•r. 962. Zondag 8 November. A0. 1896. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland, TEXELSCHE COURANT. 30NNEMENTEN en ABVERTENTIÊN wordea aangenomen bij de üitgtvtrt LANGEVELD ft BE ROOU, Parkstraat, Borö of Taxa» Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. AbonnemenUprü* per S maanden Voor dim Bobo 80 Cti. France per peet door ge- heel NaDiBLA» ét Ct». Naar Aiwaiaa en andere landen met verhooging der porto's. Advertentidn vóór 19 nor op den dag: der uitgave. Fry* der Adeertenliën Van 1 tot t regels 80 Cts. - Iedere regel meer 6 Cts. Droete letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 8 Ots. per nummer. GEVONDEN VOORWERPEN. edeponeerd ten Raadhuize een tabakspijp, jnden op den z. g. hoogen dijk, nabjj Drii riesprong. voo we an KOHIER HONDENBELASTING. URGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- mte Texel maken bekend, dat het suppletoir ier van hondenbelasting, voor het dienstjaar renlp, gedurende 14 dagen, van den 7 tot en den 21 November 1896, ter Gemeente- ïemfretarie voor een ieder ter lezing ligt. exel, 7 November 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. 3ort jvei ntv eer a h op dat an ag vori oon TEXEL, 7 November 1896. olgens achterstaande advertentie zal Don- lag a. s. alhier als spreker in „'fc Nut" P di eden de heer M. van Kleefi, van Leiden, e aanbeveling om den begaafden spreker gaan booren, achten wij minder noodig, tgalat de heer Van Kleeff alhier reeds meer bod en optrad en zeker bij de meesten zijner P'ioorders, indien niet bij alleD, eeneaange- ie herinnering heeft achtergelaten. Nu de verkoop van het boekje „Van 't nd der Zee" zeker wel grootendeels, zoo geheel, zal zijn geëindigd en de gelden geïnd, kon door de uitgevers het juiste mefag worden bepaald, dat voor het goede na aftrek van alle onkosten kon worden mf|staan. Dit bedraagt f 209,147,. In over- met den schrijver werd bepaald dat hier- een deel zou worden beschikbaar gesteld reei£ F. Dekker, wiens schuit in het begin dit jaar een prooi der vlammen werd, de beide vrouwen te Oosterend, die den ramp van 27 Maart jl. weduwen e hi ?en< t lien den g mi itel 3haf jen aet ht, >rou' con 3 gai n ze 1. La >rd i dal eeli IJl o Btbol in, d en i et o len en eindelijk de restant (ruim de helft) zfl de commissie, die zich indertijd heeft "rtjirmd, om allen, die door den zeeramp 27 Maart 1.1. groote verliezen leden, zoo elijk bij te staan en waarvan onze burge ster, Jhr. Strick van Linschoten een der is. Aan deze werd heden het geld .9.147, afgedragen. 1 aim 900 exemplaren werden van bedoeld tje geplaatst, waarvan alleen hier op ons Id ruim 350 stuks. an extra-giften werd slechts weinig ont- ;en, wel werd door verschillende verkoopers i gerekend voor hunne diensten. Hoorn Haarlem maakten wat dat betreft zeker zeer gunstige uitzondering. Van eerst- emde plaats ontvingen wij b. v. voor ixempl. f 86,15, terwijl ons uit Haarlem 46 exemplaren f 50,— werd betaald, cunrfe restant der boekjes ruim 500 exemplaren tien ter beschikking gesteld van den 'j jver, om ze op andere wijze weder dienst baar te kunnen maken voor het genoemde of een ander dergelijk doel. Aan allen, die zoo bereidwillig hunne diensten presteerden voor de plaatsing der werkjes zij een woord van dank gebracht voor hunne bemoeiingen. Op het drietal voor predikant bij de Herv. Gemeente te Kampen komt, naar wij vernemen, als No. 1 voor ds. Van Schaiek alhier. Naar wij vernemen werd op de aanvrage om subsidie voor een tweede Stoombootdienst Texel Helder door de Provinciale Staten afwijzend beschikt. Oudes child, 5 Nov. Dat de visscherij ook op de Zuiderzee verre van bevredigend is, kan wel daaruit blijken, dat twee botters van Ransdorp, gemeente Durgerdam, naar hier zijn gekomen om bij het Eierland te trachten of er bot te vangen is. De beide vaartuigen zijn bereids daarheen vertrokken. De Cocksdorp, 6 Nov. Daar er bij een een onderzoek door een' duiker gebleken is, dat men het benoorden den Eierlandschen vuurtoren gevonden en bij Terschelling ge brachte schoenerschip „Flora" nog wel zal kunnen dichten, is men besloten biertoe over te gaan. Daarna zal men het ledig pompen en het vervolgens naar de een of andere haven sleeper. Een gedeelte van de werklieden der „Berging- Maatschappij" is met twee blazerschuiten bij de „Flora" werkzaam. Den Hoorn, 7 Nov. Gisteren had alhier in 't Loodsmanswelvaren de vergadering plaats van 't Onderlinge Begrafenisfonds „Unitas," waar weder duidelijk bleek, dat vele kleintjes een groote maken. Nadat de voorzitter met een woord van dank voor de getrouwe opkomst de vergadering had geopend, werd door den secretaris verslag uitgebracht over het afgeloo- pen jaar, hierna volgde het verslag van den penningmeester, waaruit bleek, dat er in het afgeloopen jaar 5 uitkeer in gen waren gedaan te zamen voor een bedrag van f222.—, maar dat ondanks deze uitkeeringen toch de kas nog was vooruitgegaan. In kas was f3145.—.Tot leden van het bestuur werden hierop met meerderheid van stemmen herkozen de heeren G. Duinker (Directeur,) D. Bruin (Secretaris) en A. Lap Az. (Penningmeester,) terwijl als commissaris werd gekozen de heer G. Abbenis. Ten slotte werd nog besloten den leden gedurende 6 in plaats van gedurende 5 maanden vrijdom van betaling van contributie te verleenen. Hélder, 7 Nov. In den vroegen morgen werden, in de richting van de Zuider Haaks, vuurpijlen gezien. Eene sleepboot is uitgezeild. Vermoedelijk was een schip aan den grond geraakt, dat hulp verlangde. Helder, 7 Nov. De vuurpijlen, heden in den morgen afgestoken, bleken afkomstig te zijn van een met rijst beladen stoomboot, die in de z.g. Pannekoeken ook wel Keizersbult genaamd, aan den grond was geraakt. Van hier ging eene sleepboot uit te assistentie, doch de gestrande stoomboot was inmiddels op eigen kracht vlot gekomen en stoomde naar de reede van Texel. Te Alkmaar werd Maandag de groote najaarsveemarkt gehouden. Van welke betee- kenis deze is, blijkt uit het overgroote aantal, 6591, dat was aangevoerd. De handel was stil en gedrukt. Bij gebrek aan stallen stonden reeds Zondag de beesten op de pleinen en in de straten van het centrum der gemeente. Daar het dien geheelen dag regende, was passage bijna niet mogelijk, en kon men zich geen denkbeeld van het aanzien der gevels maken. De bewoners hebben het spatten trachten te voorkomen, door kleeden en zakken er aan te bevestigen, doch deze pogingen waren meerendeels tevergeefs, daar tot aan de lijstgoten de mest was aangehecht. Eene ruime gelegenheid voor de markt buiten de stad is voorzeker geen weelde. Iu èou ingezonden artikel in de „D. Ct." waarschuwt B. tegen de deelname in kansen op loten en lotencombinatiën. Men wordt hier, zoo schrijft hij als het ware weder over stroomt met aanbiedingen, die allen oogen- scbijnlijk even voordeelig zijn en zeker menig eenvoudig man zal er ook wel weder inloopen. Ten einde eens duidelijk te maken hoe kolos saal veel men feitelijk meer betaalt, dan de waarde en dus hoe groot de winsten wel zijn voor de ondernemers worden door hem een paar voorbeelden aangehaald, waaraan wij het volgende ontleenen: Voor f 4 ontvangt men een twintigste aandeel van alle prijzen, welke op een of meer loten gedurende een geheel jaar mochten vallen uit een bepaalde reeks. B. heeft zich de moeite getroost van zulk een aanbieding eens te berekenen wat de eigenlijke kans- waarde is en komt dan na eenige becijferingen tot de conclusie, dat de waarde, welke men voor f 4 ontvangt feitelijk niet grooterisdan ongeveer 30 cent. Van eene andere derge lijke aanbieding verklaard B. dat men voor f 45.60 a contant slechts eene waarde ontvangt van f 20.48, zoodat men daarbij dan ruim f 25 te veel betaalt. Zeker dus wel eene reden om tegen dergelijke aanbiedingen te waarschuwen. Of het iets zal helpen? Wij hopen zulks; maar vreezen dat toch nog menigeen niettegenstaande hij gewaarschuwd is, zich zal laten verlokken tot deelname. Het slot van een redevoeringover den mest en zijn beteekenis voor den landbouw: „Ja, mijne heeren, men kan veilig, zeggen de mest is het ijzeren fondament van alle physische en daarom ook van alle geestelijke cultuur. Hij is de eigenlfike grondslag, waarop de menschheid de roemreike tempelen barer wetenschap en kunst heeft gebouwd. Hij verdient derhalve niet alleen uit landbouw kundig, maar ook uit een aesthetisch oogpunt ons aller belangstelling in de hoogste mate. Waarlijk, mijne heeren 1 ik kan u den mest niet genoeg met warmte op het kart drukken I'*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 1