i Bingriidflrii ïenst eene fijne Me KOE, Buitenland. Marktberichten. Stoomboot „Ada van Holland," Aanbesteding Uit de hand te koop: Sn. Kam, Sleutels, Staartslitten, ei meet Meneoiii F. P. KEIJSEB, TMÉaw. Verschillende soorten Tolletzeepen. Eau da Cologne en Odeurs, V. C. BEU. Ph. VLESSINC. AANGEBODEN NIEUW! Schagen'8 practische VULPEN PREDIKBEURTEN." ADYERTENTIËN. De hofsteden de Tijdgeest en de VooruitgangEierland. Ondergeteékende bericht lgen, Be uniform was aan de kar gehecht» ringd door de klompen en de blikken medailles- Jaar aanleiding van deze klompenschutters- .chiedenis merkt „De Zeeuw" het volgende op )e klompengeneraal te 'a-Gravenhage heeft eene iote overwinning behaald. Volgens een bericht in de dagbladen moet hem Dr de schutterij-autoriteiten gelast zijn, z(jn luttersuniform te komen inleveren, ndien 't waar is, dan spijt ons deze uitslag r voor het hooge gezag der overheid, joch wjj voegen er terstond bij, dat het haar en schuld is. De schutterjjwet is een onding dat al lang d moeten verdwenen. leeds in 1876 klaagde het Kamerlid van Houten het was bij de behandeling van het wetsontwerp- litzel tot verlenging van den diensttijd der miliciens dat de miliciens niets te doen iben dan zitten aan de hoofdwachten en het :iichten van boodschappen. Haar wat zegt de Minister van Houten dan 1 van de werkzaamheden, waartoe onze schutters hun werk geroepen worden? Liever dan voor de revolutie, die in elke dienst- ligering aan het gezag spreekt, uit den weg treden, had het gezag door betere organisatie r schutterijen in aansluiting aan den krijgsdienst revolutie moeten voorkomen." üaar men van goed onderrichte z(jde uit Den ,ag mededeelt, moest de klompenschutter y vesteyn den werkelijken dienst bjj de schutterij rlaten, omdat op 15 Augustus jl. die diensttijd ëindigd was en hij dientengevolge moest over- an bij de reserve. Hij mag nu niet meer z(jn iform dragen, op straffe van te worden vervolgd igens overtreding van art. 196 van het Straf- itboek. Toen en nu! Wij herinneren ons nog den dat het rijden op een veleeipède voor een me voor zoo iets afkeurenswaards werd ge- uden, dat een leerares aan een onzer middelbare ïolen, die gewaagd had het te doen, daarover istig door de directie der school werd onder- uden, hoewel zonder baat, want de dame bleef tsrijden. Dit geschiedde juist 10 jaar geleden. Tegen- Dordig zijn overal de dames ijverige wielrjjdsters de vorige week had zelfs op een plaatsje in ilderland, waar ook het wielrjjden door het ïoone geslacht druk beoefend wordt, een onder- Jzeres hare benoeming wellicht voor een deel n haar flets te danken. Er was te Lochem een vacature aan een school, b een eindje buiten de plaats licht; mej. Riedel, Lochem woonachtig, stond no. 1 op de voor- acht, maar er werden door een der raadsleden denkingen tegen haar benoeming ingebracht idat, naar hjj meende, hare gezondheid niet Brk genoeg was. Doch een ander raadslid nam t voor haar op en zei, dat mej. Riedels flets dt en dus den afstand op een gemakkelijke Jze kan afleggen. Dit hief het bezwaar op en benoeming volgde met 8 van de 11 stemmen. (Schoolblad.) Twee kerels hebben Zaterdag den hoofdcon- cteur van een trein, die van Vierzon naar Parijs oomde in een tunnel overvallen en, onder dreiging met een revolver, gedwongen tot ergave van de geldswaardige stukken en brieven, i hij bewaakte. Met den buit sprongen ze toen den waggon, maar bezeerden zich zóo, dat de n aan het eerste station aangekomen, herkend aangehouden, de andere zwaar gekwetst op den oorweg gevonden werd. Zij hadden ongeveer '.000 frs. aan geld bjj zich. Men vermoedt, dat tot een Parijsche dievenbende behoorenmaar geven valsche namen op en weigeren alle lichtingen te geven. Volgens een .Dalziel" telegram hebben er Rosetta eenige dagen geleden onmenschelijke uwelen plaats gehad. Een volksmenigte heeft 'ee negers en twee negerinnen, die verdacht srden een blanke te hebben vermoord, op erger- re wijze mishandeld. Alle vier werden geteerd, de veeren gerold en vervolgens gegeeseld. De ide mannen werden daarop aan een boom ge- ■Dgen, met messen gemarteld en eindelijk met 'gels doorboord. De vrouwen werden eveneens gehangen, doch met haar hoofden naar beneden op even wreedaardige wijze gepijnigd. Naar men beweert, waren de negers niet schuldig ri de hun ten laste gelegde misdaad. Het verbruik van lucifers. Een liefhebber n de statistiek deelt over het lucifers-verbruik Europa de volgende berekeningen mede: Indien men aanneemt, dat ieder Europeaan er imiddeld 7 per dag gebruikt, dan is het totaaL verbruik per dag 2 milliard, per jaar dus 730 milliard, en dat alleen voor ons werelddeel. Wan neer men deze lucifers naast elkander legde, zou men een lint krijgen van ruim 36 milliard meter lengte. 6000 lucifers wegen 1 kilogramde totale hoeveelheid hout, die dagelijks aan lucifers wordt verbruikt, bedraagt dus 300,000 kilogram. Per jaar heeft men 400,000 M' populieren hout noodig om in de lucifers-behoefte van Europa te voorzien De statistiek is toch maar een mooi ding. Eenige weken geleden redde een onderwijzer te Schlltigheim, in Elzas, een collega met levens gevaar uit het water. Dezer dagen ontving hy tot zjjn groote verbazing een procesverbaal waarin hem werd aangezegd, dat hjj 2 Mark en 50 pfennig boete moest betalen wegens het nemen van een bad op een verboden plaats. De drenkeling kwam er zonder boete afomdat hjj niet vrijwillig in het water was gegaan, maar er bjj ongeluk was ingevallen. De uitgevers en boekverkoopers in Frankrijk klagen ontzettend over de schade, die zij van de wielersport ondervinden. De menschen lezen niet meer. Renteniers, kooplui, studenten en schooljongens, die vroeger hun ledigen tijd en vacantie doorbrachten met lezen, rijden nu nog alleen op het rijwiel. Tot lezen blijft hun waarlijk geen tijd meer over, en de weinige oogenblikken, die z£j er nog voor over hebben, worden aan de lezing der dagbladen besteed. De reizigers in boeken weten zich te behelpen: zij verkoopen, behalve hunne boeken, ook rijwielen, maar de groote uitgevers kunnen toch moeiel(jk hunne drukkerijen in rjjwielfabrieken veranderen. Leiden, 28 Aug. Ter markt werden heden aangevoerdOssen stuks f 118 a f 245 76 Stieren f 62 a f 219; Veulens stuks f af 148 kalfkoeien f 107 a f 285; Melkkoeien f 107 a f 235; 66 Varekoeien f 90, a f204; 90 Vette koeien f 118 a f 245; 53 Vette kalveren f 36 a f 78, 20 Magere kal veren 10 a f 21,; 38 Graskalveren f 14 a f 44 835 Vette Schapen f 16 a f 25.00; 472 Schapen weide) f 12, a f 20 Paarden f a f 197 Magere Varkens f 12 a f 26 Vette Varkens a. Biggen f 3.00 a f 10 402 Lammeren f 9— f 14.00. Zondag 30 Augustus. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazdre. Den Hoorn. Voorm. halftien Ds. LeffEf. Oudesehild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. van Zweden. Ooeksdorp. Voorm. halftien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kupebus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Heef. V Geboren: JAN WILLEM, zoon van Chr. NIESSINK en W. J. NIESSINK -Lammebs. Oudesehild, 27 Augustus 1896. DANKBETUIGING. Getroffen door de zoo talrijke bewijzen van deelneming en belangstelling zoowel van hier als van elders dezer dagen ondervonden, gevoelen ondergeteekenden zich gedrongen langs dezen weg openlijk hun harteljjken en welmeenenden dank te betuigen aan allen, en in 't bijzonder aan de EdelAchtbare heeren Burgemeester en Wethouders, deleden van den Gemeenteraad en verdere autoriteiten, benevens aan het Bestuur van het Toelaagfonds, en aan dragers en kleed- oplegsters voor de laatste eer den dierbaren overledene bewezen. Wed. J. G. MOOJEN—Keuzer, kinderen en behuwdklnderen. Burg-Texel, 28 Augustus 1896. Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan de nalatenschap van G. EELMAN Weduwe C. Nijssen, overleden te Texel 21 Augustus 1896, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris G. DIKKERS te Texel, vóór 26 September a, s. ZONDAG den 6en SEPTEMBER. ENTREE ten 2 ure op de GROENEPLAATS. Optocht om den Bnrg met mnziek, daarna VOLKSVERMAKELIJKHEDEN. aanvangende 1 September. Van TEXEL: 4.30 -8 u. morg. 2.15, 5.15 nam. Van N.DIEP: 6.-, 9.30 4.-, 6.15 Personentarief: enkele reis le kaj. 75 ct., 2e kaj. 50 ct. Betonrbiljetten, voor onbepaalden tijd geldig; le kaj. f 1.35, - se kaj, t 0.80. DE DIRECTIE. van het vervoer van ong. 40 SU SCHUIM AARDE van de HAVEN naar de HEMMER b/d Kamp. Eigenaar de heer J. H. Schumaker. Briefjes in te leveren vóór 2 Sept. a. s. bij den Makelaar W. F. SCHUMAKER te Texel. 2/3 der koopsom kan desverkiezend fc 4% op dezelven gevestigd blijven. Adres den Eigenaar of Notaris G. DIKKERS. J. P. NOORDIJK. De ondergeèeekende maakt zijn geachte begun stigers bekend, dat h|j MAANDAG zal slachten van den heer H. C. DIJT. Maandagmorgen zal h(j er mede rondgaan ter bezichtiging. Aanbevelend, VOORHANDEN: bij de maat en per flacon. aan z|jne LEDEN der stuiversvereeniging, dat de verdeeling zal plaats hebben op DINSDAG AVOND aanstaande ACHT URE, in het café den Burg van den Heer KULJPER. In de courant van Woensdag zullen de nummers worden bekend gemaakt. 1 en >/t by 7, lang 21-28 v. W, F. SCHUMAKER, Makelaar. A 2 ets. per stuk. Verkrygbaar by t. P. NOORDIJK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3