Jan het tail der Zee." Liefdadigheidsverloting Zijper Marktberichten. H.H. Veefokkers. JB. TAS WONDEREN. LAHGETILD DE BOOIJ, vitte en Mne geMe goederen, Hoofdprijs ter waarde van 600.— LAMELD DE ROOIJ. HAAMPLATEN en GRAFPLATEN gepolijst Marmerglas. Weverstraat. J. F. HOORDIJK. Ooowbenoodigdheden voorhanden. PREDIKBEURTEN."" ADVEBTENTllN. Voor de Badgasten LANGEVELD DE BOOIJ ■V* Prijs per lot 50 Cts. Nog enkele loten verkrijgbaar NICO VINKEN <fc Co., Nieuwediep J. J. KUIJPER, zjj met het verzamelen hunner dollars begonnen- Het kapitaal van den stamvader der familie, die de eerste millioenen aanbracht, bestond uit bloote voeten, een armoedig plunje en geloof in zich zelf. De waarde der ingezonden postzegels op de internationale postzegeltentoonstelling, welke thans Genève wordt gehouden, wordt op 1.500.000 fr. geschat. Een predikant uit Zurich zond een verzameling in, die alleen reeds 800,000 frs. waard is. De hoogste prijs die ooit voor een schaap betaald werd, is den 7 Juli te Sydney op de publieke verkooping van den Tasmaanschen iokram .President" geboden. Reeds het eerste bod beliep 500 guinjes en ten slotte werd het dier voor de som van 1600 guinjes of 20160 gulden toegewezen. Een paar jonge Amerikanen willen op handen en voeten den weg van San-Francisso naar New- York afleggen. De afstand bedraagt 5000 kilometer Zjj hopen per dag 15 A 20 kilometer te vorderen en alzoo in veertien maanden hun tocht te vol brengen. Waar dat nu goed voor is, wordt niet gezegd. Waarschijnlijk is het een weddenschap; er is geen wedder zóó gek of er is er een nog gekker, om de weddenschap aan te gaan. De straat-automaten of penny-in the-slot" machines, zooals ze daar genoemd worden (een Amerikaansche cont heet in de wandeling een penny) vallen in New-York meer in den smaak dan in Europa. Men gebruikt ze voor allerlei doeleinden, zelfs om opera deuntjes te hooren zingen of spelen, ook redevoeringen over vr(j-zilver of het tegendeel te hooren uitspreken per pho- nograaf. Het nieuwste op dit gebied is de „Dokter-in- de-gleuf." Elke gleuf is gemerkt met den naam eener ziekte, en een muntstuk, in die gleuf ge worpen, doet een pakje medicijnen, voor de bedoelde ziekte geschikt, voor den dag komen. De namen der ziekten zjjn alphabethisch geplaatst. De geneeskundige pers is, vreemd genoeg, met de nieuwe uitvinding nogal ingenomen. Dereden waarom is niet minder vreemd, n.l. dat de ,Dokter-in de-gleuf" zich nooit kan vergissen in zijn recepten, en niet uit de school kan klappen! Niet heel vleiend voor de Amerikaansche medici! Een leerling van Pasteur, dr. Yersin heeft aan de Académie de Medicine te Parijs de mede- deeling gedaan, dat h(j het geneesmiddel voor de pest heeft ontdekt. Hij deed onderzoekingen, waarvoor hij zelfs lijken, die begraven moesten worden, wist te krijgen van begravers die h(j omkocht en vond de microbe van de pest. Nu stelde h(J naar de Pasteursche methode een antitoxine samen, waarmede hij de lijders aan de pest inspoot, driemaal. Er volgde in de 25 van de 27 door hem behandelde gevallen bijna terstond een radicale genezing. En de sterfte onder pestziekte is anders 95 pCt. In de weinige weken gedurende welke dr. Yersin te Hongkon doorbracht, stierven er in China 100,000 menschen aan de pest. Als het middel werkelijk even krachtdadig blijkt, als het volgens dit bericht schijnt te zijn, heeft dr. Yersin zeker een hoogst belangrijke ontdekking gedaan. Alkmaar 14 Aug. 2770 Hectoliters. 802 H.L. Tarwe 51 Aangevoerd werden totaal f 6.- 4.25 k 6.80 4.50 Rogge Gerst id. Chev. - 4.20 Haver - 2.50 Paardenboonen. - 5.25 Bruineboonen. - 9.— Citroenboonen Witteboonen. Duivenboonen - Rood Mosterdzaad - 14.— Geel Mosterdzaad 9.75 Karweizaad - 10.50 11.87s Kanariezaad - Groene Erwten - 8.— Grauwe Erwten 10.60 Vale Erwten - 7.75 Witte Erwten - Amsterdam, 24 Aug. Aangevoerd 327 deren, le kwal. 67 A ct., 2de kwal. 58 ct. 8e kwal. 50 ct. per KG. 180 Melk- en kaltkoeien f 100 a 2208 Graskalveren fa; 26 nucht. kalv. 9 k 11; 13 Schapen f Af 4 Lammeren, f At 689 vette Varkens29 A 84ct.perK.G. 559 852 6 65 131 304 5. 8.- 15.75 14 00 15. 11-50 Run- Pnrmerend, 25 Aug. Aangevoerd 216 vette kalveren 50 a 70 ct. per kg.; 128 nucht. kalv. f 8 a 20238 vette Varkens 30 A 36 ct. per kg. 158 magere Varkens f 9 A f 18357 Biggen f 4 a f 61524 Schapen en Lammeren; 469 Runde ren en 49 Stieren. Kip-Eieren f 3,25 a f 3,75 p. 100. Vette koeien, prijshoudend, handel vlug f0.52 a f 0,65 per k.g. Gelde koeien prijshoudend, handel matig f80 A f 150 per stuk. Melkkoeien, prijshoudend, handel matig, f 120 A f 180. Vette kalveren, prijshoudend handel vlug. Nuchtere kalveren, prijshoudend handel vlug. Vette varkens, prijshoudend handel vlug. Magere varkens en biggen, prijshoudend, handel matig. Vette schapen prijshoudend, handel vlug f 16 a f 24 per stuk. Magere Schapen prijshoudend, handel stug f 12 A 18 per stuk. Lammeren, prijshoudend, handel stug f 6 A f 18 per stuk. Londen, 20 Aug. Ter markt zijn aangevoerd 1500 Runderen, 9000 Schapen en lammeren, 10 kalveren, Varkens. Men noteertRunderen 0.35 A 0.62sSchapen en lammeren 0.47s a 0.80, kalveren 0.— AO.— varkens 0.— a 0,— Zondag 30 Augustus. HERVORMDE GEMEENTE. BurgVoorm. 10 uur Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazueb. Den Hoorn. Voorm. halftien Ds. Leffef. Oudesehild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. van Zweden. Ooeksdorp. Voorm. halftien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kupebus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heef. Burgerleken stand der Gemeente Texel. van 19 Aug. tot 26 Aug. ONDERTROUWDTeunis Bruin en Aaltje Kr(jnen (Oudesehild). GETROUWD: Geene. GEBORENWillemina, dochter van Jan Roeper en Dieuwertje Bakker (a/d Veen). Johan, zoon van Jan Witte en Antje Kuip (Burg). Hermina, dochter van Thomas Thomassen en Trijntje Arkema (Eierland). Trijntje, dochter van Re(jer Cornelis Boon en Adriana Slot (Burg). Caret Clemens, zoon van Gerrit Bar- horst en Hendrikje Spigt (Eierland). OVERLEDENGrietje Eelman, 71 jaren, weduwe van Cornelis Nijssen (Burg). Trijntje Brouwer gehuwd met Gerrit de Vries (Oosterend). Bij onzen terugreis naar NOORD-AMERIKA wenschen wjj aan familie, vrienden en bekenden een laatst en hartelijk vaarwel. MOOJEN en Familie. KOOIMAN en Familie. BAKKER en Echtgenoote. A. VLAMING. Z(j die nog PAARDEN, VEULENS, BIGGEN, LAMMEREN, STIEREN, enz., hebben te snijden, gelieven het op te geven aan J. li. WITTE, vóór of op 28 Augustus. Bij ons is verkrijgbaar: De prijs van dit boekwerkje, waarin als plaatje voorkomt eene afdruk naar eene photografie van de schilderjj Overvallen door den storm 27 Maart 1896" is slechts 30 Cts. Na ontvangst van postwissel wordt het boekje franco toe gezonden. Naar bekend is komt de netto opbrengst van deze uitgave ten goede aan hen, die door den storm zoo groote schade hebben geleden. Ter wille van het goede doel wordt deze uitgave dringend aanbevolen. Uitg. vu de Tex, Courant. is ondergeteekende ruim gesorteerd van alle kleuren BADBROEKEN, BADHANDDOEKEN, enz. Groote opruiming van een aanzienlijke partij als mans-borstrokken en broeken, vrouwen broeken, lijfjes en borstrokken. Totale uitverkoop van al deze artikelen met 10°/. korting. Aanbevelende, Hoogachtend, UEd. Dw. Dr. Ph. VLESSING. leveren INDIA RUBBER STEMPELS. INDIA RUBBER HANDSTEMPELS. BRIEFWEGERS. LAK-CACHETS; COPIEERPERSEN. BV* Prijscouranten en teekenlng ter inzage ZONDER NIETEN. Hoofdprijs: een prachtig geteekendeSchilderij, PRIJS PER LOT 25 CENTS. Bovengenoemde verloting zal niet zooals in het vorig nummer dezer courant per advertentie werd gemeld, gehouden worden op 31 Augustus a.s. ten den Burg, maar op 12 SEPTEHBER a.s. en wel te OOSTEREND. J. J. KUIJPER, Parkstraat. en verschillende andere prijzen. van Bij ondergeteekende zijn te bezichtigen modellen van bovenbedoelde platen, en beschikbaar Prijscouranten van dezelve. Als naamplaten aan den muur, als herinnerings platen in muurgevels, alsmede voor Grafplaten en Zerken, verdient dit Marmerglas in het bijzonder de aandacht. Houtkooperjj, Handel in alle soorten Dlnnen-en Bnltenlud- sche gezaagde Houtwaren, alsmede geschaafde en geploegde DEELEN, JUFFERS, KOLDERS enz. Lage prijzen. als: ijzeren Muur- en Dakramen, Ankerrozetten, Luchtroosters, Lood, Zink, Duim- en Kruisheng- seis, Platte en Bochtknieren, Hout- en Slot- schroeven, Schroefoogen, Windhaken, Koperen, IJzeren, Stalen en Pokhouten Deurkrukken, Deur en Luikrollen, Klinkstellen, Spijkers en Draad nagels, Schuiven, Sloten in soorten, enz. alles zoo goedkoop mogelijk. Aanbeveling, (Texel) Parkstraat,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3