Buitenland. Naar beweerd wordt, zal de openlag van het hotel van den heer Flens alhier, Zondag 15 Nov. a. s. plaatshebben. Uit zeer goeden bron vernemen wij echter, dat de juiste datum voor die opening nog niet is vastgesteld. De Cocksdorp, 28 Oct. Achter den Eier- landsahen vuurtoren drijft een verlaten twee mast schip. Eene sleepboot is in de nabijheid. Als een niet onaardig staaltje van de geldelijke voordeelen, die tegenwoordig door een goed wielrenner kunnen worden behaald, wordt medegedeeld dat o. a. Jaap Eden voor zijn rijden van de Humber- en de Dunlop- Maatschappij een jaargeld ontvangt van onge veer f 5000. Bovendien blijven de behaalde prijzen zijn eigendomzoo maakte hij bij zijn laatste wedrennen in 's Gravenhage, Tilburg en Maastricht nog een winst van f 2800. Dergelijke voordeelen zijn natuurlijk alleen voor de eerste wielrijders weggelegd. Postquitanties! De maximum-afmeting van quitanties en wissels, door tusschenkomst der post inge vorderd, welke bepaald was op 25 cM. in de lengte en 12 cM. in de de breedte, is nader vastgesteld op 30 bij 14 cM. De minimum-afmeting dier stukken blijft bepaald op lé bij 8 cM. Het is altijd lastig, met het oog op het stuiven, om thomasphosphaat en kaïniet uit te strooien. Vermengt men eehter deze stoffen dan houdt dat euvel op. Weeg 2 maal zooveel kainiet af als thomasslakken, spreidt het goed uit en besproeid het met water. Bedek deze laag vervolgens met den anderen kunstmest en roer dan alles zorgvuldig om. Men krijgt dan een korrelige, innig vermengde massa, die gemakkelijk met de hand kan worden uitge strooid en zich zeer goed verdoelen laat. Zelfs bij den sterkste wind is er geen sprake van stuiven. Vermeng niet meer dan ge in 2é of 36 uur kunt uitstrooien. (R. N.) Jl. Zaterdagnacht werd de stalhouder Paulen, in de Lange Molenstraat te Haarlem gewekt door lawaai in zijn sta). Een der paarden sloeg hevig, zoodat hij vermoedde dat het aan koliek leed. In tegenwoordigheid van den inmiddels gehaalden veearts werd het beest buitengebracht, doch spoedig moesten de aanwezigen het lijf bergen voor de plotse linge wildheid van het paard. Het vloog met den kop door een éénsteensmuur, verbrijzelde de glazendeuren van het naastgelegen koffiehuis, waar het aan glaswerk en meubilair groote schade toebracht. Met de pooten in het buffet vastgeraakt, werd het pasgekochte dier met een slag op den kop afgemaakt. Geldmannen in ons land. Er zijn in ons land 405 millionnairs en daaronder 147, die meer dan 2 millioen bezitten. Samen bezitten zij 794 millioen, d. i. 14s/j pCt. van het geheele belastbare vermogen van het Nederlandsche volk, dat 5564 millioen bedraagt. Ten spijt van de klachten, over den druk waaronder men gebukt gaat of wel door nauwlettender toezien van den fiscus is het getal millionnairs sedert de invoering der ver mogensbelasting met 3 toegenomen. Meer dan 1 ton bezaten (voor 't oog van den fiscus) laatstolijk 11.184 Nederlanders, d. i. 225 meer dan in 't vorige jaar. Mr. P. H. de Wilde te Arnhem deelt in het .Weekblad van het recht" het volgende geval mede, als een bijdrage voor de geschiedenis der agents-provocateurs in Nederland: Op een avond in den loop van dit jaar ver voegt zich hier ter stede bfi een groothandelaar in wjjnen en gedistilleerd een onbekend persoon, die een half fleschje cognac wenscht. Tot drie malen toe werd zijn dringend verzoek pertiuent afgewezen, op| grond dat men geen vergunning had. De onbekende man geeft den moed niet op, dringend blijft hij vragen hem toch te helpen, want z(jn vrouw ligt ziek te bed en moet cognac gebruiken, terwijl nergens anders in de buurt cognac te verkrijgen is van die goede qualiteit, welke hfi wenscht. De handelaar, wiens medelijden en eergevoel worden opgewekt, laat zich verleiden, niet vermoedende, dat dergelijke huichelarij hem in den val zou lokken. Nauwelijks is de man met de flesch buiten de deur of de schjjnvertooning begint. Een politie agent staat gereed om hem staande te houden en hem de flesch uit de handen te rukken, om daarna triomfantelijk het kantoor binnen te treden van den handelaar, die op heeterdaad is betrapt. Protesten en explicaties baten niet. Dagvaardig volgt. Overtuigd van het comediespel trachtte ik ter terechtzitting (alwaar gelukkig de toedracht der zaak aan het licht kon worden gebracht) de getuigen, den politieagent en zijn handlanger, door de mand te doen vallen. Eenige aarzeling en ontwijkende antwoorden maakten echter spoedig voor herkregen moed plaats om uit te loopen op een gepaste verontwaardiging over zoo lage ver moedens men wist zeer goed dat uitlokking ongeoorloofd was. Alles was natuurlijk en zonder eenige afspraak in zjjn werk gegaan. Veroordeeling tot een, zjj het ook geringe, boete volgde natuurlijk, want beklaagde bekende zelf volmondig. Niet lang daarna bleek het, dat mijne vermoedens juist waren geweest. De agent-provocateur was aan 't werk geweest. Twee meineedige ver klaringen waren voor den kantonrechter afgelegd. Helaas verbood de wijze waarop ik tot die wetenschap kwam, daarvan gebruik te maken voor een aanklacht wegens meineed. In een sigarenmagazijn in een der voor naamste straten van den Haag stond Donderdag de volgende publicatie„Wegens dronkenschap gesloten!" De eigenaar, die bet leven nogal vroolijk schijnt op te nemen, was den vorigen nacht aan de zwier gegaan en had op een der politiebureaux den nacht moeten doorbrengen. De buren hadden de vriendelijkheid het maga zijn van gemelde kennisgeving te voorzien. Men schrijft uit Groningen In eene druk bezochte vergadering in het Concerthuis werd eene korte voordracht gehou den over de bekende stiehting in de gemeente Eelde„Hoogbullen," asyl voor drankzuchtigen, door den directeur van deze inrichting, dr. Hanedoes van Almkerk. Uit de mededeelingen van den heer Hanedoes van Almkerk bleek, dat 40 pet. der verpleegden, eenmaal hersteld ontslagen, zich niet weder aan sterken drank overgaf. Het cijfer van herstelde drankslaven zoude nog hooger zijn, indien „Hooghullen" eene Rijksstichting werd, zoodat het niet aan de patiënten alleen was overgelaten, wanneer men vertrekken wilde. De bevestiging van H.M. de Koningin had Zaterdag plaats. Een 110-tal genoodigden was daarbij tegenwoordig. De ontvangst ge schiedde door den hofmaarschalk en den cere moniemeester. De godsdienstoefening was in de benedenzaal van het paleis, de rouwkamer bij 's Konings dood. Toen allen bijeen waren kwamen de Koninginnen met haar dienst personeel binnen. Dit dienstdoende kamerheeren de Ranitz en van Bylandt gingen vooraf, de dames en militairen van den dienst volgden. De Hofpianist Stortenbeker bespeelde het orgel. De dienst was aldus verdeeld: Tekst: Open baring 2 105: „Ztjt getrouw tot den dood en Ik zal U geven de Kroon des levens"; voorzang Psalm 89 1Tusschenzang Gezang 267 .*1,6; Gezang 96; Nazang Gezang 274 2. De Koningin werd bij het afleggen van de belijdenis toegesproken en antwoorde luide ja! op de vraag, of zij de belofte aflegde. Daarna werd baar het Psalmgezang staande door het gehoor toegezongen. De Regentes en alle aanwezigen stonden op; het geheel maakte een plechtigen indruk, ver hoogd door de aandoenlijke toespraak vands: van der Flier. Na afloop der plechtigheid gingen de Konin ginnen met den dienst naar de appartementen waar de dames en heeren van het gevolg de Koningin gelukwenschen aanboden. Een corpulent heer. Met de „Harwich- boot" arriveerde Donderdag te Rotterdam een sportman uit Amerika van een zeer ongewonen omvang. Toen hij de omnibus, die verbinding heeft met de „Harwieh-boot" en het station Maas, verliet, om van uit laatstgenoemd station zijn reis voort te zetten, verdrongen tal van nieuwsgierigen zich om den corpulenten fietser heen, zóó zelfs dat de politie den weg moest banen. Op het perron echter nog eene moeiel£= Hij zou in plaats van in een 2de-klassi in den bagagewagen plaats moeten omdat, zoo beweerde men, de entrée te ruimte bood. En waarlijk, die bewering was juist en gemeten, neen 't lukt niet. Op in|> a van den impressario werden de ove kleedingstukken van het lichaam ven i en met behulp van diens krachtiger werd nu het E aakskind, die zich in i richting voor het portier plaatste, onde meene hilariteit van de omstanders het ingeduwd. Put Jver a: f6.- e 100 Vetl Gele 50 ij Vet üuc Vet nde Vet Mag 18 Lan 6p Een bloedig gevecht heeft plaats ge een der lokalen van het Leger des Heils, te I Verscheidene honderde werklieden, nachtverblijf hielden, raakten handgemeen f 2! Vensters werden verbrijzeld, beddegoi scheurd, en op straat geworpen. Toen de kwam, vond men 50 personen gekwetst. Het gekkenland. In het Iersche graa Meaht ligt een gehucht van 60 huizen inwoners, meest boeren en daglooners, op enkele uitzonderingen na, matige liede welke de helft krankzinnig is. De tjjgers in Indië. —Blijkenshet verslag van de RegeeriDg van Engelsch-Im gedurende het jaar 1895 in dat land door 2 panters, beren, olifanten, en andere wilde 2895 personen gedood. Door slangenbeet kwamen 21,538 persouko het leven en deze groote doodenlijst is vo< vierden het gevolg van de moorddadige w van het vergif der cobraslang. Behalve deze 24,431 menschen werdeif— 97,000 huisdieren door het wild gedierte vera of gedood. Ondanks alle pogingen en alle in hetn gestelde middelen, is het gouvernement vaijp0 nog geenen stap gevorderd om het land vrijden van eene plaag, die dergelijke verij kelijke verwoestingen; teweeg brengt-. Te Londen wordt verteld, dat de Chim gezant een Chineesch geneesheer van den baren weg heeft laten oplichten. De mai Sun Yat Sen' en wordt verdacht medeplicl zjjn aan een zamenzwering tegen het lev( dfin ondfirknninc' Onmiddflltlk 7.iin h11 hftt. 1 den onderkoning. OnmiddeltJk zjjn bij het tement van buitenlandsche zaken door vri van den gevangene pogingen aangewend o in vrijheidsstelling te verkrijgeD. Het gezants hotel is natuurlijk niet toegankelijk voor di sche politie, maar het gebouw wordt schei waakt,opdat de gevangene niet in het g kan worden weggevoerd. Bevat het gerucht waarheid dan heeft de Chlnepa gezant zich schuldig gemaakt aan een vergrijp tegen het volkerenrecht en de sou niteit van Engelard geschonden. Het wordt bevestigd, dat lord Salisbur brief heeft gezonden aan den Chineeschen naar aanleiding van de arrestatie van dei neeschen dokter Sun Yat Sen. De brief krachtige bewoordingen vervat. Een politieke van het departement van buitenlandsche is naar het Chineesche gezantschap gezond^ Sun Yat Sen te halen, en de gevangene wei 5 uur in vrijheid gesteld. Een beweging tegen dameshoeden schouwburg. De heer Bels, burgemeeste Brussel heeft zich verdienstelijk in het oo heeren, gehaat bij het schoone geslacht gen door een geweldige maatregel te nemen het dragen van hoeden in den schouwburg informaties betreffende deze hoedenquasti Londen, te Berlijn, te Weenen, en te Mtlncl hebben ingewonnen, na uitvoerige discuss! den gemeenteraad, na een enorm aantal platen en dito tijdschriften te hebben geraadpll hebben de heeren Buis en De Mot Zaterdaj g- voorstel er doorgekregen, luidende: „Dames, gezeten in de stalles, het park het parterre van schouwburgen, mogen sl een laag kapsel dragen* Hoeden zjjn verboden!" En ondanks de tegenkantin enkele raadsleden treft het verbod zelfs de „kapothoeden." Met groote moeite slechts gelukt, de verordening in zooverre minder nisch te doen zjjn, dat oude dames kanten mi of eenige bloemen in het haar mogen dr De mode heeft dus door het kordaat opt! van Brussel's vroede vaderen een geduchte laag geleden. Of de dames er zich bjj neer leggen ite 8:fa :b R (d f e d r. ■k ii 8 tii il

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2