R Buitenland. Marktberichten. a er lal adyektentiën. itt me PREDIKBEURTEN. 'A Tot predikant bij de Herv. Gemeente te Kampen werd naar wij vernemen beroepen ds. F. A. van Schaiek predikant alhier. Evenals vorige jaren komt ook thans weder 15 dezer eene verandering in de dienst regeling der „Ada" (zie aehterstaand adver tentie.; Dat alle verandering ook al geen verbetering is, zal zeker door velen in deze ook worden beaamd. Ontvingen wij tot heden 's morgens brieven, couranten, enz. van elders naar hier gezonden, aan den Burg om 8 uur ongeveer, en op de andere dorpen ook even vroeg als men dit gedurende den geheelen zomer tijd gewoon was, 15 dezer zal ook daarin de winterdienst zich doen gevoelen, want eerst om ongeveer 11. uur komt de eerste post dan aan den Burg en op andere plaatsen zal dit naar evenredigheid ook later zijn. Recht pleizierig is zeker voor velen dit vooruitzicht niet, doch er is nu eenmaal niets aan te doen en gelukkig is die regeling sleehts van kracht tot 15 Februari 1897, wanneer wel weder de vroegdienst naar wij hopen zal worden inge voerd, indien tenminste ijsgang voor dein voering geen beletsel is. In de beide andere diensten kwam geene verandering. Sedert eenige dagen is voor de diligence en de kajuiten der stoomboot een maatregel ingevoerd, die misschien deze en geene wat vreemd moge toeschijnen; maar bij nadere beschouwing toch zal blijken eene goede bepaling te behelzen. In genoemde vervoermiddelen n.l. is het rooken verboden. 't Behoeft geen betoog, dat dit gebruik der meeste mannen, alleen geschiedt uit pure gewoonte. Als men daarbij bedenkt, dat aan boord der stoomboot vrouwen en kinderen nog al eens gekweld worden door zeeziekte, zal men ook wel inzien, dat die gevreesde ongesteldheid zeer bevorderd wordt, als rondom ds vatbaren, zoo duchtig gedampt wordt. Al duurt gerookt vleesch gewoonlijk 't langst, toeh wil niemand gaarne door zijne medemen- schen tot bokking gemetamorphoseerd worden. Bedenkt men daarenboven, dat iemand gaarne een uur of langer in de kerk vertoeft, zonder eens een trekje aan de pijp of een haaltje aan de sigaar te kunnen doen, dan zal men ook wel moeten instemmen, dat dit in eene dili gence of in de kajuit eener stoomboot zeer wel mogelijk is. 't Komt er in deze maar geheel op den goeden wil aan en we weten het, aan goeden wil ontbreekt het onze eilandbewoners volstrekt niet. Zij de meest harstochtelijke rooker daarom bereid, zich eene opoffering te getroosten, ter wille zijner medemenschen. (Ingezonden) De Cocksdorp, 13 Nov. Daar men in de laatste weken geen gelegenheid heeft gehad op de „Stanley" te werken, zelfs niet op enkele mooie dagen, heeft men besloten hpt werkvolk af te danken. Naar men ons ver zekert zal zulks reeds morgen plaats hebben. De uitgevers van het nieuwe sportorgaan „Wielerhumor" hebben de vindingrijkheid gehad om een paar duizend exemplaren rond te zenden met de mededeeling, dat ieder, die het blad niet terugstuurt als abonné zal worden beschouwd en bij hem de abonnements kwitantie zal worden aangeboden. Het is bijna te dwaas om er nog eens op te wijzen, dat het niet-terug-zenden van iets ongevraagd toegezonden nimmer, noch wettelijk noch logisch het vermoeden wettigen kan, dat de adressant voornemens zou zijn het voorwerp in kwestie te behouden of in dit geval met de geregelde toezending genoegen te nemen. Stel u voor dat morgen uw smid u een brandkast in huis sjouwt met do boodschap, dat „als mijnheer hem niet terug bezorgen liet, hieruit zou worden opgemaakt, dat mijn heer hem maar zou houden enbetalen." Het eindeja waar is het einde Dat men u prijscouranten toezendt onder bemer king dat bij niet-retourneeren van den adres sant gemeend zal worden, dat hij de daarin aangeprezen artikelen wenscht te ontvangen! (Telegraaf.) Naar men uit Den Haag meldt, moet de voorgestelde regeling van de financiëele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten allerlei bezwaren in de afdeeling der Tweede Kamer hebben ontmoet en over het algemeen niet gunstig zijn ontvangen. Zoowel'wat de vermogensbelasting als de bedrijfsbelasting betreft, werdt in de af- deelingen der Tweede Kamer, met het oog op de voortdurende algemeene malaise de raming van de opbrengst te hoog geacht en, wegens den lagen rentestandaard, op wijziging van den maatstaf van 5 pCt. voor de heffing aan gedrongen. De Minister van Oorlog heeft bepaald dat de lotelingen bij de militie van de lichting 1897, die in Maait 1897 bij de regimenten infanterie worden ingelijfd, die binnen tien maanden werkelijken dienst blijken geven van bruikbare korporaals te zijn en zich door een zeer goed gedrag onderscheiden, daardoor aan spraak krijgen op twee maanden verlof zonder behoud van soldij en dat de milicien-korporaals van het reg. grens, en jags., de overige regi menten infanterie, de vesting-artillerie, de pantserfort-art. en de genie die tot onderofficier worden bevorderd daardoor aanspraak verkrij gen op eene premie van f75. Een koe in bed Een landbouwer te Leveroi (Limburg) had 2 koeien op stal staan. Gisteren bemerkte hij, dat er een was verdwenen. Na overal vruchte loos gezocht te hebban, kwam de dienstbode in de slaapkamer (die aan den stal grenst) en bemerkte tot hare groote verwondering, dat de koe in het bed gerust lag te slapen „R. N." De „Eerste Ned. Verzekeringsmaatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken" te 's Gravenhage, heeft de premie der levens verzekering zeven percent verminderd voor geheel-onthouders. Maandag morgen werd te Meppel een 18-jarig meisje vermist. Al spoedig liepen er geruchten, dat zij te Nrjeveeu en te Steenwijk was gezien, zoodat de vader zich daarheen begaf, doch vruchteloos. Den volgenden middag meende de knecht eenige beweging in het kippenhok te bespeuren en hiernaar onderzoek doende, vond men de vermiste geheel in elkaar gebogen in het nachthok liggen. Vrees voor straf, wegens ongehoorzaamheid, had de kleine er toe gebracht bijna 24 uur bij de kippen te gaan logeeren. Men stelt f 10 disponibel voor de goede beantwoording van de volgende vraag Een goede Inl. meelsoort, die met melk, evenals met water gebakken in beide gevallen een goed brood oplevert, laat zich met tapte melk niet bewerken. Het brood is dan slecht. Men vraagt nu, of dit meer voorkomt en zoo jè, waaraan ligt dit Antwoorden op deze vraag worden ten kantore der redactie van de „Bakkerscou rant" te Amsterdam ingewacht. Het laatste nommer van het „Weekbl. De Amst." wijdt een plaatje aan de quaestie Tolstoi en van der Veer. „Broeder gij zult niet doodslaan 1" zegt Tolstoi met indrukwek kend gebaar tot een Nederlandschen schutter. „Me lieve meneer daar dienen we ook niet voor", antwoordt de schutter met vermakelijk gebaar. 't Ondersteunen van de werkstakende glasslijpers van de firma P. Regout te Maas tricht heeft tot heden ongeveer f14,000 gekost. Een treurig ongeluk had gister namiddag te Leiden plaats. Terwijl eenige jongens bezig waren op de Botermarkt met grabbelen naar eenten en sigaren, gestrooid uit omtrekkende rijtuigen met studenten, kwam vandeKoorn- brug een handbierwagen afrijden, waarvan de bestuurder waarschijnlijk niet in staat was zijn stuur genoegzaam in bedwang te houden. Een aantal jongens viel, maar de ongeveer 5-jarige knaap C., wonende aan het Levendaal, kon zich niet spoedig genoeg oprichten, zoodat de bierwagen over den armen knaap heenging en hem letterlijk de korstkas verbrijzelde. De knaap werd dood overgebracht naar het politie- bureel en vandaar naar het academisch zie kenhuis. „L. C." Door de Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Noord-Holland is een adres aan de Regentes gezonden betreffende de Zondagswet. In dit adres wordt medegedeeld, dat de Vereeniging in hare vergadering van 19 October jl. met groote meerderheid van stemmen besloten heeft, zich tot H. M. te wenden met het verzoek, bij de wetgevende macht een ontwerp in te dienen tot intrekking van de Zondagswet. De maatschappelijke omstandigheden toch zijn sedert de invoering der Zoüdagawet in 1S15 zoodanig veranderd, dat eene strenge doorvoering van alle voorschriften dier wet heden ten dage niet meer mogelijk is en zeker tot onoverkomelijke moeielijkheden aanleiding zou geven. Het hoofd der gemeente wordt daardoor ge plaatst voor de keuze om, öf met de handhaving der Zondagswet de hand te lichten en toe te zien, dat zij voortdurend wordt overtreden, èf krachtens den eed bij de aanvaarding zijner be trekking afgelegd, z(jn plicht doende en de wet gestrengefijk handhavende, in de gemeente moeielijkheden in het leven te roepen, waarvan de gevolgen wellicht niet te overzien zijn. Aangezien de vereeniging meent, dat het niet op haren weg ligt wenken omtrent het ontwerpen P' KI de van wetten te geven, meent zij zich te moeten onthouden van de beantwoording der vraag, in hoeverre het wensehelijk is de oude wet door eene nieuwe te doen vervangen. Volgens een officieel rapport bedraagt het aantal Armenische vluchtelingen in Bulgarije 115000. Men zegt de Bulgaarsche regeering aan de landbouwers onder hen bouwgronden iD de Bulgaarsche Dobroedsja wil afstaan. Een geweldige en ietwat merkwaardige brand is Zaterdagavond te Londen uitgebroken in Sout- wark bezuiden de Theems. Vernield is een groot gebouw nabjj den Blakfriars-road, en dat gebouw was de fabriek vanbrandbluschmiddelen der bit bekende firma Shand and Mason, die leveranties heeft in alle werelddeelen. Niet minder dan 350 stoomspuiten in alle graden van ontwikkeling en twee drijvende, waarvan de eene voor Bombay de andere voor Madagaskar bestemd was, zijn een prooi der vlammen geworden. Het moet een ietwat koddig schouwspel opgeleverd hebben, om de spuiten te zien vernielen door het vuur, dat zij bestemd waren te bestrijden. Zoo ooit, dan had men hier die „Ironie des Skhicksals." Ook 37000 yards slangen gingen verloren, maar gelukkig bleef de brand beperkt tot het groote gebouw, waarin hij ontstaan was. Tijdens den brand, waardoor eenige honderden werklieden zich plotseling van hun brood beroofd] zien, ontplofte op eenmaal de gasmeter der fabriek,] Daardoor werd er een groot gat in de straatleiding! geslagen, door hetwelk eene enorme hoeveelheid gas ontsnapte, en een vlam ontstond, zoo reus-I achtig, dat zij boven een muur van honderdtal Engelsche voeten hemelwaarts steeg. Persoon lijke ongelukken gebeurden niet, en de schade was door verzekering geheel gedekt. Een Amerikaansch blad deelt het volgende verhaal mede. Hugh Gallagher, koopman te Montclair, moest voor eenigen tijd terechtstaan wegens overtreding van de wet, waarbij het aan kooplieden verboden is de trottoirs te versperren. De heer Gallaghei is een der rijkste ingezetenen van de stad, ei was bovendien candidaat by een der jongsti verkiezingen. Zjjn drukke zaken stonden hem dan ook niet toe zelf voor den rechter te ver schijnen. Maar toen zjjn zaak voorkwam, is df heer Gallagher in zijn winkel aan de telefoon gaan staan en heeft den rechter opgescheld „Hallo, mijnheer de rechter, ik erken schuldig Des te zijn'." „Tien dollar boete," antwoordde dfp«' rechter. „In orde", hernam Gallagher. „Spijl mij u het geld niet door de telefoon te kunnen^ 71 zenden: maar ik zend het u dadelijk door eei^ bediende. Adieu." Zoo heeft de Amerikaansche rechter een vonnis door de telefoon uitgesproken. Lelden, 13 Nov. Ter markt werden hedei aangevoerdOssen stuks f 118 a f 24 48 Stieren f 57 a f 221; Veulens 2 stut f a f 425 kalfkoeien f 107 a f 234 Melkkoeien f 107 a f 234; 282 Varekoeien f 9: a f 196 310 Vette koeien f 118 a f 248; Vette kalveren f 29 a f 85, 16 Magere ka veren 5 af 16,; 190 Graskalveren f 20 a f6 748 Vette Schapen f 15 a f 27. 42Schape weide) f 11, a f 22.— 1 Paarden f a f 114 Magere Varkens f 10 a f 29 Vette Varkens 5 stuks 20 a 38 cent per K( 192 Biggen f 3.— a f 9.—Lamneren stut ijz< Zondag 15 November. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm 10 uur Ds. van Schaiok, Koog. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Ben Hoorn. Voorm. halftien Ds. Leffef. Oudesehild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessxk Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr .van Zwede 's Avonds 6 uur de Hr. van Zwede Coeksdorp. Voorm. tien uur de Hr. Babeni DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Hesp. HERVORMDE GEMEENTE. Woensdag 18 November. Oudesehild. s Avonds 7 uur de Hr. Niessi» Donderdag 19 November Oosterend. 's Avonds 7 uur de Hr. van Zwedï (BQbellexlng Ondergeteekende verklaart, dat het praai als zou de begrafenis van j.l. Maandag vo rekening van Diakenen der Ned. Herv. Gemeei plaats gehad hebben, geheel onwaar is. Oosterend, li November 1896. JAN KRUNEN, Diaken, Dat Om Vc agei it ken '6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 2