'homasphosphaatmeel rum ll BBiMIODT, Algemeen Weeshuis Texel. prima Lijnkoeken merk WL WINTERJASSEN. Grove Eng. Xachelkolen, KOFFIE. Amsterdamsche Hypotk-Waarborg-Maatschij., MARINEPETTEN. 9s leer M. Tan KLEEFF, van Leiden. as-Flaaellea 60, 76,1 1,00 sa looier. solide emematte HAMS- ea JONGENS- Bese ei volgende veel ii lessing. Probeer eens de N°. 1 a f 0.64 per pond van A. DROS Albzn. Hel plaatsen van geld onder Ijpolhécair verhand, vaaraal tapitaal, aflossing ei reate door let Vaarhorgtapitaal is verzeterd ea tel verstretten van geld onder ijpcthécair verhand. Het iajaai aai 1 November is tot AGENT der Maatschappij aaagesteld de Beer f Departement TEXEL 9 s 0ETEL1EF, Fabrikant, Amsterdam. Sd. HEUSER Pz. Makelaar, UIT VERZEKERINGEN gen vaste premiën en onderling. 7. H. Landbouwers Openbare Verhooping De Deurwaarder C. DE WIJN, voor Nederland, Inschrijving tot slooping van een Schuur naast het Weeshuis, op DON DERDAG 12 NOVEMBER a. s. Met vele Gouden Medailles bekroend. M. LANGEVELD a/d KOOG. H. IT. Veehouders Schepp's zuivere Murwe en halfharde Lijnzaadkoeken, Bnilerplaats. C. B. KEIJSEB. Heeren-Flanellen Heeren-Flanellen Te koop; beste BUITEN-FUIKEN, een BOOT, KAAR enz. (-Sternmarke C. KUIP a/d KOOG. publiek verkoopen Sd. KFIJSER Pz J. E. WINKLER, rentmeester te Texel. st nij ior de vele blijken van belangstelling, onder- ietpen bij de ziekte, het overlijden en de MI .rdebestelling 'van onzen geliefden Vader en >ui iwdvader, DIRK DAALDER Pz. betuigen wfj do u harteljken dank. Namens broeders en Zusters, PDAALDER. eesxEL, Nov. 1896. oor de vele bewijzen van belangstelling dezer dagen zoowel van hier als van elders rvonden, betuigen wij bij dezen onzen eiklijken dank* He J. P. KIKKERT en Echtgenoote, irg, Texel, Nov. 1896. [aalschappijTOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. IZING op DONDERDAG den 12 NOVEMBER 's avonds half 8 uren, in de «VERGULDE ss^ERT" alhier. ird et-leden worden tegen betaling van 15 cents ïel ersoon toegelaten. 14f LAN GEVELD DE ROOIJ neren beleefd aan de door hen uitgegeven loopende rekeningenz(j berichten tevens, over het bedrag der vóór 15 November a.s. voldane, na dien datum per kwitantie zal en beschikt. f 6; e k a f haf i f f'|nge of korte mouwen 90, 1,00,1.25 en hooger lange of korte mouwen en dubb. borst fl 1,00, 1,25, 1,50 en hooger. gjStalen op aanvraag gratis en franco. aer Ri >47 ,05 ng Omslag wegens Brandschade over 1896/96 0 Maatschappij enkel voor Landbouwers en Duders te GOUDA, is bepaald op f 1.50 mille, geheel jaar en f 0.75 half jaar, tAI( [repen de administratiekosten. Jn. Pz. DEKKER, Oudeschild—Texel, m spoedig, net en tegen billijken prijs ver- igd ter drukkerij van LANGEVELD DE ROOIJ. t eerst, alvorens gij uwe inkoopen doet, pgave van zal, op DINSDAG 10 NO VERSER 1896, 's morgens 101/, ure, op het Marktplein aan den BURG, Eene g r o o t e partij afkomstig van het dab der Nederl. Herv. Kerk te den Bürg op Texel. Betaling 1 December 1896. te ARNHEM, geeft Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 250. Vaste rente 37s en uükeering, en verstrekt gelden onder hypothecair verband op onroerende goederen tegen 41/,, 4 en 37. 's jaars. Zonder vooruitbetaling. Correspondent. AANWIJZING's morgens 11 uur. INSCHRIJVEN's middags 12 uur. Inlichtingen verstrekken Regenten van het Weeshuis voornoemd. Texel, 6 Nov. '96. GEGARANDEERDE EIWIT 33 - MO 3 3. Overal bij verdere keuring bereikten ze de hoogste graad voor zuiverheid. Verkrijgbaar bij VOORHANDEN Aanbevelend, J. P. VERBERNE. S, 75 cent per Hectoliter. De Cocksdorp. P. DROS Azn. onder controle Rijksproefstation Hoorn, bekend als de zuiverste en goedkoopste, tot lage prijzen en bekende conditiën. gevestigd te Amsterdam. Hoofdkantoor: NASSAUKADE 112. maatschappelijk Kapitaalf 500.000 Geplaatst en Volgefonrneerd Kapitaal 462.000 Gedeponeerd Waarborg Kapitaal 400.000 Stelt zich ten doel: Door de vele hypotheekaanvragen kunnen zy, die gelden wenschen te beleggen op HYPOTHEEK, waarvan Kapitaal, Aflossing en Rente is verzekerd door het Waarborgkapitaal groot f 400,000, deze HEDEN plaatsen tegen 3ye ten honderd 's jaars. In 't bijzonder bevelen wjj de werking der Vennootschap aan: Bestuurders van vereeni" gingen, spaarkassen, fondsen en andere instellingen, wier statuten voorschrijven, dat de waarden hunDer coöperatie wel op hypotheek, maar niet in pandbrieven of andere effecten mogen belegd worden, zoomede aan Onders, Voogden of Curators, wlen de verantwoording is opgedragen de gelden van onmondige kinderen, onder curateele gestelde personen, enz. enz., goed-rentegevend en zonder eenige risico te beleggen, daar zy te allen tijde verantwoord z(jn tegenover heD, wier belangen zjj behartigen. Want niet alleen dat de geldbelegger de grosse onder eigen beheer verkrijgt, maar bovendien is het Waarborgkapitaal groot f 400,000 gedeponeerd voor alle schade, welke de hypothecaire vordering, zoomede aflossing en rente zouden kunnen beloopen. DE DIRECTIE. SPOORSTRAAT 41 hoek Koningstraat. Brevete de S. M. Ie Roi des Beiges. Magazijn en fabriek van HOEDEN en PETTEN. Goedkoopst adres voor Soliede orfl IVOI 5SIK EDI iENI EDI C. Troost, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3