N°. 947. Vrijdag 17 October. A0. 1896. Nieuws- en Advertentieblad Extra-nummer. Gemeenteraad te Texel. tr4; Dit blad versckjjnt Woensdag1- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 1* uur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen de Uitgevers LANGtEVELB 9E ROOIJ, Parkstraat, Boko or Tixm n I Una vo [en lltJi en no( iter vo ik juri gev gei val in v n am std en en voo 1 V7 a v nak te id, am rdei sene I TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor na» Buna 80 Cts. trance per post door ge heel Nbdiblahs 45 Cts. - Naar Amebuca en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentie* Van 1 tot 5 regelt 80 Cta. Iedere regel meer 6 Cte. Street* letten en Vignetten worden naar plaatirnimte berekend. Ba «nummers 8 Cti. per nummer. Vergadering Vrjjdag 16 Oct. voorm. 9V2 uur. s dak zo C V. orz. Jhr. Strick van Linschoten, Burgemeester. Tegenwoordig 10 leden, de heeren: P. Keöser, Keöser Pz., Dros, ZQm, Roeper, Lap, Bakker, .r^Koning, Koorn en Westenberg; afwezig met kennis geving de heer Mets, die dit volgens zün schrijven wis tengevolge van de ten zQnen huize heerschende lórii diphtheritus. Secretaris J. A. Wesstra. Na opening der vergadering worden de notulen der vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de Vcorz, mededeeling dat is ontvangen een ongezegeld schrijven van a t#iet Hoofdbestuur der Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank, behelzence het verzoek om in e bestekken van aanbestedingen van gemeentewege ie bepaling te willen doen opnemen, dat het gebruik van sterken drank op het werk verboden is en rgetjtevens, dat de betaling der Lonen moet geschieden in geld op het werk en niet in een kroeg. dat door B. en W. kasver flcatie heeft plaats gehad !bü den gemeenteontvanger, dat de boeken sloten ao0%n in kas was f 1974 175; dat door hen tevens zijn lagezien de boeken en kas van bedoelde ontvanger n diens betrekking tot de haven en dat daarvoor kas was f 1074.23s. Missive Minister Waterstaat Hancel en Nijverheid, van iat voldaan was aan het verzoek om de middag- rein met de invoering dor winterdienst zoodanig te relüfvdzigen als verzocht werd. Dankbetuiging W. L Bakker voorde goedgunstige leschikking van den Raad om diens jaarwedde als elefonist te verhoogen. Missive van den Comm der Koningin, behelzende VOD we en teer de arv ras on :ted blij •ent Bel in de on, on, nem ider dat Ik ren r nie loedi 1 wif ons ki >en gaa&or.oeming tot zetters vaD de heeren J. Sb. Keöser Rz. on C. Bakker Wz. Jr., welke bereids deze benoeming m.!hebben aangenomen De heer Dros vraagt of het niet gi,ed was het chrijven van het Hoofdbest. der V. t. Afsch. van it. Drank in behandeling te nemen. De Voorz. geeft hierop ten antvioord dat dit ichriJven als te zQn op ongezegeld papier wel voor mededeeling doch niet voor behandeling door den wPaad vatbaar is. Na deze opmerking worden de mededeelingen enz. 1 teloor kennisgeving aangenomen Verzoek verlwoging jaarwedde W. H. Houwen hoofd l. school Zuid-Eierland. Dit verzoek was in eene vorige vergadering ge- envoyeerd naar de commissie van onderzoek der gemeente-begrooting, welke commissie voorstelt het onzlevraagde toe te staan, waartoe met algemeene haatemmen wordt besloten, zoodat de jaarwedde thans vordt gebrscht op f 800 Verzoek verhooging jaarwedde T. C Mets, telefoniste s Oudeschild. De Voorz. meent, dat daarover in eene voorgaande .ergadering reeds voldoende is gedilibereerd en doet 1 dr< et voorstel te beslissen of men voor of tegen de eve erhioging is. Voor tot de stemming wordt overgegaan, worden oor den heer C Keöser Pz, omdat deze op de vorige ergadering niet aanwezig was, nogeenige inlichtingen evraagd, welke door den Voorz. worden verstrekt. B0 stemming staakte de stemmen wederom, zoodat [argi iet verzoek was afgewezen voor stemde de heeren e(jw toning, Bakker, Dros, C KetJser Pz en Koorn. Vaststelling Gemeente begrooting en goedkeuring egrooting Algemeen Armbestuur, dienst 1897. Omtrent de legrooting armbestuur, wordt door de omm. met het nazien daarvan belast, geadviseerd, Dt goedkeuring. De commissie wordt voor haar rbeid dank gezegd en de begrooting, nadat de Raad volgeeft goedgevonden eene subsidie van f 2650 aan iet armbestuur te verleenen, artikelsgewöze behan- rT «ld en daarna met algemeene stemmen goedgekeurd. I u De heer C Ke0ser Pz hield zich buiten stemming De c immissie tot onderzoek der gemeentebegrooting stelt voor die met eenige kleine door haar aangegeven wijzigingen goed te keuren. Er wordt gewezen op de post kiesverrichtingen, die met het oog op de nieuwe kieswet naar haar meening wel wat laag is; de commissie stelt daarom voor die post te brengen van f 50 op f 100 en dat meerdere te vinden evenals de verhooging der post jaarwedden telefonisten, door vermindering van een paar andere posten. B0 de artikelsgewöze behandeling der begrooting maakt de heer C. Ke0ser Pz. bQ de post jaarwedden Ambtenaar gem. Secrotarie en Bode de opmerking, of het ter bezuiniging niet goed zou kunnen z0n geen bode aan te stellen, zoodat dan bedoelde post kon worden verminderd De Voorz antwoordt, hierop, dat B W nog niet gereed z0n met een voorstel ten opzichte van het aanstellen van een bode, maar dat z0n inziens eene gemeente als deze moeiel0k het zonder bode kan redden. B0 het punt „kosten onderhoud enz. raadhuis'- maakt de heer C Ke0ser Pz de opmerking, dat die post z0nde f 250 ham wel wat hoog voorkomt, waarop de Voorz antwoordldat hierb0 is begrepen oageveer f 100 voor de noódige herstellingen aan het raadhuis, v. oral aan den z0muur aan den kant van de Secretarie. De heer Roeper vindt ook dat bedrag wel wat hoog, terw(jl de heer Dios i 150 voor schoonmaak en onderhouden te veel vindt. De Voorz. verdedigt het voorstel door te w0zen op de grootte van het vebouw. De heeren C. Ke0ser Pz. en Dros geven alsnog in overweging om b0 de benoeming van een bode te trachten ook het schoonhouden van het raadhuis goedkooper gedaan te kr0gen. Bö de post: onderhoud straten en pleinen, zoo ook bö die van onderhoud der wegen, maakt de heer Dros de opmerking dat de groote bezuiniging in deze wel eens de w0sheid zou kunnen bedriegen, zoodat door te weinig er aan te d. en men gevaar liep dat de straten en wegen achteruit ginven. De Voorz. zegt, dat naar het oordeel van B en W, hiervtor geen gevaar bestaat, dat men b. v. het onderhoud van de straten in hoofdzaak zal bepalen tot het verleggen ervan, dat het tegenwoordig niet mogel0k is de metselaars voor straatwerk te krQgen, zoodat daardoor de herstelling van sommige straten misschien wel wat lang blijft wachten. H(J w0st verder op de Hoogerstraat, die dr in vend verbetering eischt, waarop de hier C Ke0Ber Pz. de aandacht vestigt op den zeer slechten toestand der Waalder- straat. De Voorz. zegt dat ook die straat op z0n 10stje voorkomt en noemt verder nog eenige andere plaat sen op. Vooral de straat aan den Hcorn eischt dringend verbetering. B0 de post „Begraafplaatsen en kosten van be graving" merkt de heer C. Ke0ser Pz. op, dat deze post z. 1, veel te hoog is, en dat de verhooging der twee vakken nog in 't geheel geen haast heeft, omdat er nog zeer veel ruinr.e is op de twee verhoogde vakken. De Voorz. w0st er op dat b0 een gemeente kerkhof men kan aanw0zen: daar wil ik een graf hebben, terw01 men b0 de particuliere begraafplaatsen dit slechts kan vragen. De keuze kan dus vallen op een der lage vakken en deze voldoen niet aan de gestelde eischen, daar men er niet 2 maar slechts 1 10k kan begraven. De beer C Ke0ser Pz. zou het beter achten die uitgave nog een jaar uit te stellen B0 stemming blökt, dat tegen de genoemde uitgave z0n de heeren C. Ke0ser Pz en Lap. B0 de post onderhoud markt zegt de hr. C Ke0ser Pz dat. b|J de regeling van bet marktgeld enz. niet goed vindt, De Voorz maakt de opmerking, dat de verordening door den Raad is behandeld en goedge keurd, dat de post uitgaven voor de markt thans vr0wat is verhoogd doch dat ook de ontvangsten zeer zön vermeerderd. W0 vernamen dat jaarl0ks de markt ODgeveer f 200 opbrengt, maar dat dit bedrag nog veel kon worden verhoogd, indien men meer liet betalen voor een schaap of ander beest. De begrooting in z0n geheel in stemming gebracht wordt daarna met 9 tegen 1 stem, die van den heer C Ke0ser Pz., aangenomen. Verzoek D. van der Vis grond haventerrein in erfpacht. De Voorz. herinnert aan een eens genomen besluit in tegenspraak met het voorstel van B en W om aan Bakker op de haven indtrtüd een dergeltyk verzoek in te willigen, terw01. zooals hem later is gebleken, door den Raad vroeger in beginsel was aangenomen geen giond aan de haven meer at te staan en stelt voor op het verzoek afwijzend te beschikken, waartoe met algemeene stemmen wordt besloteD. Benoeming onderwijzer o. I. school te de Koog. Ingekomen waren 2 sollicitatiën, waarvan 1 volgens ingewonLOn inlichtingen niet in aanmerking kan komen, zoodat overbleef de andere n.l. T Brandenburg, van wie de inlichtingen zeer gunstig luiden. Gisteren was door oedoelde onderw0zer eene proefles gehouden aan de Koog, waarbQ echter was gebleken, dat bedoelde onderw0zer zeer zenuwachtig was. Met het oog daarop achtte B en W het wenscheljjk hem voorloopig te benoemen tot 1 Januari a. s. Aangezien zulk een benoeming meermalen wordt gedaan alleen door B W, wordt besloten dit ook thans aan B W over te laten. Voorstel B. W. herziening reglement Algemeen Weeshuis. De Voorz zegt, dat de hoofdzaak is eene w0ziging van art 29, bepalende tfjd indiening rekening aan den Raad in Augustus, terw01 het voor een goede orde beter is dis datum te stellen op uiterlQk 15 Februari van het begrootingsjaar. Verder waren b0 het door lezen van bedoeld reglement nog eenige andere w0zigingen gewenscht geoordeeld. Aangezien het bleek, dat de leden niet allen vol doende op de hoogte waren van de zaak, wordt het voorstel verdaagd tot eene volgende vergadering. In den tus8Chent0d zal het reglement met opgaveder gewen8chte wijzigingen b0 de leden circuleeren. Voorstel B W inzake concessie aanvrage Gauverit en de Kanter, aanleg en ezploitatie tram. De Voorz ztgt, dat de vroegere aanvrage om concessie voor een tram indert0d gedaan door den heer C. Loman, volgens een schr0ven van den heer D. C. Loman. kon worden beschouwd als zQnde vervallen. Verder brengt de Voorz nog in herinnering dat de aanvrage is gedaan om voorjeppige concessie. B W stellen voor de concessie te verleenen voorloopig voor 3 maanden en B W het rechtte geven dien t0d desnoods nog met uiterl0k 3 maanden te verlengen, indien het blQkt dat de aanvrage werkelQk ernstig is gemeend. Dit doende zou men slechts voor 3 maanden gebonden z0n en wanneer de aanvrage soms niet ernstig mocht z0n gemsend, niet verplicht z0n een ander, die somw01en ook concessie er voor mocht aanvragen en b0 wie het wel ernBt bleek, lang te laten wachten. De heer C. Keöser Pz wenscht een amendement op dit voorstel voor te stellen namelök om niet voor 8 doch voor 6 maanden concessie te verleenen en verder B W te machtigen dien t0d desnoods nog te verlengen. B0 stemming wordt dit amendement met 7 tegen 3 stemmen verworpen nl. van de heeren C. Keöser Pz Lap en Dros. Het voorstel van B. W thaos In stemming gebracht wordt hierop met 8 tegen 2 stemmen, die van de heeren Lap en C, Ke0eer Pz, aangenomen. Bü de algemeene rondvraag vraagt de heer Koorn of bet niet goed zou z0n de permanente haven commissie te Oosterend er op te wözen, dat de subsidie van f 10000 wel was verleend voor een te maken n?/czhaven, doch dat men wanneer men geen rijksbaven ging daarstellen de subsidie verviel en dus opnieuw weder eene nieuwe aanvrage moest worden gedaan, als men voor een haven subsidie verlangde. De Voorz meent dat dit wel door de commissie zal z0n ingezien zoodat h0 het niet noodig acht haar daarop nog te w0zen. De heer Dros w0st op het gevaar dat er bestaat vooral b0 avond op den weg naar de Waal, nu de telegraafpalen op sommige plaatsen zoo dicht bg het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1