I] Ia ontvangst m f 1.50. IBS verkrijgbaar. HIQ flIIII l LANDBOUWKALK MARINEPETTEN. Be Gierigaard. zal. op MAAMG 23 MEMBER a. s„ Daffles-Flanellen 60, 75, fl 1,00 en looser. Deurwaarder G. DE WIJN, te Texel, J. H. MOOJEN, Huis, Bosch Erf, te Pijpersdijk, lappen Bnksking, Cheviot's en Eskimo's, Kunstmesthandel J. ZOETELIEF, Fabrikant, Amsterdam. voor Nederland, de IValk fabrieken va\ W. F. STOEL ZOOll! Feuilleton» publiek verkoopen; publiek verkoopen: Ph. YLESSING. Het Portret van H M. W1LHELMINA 100 geurige SIGAREN. K. SLOT, J. E. WINKLER. Heer en-Flanellen Heer en-Flanellen Sd. KEIJSER Nieuwediep. zal, op ZATER DAG 31 NOVEMBER 1896, 's avonds 6'/s ure, in het locaal van P. BAKKER, aan de HAVEN te Oudeschild op Texel, JrjËgjnj *aES 42 voet, met zeil en treil, inven- taria en visscherjjbenoodigdheden. Te bezichtigen op den dag van verkoop in de Haven van Texel. Information worden verstrekt door den eigenaar B. F. van den BERG, Mr. Smid a/d Waal te Texel, en ten kantore van voornoemden Deur waarder. Makelaar te Texel, 's avonds 7 ure, in het hotel de Oranjeboom, a/d Burg ten verzoeke van den Heer Jb. HUISMAN Jz. groot 38 areD. b. Perceel land, Koeienweid, groot 36 aren. c. Middelste achterstehoek, groot 3.14.00 Heet. Aanvaarding 20 Maart a. s. in genot; in gebruik direct. Nadere Information geven eigenaar en voor noemden Makelaar. Ondergeteekende bericht, dat hij ontvangen heeft een belangrijke partij welke voor spotprijzen zullen worden opgeruimd. Aanbevelende, UEd. Dw. D., in koper-vergulden lijst en op driemaandeljjksche accepten met en zonder borg. GELD tegen hypothecaire zekerheid met voldoende overwaarde. THOMASPHOSPHAAT met 19 phosphorzuur, CHILI SALPETER, KAÏNIT en SUPERPHOS- PHAAT. Zoo noodig wordt ook crediet verleend. m. lange of korte mouwen 90, fl 1,00,1.25 en hooger m. lange of korte mouwen en dubb. borst fl 1,00, 1,25, 1,50 en hooger. Stalen op aanvraag gratis en franco. te ARNHEM, geeft Pandbrieven uit in stukken van f li 500 en f 250. Vaste rente 372 en uitkeert en verstrekt gelden onder hypothecair verba op onroerende goederen tegen 47s, 4 en 83/| 's jaars. Zonder vooruitbetaling. Correspondent. Houtkoopery, Handel in alle soorten Binnen- en Buitenlai - sche gezaagde Houtwaren, alsmede gescha en geploegde DEELEN, JUFFERS, KOLDERS e Lage prijzen. is verkrijgbaar aan 3 ALKMAAR. op o) SPOORSTRAAT 41 hoek Koningstraat. Brevete de S. M. Ie Roi des Beiges. Magazijn en fabriek van ROEDEN en PETTEN. Goedkoopst adres voor Soïiede Vrij naar't Engelsch door A. B. 20. Hoofdstuk VH En waarheen ztJt ge van plan om te gaan? vroeg hfj, en wat ztjt ge van plan om nu te gaan doen? Dit z|jn vragen, waarop ik nog geen antwoord kan gevèn. Mjjn eerste werk zal ztjn, om eene goedkoope woning te huren en verder zullen wij het maar aan de Voorzienigheid overlaten. Zfit ge van plan, weer te beproeven in een andere school een plaats te krijgen vervolgde hij. Ik antwoordde ontkennend. Maar ge moet toch iets doen, vervolgde de goede man. Uw plan om geestelijke te worden is mfl bsfeend zei hij, maar ge zijt daar nog te jong voor en zoolang moet ge nog in uw onderhoud voorzien. Ik zal mijn best doen, antwoordde ik, bi) u aan huis heb ik zeer veel ondervonden ik zal beproeven of ik niet iets kan verdienen door voor de pers te werken. Als ge dat wilt zei mijnheer Stripe, ben ik misschien in staat De stem van mrs. Mathews werd nu beneden aan den trap gehoord mijnheer Stripe verschrok er van alsof de bliksem naast hem was in den grond gesla gen, hij drukte mi) de hand en ging dadelijk heen. Ik was onderwal gereed gekomen met het inpakken en ging met mijn bundeltje naar beneden, waar ik Hargaretha reeds op mQ vond te wachten. Zonder verder van iemand afscheid te nemen, verlieten wij daarop de woning. Hoofdstuk Vin Toevallig ging er juist een diligence voorbij toen w|J het huis van dr Stripe verlieten. W|j riepen den koetsier aan en weldra hadden wij in het rijtuig plaats genomen en reden wt) weg. Toen de diligence eindelijk stil hield voor de herberg, waar zQn eindstation was moesten wij wel uitstappen. Wfl hadden echter nog niet besloten, waarheen wt) ons zouden begeven, zoodat ik ni&t beter wist te doen dan de herberg maar eens binnen te gaan en daar eens met Margaretha de zaak te bespreken. Weldra waren wt) hiermede gereed. Ik huurde in nu dec minste achterbuurten eene woning; zooals ge wel begrijpen kunt was die verre van elegant, maar wij konden ons er mede behelpen en dat was voldoende. Hier woonde ik gedurende zeven maanden zonder dat ik met iemand anders omgang had dan met Margaretha. Ik was bezig met een werk voor de pers en wijdde daaraan al m(jn krachten. De kleine som gelds, waarmede ik in mjjn nieuwe woning was aangekomen, was onderwijl echter hoe zuinig wij ook leefden sterk geslonken. Toen ik er kwam had ik bijna vijftig pond sterling, meer dan de helft hiervan was reeds gebruikt en nog was het werk waarmede ik bezig was nog verre van voltooid, M)jn gezondheidstoestand had onder dat alles veel geleden en was van dien aard geworden, dat het werk niet meer wilde vlotten en ik wel moest ophouden. Margaretha wist mi) nu eindelijk over te halen eens gebruik te gaan maken van de frissche lucht welke ik blijkbaar zoo hoog noodig had. Ik ging dus uit en wandelde naar het... park. Het was koud weder in de maand Januari. De rivier was met een dikke ijskorst bedekt en tal van schaat senrijders en rijderessen vermaakten zich op de spiegelgladde vlakte. Lang verlustigde ik m(j inden aanblik van dit voor m(j ongewone schouwspel. Eindelijk was ik voldaan en begaf ik mij op weg naar Cecilstraat, toen mijn aandacht werd getrokken door een troepje welke op een afzonderlijk plekje zich b|j de ijsvlakte bevond, terwijl niet ver van daar een rijtuig stond, waarin zich twee dames en een oudachtig heer bevonden; een knaap, die zeer net gekleed was, reed in de nabijheid op schaatsen en alle anderen schenen met welgevallen daarnaar te kijken. Ofschoon blijkbaar nog leerling reed hij al vrf) goed en scheen hij zich volkomen veilg te achten op de bevroren vlakte. Het scheen wel, of h(j in plaats van het gevaar te vermijden het expres zocht want, ofschoon een bord duidelijk aanwees, dat op een bepaalde plaats het i)s niet sterk genoeg was, kreeg hjj het eensklaps in het hoofd juist daar te gaan rijden. De personen aan wal merkten dit tot hun groote schrik op, de dames gilden, de heer stond op en riep hem op luiden toon; maar hjj wuifde tot hem en ging evengoed verder. Instinctmatig was ik toegesneld en ik bevond mij reeds op het ijs, toen een plomp in het water werd gehoord en de knaap verdween: de zwakke ijskorst was bezweken enhfl lag in het kille bad. Ik zag of hoorde niet anders dan het gekraak van het tja en de plotselinge verdwijning van den knaap; ik lette er niet op, of ook soms door anderen hulp zou worden geboden, maar snelde naar de plaats deB onhells, waar ik jniBt aankwam toen de drenkeling voor het eerst weder met het hoofd boven wall kwam, ik greep hem dadelijk, doch in plaats va hem te redden zakte ook ik door het (]s. Ik hief hem echter vast en slaagde er in hem met de elboi op het ijs te laten rusten, terwijl ik zelf hem achter steunde zoo goed mij dit maar mogelijk w4»y Op deze wjjze was men aan wal in de gelegenher ons touwen toe te werpen waardoor het mogelttaa was ons beiden weder op het drooge te krQg«h Ofschoon dat ailes binnen vijf minuten was afgeloopiel was de knaap toch door de koude en schrik geheka bewusteloos geworden. Men kan zich de ontsteltenr0 van allen beter voorstellen, dan dat ik deze zou kuif 0 non beschrijven. OnmiddeltJk werden hem zijn n»tf kleeren uitgedaan, en werd hij in een warme wint* mantel gerold, hi) was in een oogwenk in het r(Jti getild en dadelijk daarop legde de koetsier de zwi op de paarden en reed men huiswaarts. Niema»ie had op mij ook maar eenigszins gelet, zoodat ik bljfclt berend van koude alleen achter bleef. Om nu te zeggen, dat ik door deze bshandelütei niet onaangenaam werd gestemd, zou eene onwaaip heid zijn, ik was zoo verontwaardigd er over, dat®0 slechts met veel moeite een vloek kon weerhoudei maar spoedig schaamde ik mij daarover, Naar waarschijnlijkheid was de knaap een eenig zu«j( misschien wel de eenige erfgenaam van een zeer onï adelijk geslacht en in dit geval vond ik het zee£e verklaarbaar, dat men om zijnentwille alle andei vergat Ik haastte mij thans weder naar huuen terug het aangename gevoel met mi] dragende eeche menschenleven te hebben gered. en Zooals ik zooeven zei, was mijn gezondheidstoefii stand verre van uitstekend en zulk een voorval als pas verhaalde, deed er natuurlijk geen goed aan. De daarop volgende nacht kreeg ik een hevij. koorts en ik lag ruim drie weken machteloos op mflr11 bed. Eindelijk herstelde ik, maar tet mijn schrik ondekfc ,e ik toen; dat m)jn geld zeer was verminderd. MiJi e voornitzichten waren er verre van rooskleurig doo q geworden. Het is waar, dat ik niet kon bewerei q geheel zonder geld te zijn, omdat ik nog het geli had, dat was overgebleven van den verkoop vaih Lanrwst maar hieraan had ik vast besloten in geevv geval te raken. Er moest echter toch ietB worde: gedaan. Ik begon dus weder te schrijven. Ik werkt) onafgebroken bijna door, totdat ik eindelijk het werk gereed hadden. (Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LA NGEVELD DE ROOU - Tab C. Troost, Helder, li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1896 | | pagina 4