DMS6ÏÏBSÏÏ5. 'êtk WINT1B-APP1L1N, SiHt-Iicolaas-tafel. Een solide STOOMKETEL met MACHINE (Rijkskeur) Stoom- en andere werktuigen. HELS verkrijgbaar, BOODSCHAPMEISJE Gierigaard. Zondagavond 8 November 314 jaartataM; ia lerliai te zien. anneie üzeriraanmolen zeer voer foarapeMelareg. SPONTURF. Beste SPOKTURI tepa latten prüs ?er- ïrülliaar ia ie Wertnier-meer wier f ortnm. Laaieveli de Roojj. TE HUUR: Te bevragen bij Sd. KEIJSER Pz. eene partij puike Geldersche Te boop wegens vertrek: IJzeren en Stalen SCHEEPSBOUW. Kunstmesthandel lappen Buksking, Cheviot's en Eskimo's, aan den Burg gevraagd Feuilleton. Te koop: van de nieuwe W. F. Zoon, J. E. WINKLER. Ph. VLESSING. Eerste les ZONDAG 8 NOVEMBER a. s„ 'a avonds 6 en 8 uur, in het Lokaal ,DE VERGULDE KIKKERT." Aanbevelend, C. A. BIJP08T. i Engelsche en Hollemer gele, uit Eendrachtpolder f 2,25 ct. de Hectoliter, te bevragen by C. KEIJSER Pz. 38.40 Bouwland in Ongeren, onder den dijk. 3 Akkers Idem, afkomstig van wijlen D. EOEPEE. 1 Akker idem, op de Noordgeest, gebruikt door Jn. B. EOEPEE. In het Manufacturenmagazijn .Nederland", Kmaalweg 120, BEN HELDEE, wordt om dadelyk in dienst te treden gevraagd: loon f 6.— per maand. Wasch buitenshuis. Mej. COLTOP. Aankomst begin van de volgende week, prijzen billijkt Aanbevelend, J. JAC, RAB. OPENING W, RIJK Jbz,, Molenstraat. Brieven franco letter D. bureau van dit blad. Herstelplaats van 2 ALKMAAR. op driemaandelijksche accepten met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid met voldoende overwaarde. THOMASPHOSPHAAT met 19 phosphorzuur, CHILI SALPETER, KAÏNIT en SUPERPHOS- PHAAT. 0^* Zoo noodig wordt ook crediet verleend. Ondergeteekende bericht, dat hjj ontvangen heeft een belangrijke party welke voor spotprijzen zullen worden opgeruimd. Aanbevelende, UEd. Dw. D., Adres Bureau van dit Blad. worden spoedig, netjes en tegen billijken prijs vervaardigd door Vrij mar't Engelsch cloor A. B. 18. Hoofdstuk VII Ons eerste onderhoud liep tot ons beider voldoening af. Er werd afgesproken, dat ik onmiddelijk mijn toekomstige woning zou betrekken en Margaretha mede zou nemen en als een bewijs van eerbied voor den vriend op wiens aanbeveling ik waB gekomen, werd ik uitgenoodigd dien dag als gast b(j [de familie te dineeren. U alles te vertellen, wat ik verder daar ondervond van de zjjde van mijn meerdere zoowel als die der leerlingen, acht ik onnoodig. Ik moest er niet meer doch ook zeker niet minder lijden dan ieder ander in mijn plaats zou hebben gedaan. Een ding echter was er, gelegen buiten de eigen lijke school om evenwel, dat zeer onaangenaam was en eindelijk zelfs zoo werd, dat ik het niet langer kon uithouden, Dr. Stripe was een weduwnaaren ofschoon vader van zes dochters, waarvan de jongste reeds 15jaar oud was, vertrouwde hij het bestuur zijner huishou ding geheel toe aan eene vrouw, die zeker eenige rechten kon doen gelden, maar van welken aard die waren, viel moeielijk te bepalen. Mrs- Mathews zat aan het hoofd van de tafel en zorgde er steeds voor haar eigen dochter een plaats naast zich te geven, terwijl de dochters van mijnheer Stripe minder goede plaatsen kregen. Beiden, moeder en dochter, waren naar mijne meening zeer onverdra- gelijk. Ik beklaagde de arme dochters van mjjn meester van ganscher harte, daar ze voortdurend werden onderdrukt door mrs. Mathews en dochter en ik was te weinig meester van mijzelf om m(j te beheerscben en mijn gevoelens niet te laten blijken. Als gevolg daarvan werden de dames Mathews mijn bitterste vijandinnen, en daar z(j zoowel de macht als de wil bezaten om mijn leven te verbitteren, zaï ik u niet behoeven te zeggen, dat zij dit ook zooveel mogelijk deden. Toen ik er aankwam, was er voor mij een kamertje gereed gemaakt op de le verdieping, wel niet zoo buitengewoon rijk ingericht, maar voor mij ruimschoots voldoende. Ik was er nauwelijks drie maanden toen mrs. Mathews uitvond, dat het kamertje moest worden ingenomen door een vriend van haar, die zoo nu en dan enkele dagen daar kwam logeeren. Voor mij werd een dakkamertje ingeruimd. Ik zei er niets van, omdat ik zag dat de dokter zeer weinig had te zeggen, ik bedwong mijzelf zoo goed mogelijk en liet niet blijken, dat de schikking niet naar mijn zin was. Hierdoor vermeed ik, dat er eene woorden wisseling ontstond tusschen ons, waarvan zeker het gevolg zou zijn geweest dat ik onmiddelijk het zou hebben moeten verlaten. Het gevolg hier was echter, dat mrs. Mathews nog meerdere ki grepen ging aanwenden om mij het leven zui maken. Meermalen maakte zij toespelingen armoede van vele edellieden, die zonder geld een zeer voorname houding aannamen. Aan tafel kreeg ik de slechtste plaats en wai er vreemdelingen b(j ons dineerden kondèn de d: Mathews niet nalaten haar uiterste best te om mi] te beleedigen. Ten gevolge van dit leed ook niet weinig de achting, die de kost lingen voor mij dienden te hebben en daar zij z dat zfj dit vrijwel ongestraft konden doen, hai zij allerlei streken uit, om mij te plagen. Ondanks dat alles hield ik het er een vol ja: y niet met geduld, doch in ieder geval zonder mop) en indien het gekwel der dames M. alleen mij getroffen zou ik het ongetwijfeld nog wel la hebben volgehouden. Het bleek mij echter, da ga Margaretha veel van hen had te ljjden. OpvenlT lende manieren had men haar gekweld doch oi leed alles met geduld en slechts bij toeval kwa het eindelijk te weten. Het gebeurde namelijk, dat ik op zekeren eens even mijn kamertje moest verlaten en in donker struikelde over iets dat buiten voor de lag. De kreet als van iemand die plotseling uit slaap wordt gewekt, bewees mij, dat ik mijn had gestooten tegen een menschelijk wezen, li verwondering laat zich licht verklaren, toen ik dekte, dat het Margaretha was, die daar zoo la vroeg haar de reden er van. Eerst wilde het g schepsel dien nog voor mij verbergenmaar da er bjj haar op aandrong, vernam ik, dat z(j gedur de laatste maand geen zachter bed had gehad haar vermoeide leden op uit te strekken. Doo dames M. daartoe aangezet, weigerden de ar 10 dienstboden niet alleen een enkel woord met te wisselen doch eindelijk hadden z|j hetzoovei bracht, dat zij het s'nachts niet langer op de dii bodenkamer kon uithouden; sedert dien tjjdslie goede ziel, daar waar ik haar vond. MtJn ver waardiging was onbeschrijfelijk. Ik besloot tl mr. Stripe op de hoogte der dingen te brengen, toestand van Margaretha in 't bijzonder zou mofcn worden verbeterd of indien dit niet het geval feei zou ik mijn betrekking aldaar vaarwel zeggen. Den volgenden morgen sprak ik mr. Stript zonder omwegen vertelde ik hem alles. Hjj blijkbaar zeer getroffen door hetgeen h(j verri— maar toen ik het waagde Mrs. Mathews tebesc digen er de oorzaak van te zijn, veranderde de wel een weinig. Zco iets was onmogelijk. Z(J reeds meer dan dertien jaren zijn huishouding besti en hij had de meest overtuigende bewijzen ontvar dat ztj een zeer vertrouwens waard persoon was. HQ niet luisteren naar klachten, die werden uitgebn tegen iemand, in wie hjj een onbegrensd vertron stelde en h(j vroeg mij nimmer meer zulke besc digingen bfj hem in te brengen. Maar demin-gL behandeling door een der dienstboden ondervoi zou worden onderzocht en onderwijl kon ik beter doen dan maar aan mjjn werk te gaan, Ik was echter maar niet zoo gemakkelijk uit veld te slaan maar hernieuwde mijne bewering mrs. M. en geen andere de schuldige was. H mijnheer, zei ik, u moet toch wel stekel)s zijn, dat u dat niet opmerkt en dat u ook'81 behandeling niet ziet, welke uw eigen doch van die vrouw moeten verduren. Ternauwernood had ik dit gezegd, of de deur 4d< open geworpen en mrs. M. kwam binnen. - Zoo, mjjnheer, zei z(j, terwijl z(J haar haul in de zijden plaatste en hevig met het hoofd schud f0 zoo, mijnheer je wilt dus klachten tegen mij inbren je durft mij beschuldigen de dochters van mijn! Stripe slecht te hebben behandeld, jij, verws adeltjk bedelaarskind Wel, wel, dat is nu (f6 zeer mooi, mijnheer, vervolgde zij, zich tot Stripe wendende, maar ik gedoog het niet lat een van beide moet gebeurendat bedelaarskind die vrouw, welke hij hier heeft medegebracht i in dit huis uit, of ik ga heen en wel onmiddelijk 1 Mr. Stripe wist niet wat h(J èr mede aan mo 'd Ik geloof, dat hQ zielsveel van zijne kinderen hi ik weet, dat hQ te goedhartig was om dit nie doen en ook was het duidelijk, dat hQ er sterk te 'O was m(j weg te jagen, doch .mrs. Mathews te veel machr over hen en dit deed hem aar» >r in het nemen van een besluit. (Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LANGEVELD ADEBOOIJ -21 3C dt ed' urn iiiii i wumnHmi.iia» ld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4