beste AARDAPPELEN. „Yaïï let Straft fler Zee." Rookspeh en Rookvleesch. Koffie- en Theehandel, itsctappij tot verkoop van Hnlpmeststofen te ttordreclt. Landkaart van ITodcrland 30 Gents, franco per post 40 Cents. Marktberichten. 2 HÉe Kam, 1 stede Tei. Bmvan Het THOMAS SLAKKENMEEL I Bekendmaking J. DE JONGE, LANGEYELB DE ROOIJ, een goed onderhouden KAPWAGEN. Alles nieuw, uiterst fijn en goedkoop. DE KROON. (19 Fabrieken, jaarlijksche productie ZESTIG DUIZEND Wagons) Agent voor Texel C. KEIJSER Pz. aan den Burg. Gedrukt op zwaar chromo-papier. PREDIKBEURTEN. ADVBBTMTOftT. KLEERMAKER. AANBESTEDING. Te koop gevraagd Te koop gevraagd P. BOON. TE KOOP: J. D. DIJK, Paardevet 5 pond f 1. A. Dros Albzn. Fabrieksmerk „DE STERSternmarke bijgewerkt tot op den laatsten tijd, tot in de kleinste bijzonderheden Grootte 71 bij 85 centimeter. 3V Yoor onze abonnée's verkrijgbaar voor slechts "WR De kaart is aan ons bureau te bezichtigen ^jh bloed te spuiten, toen v(jf andere - sommige ainenen wel 75 tot 100 voet lang te zijn osamenlijk tot op korten afstand van het schip ommen en daarop met alle kracht en spoed ,yj de boot loskwamen. De schok was zoo hevig, rtelde de manschap, dat het schip trilde van irdtren tot achter. ;hafot vier malen toe werd deze aanval door de rs ilvisschen herhaald, zoodat de passagiers van aka voet raakten en op 't dek vielen en veel opa 't huisraad in de achter-kajuit losraakte irde gebroken werd. Na de vierde maal gaven i divisschen den ongeljjken strijd op. Sommige ïeedden nog al leeljjke wonden opgedaan en de irajk, waar ze verdwenen, was over een grooten patand roodgekleurd door hun bloed. pc— Het visschen met electrisch licht probeerden recllangs twee inwoners van Newhaven (Conn.) in s d Seaford-Bai met goed gevolg. Zij lieten zich arvoor door een visscher na intrede van de irlaisterni3 van uit den havendam in zee roeien, blen draagbare batterij met eene 5 kaarsen sterke i dtctrische lamp werd medegenomen en deze iranten zij zakken tot het onder dezelve aangebracht in wicht de bodem der zee by 25 voet diepte dteikt had. Beiden, lamp en baterjj waren regeonder voor dit doel ingericht, de eerste was tegor een gegalvaniseerd omhulsel bedekt en is pterdicht gemaakt. De lamp verlichtte zeer 3 vlder het water in den omtrek van 10 Meter zek aan de oppervlakte, en lokte door haren iigatjn tallooze visschen van allerlei soort nader- zoodat de proefneming een goeden uitslag d. - De maire van een plaatsje in Zuid-Frankrijk de plaatsvervangende kantonrechter derzelfde ,natats zijn door de rechtbank te Nimes tot eóntig dagen gevangenisstraf en vijftig francs oallete veroordeeld. Z|j hadden bjj de laatste lindckiezingen zoo losweg een paar handjes vol imbriefjes in de bns gegooid. on£)e maire van een andere plaats in het zuiden wora Frankrijk heeft een maand gevangenisstraf i vli honderd francs boete gekregen, omdat hij bjj hani stemming een aantal briefjes merkte met vet, i; hfc hij daarvoor onder de tafel had verborgen late deze bij de opening ongeldig verklaarde, r eadat zjj van buiten kenbaar waren gemaakt. ome meAmst omel meAmsterdam, 10 Aug. Aangevoerd 816 Run ren, le kwal. - A ct., 2de kwal. ct. 3e ral. ct. per KG. 120 Melk- en kaltkoeien f 100 bt) <320Graskalveren fa; 30 nucht. kalv. 9; 40 Schapen f Af Lammeren, A f 658 vette Varkens 28 A 32 ct. per K.G. 'urmerend, 11 Aug. Aangevoerd 211 vette ■eren 45 a 65 ct. per kg.; 113 nucht. kalv. a 20; 189 vette Varkens 28 A 86 ct. per kg. magere Varkens f 9 A f 16275 Biggen f 3 61689 Schapen en Lammeren; 467 Runde en 33 Stieren. Kip-Eieren f3,— af 3,50 L00. 'ette koeien, prijshoudend, handel matig f 0.50 0,63 per k.g. lelde koeien lager in prijs, handel stug f 70 A >0 per stuk. [eikkoeien, lager in prijs, handel stug, f 120 180. ^""vvette kalveren, prijshoudend handel vlug. lieke^uchtere kalveren, lager in prijs handel stug. weiryette varkens, prijshoudend handel vlug. lagere varkens en biggen, prijshoudend, idel stug. ^ette schapen lager in prijs, handel stug f 15 -- -■ 22 per stuk. aan8Magere Schapen lager inpr(js, handel stug f 9 ierlaIi5 per stuk )U7r£Lammeren, lager in prijs, handel stug f 6 A 3 per stuk, il vf den iarov ït.M En landt d. D enr mk imb j de: 1 r krui! s, n. ondi naa ;elee s n enhi at bela el v& mind gelsc gee er Zondag 16 Augustus. HERVORMDE GEMEENTE. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Avonds halfzeven Ds. van Sohaick. \al. Voorm. 10 uur Ds. de Mazvre. Hoorn. Voorm. halftien Ds. Leffef. b6gke ieschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. terend. Nam. 3 uur de Hr. van Zweden. ksdorp. Voorm. tien uur do Hr. vanZweden. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Voorm. 10 uur Ds. Kcpekus. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 5 Augtot 12 Aug. frapjDERTROUWDGeene. er qJ|TROUWD Arie Brans en Anna Maria Mantje. rtoorJacob Eelman en Cornelia de Ridder. BORENArie, zoon van Cornelis Boon en Trijntje Lagerveld. Maria, dochter van Jacob de Boer en Anna Catharina Kaan. Anna dochter van Paulus Plaatsman en Cornelia Bremer. Jan, zoon van Cornelis Smit en Maria Witte. olgenl Cornelia, acks"* - rivee .EDEN Paulus Kuiper, 77 jaren, gehuwd met Grietje Bisschop. Kaatje Grotenboer, 83 jaren, weduwe van Cornelis Kievit. Helena Alderlieste, 62 jaren, weduwe van Arie Steen- ^.land. Cornelis Boon, Trijntje Koorn. egon V Bevallen van een Dochter, M. DROS—Keijser. Merland, 12 Augustus 1896. DANKBETUIGING. Ondergeteekende betuigt langs dezen weg haren hartelyken dank aan alle Vrienden en Bekenden, zoowel buiten ais binnen deze gemeente, alsmede aan Dragers en Kleedoplegsters, voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het overlijden en de teraardebestelling van mijnen Geliefden Echtgenoot en mijner kinderen zorg- vollen Vader. Wed. P. KUIJPER-Bisschop. Mede namens kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Oosterend op Texel, 12 Aug. 1896. Ondergeteekende maakt bjj deze de geachte ingezetenen van Oosterend en omstreken bekend, dat hjj zich alhier heeft gevestigd als Hopende zich door eene solide en nette bediening een ieders gunst waardig te maken. Aanbevelend, Kleermaker, OOSTEREND. Gegadigden genegen om ÏOO M» BRIK te vervoeren van de Haven naar den dijk tusschen Dijkmanshuizen en de Waaldersluis in 8 perceelen, gelieve de inschrijvingsbiljetten in te leveren bij Jb. HILLENIUS te Oudeschild op VRIJDAG 14 Augustus a. s., '3 middags 4 ure. J. RIJK, Hoogerstraat, Heden verscheen bij ons; De prijs van dit boekwerkje, waarin als plaatje voorkomt eene afdruk naar eene photograüe van de schilderij Overvallen door den storm 27 Maart 1896" is slechts 30 Cts. Na ontvangst van postwissel wordt het boekje franco toe gezonden. Naar bekend is komt de netto opbrengst van deze uitgave ten goede aan hen, die door den storm zoo groote schade hebben geleden. Ter wille van het goede doel wordt deze uitgave dringend aanbevolen. Uitg. van de Tex, Conrant. Adres te bevragen aan 't bureau van dit blad. Nienwe MEIWIJN. FRAMBOZEN WIJN. BESSENWIJN. ZOETE BESSEN-JENEVER. FRAMBOZEN LIKEUR. WITTE BESSENSAP; f ROODE A i. FRAMBOZEN JAMS Aanbevelend, te zi n hofstede,, LEIDENEijerland op Texel. Ernstig en Luimig VOORDRACDTENBOEK, is het beroemste Voordrachtenboek, dat ieder voordrager moet bezitten. Het bevat 67 ernstige en luimige stukken, de keur van alles, de beste uit de besten, die beurtelings tranen doen lachen en tranen doen schreien. Dit boek spant de kroon boven alle andere Voordrachtenboeken, omdat alle stukken geschikt zijn om te worden voorgedragen, zoodat men 67 beste, degelijke, uitgezochte voordrachten be komt, tegen den zeer lagen prijs van f 1.20. Dit pas verschenen boek van 256 bladzijden met 67 voordrachten vol diepen ernst en opgewekten humor, dramatische en komische stukken, biedt ieder voordrager de schoonste en rijkste keuze succes-stukken. Het geheele boek, 256 bldz. met 67 stukken, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ontvangst van f 1.80 per postwissel of in blauwe postzegels door Boekhandel, GRONINGEN. Concurreerende prijzen. R. PEREBOOM. uitsluitend lste qnailtelt. 63 jaren, gehuwd met van de Vereenigde Rynsch-Westfaalsche en West-Dnitsche Fabrieken, geeft meer dan eenig ander product waarborgen van GOED GEHALTE, ZUIVERHEID, FIJNHEID en OPLOSBAARHEID. Door dit Fabrieksmerk te elschen ontslaat de kooper zich van elke zorg omtrent de kwaliteit van het geleverde. LANGEVELD DE BOOIJ, Uitgevers Texelsche Courant. WOOI ÏOO jndi 'P z: ïiÜe 'cufn ndem Vrg. :sc a A t. H H B

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3