöuw© mngnzjjQ OP WERKDAGEN 's Morgens van 10 tot 12 uur 's Middags van 2 tot 4 uur. ZONDAGS: 's Middags van 12 tot 8 uur. Houtkoopery, Handel in alle soorten Binnen- en Buitenland- sche gezaagde Houtwaren, alsmede geschaafde en geploegde DEELEN, JUFFERS, KOLDERS enz. Lage pryzen. Herstelplaats van STOOM- en andere WERK TUIGEN. zeer geschikt voor spannentouw en voor bind- touwwerk en een party nieuwe ongeteerde witte LIJNEN, alsmede een party te zien aan de Binnenhaven te NIEUWEDIEP in het zaadpakhuis voorheen JANZBN. deze zijn doelmatig, werken geheel zonder ge- druisch en zijn van de nieuwste en gemakke lijkste apparaten voorzien. Ondergeteekende is steeds ruim voorzien van bovengenoemde NAAI MACHINES met prachtige gebogen en vierkante kasten. Pryzen zjjn zeer billijk gesteld met veeljarige garantie. Aanbevelend, UEd. Dw. Dr., Ph VLESSING. Probeer eens van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2