N°. 1302. Zondag 25 Februari. A". 1900. Nieuws- en Advertentieblad, Binnenland. DU blad verschijnt Woensdag- ra Zaterdagavond. AbenntmenUprUt per 8 maande* Voor bui Bun# 10 Oti. Franet per pati door go- hooi Karaat**» 46 Ots. Naar Aaniu aa ander# landen mot Tarhooging dor forto's. Idvortntlli vóór It iir op den dag der nltgavti Prfs der Adurlentiin Van I tot 6 rogoio 10 Oto. lodoro rogol moor 8 Ots. Orooto lettors on Vlgnotton worden naar glaatornimto berekend. Bswganammors I Oto. per nammor. ABONNEMINTIN en AIYERTINTIÏN wordraaangraomra bQ de üitgevtrt LANGEVILD BI ROOlf, Parktiraat, Bon» Of Tuil GE VONDEN VOOSi WEBPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize een blauw bont zakje, gevonden op den Koogerweg, een houten tabakspijpje, achtergelaten in het Postkantoor en een portemonnaietje, inhoudende een sleuteltje, gevonden in de Molenstraat. TEXEL, 24 Februari 1900. Ter aan vulling vaa bet in ons vorig summer voorkomende bericht omtrent bot niet plaats hebben der nutslezing op Vrijdag j.l., kunnen wij nog mededeelen, dat de redenen door den heer B. aangegeven om zijn niet verschenen op dien datum alleszins gegrond mogen worden genoemd. De flues za die zoo dikwerf reeds verschil lende plannen in duigen wierp, was ook hier oorzaak, dat spreker verschillende nutsdepar- tementen, waaronder ook bet onze, moest teleurstellen. Pogingen worden evenwel aan gewend, om zoo mogelijk Z.Ed, in de volgende maand alhier te doen optreden. Veel kans is er, dat deze met gunstige» uitslag zullen worden bekroond. Speelde de irfluenza het „Nut", parten door de spreekbeurt van Vrijdag te verhinderer, ook de heer B»x, die zooals bekend is den volgenden maand alhier zou optred n, zag ten gevolge van die ziekte zich verplicht, ons teleur te stellen. E me ongesteldheid uit die zukte bij Z EJ. overgebleven, moet oorzaak zijn, dat hij geen spreekbeurt meer kan ver vullen. Ook dit bericht zal ongetwijfeld door velen met leedwezen worden vernomen, omdat zeker ook de heer Bsx mag worden gerekend onder de sprekers, die in ons nut met groot succes meermalen optraden. Oudeschild, 22 Fob. Binnenkort zal de hoiderd meter straatweg, op den dijk voor het dorp, bij wijze van proefneming aangelegd, met ruim 300 Meters verleugd worden, terwijl de leunisg, ter besehermisg van rijtuigen langs den zeekant aangebracht, ook weer met 200 meters zal verlengd worden. Een en ander is zeer in het belang zoowel vai voerlieden als van voetgangers en zal de ingezetenen van dit dorp 's zomers voor een groot deel vrijwaren voor het menigvuldige stof. Hulde aan Minister Lely, die ook de eilanders niet vergeet! 24 Febr. Door zwaren mist misleid, is gisteren het van Amsterdam komende beurtschip van schipper J, X ijser, nabij dea molen van den Prins Hendrik-Folder, op de Waard aan den grond geraakt en met den vloed niet vlot- gekomen. Twee schuiten met lading zijn reeds in de haven aangebracht. Men koopt heden met hoog water het beurtschip af te brengen. Waal, 23 Feb. In het lokaal „de Bellevue" had gister avond de jaarlQksehe verpachting plaats van het grasgewas op de wegen in den polder „de Waal." De opbrengst, die verleden janr f 12.90 be joeg, was nu aanmerkelijk hooger: men besomde f 22.45. De Heer C. S. Keijser trad af als buurtheer was niet herkiesbaar. Ia zQte plaats werd [•kozen de Haer P. J. Roeper, die de be noeming aannam. Oosteeend, 23 Febr. De officier va» gezond- leid le klasse C. H. Hille van ket Oost-Indisch eEer, nog steeds met verlof hier te lande, vordt tegen 1 Maart a. s. gedetacheerd bij de ïeeonvaleseenten-afdeeling der koloniale reserve Zutphen. Be Cocksdobp, 23 Febr. Het binnenwater polder Eierland Is tengevolge vaa de vele regeas en sneeuwstormen zoodanig ge rezen, dat de laag gelegen landerijen geheel blank staan. Ook in de kelders van vele woningen staat tamelijk veel water, hetgeen zeker niet voor de deugdelijkheid ervan pleit. De is fluenza breidt zich in deze omgeving nog steeds uit. Zoowel jongen als ouden worden er door aangetastdoch gelukkig heeft ze een zachtaardig karakter. De betrokken geneesheer heeft het er evenwel zeer druk door. Part. Corr. De duinen in de nabijheid van Cocksdorp zijn gedurende den laatsten tijd zoo sterk afgenomen, dat ket naar 't oordeel van velen dringend noodig wordt er in te voorzien, wil men geen gevaar loopen groote verliezen te lijden. Vlieland, 23 Feb. Gisteravond mochten wij het genoegen smaken, het faifarecorps weder eens in het openbaar te zien optreden, M.l. om den keer A. Molenaar, lid van den Raad, die zQn gouden bruiloft vierde, een serenade te brengen. De heer C. G. Bruya verwierf gisteren ket diploma als derde stuurman voor de stoom vaart. Deze is de eerste leerling van de heeren DQk, directeur der zeevaartschool alkier, en Blom, leeraar in cle „practQk," die zich aan het examen onderwierp. Esn zeldzaam voorrecht valt op den 4den Maart s. den Heer J. W. Niessink Godsdienstonderwijzer-Hulpprediker der Ned. Herv. Eerk te Huisduinen (classis Alkmaar) ten deel. HQ toch is de eenige Godsd. Ondorw. in de Ned. Herv. kerk die gedurende 25 achter eenvolgende jaren in vacante gemeenten, over eenkomstig art. 23 v/h Regl. op de Vac., werkzaam is. In eene avondgodsdienstoefening op bovengemelden datum, hoopt de Heer Nies sink dat feit te herdenken. De Heer Niessink is een oud-leerling van Ds. S. H. Buitendijk en verkreeg zijn diploma als Godsd. O ader w. in 1865. Den 10 lea Febr. 1875 werd hij als Godsd.- onderw.-Hulpprediker te Zoutelande (classis Middelburg; benoemd, en den 28 Febr. d.a.v. tot zijne betrekking ingeleid, alwanr bQ bleef tot Oct. 1883. Vóór diea tijd was hij op onderscheidene p'aatsen werkzaam als Godsd.-onderw.-Evan- gclist. Van 1 Oct. 1883 -1 Aug. 1888 was de Heer Niessink werkzaam te Eaag-Abbeaes. Eb van af dien datum tot 7 Aug. 1892 te Eijerland op Trxel, welke plaats hQ verwisselde met zijne tegenwoordige Huisduinen. Te Huisduinen verrees, inzonderheid door zijne bemoeiingen en gesteund door de ver schillende kerk. colleges, eene nieuwe kerk, en werd die kerk verrijkt met een orgel. De Heer Niessink heeft, in den tQd der doleantie vooral, getoond een waardig zoon der N8d. Herv. kerk te zijn. Het zal den jubelaris, die nog met jeugdig vuur werkzaam is, op dien dag zeker niet aan blijken van belangstelling ontbreken. (Isgez.) De Provinciale Commissie voor de Vee fokkerij in Noord-Holland zal, evenals vorige jaren, weldra keuringen van Fokstieren houden. Beschikbaar worden gesteld 20 aanhoudings- premiön va» f 75,— voor twintig éénjarige stieren en 18aanhoudingsprem:ëivanf 150,— ieder, voor 18 tweejarige of oudere stieren. Op vier en twintig plaatsen zullen in de week van 19 tot 25 Maart voorkeuringen gehouden worden. De centrale keuringen zullen gehouden worden te Amsterdam, 29 Maart en te Alkmaar 30 Maart. Duur leer 1 Op een te 's Hertogenbosch door 157 schoen fabrikanten gehouden vergadering werd be sloten de prjjs van het zoogenaamd zwaar schoenwerk te verhoogen met 157» en die van het overige schoenwerk met 10%. De prQsvtrhooging van ket rwaar schoen werk, waartoe voornamelijk werkschoenen en werkiaarzen behooren, werd op een hooger percentage bepaald, omdat aan dit werk meer en zwaarder leer wordt verbruikt dan aan ket overige schoenwerk. Voor dit laatste worden bovendien nog andere grondstoffen gebezigd, die niet zoo veel als het leer in prijs zijn gestegen. Van begin Maart tot einde October 1900 zal ket politietoezicht op de visseherQ in de Noordzee worden uitgeoefend door de schoeners „Zeehond", „Dolfijn" en „Argus". Een echt kalfl Bij den landbouwer Fransen, te Ketel is een kalf geboren met een varkenssnoet en 4 pooten, die de helft bedragen van de lengte van gewone kalfspooten. Het zeldzame beestje is uitstekend gezond. Een vergissing, die centen kostl Ia ket verkooplokaal te Utrecht werden eenige perceelen verkocht, welke door den heer E. werden afgemijnd op f 14000, terwijl hij in de meening verkeerde, dat kg op f 1400 afmijnde. Ofschoon van de nfslag-tafel niet het minste bezwaar werd gemaakt om de peiceelen opnieuw te mijnen, stonden eenige aanwezige schuldeisehers er op, dat de afslag moest worden gehandhaafd. Deze vergissing kost den heer E. f12600. Door de diaconie der Ned. Herv. Gcm. te Zutphen werd met algemeen# stemmen besloten de kinderen, die te Neerbosck uit besteed zijn, te onttrekken aan de blijkens het thans gevoerde proces niet in alle opzichten voortrt ffilQke geestelijke en lichamelijke ver pleging des keeren Van 't Lindenhout. Zjj zullen zoo spoedig mogelijk uit de inrichting verwijderd en in veilige haven gebracht worden. Te Schiedam hadden eenigen tijd geleden twee personen, A. en B., die beiden werk zaam bQ ééae firma, te zamen lot in de Staatsloterij gekocht; maar wQl B. niet ruim bQ kas was, betaalde hQ een gedeelte van zijn aandeel, echter verzekerende, dat het restant door hom zou worden afbetaald. Op kun nummer viel een prQs, zoogenaamd „eigen geld." B., die inmiddels deze betrek king had verlaten, hoorde niets van dit prQsje en betaalde ook niet het door hem verschul digde. A., die van het nog te betalen res- toerende van B. niets vernam, kocht voor ket eigen uitgekomen geld een ander nummeren wel i° 20,900, waarop de hoof IprQs is gevallen. Zoodra A. keenes kreeg, dat op zQn nieuw aangekocht nummer die prQs was gevallen, spoedde hQ zich naar B., om het bedrag van den eerst gewonnen prQs althans het hem toekomende gedeelte uit te bat alen. Doch nu weigerde B. dat in ontvangst te nemen, zeggende, dat bQ ook ket aandeel in den koofdprQs moest hebbendit laatste werd door A. betwist, en nu vonden A. en B. het goed elk afzonderlQk een advocaat tc nemen om deze zaak tot een goed einde te brengen. Dinsdag wordt deze zaak te Rotterdam be handeld. In de jongste zitting van den gemeente raad van Arnhem, hield de keer Zoestbergen (het socialistisch raadslid) een interpo latie over het sneeuw opruimen. HQ zou wenschen, dat daartoe meer arbeiders werden aangesteld, opdat wanneer het 's avonds siecuwt cr des morgens niets meer is te vinden. Dc voorzitter sprak cr zQn verwondering over uit, dat de heer Zoestbergen bQ ruwen zeer koud weer, de arbeiders 's nachts aan ket werk wilde zetten, alleen om den meer- gegoeden schoono voeten te bezorgen. Spreker voor zich, zou het nog beter achten, wanneer wQ een weiiig door de sneeuw moeten bag: gerei dan dat van de arbeiders word gevergd, dat zQ ondanks regen en sneeuw ra koude bQ aackt doorwerken. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1