N°. 927. Donderdag IS1*Augustus. A°. 1896. Nieuws- en Advertentieblad- Landbouw en Veeteelt op Texel. Binnenland, IE ill Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor din Bubo 80 Ctï. Frans» per post door ge heel Nsdkb&and 45 Cta. Naar A hiwk a en andere landen met verhooging der gorto's. Advertentfön vóór 19 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentién Van 1 tot 6 regels 80 Ots. - Iedere regel meer S Gts. öroote letters en Vignotten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Ots. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgmrs LANGEVELB BE ROOIJ, ParkstraatBüeö op Tkxil (Slot.) Mij rest nog de toekomst van het weiland te tehandelen. Deze zie ik volstrekt niet zoo donker in als ïie van het bouwland. Het is waar, dat ook door het goedkooper in gemakkelijker vet maken van runderen, varkens >n schapen, door hen met koeken en graan te roeden, de prijs van het vleesch is gedaald, maar lit is zoozeer geen nadeel voor den vetmestenden joer, wel voor den verhurenden weiland-eigenaar. Het ergste gevaar voor den veehouder is het it andere werelddeelen, in bevroren toestand gevoerde vleesch, maar ook dit moet rekening ouden met het hoe langer hoe meer in Europa egeten wordende paardenvleesch, dat daarvoor en gevaarlijke mededinger is, terwijl ook het ihans zoo goedkoops varkensvleesch, de te behalen inst luttel zal maken en de invoer verminderen, h Australië heeft men nog bovendien te kampen et langdurige droogten en het alles verwoes- ;ende vraatzuchtige konijn, dat maar Diet te ernietigen is. Dan komt er nog bij dat de aanzienlijke ver- ruiker een afkeer van bevroren vleesch heeft, at er niet minder op geworden is, doordeont- ekking van scheikundigen, dat het voortwoekeren an voor de gezondheid nadeelige bacteriën, door =iet bevriezen niet wordt belet, lig; Tegen deze nadeelen staat over, dat de werk- daieden, wier loonen veelal verdubbeld zijn, tegen woordig oneindig meer vleesch, boter en kaas leijebruiken. In het industriëele koningrijk Saksen, volgens statistieke opgave, het vleeschgebruik n den laatsten tijd verdubbeld. En al is de bargarine een groote mededinger van natuurboter geworden, niettemin moet het voor de margarine gebezigde vet van de beesten komen. 1 b Ook de sterk in de Noord- en Zuiderzee vermin- lerende visch, moet de vleeschprijzen doen stijgen. Maar er is nog meer. Heeft het weinig bezwaren hïlan weiland bouwgrond te maken, het tegenover- aafestelde is moeielijk en vaak ondoenbaar. Goed i. rentegevend weiland wil water hebben of daar- jtePede besproeid worden. Alleen de lage gronden n)( de hellingen der bergen zijn hiervoor geschikt. I0(jllen kan de bouwgrond vermeerderen door heide „je ontginnen dit wordt, o wonder, nog in den e aatsten tijd gedaan, maar goede weiden kunnen llechts toenemen door inpoldering en ik geloof leriiet dat de inpoldering der zuiderzee in de eerste Veertig jaren zal plaats hebben, dei Boter, kaas en melk zullen weinig en slechts duidelijk in prijs verminderen. Onlangs las ik een stuk van een wetenschap- enjeiyken landbouwer in de „Revue des deux re[nondes." Hij toonde met cijfers aan, dat vroeger, d uitengewone goudproductie, steeds is gevolgd in oor hoogere graanprijzen en hij wachtte dit dj 'eder, door de verbazende opbrengst der goud- rijnen in de Transvaal. 7 Is dit bemoedigend voor den armen landbouwer, m1ok den veehouders komt dit stellig ten goede. Iet goedkooper worden van het goud, doet de idlrljzen van het land en vee stijgen, oef Is het spel voor den landbouwer op Texel agenoeg bedorven, ook den veehouder wacht een teilwaren kamp. Er zal veel op de landen verbe- iti >rd en gewerkt moeten worden. Hoe minder ïhankelljk de boer is van de wisselvallige op- hengst van het schaap, des te beter voor hem. iei faar dit mogelijk is make hij ook zjjn land ischikt voor rundvee en al is het dat zoodanige rond minder geschikt is voor vetweiden, wat 16 iod, nu hoe langer hoe meer, het buitenland 0%s fokvee koopt. Of kaas en boter maken, voordeel d opleveren, durf ik niet te beslissen. Verder leere elke boerenzoon op Texel maaijen, in 3t hierdoor uitgewonnen geld kan voor aankoop reton mest besteed worden en dit is eene rente- pegging tegen tien ten 100 in het jaar. He» Zwitserland voert belangrijke hoeveelheden icondenseerde melk uit, my is onbekend, of ervoor ook de schapenmelk wordt gebezigd, maatschappij van landbouw beantwoorde deze Ten slotte nog eene mededeeling omtrent weiland in het laatst der vorige en het begin dezer eeuw. Het ging toen den veehouders in den lip te Landsmeer en Oostzaan, ook niet naar den vleesche; zoo slecht, zoo ellendig was hun toestand, dat zjj volgens de toenmalige wetten, de spade staken aan den ingang van hun land, waardoor dit aan de Gravelijkheid, dat is het rijk kwam, en zjj niet langer aansprakelijk waren voor Rijks- en polderlasten. Dit waren veelal geheel door water ingesloten veenweilanden. In 1841 besloot de Staat dat land te verkoopen. Tien hectaren werden o. a. tegen f 1.— verkocht en dit was geen zeldzaamheid maar regel. Het Rijk dat meer aan polderlasten en grondbelasting moest betalen dan de huur bedroeg, maakte winst als het die landen maar kwijt was. Ik heb diezelfde gronden tusschen 1865 en 1873 zien verkoopen tegen f 1500 de hectare. Dit bewijst de kortzichtigheid van den mensch, waaraan schrijver dezes ook wel zal lijden, maar is tevens een pleit voor wat er door verstandig gebruiken van uiterst slechte gronden is te maken. Men sla de hand aan den ploeg. Haarlem. SUNITRAM. TEXEL, 12 Augustus 1896. De opening van de badinrichting. Reeds lang voor het bepaalde uur waren Zondag velen, hetzij te voet, te paard of per rijtuig, opgetrokken naar de Koog, zoodat op den vast- gestelden tijd een groote menigte aanwezig was, om getuigen te zijn van de opening van het badpavilloen. Na het spelen door het alhier bestaande zoo gunstig bekende fanfarecorps der expresselijk voor deze gelegenheid ver vaardigde „Welkomstmarsch" werd door den heer J. H. Moojen een kort woord gerieht tot de aanwezigen, welker aantal groot was, grooter zooals de spreker rondweg verklaarde, dan hij dit had verwacht. Hij heette allen welkom en dankte ze voor dit bewijs van belangstel ling in de openstelling eener inrichting, waartoe reeds jaren geleden en meermalen, toenmaals te vergeefs, pogingen waren gedaan tot oprich ting, vooral door wijlen den heer P. 0. Koning. Dat nu het plan kon worden verwezenlijkt had men, (behalve natuurlijk aan de tegen woordige ondernemers zeiven; voornamelijk te danken aan den steun van den heer Kempers, ontvanger van registratie, enz. alhier, aan het Bestuur dezer gemeente en aan den Ingenieur van de Waterstaat, waarvoor spreker openlijk zijn dank betuigde. Na verder nog te hebben gewezen op de zeer gunstige gelegenheid, die hier is voor het bestaan van eene dergelijke inrichting, op den dubbelen golfslag als anderszins, eene gelegen heid, die volgens spreker op geen der andere zee badplaatsen in ons land beter is en na ook nog te hebben gewezen op het heerlijk pano rama, dat men voor zich heeft, wanneer men zijn oogen laat weiden over de zee die nu eens kalm en effen daar voortvloeit en als 't ware het strand kust, dan weder door den stormwind opgezweept tegen de duinen beukt, of wanneer men een landgezicht verkiest, over de heerlijke weiden, over bosch en akker, over ons geliefd Texel, gaf de spreker den wensch te kennen, dat velen meermalen zich gedrongen zouden mochten gevoelen te profiteeren van de hier thans geboden schoone gelegenheid, dat zij niet alleen zelf mochten komen, maar ook vrienden en kennissen van elders mochten opwekken ons eiland te bezoeken en gebruik te maken van deze inrichting en van de er aan verbonden amusementen, die door het betrekkelijk laag tarief onder ieders bereik vallen. Met den wensch, dat de onderneming mocht blijken bevorderlijk te zijn aan den bloei en welvaart van ons eiland in 't algemeen en onder het hijseben van Nederlandsch driekleur in vereeniging met Texelsch kleuren, groen en zwart, verklaarde de spreker de inrichting voor geopend. Het fanfarecorps gaf daarop een stukje muziek ten beste. De deuren werden geopend en we waren in de gelegenheid het gebouwtje ook van binnen te zien. Maakte het reeds van buiten gezien op allen een zeer goeden indruk, zoodat wij van ver schillende personen vernamen, dat het hunne verwachting verre overtrof, die indruk werd nog zeer versterkt, toen we een blik konden slaan op het inwendige. Eenvoudig, net en doelmatig is alles inge richt, het doet zeker den ondernemers alle eer aan en is een bezoek overwaard. Na het gebruik van eenige ververschingen werd verder het geannonceerde programma afgewerkt. Voorafgegaan door het fanfarecorps ging men in optocht naar het strand, waar eene wandeling werd gemaakt langs den waterkant. Van het 5de en laatste nummer van het programma, de gelegenheid tot het nemen van een bad werd onderwijl reeds door vele kinderen en ook door enkele ouderen gebruik gemaakt, terwijl ook de badstoelen, ezels, ponney en roeiboot in gebruik werden of waren gesteld. Ook van den badwagen(?) werd gebruik gemaakt. Wij vermoeden echter, dat het voertuig, dat daarvoor werd gebruikt, slechts tijdelijk dienst zal behoeven te doen voor bad- wagen en dat binnen een niet te lang tijds verloop een of meer eenvoudige, goed ingerichte badwagentjes zullen verschijnen. Indien wij de directie eene raad mogen geven, dan zij het deze: laat zoo spoedig mogelijk de af heining van het terrein rondom het pavilloen, die thans bestaat uit punt- of prikkeldraad verwijderen en door een van gewoon heining draad vervaDgen. Meer dan een bezoeker of bezoekster maakte niet tot zijn of haar genoegen kennis er mede en wy vreezen, dat indien het niet wordt verwijderd ook anderen, zij het dan al misschien geen ouderen dan toch zeker wel kinderen er een minder aangenaam souvenir van zullen medenemen hetgeen zeker niet in 't voordeel der inrichting zou zijn, welke wfl en zeker ieder weldenkende met ons, toe- wenschen, dat zich in eene steeds toenemende bloei zal mogen verheugen. Ter markt waren Maandag aangevoerd 444 schapen, 116 lammeren, 3 rammen, 17 paarden, 10 veulens, 1 muildier, 5 koeien, 3 kalveren, 2 ossen en 9 biggen. De handel was matig; koeien golden van f 100 tot f 120; schapen van f 12 tot f 19 lammeren van f 7 tot f 11; veulens van f65 tot f 100. De heer M. J. Langeveld, onze vroegere plaatsgenoot, onderwijzer te Haarlem, deed in de vorige week met gunstigen uitslag examen tot het bekomen van boofdacte. Iets extra. Wij verwijzen onze abonnée's naar eene in dit nummer voorkomende adver tentie, waarbij wij als premie op ons blad aanbieden een Landkaart van Nederland bijgewerkt tot op den laatsten tijd, zelfs een plan tot indijking van de Zuiderzee is daarop aangegeven. Aan ieder zal zulk een landkaart ten hoogste welkom en nuttig zfln, niet het minst voor de schooljeugd. De bedoelde kaart is ter grootte van 71 bij 85 centimeter en voor onze abonnée's voor den luttelen prijs van 80 cents verkrijgbaar. Wie zal voor zoo'n koopje zich zulk een flinke landkaart niet aanschaffen. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1