last© SI&A1IH, Muziek voor den Dans RUIM BESTAAN Een best STIERKALF. Groot Café Concert. Ingezonden Stukken. Marktberichten. JULI 1896, 's avonds 7 ure, 1.58 de Schaar in de Hemmnr, K ERMIS. Lokaal „de Vergalde Kikkert." Het NAGRAS paami „het Eielslaai" Bij gelegenheid der kermis. f.8. Zal ooi op ia trais zjja rntptal. itslag van gehouden Verknopingen. Sd. KEIJSER Ps„ Makelaar, Coninck Westenberg zal op Dinsdag 7 Juli 1898, Wed. J. EELMAN, Een mahonyhouten KABINET (antink). HELDEBSCHE KERMIS Wed. JOH. ZIJM, F Ej&DIKEE^EÏ Eli. ADVEKTBNTlftN. Hooigewas en Nagras van: Hooigewas en Nagras van: met extra Orchest. Te koop: 5% Hectaren HOOIGEWAS, Te koop Logies van af 40 cent. GLAS en AARDEWERK. De Buitf cl ie visscherij-maatschappij Nordaee, die haar hoofdbedrijf naar Nordenham verlegt, laat thana nog acht viaschertj-stoomschepen aan bouwen en zal in het najaar de vaart van daar openen met 15 stoom achepen. De haringvisscherjj maatschappij te Vegesack zend dit jaar reeds twaalf loggers uit en rekent op eene aanmerkelijke vermeerdering harer vloot in het volgende jaar. Te Elsfleth wordt eene haringvisschery-maat schappij opgericht, met oogmerk om in het voor jaar van 1897 te beginnen met een aantal loggers in exploitatie te brengen. Het kapitaal misbruikt? Er is weer een maatschappij opgericht, die, met behulp vaneen kapitaal van 12 millioen gulden, zal medewerken om den petroleumhandel in handen van enkelen te brengen, die dan de prijzen naar willekeur zullen kunnen regelen, Zij heet .European Petroleum Company" en heeft een aantal bronnen aangekocht. In verschillende provinciale bladen van Duitschland werd onlangs geadverteerd .Sprekende papegaaien voor drie Mark." Iemand uit Charlottenburg zond drie mark en ontving daarvoor een klein kistje. Daar er in dit kistje geen enkel luchtg3atje te ontdekken viel, opende de kooper het spoedig om te voorkomen dat do papegaai zou stikken. Tot algemeene verbazing ontdekte hij nu eerst een massa papier en daaronder zat ongedeerd de papegaai, die helder en duidelijk telkens „papa" en „mama" riep als men namelijk aan een touwtje trok dat aan het apperaat bevestigd was iEen levende papegaai was het niet, maar Jat stond ook niet, in de advertentie. (Buiten verantiooording van de Redactie.) De uitgevers van onze „Texelsche Courant," hebben vel eens de vraag gedaan, waarom zooveel druk- verken van elders worden besteld, ook andere 'akken van nijverheid alhier kunnen deze vraag loen. De manufacturier ziet zoo menig lapjeskoopman larticulieren bezoeken. De kruidenier zoo verbazend •eel pakjes, alskoffie, thee, suiker, enz. van elders ;omen, evenzoo de özer- en koperwerk winkelier en aeubelhandelaarja zelfs schoenen, hoeden en ergefijke, hoe veel aan waarde zal er niet van Iders worden besteld terwijl onze winkeliers ich beijveren door gcede waar na qualiteit en oncurreerende prijzen, hunne klanten zoo billijk ïogelgk te bedienen, wat kan daarvan toch de orzaak zijnis 't wantrouwen Zeker is ieder vrij te koopen waar bij wil, maar Brgeet niét datwö, winkeliers, van elders bflna niets Bbben te verwachten, en wij toch allen in onze jmeente voor onderhoud moeten helpen bijdragen, »arom geachte lezers, begunstig toch zoo veel tegelijk de neringdoenden op ons eiland, geef vooral a in deze kermisweek daarvan bewijs. Inmiddels in afwachting, uw dienstw. dienaar, uit naam van allen J. J. K. lig de sed Zij ste oor ren oor ieel izer die, rnd >nd, ider ters inde jen, vam »ent aing ver- mte ïgen ilsch il te ilsch ge in Purmerend, 30 Juni. Aangevoerd 276 vette ilveren 50 a 70 ct. per kg.; 102 nucht. kal v. 8 a 20330 vette Varkens 26 h 35 ct. per kg. t magere Varkens f 8 4 12.00; 198 Biggen f 3 a 00; 1374 Schapen en Lammeren; 377 Runde n en 14 Stieren. Kip-Eieren f 3,— a f 3,25 p. 100 Vette koeien, prijshoudend, handel levend g 1.52 a f 0,65 per k.g. Gelde koeien lager in prijs, handel stug f 80 150 per stuk. Melkkoeien, lager in prijs, handel stug, f 140 f 180. Vette kalveren, hooger in prijs handel vlug. Nuchtere kalveren, prijshoudend handel matig. Vette varkens, prijshoudend handel vlug. Magere varkens en biggen, prijshoudend, .ndel stug. Slachtschapen, hooger in prijs, handel vlug f 18 f 25 per stuk. Magere Schapen prijshoudend, handel stug f 12 18 per stuk. Lammeren, lager inprijs, handel stug f 5 a L8 per stuk. Dinsdag 30 Juni a/d Burg. Makelaar J. H. MOOJEN, ten overstaan van Notaris DIKKERS. Zondag 5 Juli. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Waal. Geen dienst. Ben Hoorn. Voorm. halftien Ds. Leffëf. Oudeschild. Voorm. tien uur de Hr. Niéssink. Oosterend. Voorm. 10 uur do Hr. van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half tien doHr. Bahends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds, Küperus. Den Hoorn. Nam. 2 urn Ds. Heep. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 24 Juni tot SO Juni. Geene. ONDERTROUWD GETROUWD GEBOREN Jacob, zoon van Cornells Koopman en Antje Tuinder. Jan, zoon van Reindert van der Hoek en Hendrikje Helfriech. Ger- berdina Maria, dochter van Pieter Cornelis Koorn en Marretje Kejjser. OVERLEDEN: Geene. Een aangespoeld lijk. V Geboren: GERBERDINA MARIA, dochter van P. C. KOORN en M. KEIJSER. Burg-Texel, 30 Juni 1896. Voor de vele bewijzen van belangstelling, op mijn 40-jarig jubileum als Secretaris van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel, zoo van hier als elders ont vangen, betuig ik bij deze mijn kartelijken dank. Texel, 30 Juni 1896. S1. KEIJSER Pz. t. >8 10 Land ,de Schaar." ralle Kooper J. S. Keijser voor f 1150.-, voor de Armenkamers in de Waalderstraat. van eenige waarde. HULPKANTOOR DE WAAL. zal op in het logement de Zwaan aan den Burg VERKOOPEN VERHUREN Voor H.H; Administrateuren der Armenkamers in de Waalderstraat. afkomstig van nu wijlen C. D. Witte. Notaris te Texel, 's avonds 8 ure in het logement „DE ZWAAN" aan den Burg, publiek verkoopen en verhuren; A. Voor Heeren Kerkmeesters der R. C. Parochie a/d Bnrg. -.74 90 de Turp a/d Westen. I.49 30 de Klettebol polder Oudeschild. 2.48.70 het Kerkeland in Waal en Burg, B. Voor Heeren Armmeesters der R. C. Parochie a/d Bnrg. -.73.50 de Vlierboom a/d Westen. 8.19.20 het Nieuwland in Burger-Nieuwland, ge meen met Mejuffrouw de Weduwe Flens. 1.64.60 de Grie in de Grie. ••.SI.— Dirk Ooms Koeienweid nab(j de Koog. Ondergeteekende bericht dat z(j ruim voorzien is, van eene groote collectie in diverse merken en tot verschillende prtjzen. Netjes verpakt in kleine en grootere kistjes, zijn deze SIGAREN uitstekend als kermis- cadeanx geschikt. Wie met de kermis een heerlijke sigaar wil rooken, doe zijne inkoopen bij Hoek Groeneplaats en Vischmarkt. WOENSDAG 1 JULI a. s„ DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG na afloop der voor stellingen, en ZONDAG gedurende den geheelen avond R. MOOJEN. Te zien en te bevragen bij K, H, PLAVIER, Binnenburg, Burg—Texel. kan elk werkzaam, degelijk persoon zich verschaffen door het waarnemen van een gemakkelyk agentschap. Aanbiedingen onder letters N. S. M., aan het Algemeen Advertentie-Bureau, van NfJGH VAN DITMAE, Rotterdam. TE KOOP: en TE HUUR: te TEXEL. K. VLAMING, ANNA PAULOWNA. Te bevragen bjj M. BAS, Oudeschild. Gedurende de KERMIS lederen avond Dagelijks gelegenheid tot dineeren en gebruiken van ververschingen. Goede consumptie, billijke prijzen, prompte bediening. Minzaam aanbevelend, Kanaalweg No. 156, schuin over het politiebureau, HELDE R. Ondergeteekende maakt 't geachte publiek bekend, dat hjj ruim is gesorteerd in vele soorten Beveelt zich beleefd ln ieders gunst. K, LANGEVELD, Warmoesstraat. EBcmraaai H. A. C.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 5