N°. 915. Donderdag 2 Juli. A0. 1896. Nieuws» en Advertentieblad Binnenland. Dit nummer bestaat uit twee bladen. OFFICIEEL GEDEELTE. Is3 s Eerste Blad e Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. AbonnemenUprys per 3 maanden Voor din Bubo 30 Ct«. Franco per pott door ge heel Nbdbrlahs 4® Cts. - Naar Amirika an andore landen met verhooging der portc'c. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Prys der Advertentiên Van 1 tot S regels 80 Ote. - Iedere regel moer 6 Cts. Greets letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers S Cts. per nnmmor. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen b$ de Uitgevers LANGEVEL© DE ROOU, ParkstraatBurg op Tnxn GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize, twee kistjes inhoudende galanteriën. Herhalinp-oefeningen. De BURGEMEESTER van T e x e 1, als daartoe e noodige aanschrijving ontvangen hebbende, Jept by deze op, onderstaande miliciens, behoo- inde tot de lichting en het korps achter hunne amen vermeld om ieder, op de daarnevens estelde tijden en plaatsen aanwezig te zijn, oorzien van hun kleeding, uitrusting, zakboekje n verlofpas bjj hun vertrek met groot verlof lede genomen, ten einde in werkelijken dienst 3 worden gesteld. §o af 5' o s g. 8 w B S3 5* 2L SB1 si s t> e s g w g •Sg^g* "l-SB Texel, den 26 Juni 1896. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSOHOTEN. TEXEL, 1 Juli 1896. 't Was Maandagmiddag 12 uur, het klokje aan het raadhuis werd overgehaald, de kermis werd „ingeluid." Dat was het sein voor kramers, tenten en verdere kermisamusementen om aan den volke hunne waren aan te bieden of van hunne talenten te doen blijken. Dat deze eerste kermisdag te samen viel meteen kerkelijken ieestdagvanonzeKatholieke medeburgers, had niet onwaarschijnlijk ten gevolge dat thans, meer dan gewoonlijk op zulk een eersten dag, zich nog al wat volk op de been bevond, en de kramers en derge- lijken, zeker gedachtig aan het spreekwoord „waar het volk is, is de nering", haastten ziGh om de gelegenheid open te stellen voor kijkers en koopers. Of er terstond al veel gekoeht werd, zouden wij niet durven beslissen, wel trok het onze opmerkzaamheid, dat de gelegenheid waar men de kans heeft om voor z'n lieve centen een grooten prijs te kunnen winnenof met een niet uit te komen, al spoedig bezoek had. 't Blijft nog immer het oude: Menig vischt met veel verlangen, Om een grooten prijs te vangen; enz., zoo gaat het doorgaand in het leven, zoo gaat het niet minder op de kermis. Da kermisvermaken zijn na onze laatste mededeeling nog verrijkt met een Turksche Schop, een Schommelschuit en tal van muzikale krachten. Vooral op dit laatste gebied is geen gebrek; reeds spoedig hoorde men van links en van rechts de muzikale klanken; hier een draaiorgel, daar een harmonica, ginds de oempah's, weder van een andere zjjde strijk- muziek en zoo vervolgens; ieder afzonderlijk nog al om aan te hooren, doch wat dicht by elkander zijnde, een muzikaal genot van zoo verdacht allooi, dat 's menschen gehoorvlies op eene gevaarlijke proef wordt gesteld. De draaimolen trekt als gewoon, het jonge volkje aan, de ouderen doen daaraan niet mede, althansnog niet zoo directmogelijk dat men straks zich er nog wel aan waagt om een paard te bestijgen, of als een Oostersche Groote op een olifant te zitten of al schom melende zich eens te laten rondslieren in den cirkelgang, die geen schrede u verder brengt. Leuke uitvinding! De velocipè ietent aan het einde van den Burg stelde ook op den eersten avond alreeds de deuren open voor het publiek; groot was echter de toeloop nog niet, terwijl nog bovendien door het naar beneden vallen van eenige lampen, de werkzaamheden voor eenigen tijd moesten worden gestaakt. Er waren trouwens den eersten dag meer kijkers dan koopers, en tengevolge van dien was het uur van naar bedde gaan, voor velen maar weinig later dan gewoon. De dag van Dinsdag kenmerkte zich niet door grootere drukte; niet onmogelijk dat het koude schrale weder menigeen z^jne wandeling over de kermis deed bekorten. De geannonceerde voorstelling in het accro- batentheater van Mullens, had geen voortgang wegens onvoldoend bezoek. In de velocipèdetent werd aan de schooljeugd de gelegenheid ge geven, om gratis eenige toertjes mede te doen, waarvan zij gretig gebruik maakte. Heden (Woensdag) middag zouden alle schoolkinderen een bezoek brengen aan het accrobatentheater, de bedoeling was om, voor afgegaan door de muziek van bedoeld theater, eerst een „Burgje om" te maken en alsdan eene voorstelling in genoemde tent te gaan bijwonen, althans wanneer de verdienstelijke poging door een der onderwijzers aangewend, om daarvoor de noodige gelden bijeen te brengen, naar genoegen mocht slagen, hetgeen wij gaarne wenschen. Verder schijnt er nog plan te bestaan om met de leerlingen der alg. bewaarschool op een der kermisdagen, (vermoedelijk Donderdag), een bezoek te brengen aan de poffertjeskraam. Eene bijzonderheid zeker is het, indien het waar is, dat een der kermisvirtuosen thans voor de 50sto keer de Texelsche kermis bezoekt. Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvan ger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Texel, de heer S. Doedens, ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Bergedijk c. a. Ter markt waren Maandag aangevoerd 74 Lammeren, 6 Schapen, 1 Koe, 2 Nucht. Kalveren. De handel was matigvoor lammeren werd van f 9.00 tot f 10.50 besteed. De uitslag van de Maandag gehouden aanbesteding voor den bouw van eene kamer bij het postkantoor alhier, was als volgt: Ingeschreven was voor de kamer: G. A. Geus f 1035.— R. Daalder - 1025.— J. J. Bruin - 987.— P. Zoetelief - 974.— P. J. Zoetelief - 969.— Voor bijkomend werk: G. A. Geus f 35.— R. Daalder - 35.— J. J. Bruin -28.— P. J. Zoetelief 17.60 Aan den laagsten inschrijver is het werk gegund. Als eene bijzonderheid wordt ons mede gedeeld dat alreeds de laatste Juni door J. J. Bruin alhier slaboonen zijn geplukt. Het Fanfarecorps alhier, zeker van meening zijnde dat de kermisweek voldoend muzikaal genot zal verschaffen, heeft het voornemen om het tweede Volksconcert in het Park te geven op Zondag 12 Juli a. s. Oosteeend, 30 Juni. De heer J. P. de Jong van Leeuwarden, die hier gewoonlijk gedurende de kermisdagen met zijn' netten draaimolen „de kermis" maakt, heeft ter elfder ure laten weten, dat hij voor deze keer wegens huise lijke omstandigheden verhinderd is te komen. Dat dit voor velen, vooral voor de jeugd, veel teleurstelling baart, lijdt geen twijfel. Nog is moeite gedaan om van elders een' molen te doen komen, evenwel zonder resultaat. TEXELSCHE COURANT. cotoi-'oeoocxiasOïi^cotoi-' Of 63 63 O s »-3® Cb O ÖWW O S3 O E ft* zo 1 O S 3 g. CL® 2 8 BS' (ftl <-i ogo^J 2 m c-t- g B 2. h3 CL D' CL 63 03 O* B p0 PT 2 3-5 W Wbd B B TO 2 <-1 Op*®" 0 63 ZO 0 *~t 0 0 C6J 5* 00. - - - - 00 00- (O- - - - - CD CD- CO 1^ CO 00 CD lf» t>0 H- o -i f TO o. 5 a> H <iTO CO J, hd 63 0 zo cr HJ o - co es w a ÜL zo 8-S" CTQ 0 W LOtOLOHHHHMHHHMM P> C2 ertj SSIISSSVUXSS C co ef C co 2 es «i et 00 CD CS o CfQ O g O M td O t—I 2- O B o' TO er W o to m B x S' 3" w B a 2 o,Q xj ol "g B O.B S B er N O1 ri-f 63 p CIO rr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3