Buitenland. Te Wormerveer onstond Dinsdagnacht vermoedelijk door het gloeiend worden van een geleiddraad van den eleetrischen aanleg brand in het groote rijstpakhuis der firma Bloemendaal en Laan. Het vuur breidde zieh op ontzettende wijzs uit. Alle brandspuiten van Wormerveer en uit de omliggende gemeenten waren ter plaatse en toch bonden zij het vuur slechts met de grootste moeite meester worden. Woensdag morgen liet zich de brand zoo ernstig aanzien dat de Burgemeester van Wormerveer langs telegrafisehen weg hulp verzocht aan den burgemeester van Amsterdam. Per spoor werd een der grootste stoomspuiten met volledige bemanning ter hulpe gezonden. Door het optreden met vereenigde brachten moeht men er in slagen de stoomrijstfabriek te behouden, doch alle pakhuizen gelegen tusschen de fabriek en het nieuwe pakhuis „Batavia" zijn een prooi der vlammen geworden. De pakhuizen, ruim 50000 balen rijst bevat tende, waren allen tegen brandschade verze kerd aan de beurs te Amsterdam voor een bedrag van f 400.000 450.000. Ondanks dat is de schade nog zeer aan zienlijk. Men meldt, dat de rijkslandbouwschool voor Noord-Holland te Schagen gevestigd zal worden. Dat Rozendaal, zoo schrijft men, het kik- vorsehenland bij uitnemendheid is, blijkt hieruit dat een aldaar woonachtig Belgisch kikvor- sehenvanger in de afgeloopen maand niet min der dan 84 manden kikvorsehen-billetjesnaar bekende Brusselsche en Parijsche hotels heeft afgezonden. Voor deze billetjes, 50 tot een tros geregen en 12 trossen in iedere mand, hebben tien duizend twee honderd kikvorschen het leven moeten laten. Spek eten. Bij menschenheugenis is het spek te Amsterdam niet zoo goedkoop geweest als tegenwoordig. In sommige buurten koopt men daar ter stede heel goed inlandsch spek bij den slager voor 18 a 20 cent het half kilo. Wie nu nog klaagt, is een kniesoor Een buitenkansje. Te Haarlem is de plaatsing van 3 stoomdraaimolens en 1 hippo drome, op de kermis aldaar, gegund bij schrif telijke aanbiedingen van belanghebbenden. De opbrengst is thans ruim f 2200, tegen ongeveer f450 in vorige jaren. Als een zeldzaam bewijs van vruchtbaar heid wordt gemeld dat in de Friesehe gemeente Schoterland een perceel land nu dit jaar voor de vierde maal wordt gemaaid. Dat is wat anders dan goudl Uit het wrak der „Lutine" heeft men een zeer zwaar kanon opgehaald, terwijl zieh op een stukje van dat wrak nog een 5-tal daarvan bevinden. Thans zal men beproeven, door een kring van zakken met klei het toeloopen van het zand te beletten. Uit het goudschip de „Lutine" (in 1799 bjj Terschelling gestrand) werd in 1800 en 1801 een waarde van f 669.240 en van 1857 tot 1861 een waarde van f529.487 geborgen. Waar de nog resteerende schat, hoofdzakelijk uit Spaansehe matten bestaande, ligt, weet men niet precies, waarschijnlijk ligt hij niet meer op één plaats, want de „Lutine" is een verbrijzeld wrak en het belangrijkste gedeelte, de achtersteven, is geheel uit elkaar gerukt. (R. N.) Te Steenbergen heerscht de ziekte onder de varkens zeer hevig. De dieren krijgende huid vol blauwe vlekken en sterven na drie vier dagen. Geen dag gaat er voorbij of de gemeente arbeiders moeten er eenige verbranden. Door den heer N. Koopman directeur der Naamlooie Venootschap „Beugvisscherh Rotterdam" wordt voorbereid de oprichting van een fonds voor Nederlandsche visschers. De bedoeling van dat fonds is om bg voorkomende rampen de nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers te ondersteunen, hetwelk volgens den heer K. veel beter op zoodanige wjjze kan worden bereikt dan door een beroep op de algemeene liefdadigheid. Het plan nu van den heer K. verdient zeker ernstige overdenking en in ruimer kring bekend te worden; wjj laten daarom hieronder volgen de circulaire door genoemden heer aan Heeren Burge meesters toegezonden: „Voor zoover bekend was er geen jaar, waarin de zee zooveel offers van de Nederlandsche visschers- vloot eischte dan juist in 1895, De bekende rampen, waarbij zoovele menschenlevens te betreuren waren, wekten in het geheele land deelneming en toen de algemeene liefdadigheid werd ingeroepen, vloeiden de giften ruim. Maar evenmin als de op enkele plaatsen bestaande fondsen in staat zfin om bjj zulke rampen de nagelaten betrekkingen voldoende te steunen, is dat ook met die ingekomen giften het geval. Ds vraag mag echter wel gedaan worden} Is het noodig dat voor de nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers de algemeene liefdadigheid wordt ingeroepen En dan is het antwoord op die vraag een beslist: neen De visschersvloot kan zichzelve helpen. Dat is ook het gevoelen van die readers, met wie ik het volgende plan besproken heb. Er dient opgericht te worden een fonds voor Neder landsche visschers. Door ieder visscher wordt jaarlijks een nader te betalen bijdrage gestort in de kas van het fonds, welke gelden, voor zooverre ze niet voor ondersteu ning noodig z(jn, op het Grootboek worden inge schreven. Die bijdrage hoeft niet groot te zijn, in elk geval veel kleiner dan wat de visschers thans aan de plaatselijke fondsen opbrengen. Daartegen kan de uitkeering veel ruimer worden. Om het juiste bedrag dier bijdragen ineenenader te beleggen vergadering te kunnen vaststellen, moet eerst de juiste sterkte van de visschersvloot bekend zön. Het is daarom, dat ik de vrijheid neem mij tot UEdel Achtbare te wenden, met beleefd verzoek mij te willen melden 1. Hoeveel visschersvaartuigen zijn in uwe ge meente ingeschreven? 2. Hoeveel schepen behooren tot ieder der bekende soorten 3. Met hoeveel personen is ieder soort schip bemand 4. Welke z(jn de namen van readers of eigenaars In het belang van de Nederlandsche visschers zult mij zeker die opgaven wel willen zenden." Te Boden, (Dr) ontlastte zich Dinsdag een kort, doch hevig onweder, waarbij de boerenhofstede, bewoond door de erven Van der Laan, werd getroffen, en tot den grond afbrandde. Er kwamen 3 paarden, 7 kalveren en 4 varkens in de vlammen om. Van den oogst en het hooi bleef mede niets gespaard. Een der te Amsterdam gevestigde eleetrieiens is bezig de aandacht op zijne zaak te vestigen door middel eener vertooning, waarin de straatjeugd veel vermaak schept, en tevens de hoofdrol op zieh neemt. Hij heeft de ijzeren roede voor de winkelruit van zijn magazijn in de Spuistraat met een electrisehe batterij verbonden en weet daarmede al die het ongeluk heeft die roede met de handen aan te raken aan zijn perceel vastte ketenen voor zoolang hem dit belieft. Een politieagent, die opmerkte, dat de electricien op deze wijze vrije burgers van hunne vrijheid, beroofde, ging den winkel binnen, doch was toen hg zich op de hoogte van het geval had gesteld, onzeker, of hier al dan niet proces verbaal diende opgemaakt te worden. Reeds sedert geruimen tijd wordt levende visch uit onze havenplaatsen in daartoe ingerichte spoorweg waggons naar het buitenland vervoerd. De visch bevind zieh dan in bakken, waarin het water door ijs op lage temperatuur wordt gehouden, terwijl door personen die de reis meemaken, het water in beweging wordt gehouden en daarin telkens de noodige lucht wordt gepompt. De firma Arnold, van een der visehafslagen te IJmuiden, heeft nu een waggon doen ver vaardigen, waarin dat luchttoevoeren aan en het in beweging houden van het water door een petroleum-motor geschiedt. De konijnenplaag in Friesland breidt zich nog steeds uit. Sommige akkers, nabij de bosschen zijn letterlijk kaal gevreten. De veehandel is thans in de Betuwe zeer levendig, vooral in vette ossen. Een paar maal per week worden volle waggons van Eist naar België verzonden. De prijs is f0,62 k f0,65 per kilo. In de gemeente Herwen en Aerdt is weder mond- en klauwzeer uitgebroken, n.l. onder het rundvee van den landbouwer J. W. Verhoeven op den Ossenwaard; 27 stuks vee zijn dientengevolge onteigend en afgemaakt. Te Pannerden is de ziekte uitgebroken op de boerderij „De Raaijhof" van den heer Peters, van wien 26 runderen zijn onteigend en geslacht. Te Exloo in Drente bestaat de gewoonte dat jaarlijks al de heideschapen in dat dorp (1100 1200 stuks) voor één nacht worden afgestaan aan de diaconie der Ned. Herv. Gem. te SGhoorn, welke diaconie op de korenesch te Exloo een akker in eigendom bezit en waarop winterrogge wordt geteeld, zoodat het stallen van die schapen op dat land de bemesting ten doel heeft. Sedert vele jaren werd die akker alleen op die wijze bemest en werd er winterrogge op geteeld. Men schat de waarde van de mest van al die schapen voor één nacht op f 20. 't Is dus wel een eigenaardige methode van armenzorg, zooals er trouwens meer eigen aardige gebruiken in deze streken bestaan. Het gerechtshof te Den Bosch heeft eene beslissing genomen, die voor alle inleggers inde Rijkspostspaarbank van belang is. Het hof besliste nl., dat op gelden, in de Rijkspostspaarbank inge legd, beslag onder derden mag worden gelegd door hen, die van den inlegger geld te vorderen hebben, en deze beslaglegging kan geschieden a onder den directeur van het postkantoor, waar nf' het geld ingelegd is. De eerste vraag, die het is< hof besliste, was of de Rijkspostspaarbank een ra instelling op zichzelve is dan wel eenvoudig een w tak van staatsdienst, in welk laatste geval op f gelden in handen van haar, die geen afgescheiden it vermogen bezit, geen beslag kan worden gelegd, de Het hof noemt Rijkspostspaarbank echter een en door hare bezittingen, haar reservefonds en de ra: garantie van den Staat gewaarborgde staatsde- es positobank en mitsdien eene «particuliere rijksin- 1 stelling". En de tegenwerping, dat het beslag ®a niet mocht worden gelegd onder den directeur ui van het postkantoor, waar het geld was gedepo- jbf neerd, heeft het hof eveneens afgewezende 5u terugbetalingen geschieden toch door de postkan- 'ee toren opaanwijzingvandendirecteurderspaarbank - en dezen kunnen dus ook de betaling doen aan - den crediteur van den inlegger. t - Dezer dagen werd verteld, dat eenden F eieren hadden gelegd met een zwarten dooier. l0f Dit blijkt juist te zijn. De zwarte kleur is a; daaraan toe te schrijven, dat de eenden eikels hadden gegeten; d6ze toch bevatten veel kool- t zuur en in den dooier is veel ijzer aanwezig, (te Met de chemische verbinding dezer twee stoffen e( ontstaat looizuur-ijzer, de grondstof, vroeger n(1 veel gebruikt voor de bereiding van inkt. m! Men kan volgens proefnemingen eieren krtj- gen met een schitterend rood gekleurden dooier, door aan de kippen den afval van kreeften te geveh, waarop zij zeer verlekkerd zijn. Wij v< gelooven evenwel niet, dat de smaak zal winnen - door deze kunst matige kleuring. v België zoowel als Denemarken schijnt vast ;re besloten om aan Engeland melk te leveren. De i_ Belgische Regeering gaat voor het doel eene jaar- ljjksche som van f 120,000 opofferen en te Kopen- er hagen is eene maatschappij gevormd, die geregeld jjC bevroren melk wil zenden. Reeds zjjn de noodige pe machinerieën aangeschaft en contracten gesloten E(j voor de levering van 110,000 Eng, ponden per week <}z die in blokken over de geheele wereld zullen ver- ts- zonden worden. Bjj aankomst in de huizen der verbruikers heeft men slechts de noodige stukken af te slaan en te smelten, of bjj koffie of thee te voegen, en alles is gereed. Le Zaterdag is het in vele streken van Duitsch- nf land zwaar weder geweest. Erg vooral was het in de Sachsische Schweiz, waar het zoo schilder- achtig gelegen (Saksische) dorpje Schmilka bjj !fo Hernskretschen aan de Elbe bjj na geheel vernield is tengevolge van eene wolkbreuk; Rotsblokken, door het woest van den Winterberg neerstroomende water medegesleept, verpletterden huizen en schuren. In de Edmundsklamm steeg het water n in enkele minuten tot ongekende hoogte; eene der bruggen naar Hernskretschen werd wegge- slagen, uit de restauratie in de Klamm spoelde L de inboedel weg, terwjjl het personeel slechts ïi met moeite het ljjf kon bergende wegen door de jij dalen zjjn voorhands onberijdbaar. Een hevige brand woedde Dinsdag te Rueda de Medina, een stad van vier duizend inwoners in de Spaansehe provincie Valladolid. Daar deze f stad geen, althans een zeer gebrekkige brandweer bezit, verspreidde het vuur zich met een ongekende woede, zoodat ruim vjjfhonderd huizen in de asch werden gelegd. Tjjdens den brand vluchten de bewoners in een hevige paniek naar de omstreken, daar men vermoedde, dat de geheele stad in de vlammen zou opgaan. Het aantal slachtoffers is ur nog niet bekend; men vreest, dat het enorm zal r~, zjjn. De brand, dien men aan kwaadwilligheid toeschrjjft, duurt nog steeds voort. Uit de om- liggende plaatsen is hulp gezonden. *®1 Een Westfaalsch boertje, dat dezer dagen door een adelljjk heer gevraagd werd naar de at eigenschappen, welke een goede paardenknecht xk moet bezitten, antwoordde: „Als een knecht spreekt van «mjjnheer's paarden", dan deugt hjj niet; men moet hem zjjn loon betalen en hem JS( de deur uitzetten. Als een knecht spreekt van «onze paarden", dan kan men hem houden; noemt hij ze echter «mjjne paarden", dan is het een zeer goede en is hg met geen geld te betalen. G Een geweldige storm teisterde Maatidagde hoofdstad van Spanje. Tusschen 8 en 9 uur 's avonds begon het zoo hevig te hagelen, dat na een uur de straten voeten hoog met hagel- Tt steenen van buitengewone grootte waren bedekt. Een massa ruiten werden verbrjjzeld, terwjjl het verkeer op straat totaal onmogeljjk was gemaakt door den vreeseljjken storm die verscheidene tram- wagens uit de rails slingerde. De zitting der Kamer v moest worden geschorst, daar de hagelsteenen tot in de zaal doordrongen. De storm werd gevolgd door hevige stortregens, die verscheidene in huizen onder water zetten. De aangerichte schade is enorm. ti Zaterdag heeft te Weenen en te Buda-Pesth een hevig onweder gewoed. In eerstgenoemde stad zjjn talrjjke huizen door het binnengestroomde water zwaar beschadigd. Te Neulerchenfeld, in q den omtrek van Weenen, is ten gevolge van het binnengestroomde water een huis ingestort. In

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2