w fmmmmm M gewonnen KLAVERHOOI, koffie: de prima JAVA-KOFFIE BiEIBlïïIIilIJ. B01IBISBI1IJ. DRUKWERKEN li G.J. O. D. DIKKERS, zal ot Zateriai 4 Juli 1896, 's avonds I ir, 10 procent korting. Coninck Westenberg, Sd. KEIJSER Pz Makelaar, Feuilleton. Zie ook uwe boeken na voor BINDWERK. Voor weinig gold binden wij die werken snlied in. Yerkade's Prima Zaansche Lange Beschuitjes Te koop aangeboden Woensdag 1 Juli 1896, Hooigewas en Nagras Hooigewas en Nagras: Op Zaterdag 4 Juli 1896, verkoopen en verhuren A. Dros Albzn. LANGEVELD DE ROOIJ. Wij bevelen ons aan voor de levering van alle soorten bestrooid met suiker en kaneel ztJn overheerlijk by het gebruik van chocolade, tevens een ge zonde lekkernij voor kinderen, veel beter dan allerlei koekjes en ook veel goedkooper. In blikjes verpakt. 100 stuks 50 cent. 50 25 In kruid. comm. wink, verkr.b. Ver kade Comp., Zaandam. ongeveer 25000 Pond van het vorig jaar. Te bevragen bij M. DALMEIJER Hz. Ondergeteekende bericht aan zijn geachte be gunstigers dat hij gedurende de Kermisdagen opruiming houdt van al de voorhanden zijnde goederen, hoofdzakelijk een party lappen Japon- Stof, fantasie Katoenen en bonte lappen, Vitrages en witte Katoenen, op al het gekochte goed wordt 10% korting toegestaan. Aanbevelende, Hoogachtend, UEd, Dw. Dr. Ph. VLESSING. Notaris te Texel, zal op 's avonds 8 ure, in het logement de Oranjeboom aan den Burg. PUBLIEK VERKOOPEN en VERHUREN: Voor Heeren Diaconen der Ned. Herv. Gemeente aan de Waal. 90 Aren land genaamd Robbeneel gelegen in den Buitendyk. Voor den heer PIETER Pz. KIKKERT. 2 67 00 land genaamd het Nieuwland gelegen in het Burger-Nieuwland. 'Notaris te Texel, zal PUBLIEK VERKOOPEN en VERHUREN: 's avonds 7 uur, in het Café „den Burg" alhier. Voor den Heer Ant. Dalmeijer 3.89.40 de Geelvink. 6.00.00 't Kooistuk (in 2 perGeelen.) Voor Mej. WILL. KEIJSER. I.56.50 Voorsterit. 2,29.70 Achtersterit. 7.16.90 't Kooistuk Voor Mej. GERB. KÈIJSER. II,92.80 Mieland en Rietveld. 6,92.60 het Molenstuk. Voor den Heer Jn. VEEGER, 1 50 20 Onder 't Bosch 1 148 00 Paardenkoog I op 0 89 30 Klein Duinkersland i Zuid-Hafiel. 12010 Klaas Kikkertsland Voor Mej. NEELTJE DEKKER. 6 50 00 de Nuivelaar polder Waal. Voor den Heer M. M. LANGEVELD. 2 58 40 Schoutje. 2 62 20 Eermanskoeienweid. 1 35 10 Pieter Boon Langwaal. Voor den Heer KI. Tz BAKKER. 0 79 40 Blankerslandje in de Venne. in het Café den Burg Voor Mevrouw de Wed. P. DfJKSEN. HOOIGEWAS en NAGRAS van 2 08 90 Grootestuk 4 Zuid Akkers. 1 57 42 Idem 3 annex. 3 50 90 Waardstuk. Voor den WelEd. Heer S. G. EVERTS. 1 57 44 Grootestuk 3 Noord Akkers. 1 57 44 Idem. 3 annex. 3 59 70 Kaarsemaker in 2 perceelen. 6 77 70 Waardstuk in 2 id. Voor den Heer A. DIJKSEN, 6 86 60 Jan Reisland in 2 pereeelen. Voor den Heer P. A. DIJKSEN. 3 49 40 Waardstuk. 1 69 40 Langwaal. Voor hem zeiven. 61190 Lammerenweid in 2 perceelen. Alles in Waal en Burg en polder de Waal, Probeer eens van voor GEMEENTE, POLDERS, VEREENIGINGEN en PARTICULIEREN. Desverkiezend klenrendrnk. Een los boek staat slordig. - TIJDSCHRIFTEN, als: ILLUSTRATIËN, ZONDAGSBLADEN en dergeiyken, worden spoedig waardeloos wanneer ze aan losse vellen bewaard worden. Ingebonden zynde, zyn zy een sieraad, verhoogen ze in waarde en biyven zy behouden voor een verder gebruik. Vrij naar 't Fransch door A. B. 31. Hoofdstuk XI. Het ongedwongen antwoord van Anale bracht hem even, maar dan ook slechts uiterst kort vanstreek, dadel (Ik zei hy Maar gij, waar hebt gjj zulk een armband ver loren Het kon de uwe wel eens niet zyn. Deze is stuk. O, ik ben er zeker van, dat het de myne is alleen kan ik my maar niet verklaren, hoe hy in uwe handen komt, daar ik my niet herinner, waar ik hem heb verloren. Het geeft my niet of ik myn geheugen er al voor pynig. In Juli van het vorige jaar op een avond had ik hem nog om den arm en des anderen daags 's morgens bemerkte ik, dat hy verdwenen was. Misschien wel in de magazynen, dat hy gebroken was, by het krygen van een rol goed. Ik heb aan de vegers gevraagd, maar zy hebben niets gevonden. Deze is gevonden in de straat Vaugirard in een der tuinen... Terzelfder tijd sloeg de inspecteur een doordringenden blik op het gelaat van Anaie opdat de minste ver andering er in hem niet zou ontgaan. Straat Vaugirard zei zy ontmoedigd. Dan is het eene geiyke als de myne, maar behoort de arm band my niet toe. Zyt ge dan niet in die straat geweest in den tyd, dat ge uw armband hebt verloren? Het is zeer onwaarschyniyk Ik herinner my er niets van. Kyk, dat is vreemd Een van myn kennissen ging omstreeks dien tyd dikwerf naar een vriend, die in die straat woondeMaar dit staat in geen het minste verband met het verliezen van myn armband in die straat, want sedert ik hem heb gekocht, heb ik hem altyd aan den arm gehadEn daar bestond een zeer geldige reden voorik ben een weinig bygeloovig en beschouwde den armband als een talisman, die my nooit moest verlaten. Kyk, men lacht somwyien om voorgevoelens, maar ik ben zonder eenige reden sedert het verlies van myn talisman voortdurend droevig gestemd geweest. Ik heb geen enkel gelukkig oogenblik meer gehad, dan die welke ik in uw byzyn heb mogen door brengen en in uwe handen vind ik weder ot liever meende ik weder myn talisman terug te vinden 1 De arme Anais huilde als een klein kind, dat haar pop heeft gebroken. Vergenue dacht na, want de moeieiykheden werden steeds grooter; op welke wyze kon by nu zonder eenige achterdocht op te wekken haar verder vragen omtrent den armband? De door mejuffrouw Dulac gevondene had onge- twyfeld aan haar behoordhy was verloren omstreeks den tyd, waarop de moord had plaats gehad en dat verlies stond ongetwyfeld er mede in verband. Ja, maar hoe kon Anais de armband er hebben verloren, terwyi zy er nimmer was geweest en hoe kon by er anders komeD, daar zy hem nooit aan iemand anders had gegeven? Het was aan geen twyfel onderhevig, dat was duideiyk uit haar volkomen oprechten toon te bespeuren, zy was niet bekend met de rol die Luvois had kunnen spelen in den dood van zyn vriend. En toch Misschien, hernam de inspecteur op schynbaar onverschilligen toon, hebt ge uw armband om die te doen herstellen toevertrouwd aan iemand, die daar in die straat kwamHerinnert ge u dat niet meer I Kom, ik ben nog niet zoo oud om myn geheugen te verliezen. De dag evenwel waarop ik myn talisman verloren heb was wel een dag van geheimzinnigheid Ik was gezond en wel naar bed gegaan en ben vermoeid en suf opgestaanIk was uit het magazyn gekomen met stormachtig weder maar niet met regen en terwyi ik my ging kleeden bemerkte ik, dat myn kleeren doornat waren Dat heb ik nooit kunnen begrypen. (Wordt vervolgd.) «ntiptriJLuk - LAH9S7ELD Dï ROOIJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 6