WARSTROO (Tarwe) lffll HERBESTEPIHB. GELD beschikbaar Noteering Lucifers. LOTEN 1 li Het Tertóera ra Hen Kmtiei ra den Büfj naar ie Waal lai 2564II. Het Lncernegewas van 7 Heet. land het GRASGEWAS ra ie iep te ien polier het Men, ra ie Waal aaar Oos- tereai ea non anderen. vitte ei tam cetoile Kotie, Sutter, Heel, Boter, Vet, Sjeh, ei: St. JANS ZAAIROGGE. Goed met beer gedrenkte COMPOST ad f 1,25 per TIMMER- en HEIRINGHOUT, ze!1: Feuilleton* Yerkade's Prima Zaansche Lange Beschuitjes publiek verkoopen: Deurwaarder C. DE WIJN, publiek verkoopen: in groote en kleine bedragen J. H. MOOJEN Voor de Badgasten a 50 Cents per lot. Wo T< bestrooid met suiker en kaneel zjjn overheerlijk by het gebruik van chocolade, tevens een ge zonde lekkernij voor kinderen, veel beter dan allerlei koekjes en ook veel goedkooper. In a blikjes verpakt. 100 stuks 50 cent. 50 25 In kruid. comm. wink, verkr.b. Verkade Comp 1 Zaandam. per 1000 K.G. f 14.-. Te bevragen by C. ZEGEL, Oudeschild. In den loop dezer maand gezaaid levert OCTOBER een flinke sneê groenvoeder, over wintert en kan in MAART weder gesneden worden en daarna ondergeploegd. Verkrijgbaar Hofstede De Tijdgeest per hectoliter. bij hoeveelheden van minstens 100 Ms. Adres aan den Opzichter. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeen schappelijke Polders op Texel, zal op DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1890, voormiddags 11V2 ure in het Café „DENBURG" aan den Burg by inschryving herbesteden; Het bestek met proflelteekening is voor f0.50 verkrygbaar bij den Secretaris van genoemd Waterschap. Texel, 3 Augustus 1896. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders, zal op Donderdag 13 Angnstns 1896, 's middags 12 ure, in het Café den Burg alhier in het 3e blok van den polder het Noorden, 8de snêe in 3 perceelen en van 4.86 gelegen achter de arbeiderswoningen; te Texel, zal op VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1896, 's morgens 10 ure, op het HAVENTERREIN te Oudeschild Eene aanzienlijke party bestaande uit PLANKEN van buitengewone breedte en lengte. Voorts: Schrooten, Schalen, eenegrooteparty Panlatten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. op eerste hypotheek huizen en landeryon. RENTEN 33/4 4'/2 naar gelang bedrag ei onderpand. Onkosten zeer billijk. is ondergeteekende ruim gesorteerd van alli kleuren BADBROEKEN, BADHANDDOEKEN enz. Groote opruiming van een aanzieniyke parti als mans-borstrokken en broeken, vrouwen broeken, lyfjes en borstrokken. Totale uitverkoo] van al deze artikelen met 10% korting. Aanbevelende, Hoogachtend, UEd. Dw. Dr. Ph. VLESSING. Merk Pauw Salon Westra Lldköplngs Wereldbol by 1 pakje f 0.04 - 0.05 - 0.07 - 0.07 - 0.08 10 pakjes f 0.375 - 0.45 - 0.65 - 0.65 - 0.75 50 pakjes, f 1.80 - 2.20 - 3.15 - 3.15 - 3.50 Opnieuw verlaagde pryzen in Aanbevelend, P. BOON, Binnenbnrg. bel He hel bet ied voor de verloting van Paarden, Schapen, Varkens Geiten, Landbouwwerktuigen enz., te houden door de afd. ZIJPE, van de Holl. Maatscb v. Landbouw, ter gelegenheid der Schagerbrnggei Paardenmarkt op 15 Sept. a. s. zyn by oni verkrygbaar LANGEVELD DE ROOIJ. voe 5 1 ker I iiWoi die: C 3ta 1 Wil Vrij naar 't Fransch door A. B. 43. Hoofdstuk XV. Dat is te zeggen, dat men Anais zou opsluiten in een krankzinnigengesticht of iets van dien aard, als zQ ten minste niet wilde in vrijheid gesteld worden onder belofte alles geheim te zullen houden, dat men verder Felix Heimig in vrijheid zou stellen maar onder voorbehoud, dat h|j niet meer in Frankrijk mocht terugkeeren, dat men eindelijk Louvois op geene wijze zou lastig vallen, terwijl men hem zou laten blijken, dat hjj voortaan om met rust te worden gelaten verplicht was te handelen in den geest van het gouvernement. De waarheid De inspecteur was zeker die duidelijk aan den Procureur te hebben aangetoond. Voor lieden als zij, die dagelijks allerlei bewijzen van schuld onder de oogen krijgen van of zonder eeaige waarde, was twijfel niet mogelijk: Louvois was schuldig. Ja, het parket kende de waarheid, maar ging ook na de gevolgen, welke er uit eene vervolging konden voortkomen. De menschelijke rechter houdt er nu eenmaal niet van zich zelf tegen te spreken, het kost hem veel moeite te moeten bekennen, dat hö zich heeft be drogen, dat z(jn eerste uitspraak niet juist was, zöodat z|jn vonnis moet worden ingetrokken. Langs den gewonen weg was de worsteling van Vergenue tegen zijn tegenpartij niet mogelijk, omdat hg beloofd had te zullen zwijgen en te wachten. Redding van den onschuldige was ham onmogelijk. Onmogelflk Ja indien hü ten minste geen gebruik wilde maken van de groote macht, die bestaat in het oordeel van het publiek. Het was grof spel, dat hg zou moeten spelen en voor het oógenblik was het misschien nog maar beter te wachtenmisschien dat een of ander onver wacht voorval de zaak ten voordeele van alles tot ontknooping zou brengen. Wat Vergenue zeker wist, was, dat lieden als Gertrude Dulac en dokter Heimig van geen schipperen zonden willen weten, zg zouden geen kalm leventje willen hebben ten koste van de eer. Neen, de herinnering aan den patriot van Straats burg, die aan mevrouw Heimig en mgnheer Dulac, eischte iets anders: hun kinderen zouden in de worsteling misschien omkomen maar tot aan het einde zouden ze big ven roepen: „Geef ons recht 1" In het volle licht, onder het oog van allen, wilden zg elkaar beminnen en wilden zg, indien zg ze kregen, hunne kinderen opvoeden, zonder dat er ooit een twgfel kon bestaan, welke hen zou kunnen doen blozen. Vergenue begreep dat waarschgnigk beter dan iemand anders, hg, die zelf alles had opgeofferd om den naam ztjns vaders als koopman weer in eere te brengen. De inspecteur had beloofd te zullen overwinnen en hg zou hi6rin slagen. Daarvoor had hg nog een enkel wapen bewaard want al hebben we hierboven gezegd, dat hg alles had gezegd aan den Procureur der Republiek, alles was nu juist niet geheel het rechte woord. De inspecteur, die oordeelde, dat de bewyzen ruimschoots voldoende waren om den rechter te over tuigen zonder dat hg sprak van het verborgen geld, had dit punt verzwegen. In geval van bgna zekere slaging wilde hg ook dat bewgs nog bgdragen en het dan doen voorkomen alsof hg dit bewgs nog maar zeer kort te voren had ontdekt. Nu hg echter den onwil der Justitie ontdekte, om Louvois te vervolgen, hield hg dat laatste wapen zorgvuldig voor zich, om wanneer het oogenblik daartoe geschikt was, te gebruiken. In dezen zin sprak hg ook tot mejuffrouw Dulac, die niet weinig teleurgesteld was over den uitslag, daar zg zeker gemeend had dat de zaak nu beslist zou worden. Lang wachten vond z|J voor den gevangene geliefde niet meer mogeiyk, er moest, meende zg, nu maar dadeigk gebruik worden gemaakt van het laatste middel, dat hen nog was overgebleven, want in oneer leven, al was het dan ook in vrgheid, zou hen onmogeigk zyn. Wat zg noodig hadden was een openbaar debat, de herroeping van het vonnis van dokter Heimig. de veroordeeling van den waren schuldige, de bekend making van de waarheid. Slechts dit kon hen voldoen. Zg besloten dus aan het parket den tyd te laten eene beslissing te nemen maar, zoodra het hen mocht bigken, dat de Justitie niet genegen was tot han delend optreden, zoodra men hen mocht aankomen met een voorstel tot minneigke schikking, souden zg zelf hun eigen weg volgen. Als dat noodig mocht zyn, zou Vergenue er echter syne betrekking door verliezen. En het gebeurde, wat hg voorzien had, dat gebeureiwo' zoudagen en weken verliepen zonder dat men hen111®' liet roepen, zonder dat zich iemand de zaak schee: te herinneren. 0?g Anais was nog al tyd in de gevangenis en ooi 3 Felix Heimig was nog niet vry, terwyi Louvois noivan steeds als een eeriyk man langs de straten ging. 10II H Iemand, die hem echter nauwkeurig had beschouwtteoi zou hebben opgemerkt, dat hg nimmer zoo nederifr E zoo toegevend en zachtaardig was geweest, heU|feeP voor de rechtbank of in de Kamer. Hg hielp, van verre, aan de begraving van zg zaak en hg zou maar al te goed daarin zyn geslaagc Vergenue echter achtte lang genoeg te hebba gewacht eu dat een langer talmen meer kwaad da goed aan hun zaak zou doen, hg nam daarom zg ontslag als inspecteur der geheime politie. Hg wilde niet, dat zgn chefs die hem hadde gemachtigd om mejuffrouw Dnlac by te staan, doi hem in eene minder aangename toestand zoude: geraken. Als eenvoudig burger zou hg weder vrg zgn t handelen zooals ieder ander. Een dagblad, dat zeer in de mode was en welkffg lezers zeer belust waren op schandalen, stelde zfir [6t kolommen voor hem beschikbaar. [om En twee dagen nadat Vergenue zyne betrebkirwet by de politie had verlaten ontving de redactenrva het bedoelde blad een zeer duideiyke en waardigi brief van mejuffrouw Dulac, waarin deze herinnerd aan het gebeurde in de straat Vaan den aid: gepleegden misdaad en de veroordeeling die er he gevolg van was, terwyi zg de herstelling vroeg va eene groote onrechtvaardigheid. Den volgenden dag en den daaropvolgende moes het dagblad beginnen en voortgaan met de plaatsin van artikelen geschikt om het publiek in de bewust zaak voor te lichten. Geen naam werd genoemd maar de zinspelingefom waren doorzichtig en het zoo vreemde drama we: weder algemeen besproken. Bg het verschgnen van het eerste artikel werde Vergenue en mejuffrouw Dulec reeds byhetgerecl ontboden. Men vroeg hen onmlddeiyk hun ophelderingen de pers te eindigen en bedreigde hen met eene ve. volging. Zg wilden niets beloven daar zg hoopten recht I verkrggen door de openbaarheid der gerechtszittinge: (Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LANGEVELD DE ROOIJ, Tc* l iefee lee: Di etf an D, R, R. J. J. J. A. L. H. J. J. He

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4