Kaas. GELD beschikbaar PAARDEN. SRIEFtCAARTFQRMÜÜËRËH, Verkrijgbaar bij A. DROS Albzn.Texel. MET DE HULP VAN TANTE Yerkade's Sg Honing- Ontbijtkoek 30 cent. Langeveld Sf de Rooij. AANBESTEDING. de herstelling van het dak van het schip der Kerk. in groote en kleine bedragen J. H. MO O JEN. F' e 0 i 1 let. o n. Een lekkere koek in een zin delijke verpakkiDg. Een koek, die niet droog wordt, gezond en goedkoop ia. Een heerlyke koek. In kruideniers- Commes- tibleswinkels verkrijgbaar. Let op den naam „Vekkahe" en fabrieksmerk „Ruijter." Verkade Comp., Zaandam. TE KOOP 8 beste PAARDEN, leeftijd 4 tot 7 jaar. Te zien hofsteden ,Sir Robert Peel en Leidenin nolder Eijerland op Texel, te bevragen bij H. FLENS te Texel. per 1000 f 160, per 100 f 0,20. Veikrijgbaar bij Het KERKBESTUUR der HERVORMDE GE MEENTE te den Burg op Texel, zal op Woensdag 3 September aanstaande, des middags ten 12 uren in de KERKEKAMER publiek aanbesteden: Aanwijzing geschiedt op VRIJDAG 28 AUGUS TUS aanstaande des middags ten 12 uren, terwijl het bestek van af heden verkrijgbaar is tegSn" betaling van 50 ct. per ex. bg J. P. NOORDIJK te den Burg. FULL CREAM KAASBOND firmalVfNKElL CV J3PELDOORN. Daar het onderstaande, naar onze meening, een nationaal belang geldt, durveD wij beleefd verzoeken hiervan nota te nemen. De leden der Full cream Eaasmakersbond, die besloten hebben op hare statuten de Koninklijke goedkeuring te vragen, höbben zich verbonden onder strenge controle kaas te bereiden uit zuivere volle onontroomde melk. Blijkt die kaas, na eene volkomen onpartijdige keuring tot de fijnste soort te behooren, dan wordt ze door de Full cream Kaasbond (Staatscourant van 4 Juni 1896J in den handel gebracht met het volgende nationaal en internationaal gedeponeerd merk (Staatscourant van 1 Juni I896J Voor alle kaas metditstempel heeft de Full cream Kaasbond de conti óle dei Rijkslacdbouwproefstations ver zocht. Wie zeker wil zijn onvervalschte vette kaas van prima kwaliteit te koopen, eische het bondsstempel. Edammer full cream Kaas, pl. m 4 halve Kilo's, a f 1,60 per stuk12 stuks a f 1.55 24 stuks f 1,50. Goudsche full cream Kaas, pl. m. 8 halve Kilo's, f3,30; 6 stuks f3,10; 12 stuks f 3, DE FULL CREAM KAASBOND. Hoofdkantoor Amsterdam. op eerste hypotheek huizen en landerijen. RENTEN S3/, 4'A naar gelang bedrag en onderpand. Onkosten zeer billijk. Ia de eerste dagen der vasten liet Van Port zijn huia opknappen en verven. De knechts van inr Brooman8 klommen de hemelhooge ladders op en af en hanteerden vroolök hunne groote kwasten. Toen Jacoba bg toeval haar krullenkopje uit het raam stak en naar de werklieden keek, ontmoette haar oog den blik vaa Terburg. HQ was als werkman gekleed en arbeidde onder da overige schilders, Is u daar? vroeg het meisje, waarom is u onder deze werklieden? Om u te zeggen, dat ik u bemin. Dan geeft gg u noodelooze moeite, mijnheer Terburg, want vooreerst weet ik dit reeds laDg en ten andere zullen mgne ouders er nooit in toestemmen, dat ik de vrouw word van een arm en onbekend jongmensch. Gij zendt mg dus zonder hoop heen? Vandaag ja. maar als gfj mjj morgen op het (Js wilt opwachten, dan keuvelen wg eens. Teges den avond gir g Jacoba een bezoek brengen aan haar tante, Marie Beda, een oude vrijster die even buiten de stad een huisje met tuintje bewoonde, hier stortte zfj haar gansche hart uit voor deze achtenswaardige vrouw. Jelui kunt elkander hier bg mg ontmoeten, dat is veel beter dan al dié geheime bjjèenkomsten, die gewoonlijk tot niet veel goeds leiden. Maar tante, twee gelieven hebben elkander zóóveel te zeggen, wat nu niet voor de ooren eener tante bestemd is, zelfs niet voor zulk een lieve en beste tante als u. In uwe tegenwoordigheid zal Terburg niet op zjjn gemak zgnhij zal den moed niet hebben mij de zoete bekentenissen te doen, die ik van hem verwacht. Als dat het eenige bezwaar is, dan zegje hem maar, dat je lante stokdoof is en dat jelui beiden ongestoord kunt praten. 0/ u is allerliefstI riep het kleine blondje en te verrukt de handen der geliefde tante. De^gelieven ontmoetten elkander te midden der schaatsenrijders en den volgenden achtermiddag verscheen\Terburg bö juffrouw Beda, waar Jacoba hem reeds snet verlangen verbeidde. De goede \ante groette hem hartelijk. U is een engel, mejuffrouw/ begon Terburg. Juffrouw Beda wenkte hem, dat zij hem niet ver. stond U is een engellriep Terburg met luider stem. Wat ben ik? vroeg taDte. Een engel/// schreeuwde Terburg, terwijl hg zijn stem zooveel mogelijk uitzette. Wat zegt mijnheer daar? vroeg juffrouw Beda aan haar nichtje. Een engel zeide deze haar aan het oor Wel verplicht, mijnheer Terburg. Vervolgens ging de oude juffrouw aan het raam zitten om kant te maken, terwijl de j ongelieden een dambord tafeltje naar zich toetrokken om te dammen. Terburg drukte eenige malen zgn lippen op het lieve, blanke handje en boog zich naar Jacoba,terwijl h(j zachtkens zeide: Het is heel aardig eene doove tante te hebben maar ik weet niet of ik nog niet de voorkeur aan eene blinde tante zou geven. Je bent ondeugend riep Jacoba terwijl tante uit het raam keek om haar lachlust te bedwingen. Uw tante is een parel van eene vrouw, ver volgde Terburg; maar dezelfde tante kan niet alle hoedanigheden bezitten. Misschien heeft u nog wel eene andere tante, in wier tegenwoordigheid ik u eens slechts, een kus kan geven? Juffrouw Beda wenkte haar nichtje, stond op en keerde den gelieven haar rug toe, om naar de ver laten straat te kg ken, Een kus, een enkele kusdien zult gg hebben. zeide Jacoba; voor het oogenblik is tante doof en blind; zg zal niets hooren of zien. Zg bood hem haar rozemoDdje. Terburg sloot haar in zgn armen en drukte haar aan zgn borst. Tante keerde zich niet om, ten einde haar plaats te hernemen, alvorens de jongelieden den tgd hadden gehad hun spel te hervatten en er zich schijnbaar in te verdiepen. Indien je mg lief hebt, Jacoba, zeide Terburg na eenigen tgd, dan staan ons twee wegen open die tot het geluk voeren. De eerste en langste zal zgn te wachten, terwgl ik werk om mg een naam en fortuin te verwerven. De tweede en kortste is, dat ik uontvoer en wg ons huwelgk in Engeland laten inzegenen. Nauwelgks had hg uitgesproken of tante raakte even den voet van Jacoba onder tafel aan en schudde haar hoofd achter den rug van Terburg. Dan zullen wg den langsten weg maar kiezen» antwoordde Jacoba, dat is de zekerste. Hebt gg dan geen vertrouwen in mg? Ja zeker, maar mgne ouders zouden mg nooit vergeven, dat ik hun dit verdriet had aangedaan en hun naam had onteerd. Dan moeten wg geduld oefenen/ zeide Terburg met een diepen zucht. Ja, zeide Jacoba, je moet geduld hebben, schil deren en veel geld verdienen. Deze bgeenkomsten werden gehouden tot het einde van den volgenden zomer, onder de bescherming en het wgze toezicht der tante, met dit verschil, dat de schaduwrijke hoornen van den tuin de kleine huis kamer vervingen. Reeds kleurden de bladeren zich met de tinten van den herfst; de ooievaars richtten zich naar het zuiden en de nachtvorst deed het gras des nachts met dunne gsnaaltjes schitteren, toen te Haarlem een ster verscheen, die Terburg fortuin zou aanDrengen, Slot volgt Snelpersdruk - LANGEVELD ft DE ROOU, Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4