r°. 931. OFFICIEEL CEOEELTE. Donderdag 27 Augustus. A0. 1896. Nieuws» en Advertentieblad. Binnenland* irop cki( ir e Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijt per 8 maanden Voor dïn Bubo SO Ct». France per pest door ge heel Nhmrlan» 46 Ct*. Naar A «munta m ander* landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór lt uur op den dag der uitgave. Pryt der Advertentiën Van 1 tot t regels 80 Cts. Ieder* regel meerSCts. Groet* letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummer* 3 Cts. per nnmmer. ^BONNEMENTEN en ABVERTENTIÈN worden aangenomen bij de TJitgevert LAN9EVEL® DE ROOU, ParkstraatBurs of Turn. - a vo ren he ïdek r te hen ten irt va richtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. ■URGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- rnte Texel brengen ter algemeene kennis, het verzoek van Firma van der KLOOT Co. De Cocksdorp, tot vergrooting der smederij, itseiyk gequoteerd Wijk E N°. 139, Kadastraal end, Sectie A N°. 488, door hen is ingewilligd, 'exel, den 21 Augustus 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Strick van Linsohoien, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. T)e prijzen nrneren f TEXEL, 26 Augustus 1896. De aanvoer ter veemarkt, Maandag jl. alhier gouden bestond uit 562 schapen, 158 lam- ren, 18 rammeD, 2 paarden, 2 veulens, 8j$tieren en 4 biggen. waren voorschapen f 10 f 19 6 k f 12; veulens f 60 f 95. Indel vlug. irg— Yan verschillende plaatsen wordt aan couranten geschreven over planner, welke i)e- bestaan tot het houden van groote of minder ÖPjote feesten op Maandag aanstaande bij !®2egenheid van de verjaring onzer geliefde idjiningin. Tot heden toe hoorde men niet, o# dergelijke plannen ook aan den Burg l8'jrden gemaakt, zoodat dien dag evenals gSvele voorgaande wel weder bijna onopge- jj^arkt zou voorbij gaan, meenden wij. 't Doet ens echter genoegen te kunnen mededeelet, Q®t wij ons in deze thans een weinig hebben j^tgist. In de bijeenkomst van het fanfarecorps it)ier, gisteravond gehouden werd namelijk sloten, Maandagavond met muziek een tocht ld maken door ons dorp. Zeker zal dit besluit 'n,or een groot deel der ingezetenen, zoo niet °gpr allen worden toegejuicht en zal het niet jejinig er toe bijdragen velen in een min of «laer opgewekte en feestelijke stemmiüg te ,eE>Dgen. >r De Groene Plaats. Mocht Texel er zich a/en achtereen in verheugen, dat het een 10nmerrijk en daardoor zeer geschikt markt en had, bij dezen voortgang wordt het, gewei wat klein, een der fraaiste markt- njiuen van ons land. 8 Dan vorigen winter toch is het bötel „de a tdeboom" zoo gerestaureerd, dat het in- en iwendig met de netste stadslogementen rgeleken kan worden, ,,'t Is er fijn en men eft het er kostelijk," zegt men, „jammer, 8t men er een tuin mist." Jammer? Nu, c n zal het zeker velen genoegen doen te r rnemen, dat naar men algemeen vermoedt jirin een volgend jaar door den heer Bruijn 1 worden voorzieD. Ook het hOtel „de Oranjeboom" is dit jaar n binnen veel verbeterd en van buiten zeer 1 rfraaid. Dë gevel heeit heel wat meer nzien dan voorheen en ware het niet, dat het fraai beschilderde bord ons vermeldde, dat het de van ouds bekende „Oranjeboom" is, men zou meenen een nieuw hotel voor zich te zien. j Aan de overzijde der markt geven het „café Den Burg" en de nieuwe veldwachterswoning I het plein meer aanzien, terwijl aan die zijde nog meer verbeteringen worden verwacht, j Eindelijk maakt het nieuwe hótei (De Bruine Beuk van den heer Plens, nu de afscheidings- muur door een net ijzeren hek is vervangen, van uit de Parkstraat gezien, een verrassende indruk. Daar is een tuin welks oploopend terras, met zijn prachtige hoornen, sierlijke planten en fraaie bloemen zeer de aandacht trekt. Door een en ander is de Groene Plaats een sieraad van ons dorp, wat het vermoeden wettigt, dat ze eerlang een druk bezochte plaats van ons eiland zal zijn. Dat het bij de heeren Moojen en Noordijk ernst is met hun plan, het in de vaart brengen van eene nieuwe stoomboot van Texel naar Helder, blijkt uit de door hen dezer dagen algemeen verspreide circulaire, waaruit men kan zieD, waarom zij optreden, wat zij voor die zaak reeds deden en wat zij van anderen i verwachten. Dat eene onderneming, zoo flink op touw gezet, door eene algemeene I medewerking der burgerij levensvatbaarheid kan verkrijgen, zal wel door niemand worden betwijfeld. Men schrijft van hier aan de Tel. dd. 24 Aug. Het schip „Stanleij" zakt meer en meer in het zand weg. Een gedeelte van het voor- en achterschip en twee masten steken nog uit het water. De bergers zjjn meerendeels afgedankt. Kooa (Texel) 25 Augustus. Het vroeger zoo stille dorp de Koog is tegenwoordig, dag uit dag in vol leven en beweging. Vooral beden was het zeer druk. Geen wonder I Tal van nieuwsgierigen waren opgegaan om het probeeren der reddingstoestellen bij te wonen. Klokke elf werd de reddingsboot te water gebracht en na een proeftocht te hebben gedaan werd aan ieder de gelegenheid aangeboden een tochtje mee te maken. Slechts enkelen maakten hiervan gebruik, waarschijnlijk omdat de zee nogal woelig scheen. Daarna bood de bemanning der reddingsboot de behulpzame hand om het nette zeilvaartuig van den Heer Moojen naar de Koog te ver voeren, 't was lek geworden en schijnt voor zeiltochtjes op de Noordzee ongeschikt te zijn. Ondertusschen, precies 12 uur, verscheen de nieuwe badwagen. Keurig netjes ziet hij er uit en doet den vervaardiger alle eer aan. De eerste, die daarvan gebruik maakte, was aene onzer vreemde badgasten, eene Duitsehe dame. Zij stoorde zich niet aan de blikken van velen, die zeker in het baden van dames iets ongewoons zagen, maar spartelde naar hartelust in het frissche water. Om één uur werden de vuurpijlen afgeschoten. De eerste mislukte door het breken van den stok, maar de tweede beantwoordde geheel aan de verwachting. Zij schoot p. m. 850 Meter in rechte richting over het strand. Hiermede waren de werkzaamheden afgeloopen. Vele togen nu naar het keurig nette badpaviljoen om de dorstige keelen te laven, terwijl anderen zich verder vermaakten op het strand en in de duinen. Oosterend, 25 Aug. Zondag j.l. werd bij de Geref. Gem. alhier in zijn predikambt bevestigd Ds. M. Rooseboom, vroeger te Wirdum. De bevestigingsrede werd gehouden door Ds. Stadig van Helder naar aanleiding van de woorden„En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom (Zach. 2 5a). Des namiddags hield de nieuwe leeraar zijne intreerede en had daarvoor als tekst gekozen„En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken" (Efeze 6 19). Het kerkgebouw was beide keeren meer dan vol. Oüdesohild, 26 Aug. Het kinderfeest op den Koninginne-verjaardag, hier aan de school jeugd te bereiden, zal bestaan in een onthaal in de school, een optocht langs het dorp en 's namiddags met volksspelen in de open lucht. Aan die spelen zullen aardige prijsjes worden verbonden. Met mastklimmen, turfrapen, enz. hoopt men 't jonge volk prettig bezig te kunnen houden. Het plan van den voorgenomen gondeltocht, moest om de kosten en andere bezwaren, vervallen. De „N. R. Ct." ontving het volgende telegram onder dagteekening van 24 Aug.: Gisteren werden onze troepen voorbij Ana- galoeng beschoten. Twaalf minderen werden gewond, twee gedood. Onze troepen rukten weder op. Aan het „Hbl." werd Maandag uit Batavia geseind Gisteren zijn vier batallons infanterie en marechaussees door de XXH Moekims (ten Zuid-Oosten van onze stelling) opgerukt naar Indrapoeri. De excursie zal vermoedelijk zes dagen duren. Uit Twente komen van alle zijden berichten, dat het wild en voornamelijk de hazen er dit jaar in grooten getale voorko men, zeker een gevolg van den drogen zomnr. Het is bekend, dat slecht weder de grootste vijand van het jonge wild is. Booze plannen Eenige dagen geleden werd de gemeente Sluis bezocht door enkele vreemdelingen. Twee dezer, een heer en dame zagen een 3-jarig kind, dat zij medenamen om daarvoor eenige versnaperingen te koopen. Met den tram naar Hetjst vertrokken zij evenwel spoedig uit de gemeente, ook nu het kind, een dochtertje van een metselaar, mede nemende. Gelukkig kwam dit den vader nog juist bij tijds ter oore. Hij sprong op den tram en nam natuurlijk zijn kind terug, dat overladen was met koeken. De vreemdelingen vertelden dat z(j van plan waren geweest, het kind spoedig terug te brengen. TEXELSCHE COURANT. F l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1