HERBESTEDING. De Genever en Brandewijn Noteering Lucifers. LOTEN GELD beschikbaar Marktberichten. het GRASGEWAS van ie vepi ii den polier het Noorden, van ie Waal naar Oos- terend ea nog anderen. Het verteteren van iea Kunstwet ra ien Bars naar ie Waal lai 2564 M. 2 iraielie Kama, 1 Me Tei. Boerenwagen, P. C. Koorn Burg. Me, Met, Meel, Boter. Vet, Spel, enz. DE KROON. pslag van gehouden Verknopingen. Het Lucernegewas van 1 Heet. land Verkrijgbaar bij 1. P. HOORDIJK. A. DROS Azn. prachtige LIJSTERBESSEN te koop ADVERTE&'TIËN. publiek verkoopen: Deurwaarder C. DE WIJN, publiek verkoopen TIMMER- en HEININGHOUT, TÉKOOP. Amerikaansehe zuivere LIJNZAADKOEKEN. J. D. DIJK, 50 Cents per lot. in groote en kleine bedragen J. H. MOOJEN. ander hu ie eon tapperij, eveneens teNeuler- afeld, schuilen gedurende het onweder tal van ischen. Plotseling hoorde men een verdacht raak in de muren. Er ontstond een paniek; waard en zijn gaston ijlden naar buiten in stroomenden regen. Het was hoog tijd, lt onmiddelijk na hun vertrek zonk de grond de keuken en in een der kamers weg. De enbewoners van het huis werden in allerijl raarschuwdalles stormde naar buiten, in een eseljjke paniek. En nauwelijks waren ze uit huis, of het gebouw stortte met donderend aas in. Het water had de fundeeringen on- mtjnd. Niets kon worden geredde bewoners iben hun geheelen inboedel verloren. 5n by deze ongelukken bleef het niet. In het teel zijn ten gevolge van het onweder meer i 100 huizen beschadigd. - De toeristen, die Zwitserland, bezoeken, zijn t altijd zoo gelukkig op hun tochten door het lergte een beer te ontmoeten. Doch de berg- sen hebben een middel gevonden, om hun dit ioegen te verschaffen, uit welk genoegen zjj aardige wijze munt weten te slaan. Een toe- verhaalt, dat hQ in den afgeloopen winter t den bergzak over den schouder langs een rroren bergmeer dwaalde. Plotseling, terwijl een scherpe kromming van den weg omsloeg, nd hij tegenover een grooten bruinen beer. middelQk trok bij zijn revolver en nam hy l gevaarlijken viervoeter op de korrel, f- Haltschei uit - wacht een beetje, riep in goed Fransch. Hé 1 wat is dateen sprekende beer riep verbaasde reiziger. - Dat is nogal eenvoudig, antwoordde de beer. verkocht vroeger limonade, maar omdat de ren niet al te best gingen, heb ik dit baantje igepakt. De gidsen betalen mij f 1,25 per dag, in het gebergte voor beer te spelen. Als de jlgers schrikken, jaagt de moedige gids mij it zijn stok op de vlucht en dit „heldhaftig ireden" legt hem geen windeieren!" - En als de winter voorbij is? - Zoodra de sneeuw gesmolten is, ga ik naar f sferen, naar Lausanne of Neucbatel, waar :oek en ververschingen verkoop. e reiziger offreerde bruintje een sigaar, en delde verder in de overpeinzing, dat er toch dzame baantjes in de wereld zijn. dntje L ws Leiden, 7 Aug. Ter markt werden heden ngevoerdOssen stuks f 119 af 248 Stieren f 58 a f 220; "Veulens stuks af 167 kalfkoeien f 110 a f 240 ilkkoeien f 110 a f 240; 66 Varekoeien f 92, f200 82 Vette koeien f 119 a f 248; 86 itte kalveren f 32 a f 82, 15 Magere kal- ren 10,00 a f 20,; 10 Graskalveren f 15 a f 38 46 Vette Schapen f 15 a f 25.00; 62 Schapen )ide) f 11, a f 20 Paarden f a f 183 Magere Varkens f 10 a f 27 >tte Varkens a. Biggen f 2.50 a f 9. 4 Lammeren f 10 f 13 75. Donderdag 2 Aug. a/d Burg. Notaris G. J. O. D. DIKKERS. Huis, Elf en Tuin in de Gasthuisstraat. Opgehouden voor f 1510.— Zondag 9 Augustus. HERVORMDE GEMEENTE. irg. 's Avonds halfzeven Ds. van Sohaick. ■I. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Hoorn. Voorm. halftien Ds. Lefféf. ■child. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. (Doopbediening.) Merend. Voorm. 10 uur de Hr. van Zweden. Aksdorp. Voorm. tien uur Ds. van Sohaiok. (Doopbediening.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Merend. ^JVoorm. 10 uur Ds. Kuperus. Getrouwd: A. BRANS Jz. en A. M. MANTJE. Texel, 7 Augustus 1896. Heden heeft het d6n Heere behaagd na eene ongesteldheid van zeven dagen van onze zjjde weg te nemen mijn' geliefden Echtgenoot en der Kinderen zorgvolle Vader, PAULÜS Kil IJ PER, in den ouderdom van 77 jaren en 8 maanden. De hope des eeuwigen levens zij onze troost. Wed. P. KUIJPER-Bisschop. Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Oosterend, Texel, 6 Aug. 1896. Heden overleed alhier onze geliefde moeder, behuwdmoeder en grootmoeder S. GROOTENBOER Wed'. G. Kievit As. in den ouderdom van ruim 83 jaren. Uit aller naam, D. C. LOMAN. Texel, 6 Aug. 1896. Heden overleed zacht on kalm na eene korte ongesteldheid de Heer CORNELIS Nz. BOON, echtgenoot van Trijntje Koorn, in den ouderdom van 63 jaar en 8 maanden. Oosterend op Texel, 7 August. 1896. Algemeene kennisgeving. HARTELIJKE DANKBETUIGING aan allen, die zoo welwillend hunne belangstelling en financieële steun hebben betoond gedurende haar weduwstaat en by haar ziekte, overlijden en ter aarde bestellen van odzo geliefde zuster en behuwdzuster DIEUWERTJE BAKKER, Weduwe P. Vonk, Namens de familie, J. VLAS Cz. OüDESCHILD, 7 Augustus '96. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappeljke Polders, zal op Donderdag 13 Augustus 1896, 's middags 12 ure, in het Café den Burg alhier in het 3e blok van den polder het Noorden, 3de snêe In 3 perceelen en van 4.86 gelegen achter de arbeiderswoningen; zal op VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1896, 's morgens 10 ure, op het HAVENTERREIN teOudeschild Eene aanzienlijke party bestaande uitPLANKEN van buitengewone breedte en lengte. Voorts: Schrooten, Schalen, eene groote party Panlatten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeen schappeljke Polders op Texel, zal op DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1896, voormiddags ll1/, ure in het Café „DENBURG" aan den Burg by inschryving herbesteden Het bestek met proflelteekening is voor f0.50 verkrygbaar by den Secretaris van genoemd Waterschap. De aanwyzlng zal geschieden op Woensdag 12 Augustus e. k. 's morgens 9 ure van af den Burg. Texel, 3 Augustus 1896. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter.' Sd. KELJSER Pz., Secretaris. tezi n hofstede,, LEIDEN" Eijerland op Texel WIE EEN PAARD heeft of wil koopen, kennen, tuigen, africhten, ryden, houden, beslaan, wordt aanbevolen: RICHARD SCHOENBECK GEREDEN PAARD. Veel verbeterd en vermeerderd naar den Hoogduitschen vierden druk. f 0 75. der firma VAN DULKEN WEILAND Co. Distillateurs Rotterdam, is by de maat en per flesch verkrijgbaar by den Agent voor Texel, GENEVER per Liter f 0.85 Oude id. per Literkruik f 1.15 BRANDEWIJN per Liter f 0.90 Voor levering op fust speciale prysnoteering volgens moutwyn markt. Verder by de maat en per flesch: Nieuwe Bessen-Genever, Oranjebitter, Cognac, Cognac Vieux Spaansche Cognac, Jamaica-Rum, Fransche Bran- dewjn, Siroop van Punch en Likeuren. Maag-, Pommerans-, Boonekamp-, v. d. Veens-en Polaks- Elixer. Bordeanx-Wynen van af f 0.65 tot f 1.75 per flesch. Rynwynen, Champagnewynen, Madera, Sherry, Roode en Witte Port, Malaga en Spaansche Wyn, WynAzyn, Bordeaux-Wyn-Azyn, Salade-Olie, Frambozen- en Citroen-Limonade enz., alles tegen zeer concurreerende prijzen. Alvorens men zyn wintervoorraad koopt, vrage men eerst myne noteeriDg. Door aanvoer van belangyke partyen, recht streeks uit Amerika, ben ik steeds in gelegen heid de door my gegarandeerde prima kwaliteit, tegen den laagsten prijs te leveren. Zoolang de voorraad strekt tegen 5 Cent de 5 ons, by C. SARIS, Driehuizen, TEXEL. Merk by 1 pakje 10 pakjes 50 pakjes. Panw f 0.04 f 0.37s f 1.80 Salon - 0.05 - 0.45 - 2.20 Westra - 0.07 - 0.65 - 3.15 Lidköpings - 0.07 - 0.65 - 3.15 Wereldbol - 0.08 - 0.75 - 3.50 Opnienw verlaagde pryzen in Aanbevelend, P. BOON, Binnenburg. Ernstig en Lnimig VOORDRACHTENBOEK, is het beroemste Voordrachtenboek, dat ieder voordrager moet bezitten. Het bevat 67 ernstige en luimige stukken, de keur van alles, de beste uit de besten, die beurtelings tranen doen lachen en tranen doen schreien. Dit boek spant de kroon boven alle andere Voordrachtenboeken, omdat alle stukken geschikt zijn om te worden voorgedragen, zoodat men 67 beste, degeiyke, uitgezochte voordrachten be komt, tegen den zeer lagen prys van f 1.20. Dit pas verschenen boek van 256 bladzyden met 67 voordrachten vol diepen ernst en opgewekten humor, dramatische en komische stukken, biedt ieder voordrager de schoonste en rykste keuze succes-stukken. Het geheele boek, 256 bldz. met 67 stukken, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ontvangst van f 1.80 per postwissel of In blauwe postzegels door Boekhandel, GRONINGEN. voor de verloting van Paarden, Schapen, Varkens, Geiten, Landbouwwerktuigen enz., te houden door de afd. ZIJPE, van de Holl. Maatsch. v. Landbouw, ter gelegenheid der Schagerbrngger Paardenmarkt op 15 Sept. a. s. zjjn by ons verkrjjgbaar LANGEVELD DE ROOIJ. op eerste hypotheek hulzen en landerijen. RENTEN S'A A 4naar gelang bedrag en onderpand. Onkosten zeer blliyk. razï-rarï.s.our a.v.MifVaMBgT'vxawmiw>,incaya?rr.isg«WiV te Texel,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3