A%l8Ü. OFFICIEEL GEDEELTE. 959. Donderdag 29 October. Nieuws™ en Advertentieblad. Binnenland, 30NNEMENTEN es ABYERTENTIËN worde» aangenomen bij de Uitgever» LANGEVEL® BE ROOU, Parkstraat, Bubö ot To» Dit blad verschijnt Woensdag;- en Zaterdagavond. Abonnementtprijt per S maanden Voor sik Buna 80 Cts. Frane* per pest door ga- heel Nbbmrlamb 4C Cts. - Naar Akirixa en anders landen met verhooging der yerte's. Advertenties vóór 19 nor op den dag der nitgave. Prigi der Adverteniiin Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 8 Cts. Streste lettors en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Cts. per nummer. BESMETTELIJKE ZIEKTE. De BURGEMEESTER van Texel herinnert ei|anghebbenden aan de verplichting hun opgelegd art. 19 der wet tot voorziening tegen besmet- ke ziekten, waarin o. m. is bepaald, dat het van een gezin, wanneer daarin eene be- etteliike ziekte voorkomt, daarvan binnen nren, nadat hem het feit ter kennis is ge en, mededeeling moet doen aan den Bnr- neester. Ivertreding wordt gestraft met eene boete van tot flOO— of met gevangenis van drie ;en tot eene maand. dfTexel, den 20 October 1896. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. lm e ing de TEXEL, 28 October 1896. baandag waren ter markt aangevoerd 37 lien, 102 hokkelingen en 27 biggen. Jij matigen bandel werden besteed voor lien f 85 f 180; hokkelingen f 25 f 55 biggen f 2.50 f 6. - Zaterdag kwam te Oudeschild, bij ont- v< imig weer, een der Amsterdamsche beurt epen biDnen. Door een misverstand, naar n zegt, van een der kneehts, bij 't strijken een zeil, liep het vaartuig zoo geweldig en een der havenhoofden, dat aan bakboords- le de boeg geheel werd ingedrukt. Voor ipper P. K. levert deze averij belangrijke ade op. at In de aanstaande najaarsvergadering der Jtlvinciale Staten van Noord-Holland zalo.a. e i wij vernemen ook aan de orde worden teld het adres om subsidie van de heeren H. Moojen en J. P. Noordijk alhier voor op te richten nieuwe stoombootdienst 'Jtel - Nieuwediep. di)oor Ged. Staten moet zijn voorgesteld op oeld adres afwijzend te beschikken, daar den bestaanden stoombootdienst verbetering haafiangebracht. - In verschillende bladen leest men tegen- Drdig berichten over het wassen der rivieren beeken, op sommige plaatsen traden die ;eren reeds buiten hare oevers en over- lomden het nabij gelegen land. Bij het in van dergelijke berichten, heeft misschien uigeen alhier zich verblijd met de gedachte, wij ten minste voor zoo iets niet behoefden vreezen, toeh begon het Zondag reeds min meer alhier op eene overstrooming te ge en. Door de hevige regens werd de water- yoer namelijk op vele plaatsen zoo groot, het voor de goten en riolen niet mogelijk fas alles op te nemen en af te voeren naar bd burgwal, die tot overmaat van ramp, aar men ons verzekerde, op verschillende aatsen geen voldoende doortocht bood voor ilk een toevoer. Mogen wij de geruchten ilooven, die ons ter oore kwamen, dan was het sommige personen niet mogelijk droog voets hunne woning te bereiken, terwijl bij een bewoner, die de keuken bij den burgwal heeft, de boei in die keuken begon te drijven I ook door verschillende andere personen werd 1 geklaagd over de te groote watervoorraad. Zooals ODze lezers zich nog wel zullen herinneren werd in een vorig nummer door ons vermeld, dat een aantal mannen van ver schillende richting en positie, waaronder ook onze burgemeester, Jhr. Strick van Linsshoten, zich hadden vereenigd om uitvoering te geven aan het denkbeeld, eene nationale inschrijving te openen voor een huldeblijk aan te bieden aan H. M, de Koningin-Moeder, wanneer deze als Regentes zou aftreden. Genoemd' hulde blijk zal dan een bewijs zijn yin de innige dank der natie voor al hetgeen door Hare Majesteit gedurende Haar Regentschap werd verricht, zoowel voor de opvoeding van Hare Koninklijke Dochter als voor de bevordering van 's lands belangen. Volgens besluit dier vereeniging zouden verder worden gevormd provinciale commis sies en daar waar zulks werd wenschelijk geacht, ook plaatselijke commissies. Naar wij vernemen worden ook thans alhier als gevolg van bovengenoemd besluit pogingen aangewend tot samenstelling eener dergelijke commissie en werd door den burgemeester onzer gemeente aan verschillende personen een schrijven gericht inhoudende het verzoek hem op te willen geven of ze genegen zijn zitting te nemen er in. Belanghebbenden verwijzen wij naar achterstaand bericht onder het hoofd „Rijks postspaarbank," waarin er op wordt gewezen, dat na Zaterdag s. s. niet meer postzegels kunnen worden gebruikt voor inlagen, doch dat alsdan uitsluitend spaarbankzegels voor de kleine inlagen kunnen worden gebezigd. Waal, 26 Oct. In het laatst der verloopen week kreeg het jongste zoontje van Mej. de Wed. A. Dros in Tienhoven een trap van een paard, waardoor het kind, op advies van Dr. Wagemaker van den Burg, gedurende 14 dag6n het bed zal moeten houden. Naar men ons mededeelt, werd de knaap gewond aan het dijbeenopnienw een aan maning, om voorzichtig te zijn. Oudeschild, 26 Oct. Bij de zeeramp, die Zondag nabij IJmuiden in zee plaats vond, was ook een voormalige bewoner van dit dorp tegenwoordig, met name Teunis Kooiman. Aan een particulier schrijven uit IJmuiden, ontleenen wij aangaande de droevige gebeur tenis het volgende: „Zondagmorgen is een stoomschip naar zee gegaan, in ballast. Nadat de boot een stuk van de kust verwijderd was en't weer ruwer werd, besloot de gezagvoerder naar LJmuiden terug te keeren. Men stoomde naar de kruisende loodskotter No. 6, schipper Troost en seinde om een loods. De loodssloep werd bemand met 5 personen, n.l. A. Molenaar, loods, P. Kuiper, leerling, A. Diest, leerling, (verdronken) T. Kooiman, matroos, (gered) en C. Gomes, leerling, (ver dronken.) Langs zijde van het stoomschip gekomen, was de loods pas uit de sloep of eensklaps sloeg zij om en geraakten alle menschen er uit. Kuiper kreeg een reddingboei der stoomboot te pakken en hield Diest nog geruimen tijd boven water, doch moest hem door uitputting eindelijk loslaten. Kooiman en Gomes kregen touwen te pakken, die hen van 't stoomschip werden toegeworpen. Eerstgenoemde was spoedig opgehaald, doch bij 't ophalen van Gomes, ontslipte het touw aan zijne handen en verdween hij onmiddelijk in de diepte." De verslagenheid onder het loodspersoneel was te IJmuiden algemeen, doch ook in andere kringen vindt het treurig voorval groote deel neming. Oudeschild, 27 Oct. Heden morgen werd aan den zeedijk, nabij de Schans, een omge slagen boot gevonden, hoogstwaarschijnlijk de jol waarmede het onheil nabij IJmuiden heeft plaats gehad. Daar men op stroom witgeverfde reddingboeien heeft zien drijven, is het niet onwaarschijnlijk, dat deze van het Engelsche stoomschip afkomstig zijn, waarbij de ramp voorviel. De palingvisscherij langs de kust, thans nagenoeg geëindigd voor dit jaar, heett bijzonder weinig voordeel opgeleverd. De dikke paling, die gevangen werd, gold meestal 55 ct. per pond. Sommige visschers bedongen 60 ct. Over het geheel is 't voor de palingvissehers een ongunstige herfst geweest. Oosterend, 27 Oct. Zondagavond werden de bewoners alhier plotseling opgeschrikt door een hevigen donderslag zoodanig, dat bijna iedereen naar buiten snelden, om te zien of misschien ongelukken gebeurd waren. Eenige personen, die buiten stonden, beweren een stuk vuur gezien te hebben in de nabijheid van den toren, alwaar het uiteen spatte, en zwaveldamp bespeurd te hebben. Aan den toren was evenwel niets te zien, noch binnen, noch buitendoch de oppasser beweert, dat de klok den volgenden dag niet wilde gaan en dat hij zwavellucht bemerkt heeft binnen den toren. De klok beeft dan ook in een etmaal niet geloopen, doch is thans weder gaande. Hoe het ook zij, de donderslag was zeldzaam hevig en vervulde velen met schrik en ont zetting. De Minister van W. H. en N. heeft bepaald dat het goedkeuringsmerk, gedurende het jaar 1897 te bezigen, zal zijn: bij den ijk en herijk van maten en gewichten, de letter g in den gewonen schrijfvorm. In Groningen worden de vetten koeien aanmerkelijk goedkooper. Eerste soort vet vee wordt voor 26—28, tweede soort voor 24 en 25 cent per half kilo verkocht. De aanvoer op de markten is met het oog op de a.s. stalling verbazend groot. If af mi TEXELSCHE COURANT. BN n D s lau il gai wai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1