Alkmaar Kevelaar. BAB0X1T1BS, ASSURANTIE. @EO verkrijgbaar Een flinke Dienstbode lliïïIiATlUËS GELD beschikbaar BRIEFKAART FORMULIEREN. riehoek. G. D. KIKKERT, Gravenstraat.-; Beri, Texel. LANGMLD DE BOOTJ. f. HEM'. J G. KOOT, Stoomgraan- Maalderij Kunstmesthandel per stuk slechts l'j2 Cent, 1846. Het OUDSTE Advertentie-Bureau in Nederland 1846. in een Feuilleton. MET DE HULP VANTANTE 14, 15 en 16 September. ONTVANGEN Aanleg en onderhoud van electriselie schelgeleidingen. „de Nijverheid." A. DROS Albzn., J. E. WINKLER. NICO VINKEN Co., Nieuwediep. NIEUW! Simplex POTLOODEN, in groote en kleine bedragen J. H. MO O JEN. te ROTTERDAM—AMSTERDAM en ANTWERPEN. Er bestaat geen betere kwaliteit Tot 13 September kaarten te verkrijgen by het bestnnr. Diverse modellen voor huishoudelijk en scheepsgebrnik. Aanbevelend, Billijke pryzen. Soliede afwerking. Steenenplaats. Hontkooperij, Handel in alle soorten Binnen- en Bnitenland- sche gezaagde Houtwaren, alsmede geschaafde en geploegde DEELEN, JUFFERS, KOLDERS enz, Lage prijzen. e Onkosten zeer billijk. is het Algemeen Advertentie-Burean van MUCH VAN DITHAR, dan die met het merk Van ALKMAAR 7.17, een uur rust te Nijmegen. Aankomst te KEVEL AAR 2.49; van KEVELAAR 11.47; een uur rust te Hilversum. Aankomst te ALKMAAR 5.55. Spuistraat 257a, AMSTERDAM. Om zeker te zijn het bestelde meel etc op tjjd te ontvangen, wordt verzocht; bestellingen voor de Heel wagen welke naar OOSTEREND, WAAL en DEN HOORN rijdt, te doen aan Aan Vertegenwoordigers van Brand-,Levens- en Veeverzekerings-Maatschappijen in alle plaatsen van Nederland, wo dt een by hunne betrekking gemakkelijk waar te nemen Agentschap, op hoogst voordeelige conditiën, aangeboden. Fro. aanb. onder „Assurantie," a/h Alg. Adv-Bur. A. DE LA MAR Az., Amsterdam. op driemaandeiyksche accepten met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid met voldoende overwaarde. THftM.ASPHOSPH.AAT met 19°/o phosphorzuur, CHILI SALPETER. RAÏAIT en SUPERPHOS- PRAAT. die men zeer eenvoudig met den nagel scherpt, zijn voorhanden 10 ets. bij J. P. HOORDIJK. GEVRAAGD, P. G., niet beneden 20 jaar. AdresP. J. VOS, Koningstraat 16, HELDER. e 0 a 'Sd O TT o met zeer solide werken en fraaie kasteng zijn m flinke keuze voorradig bij 5 Beveelt zich tevens aan voor de levering van Pendules, waarvan een groote collectie photografiën voorhanden is. g op eerste hypotheek huizen en landerijen. RENTEN 33/, 4 4'/a naar gelang bedrag en onderpand. De op onze drukkery vervaardigd wordende en door ons uitgegeven wordende BR1EFRAART- FORHULIEREN, voorzien van af beeldingen naar fotograflën van gezichtjes op Texel, kosten thaDS en z(Jn behalve bjj de uitgevers ook verkrijgbaar bjj de boekhandelaars REIJ en NOORDIJK alhier. Het zorgt voor de plaatsing van ADVERTENTIËN tegen zeer voordeelige voor waarden in dit Blad en in alle andere Bladen van het Binnen- en Buitenland. In den zeer uitgebreiden Catalogus van genoemd Advertentie Bureau komt dit Blad eens of meer malen voor, terwyi men zonder eenige moeite zelf de prijzen van eene Advertentie in verschillende formaten en combinatiën, in de ij Catalogus aangegeven, kan berekenen. Bruinkool-Briketten B D 3. In de maand November 1637 nam een joDge en schoone vrouw, die als Turkin gekleed was, haar intrek in de herberg „De gouden olifant." ZQ kwam met veel kisten en koffers, die in tal van wagens geladen waren, en had een heelen stoet bedienden, waaronder twee negers en een negerin. Van de bedienden vernam men, dat zQ de dochter was van den sultan van Babel en dat zQ het huis haars vaders ontvlucht was en een deel zjjner schatten had medegenomen. Z|J had het Christeltlke geloof willen omhelzen en zich te Rome laten doopen waarna zQ besloten had de voornaamste landen van Europa te bezoeken. Op zekeren avond keerde Terburg uit een naburig dorp huiswaarts Toen hjj de stad naderde vernam h{j hulpgeroep. HQ verhaastte zQne schreden en kwam juist bQtQds om twee gesluierde vrouwen, tegen een troepje aanzienlQke j ongelieden te verdedigen die al te vrQpostig waren. HQ trok zQn degen en joeg hen op de vlucht. De jonge vrouwen, die Terburg ter hulp was gesneld, waren niemand anders dan de sultane Palmyra van Babel en Zoé, hare negerin. De vreemdeling dankte den jongen schilder en boloofde hem hare bescherming. ZQ liet hem haar portret maken en betaalde dit met grof geld. Daarna bracht zQ hem op het denk beeld van een scbilderQ, dat het feestmaal van Ahas- verus tot onderwerp had. ZQ zelve diende tot model voor Esther. Dit schilderstuk vestigde den naam van Terburg. Van alle zQden vloeiden hem de bestellingen toe en weldra mocht hQ zQne plaats onder de eerste mees ters innemen, ZQne betrekking tot de sultane maakte Jacoba echter weldra bezorgd. De Qverzucht sloop in haar hartje. Op zekeren dag nam zQ Terburg eens ernstig in het verhoor. - Wat hebt gQ toch voortdurend bQ die avontu rierster te maken? vroeg zQ. - ZQ is mQ een machtige beschermster en te gelQkertQd dient zQ mQ tot een uitstekend model voor mQn bQbelsche vrouwen. - Een model/ GQ hebt geen ander modelnoodig dan tante en mQ riep Jacoba - Weet gQ wel, dat ik overgelukkig zQn zou, als ik u beiden mocht schilderen? - Welnu/ je kunt dadelQk beginnendan behoeft gü ten minste niet zoo dikwQls bQ de sultane te gaan- Terburg toog dadelQk aan het werk en eenige weken later had hQ een der fraaiste doeken gereed,die ooit zQn bevallig en fQn penseel maalde. Het eene stelt de goede tante voor, die kant zit te maken voor het raamhet andere Jacoba aan een open venster staande met den papegaai Daast zich. NauwelQks waren zQ in Terburg's „winckel" (werk plaats) ter bezichtiging gesteld, of deze beide meester stukken verwierven een bQval, die de stoutste ver wachtingen van den schilder verre overtrof. De liefhebbers boden letterlQk tegen elkaar op. De graaf Van Hoogstraten moest de doeken met zQne goudstukken beleggen, wilde hQ er eigenaar van worden. Maar dat was niet alles. Op zekeren namiddag wachtten Terburg en juffrouw Beda lang tevergeefs op Jacoba. Daar kwam zQ eindelQk ademloos aan, maar met een gezichtje, dat straalde van vreugde. - Terburg/ Tante! wQ kunnen trouwen/ Vader heeft zone toestemming gegeven/ - Den hemel zQ dank? riep de tante bQna even blQ als haar nichtje. - Maar is u dan niet doof meer? vroeg Terburg uiterst verbaasd - - Ik ben nooit doof geweest, antwoordde de goede tante glimlachende; wQ hebben u maar in dien waan gebracht. - Vader heeft mQ op de schilderQ herkend, ver volgde Jacoba. Daar had je de poppen aan het dansen maar ik heb geschreid, hem gekust en gezesrd, dat ik geen anderen hebben wilde, dannu ja dan dien schilder, dat ben jQ, zie je; en hQ eindigde met t' e te geven. - EindelQk zal ik dan gelukkig wordenriep Terburir en trok het lieve, onschuldige kind tot zich en omhel 8de haar hartstochtelQk. - En weet je nu wie uwe Babylonische sultane is? - Een jonge Poolsche de dochter van Rabbi Loeuw uit Krakau, welke een zeeravontuurlQkleventje xeidt. Maar wQ - WQ zullen gelukkig zQn. EINDE. Snelpersdruk - LANGÊVELdVderooIJ, Tactl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4