BEDIET-VEREENI6ING Winterdienst mnn-mnM ^BAL Hans nOEMC, warn le kwaliteit HOOFDKAAS. LEES BIT. Een solide STOOMKETEL met MAGHINE (Rijkskeur) leiea&fGii opeaing a. s. Maandag Dinsdag ii mams m brum, prima llïïIIIQU! BBIQU1TT1V merk K. F. KOEN - FRECHEN. I Amsterdamsche Hypoth.-Waarborg-Maatschij., *\,Nut en Genoegen" WAAL ut Sans 01 Ï01HSDAG HOT. a. s. 's amis Half 8 ia Je Beltae. Zondagavond van 8 tot 12 uur. an A. DROS Albzn. :terb. rogge atte mais uilenl. gerst itte erwten nerik. lijnkuek pitotei 100 K.G. 7.60 J. F. KIKKERT, Slager. Te koop wegens vertrek: 3 a 4 jaarfatraclt; ia werking te zien. Door anneie ijzergnmlen zeer gescbikt voor foorapMelan. Te bevragen bij S". KEIJSER Pz. der St Hicelaas-Etalage. Spellen, Prentenboeken, enz. enz. in lossing haven Ondeschild, Dezo geven nitstekenle doofkolen, evenaren geheel ie merken M eo 6. R„ doch ie prijs belangrijk later. Eet plaatsen vai pi onder hypothécair verhand, waarvan kapitaal, aini eo rente ieor Iet Waarhorgkapitaal is verzekerd en hel verstrekken vaa pli eoier hypothécair verband. Met mm van 1 November is tot AGENT lor Maatschappij aaicestelö. ie Hoof ONTVANGEN eene partij puike Geldersche 70 4.50 75 4.05 60 4.10 80 6.10 Prima murwe en halfzachte AANSCBE LIJNKOEK Overheerlijk!! Gr. BAKELAAR. TE HUUR: Een best KUIKALF. prijs f 0.75 per H.L. a cont. Bruinkolen Briketfabriek VERKIEZING. Ada van Holland" AMSTERDAM, ré® 2B Gêcit dl® p®p§@@n. Jn. FLENS. Noteering van Drinkt DUVAL'S Grind, Schelpen, Bedstroo, Haverdoppen en W agensmeer. KiMapspselgctsd, K. LANGEVELD, Te koop BIJVERDIENSTE. A. DROS Albzn. Monsters gratis verkrijgbaar J. D. W. BERGHUIJS Co., J. E. WINKLER, rentmeester te Texel. HET BESTUUR. JINGSDAG 24 NOVEMBER 1896, in het Café in Burgalhier, van 's morgens 9 tot's aiddags 8 ure, stemming en verkiezing van TWEE HOOFD-INGELANDEN, voorziening in de vacatures ontstaan door periodieke aftreding van de Heeren C. W. KKER Jr., den Hoorn en K. T. BAKKER, ng- Texel, 9 November 1896. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel, J. S. KEIJSER, Loco Dijkgraaf. SJ. KEIJSER Pz., Secretaris. der Stoomboot ran 15 NOVEMBER tot 15 FEBRUARI, ;trek van Texel: 8 uur morg. en 2.25 nam. Nieuwediep9.30 3.45 DE DIRECTIE. ,setjDe Deposito-rente bedraagt op heden: Met een dag opzegging 8 °/o. Met een maand 31/, Agentschap te Alkmaar ten kantore der firma LANGE DE MORAAZ. [dis Des Donderdags van 9-12 ure in het hotel fcredelust, te Schasen. IptP tem rer df ooi ïld int jzen billijk. Aanbevelend, J. JAC. RAB. MUZIEK van de Heeren POLAK. -aal vc Leen Alles prima kwaliteit Dagelijks verkrijgbaar aan de stoom-maalderij Oudeschild en aan 't pakhuis te den Burg. Voor Amerik, Lijnkoek wordt de gewone __jagenvracht naar 't pakhuis te den Burg be d bend. tegen concurreerenden prijs. Voorts GEWONE CONDITIËN. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR Dit alles te verkrijgen bij Gegadigden kome aldaar. Brioven franco letter D. bureau van dit blad. 38.40 Bouwland in Ongeren, onder den dijk. Akkers idem, afkomstig van wijlen D. ROEPER. 1 Akker idem, op de Noordgeest, gebruikt door Jn. D. ROEPER. Ondergeteekende beveelt zich min zaam aan in de gunst van't publiek, daar hij ruim is voorzien van velerlei Uw B. Dienaar, Warmoesstraat. Te bevragen bij M. BAS, OUDESCHILD. Ieder, die in zfin vrfien tijd, zich een inkomen van ÏOOO Galden per jaar wil verschaffen, wende zich met franco brieven onder letters J. T. a/b algemeen advert.- bureau A. de la Mar Azn. Amsterdam. vraagt uitsluitend Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland; Kantoor: Gebouw Twentsche Bank, AMSTERDAM. gevestigd te Amsterdam, Hoofdkantoor: NASSAUKADE 112. maatschappelijk Kapitaalf 500.000 Geplaatst en Volgefonrneerd Kapitaal 462.000 Gedeponeerd Waarborg Kapitaal 400.000 Stelt zich ten doel: Door de vele hypotheekaanvragen kunnen zjj, die gelden wenschen te beleggen op HYPOTHEEK, waarvan Kapitaal, Aflossing en Rente is verzekerd door het Waarborgkapitaal groot f 400,000, deze HEDEN plaatsen tegen 3% ten honderd 's jaars. In 't bijzonder bevelen wjj de werking der Vennootschap aan: Bestuurders van vereeni- gingen, spaarkassen, fondsen en andere Instellingen, wier statuten voorschrijven, dat de waarden hunner coöperatie wel op hypotheek, maar niet in pandbrieven of andere effecten mogen belegd worden, zoomede aan Ouders, Voogden of Curators, wien de verantwoording ia opgedragen de gelden van onmondige kinderen, onder curateele gestelde personen, enz. enz., goed-rentegevend en zonder eenige risico te beleggen, daar zy te allen tijde verantwoord zijn tegenover hen, wier belangen zjj behartigen. Want niet alleen dat de geldbelegger de grosse onder eigen beheer verkrijgt, maar bovendien ia het Waarborgkapitaal groot f 400,000 gedeponeerd voor alle schade, welke de hypothecaire vordering, zoomede aflossing en rente zouden kunnen beloopen. DE DIRECTIE. eet SIN 3DE 3DE ENI SIS EDI ng. 11 11 11 1»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 3