niet te doen doorgaan, hebben het plan opgevat alhier eene ringrijderij met paard en kar te houden op de Groeneplaats. Voor dat doel werd door hen bereids reeds bij een deel der ingezetenen rondgegaan met eene lijst ter teekening ter verkrijging van de noodige gelden zonder welke toch zoo iets niets mogelijk is. Dat dit pogen met bevredigenden uitslag is bekroond, meenen wij te mogen afleiden uit de in dit nummer geplaatste advertentie, waaruit blijkt, dat als datum voor de ringrij- derij is vastgesteld Zondag 6 September, dat de muziek er tiet bij zal ontbreken en dat er tot aanvulling nog aan zijn toegevoegd volks vermakelijkheden Als voorloopig programma der feestelijkheden werd vastgesteld, dat 's middags ten 2 ure de entree zal zijn op de Groeneplaats, dat daarna eene optocht zal worden gehouden door den Burg met muziek, dat vervolgens de ringrij- derij zal plaats hebben en ten slotte de volks vermakelijkheden. Bij genoegzame deelneming denkt men 's avonds bovendien de Groeneplaats te verlichten. Volgens ons namens de commissie verstrekte inlichtingen zal het fanfarecorps vermoedelijk zijn steun verleenen, met zekerheid kan dit echter nog niet worden vermeld, omdat het nog niet in de vergadering dier vereeniging is voorgesteld. Als aanvulling van een in ons vorig nummer geplaatst bericht omtrent de tocht van het fanfarecorps door den Burg op Maandag a. s. kunnen wij nog vermelden dat dezezal aanvangen des avonds om 6 uur en verder dat het plan is op dien tocht niet bepaald hier en daar stand te houden voor het maken van muziek, doch dat men onder het loopen eenige stukken muziek ten beste denkt te geven. Naar wij vernemen zal de beproeving der reddingsvlot der N. en Z. Hollandsche reddingmaatschappij, aan den Hoorn gestatio neerd aldaar Woensdagmorgen ten 11 ure plaats hebben. Als eene bijzonderheid deelt men ons mede, dat achter het huis van onzen plaatsgenoot W. Scbaatsenberg, eene zonnebloem in bloei staat, die de kolossale hoogte van ruim 3 en een halve meter (12 V» voet) heeft bereikt. Nadat door de heer Roeloffs gedurende de vorige dagen nog eeDige theoretische lessen waren verstrekt, werden heden door den heer Tauber in de smederij van den heer J. J. Smit de noodige practische lessen in het hoefbeslag gegeven. Behalve de ongeveer 10 personen, welke aan die lessen deelnamen, waren vele andere belangstellenden er bij tegenwoordig. „De badgelegenheid is er, een tweede stoombootdienst zal er bepaald komen. Nu nog een tram." Zoo ongeveer stond er in een bericht van hier gezonden aan een elders verschijnend blad, dat wij voor eenige dagen lazen. Nu, die tram zou nog wel eenigen tijd op zich laten wachten, meende wij en zeker velen met ons. Allerlei bezwaren werden er geopperd van meer of minder beteekenis maar toch van dien aard, dat daaruit bleek dat zeker weinigen vermoedden, reeds zoo spoedig te zullen hooren dat de eerste stappen waren gedaan, voor de daarstelling der tram noodzakelijk. Onder de punten ter behandeling in den Gemeenteraad alhier Dinsdag a. s. te houden, komt namelijk onder meer voor eene aanvrage van de heeren Gauverit de Kanter om concessie voor den aanleg van een tram. Of dat zal zijn een paardetram dan wel of gebruik zal worden gemaakt voor beweegkracht van heete lucht, stoom of misschien ook wel electriciteit (de heeren Gauverit de Kanter bevalen zich in ons blad per advertentie in dertijd aan voor den aanleg van telefonen en verder alle toepassingen der electriciteit) is ons nog niet met voldoende zekerheid bekend, evenmin kunnen wij opgeven welke plaatsen door de tram zullen worden verbonden. Misschien wil men het plan wel verwezenlijken dat indertijd werd genoemd om de tram te laten rijden vanaf 't Horntje naar den Burg en verder naar de Koog in verband met de nieuwe stoomboot, die dan volgens dat plan zou varen tusschen Helder en't Horntje, waar zeker na verloop van tijd dau wel het achtste dorp van Texel zou ontstaan. Wij weten het niet maar hopen dat de aanvrage om concessie Dinsdag in den raad te behandelen ons ook daaromtrent nader zal inlichten. Eene bepaalde verbetering in de dienst regeling der stoomboot „Ada van Holland" zal, naar uit achterstaande advertentie blijkt, Dinsdag aanstaande worden iDgevoerd. Behalve de bestaande diensten is namelijk door de directie besloten nog een extra dienst in te voeren en wel: des namiddags om5,15 uur vertrek van Texel en 4 uur vertrek van Helder. Het bezwaar door velen geopperd tegen de dienstregeling der Ada van Holland, dat het voor vreemdelingen niet best mogelijk was voor een enkel dagje eens een bezoek aan ons eiland te brengen, omdat men veel te vroeg weer moest vertrekken, is door dit besluit zeker vrij wat in kracht verminderd. Ook de wederinvoering der retourbiljetten tegen een eenigszins verminderd tarief (echter niet zoo laag als zulks vroeger het geval was) zal zeker velen ten hoogste welkom zijn. VliSland, 27 Augs. Verleden Zondag maakte de „stad Kampen" een pleiziertocht van Har- lingen naar Vlieland, van welke gelegenheid bijna 160 dames en heeren uit Friesland en Groningen gebruik maakten, 's' Namiddags gaf de schutterij muziek van Harlingen een matinéa musicale aan het Badhuis en s'avonds een concert in het Hötel Meijer. Was onze verwachting hoog gespannen, dewijl de naam van den kapelmeester, den heer Martin Sehuil, een zeer goeden klank heeft op muzikaal gebied, deze werd niet beschaamd. De verschillende nummers van het programma werden uit stekend uitgevoerd. Bij het Departement van Koloniën zijn van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië ontvangen, telegr. gedagteekend 27 Aug. betroffende de krijgsverrichtingen in Atjeh: Eerste telegram„Eergisteren is eene colonne naar Moermoe en Gleing gerukt, alwaar gebi vakkeerd werd. Eene andere colonne heeft Moekim Sihon ongestoord doorkruist. Verschei dene hoofden hebben zich aangemeld." Tweede telegram: „Moermoe en Gleieng en omstreken werden getuchtigd. Vijf militairen beneden den rang van officier werden gewond. De troepen keeren heden terug naar Kotta- Radja, behalve die in het bivak te Samabani blijven, totdat het bestuur der Moekims Baid zal geregeld zijn." Het „Hbld".ontving uit Indië onderstaand telegram „De tocht naar Indrapoeri heeft vijf dagen geduurd en is goed afgeloopen. De troepen zijn teruggekeerd, nadat zij Samagani, Basatoel en Sibreh bereikt hadden. Te Riki en in den Missigit te Indrapoeri werd gebivakkeerd. De kolonne Von Hetusz drong tot Gliëng door; het negende bataljon bezette Samagani, het veertiende Sibreh. Twee man werden gedood en twaalf gewond". De nieuwe wet op het faillissement treedt 1 September a. s. in werking. Fallisement is dan niet meer beperkt tot kooplieden, doch kan dan ook worden uitge sproken tegen ambtenaren, particulieren enz. De bewoners van den Duvelshoek te Am sterdam hebben den heer Bottemanne, bisschop van Haarlem, uitgenoodigd deze buurt te komen bezoeken op den verjaardag der Koningin, als wanneer zij de verschillende stegen luisterrijk zullen versieren. Te Haarlem zijn valsche guldens in omloop, zóó bedriegelijk nagebootst, dat zij slechts bij aandachtigen beschouwing van de echte te onderkennen zijn. De valsche stukken dragen het jaartal 1892. Zij missen het randschrift. Aan de overzijde van de grenzen, zoo schrijft men uit Nieuweschans, big ven mond en klauwzeer nog in erge mate heerschen. Den Oost-Frieschen landbouwers is tans reeds, volgens schatting een schade van 600000 mark berokkend. Van onze zijde worden de grenzen voortdurend nauwlettend bewaakt om over brenging der besmetting, zoo mogelijk, te voor komen. Achteruitgang? Het bondsgebouw „Vooruit", vergaderlokaal van de socialistische vereenigingenteEnschedee, zal worden verkocht. Het „Handelsblad" schrijft: Men zal zich wellicht nog herinneren, dat onze correspondent voor de kroningsfeesten te Moskou destijds mededeelde, hoe hem bij aan komst te Petersburg eenige deelen van een geschiedkundig werk over het Russische Hof werden afgenomen, om die aan de beoordeeling der Gensuur te onderwerpen. Na de terugkomst van onzen correspondent alhier richtte hij zich tot de Peterburgsche censuur, met het verzoek, dat hem de ontnomen deelen van het aldus geschonden werk zouden worden teruggezonden. Er kwam geen antwoord. Toen werd de zaak in handen van ons gezantschap te Petersburg gesteld: niet zonder moeite kreeg de secretaris van legatie de boeken terug, die Dinsdagmorgen ongeschonden te Amsterdam aankwamen zóó volkomen ongeschonden zelfs, dat er geen blad van de onopengesneden gedeelten was gedeeld 1 Blijkbaar had de censuur er geen oog in gehad. En dat nog wel in een werk over het Russische Hof! Geheimhouding Bedrijfsbelasting. Het „Weekblad voor de Administratie" der belas tingen meldt het volgende: Uit Limburg. Een kohier der bedrijfsbelas ting werd dezer dagen ter afkondiging toege zonden aan deD betrokken burgemeester. Toen de ontvanger 8 dagen later het kohier nog niet had ontvangen, vroeg deze om welke reden dat stuk zoo lang uitbleef, waarop het kohier volgde met de mededeeling, dat ZEd. Ach tb. het kohier slechts 8 dagen onder zijn berusting had gehad en het dien tijd ter inzage op de secretarie had gelegd. In „Handelsbelangen" hebben twee deskun digen, dr. Bonno van Dijken, directeur van het Chemisch Instituut (te Rotterdam, en dr G. H. Deignes Baxhoven te Kampen hun meening gezegd over de vermeende gevaren verbonden aan de Acetyleen-gasverlichting. Dr. B. van Dijken komt tot de volgende con clusie „Volgens mjjn meening is acetyleen zoowel in gecomprimeerden vorm als direct uit carbide bereid in een practisch toestel (en hiervoor z(jn verschillende toestellen te vervaardigen) in geenen deele gevaarlijker, dan gewoon gas en zeker 90 pCt. minder gevaarlijk dan petroleum." Dr. Leignes Baxhoven zegt aan 't slot van zjjn opstel „Vergelijkt men dus de verlichting met gas, acetyleengas en petroleum onderling, dan moet men naar mijn bescheiden meening, tot het besluit komen, dat gewoon lichtgas en acetyleen schier evengroote gevaren opleveren, maar dat de gevaren verbonden aan de wijze, waarop petroleum gebruikt wordt, grooter zjjn dan bij toepassing van lichtgas en acetyleen. MoeieltJk kan ik mjj dan ook vereenigen met de meening, dat assuradeurs per se zulke strenge eischen zullen moeten stellen, als de heer Fikken (in een uitval in „De Verzekeringsbode)" b(j de toepassing der acetyleen-verlichting voorschrijft, al komt het mjj gewenscht voor, dat bij het sluiten eener verzekering tegen brandschade de assuradeur zich het recht voorbehoudt om bij toepassing der acetyleen-verlichting onder sommige omstandig heden van de gewone voorschriften af te wijken, maar bovendien schijnt het m|j toe, dat men in onzen tijd de gevaren van het algemeen gebruik van petroleum te laag stelt. Hetgeen thans van de acetyleen-verlichting bekend is, wettigt een bijzondere vrees voor groote gevaren niet." De burgemeesterschap van de Limburg- sche gemeente Jabeek is thans vacant. De jaarwedde bedraagt f 100. De op verzoek eervol ontslagen burgemeester was tevens secretaris dier gemeente, waaraan eveneens eene jaarwedde van f 100 is verbonden. De gemeente heeft 424 zielen met 26 kiezers. De klompenschutter Duyvestein te 's-Hage heeft Woensdagmiddag op daartoe van de schutterij - autoriteiten bekomen last zijn uniformkleeding ingeleverd aan het bureau der schutterij op de groote markt. Hjj zat op een soort zegekar en werd begeleid door honderden die straatliederen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2