Texelsche Boomfcweekerij. Buitenland» Ingezonden Stukken. Uitslag van gehouden Verhoopiogen. Marktberichten, advbbtentiSn. |deNahJur-V/o!len Ondergoederen f- TbuL Ssr» M. A. LANGEVELD, jen PREDIKBEURTEN. Het „Protest-Comité tegen Eagelseke Wreedheden in Zuid-Afrika", heeft zjjn „in de Eagelssko tul gestelde en alom in het buitenland verspreide Manifest", inhetNeder- iandsch vertaald en vermeerderd mot eenige inmiddels bekead geworden byzonderheden. „Aangezien tegemoetkoming in de belangrijke algemeene kosten van het comité noodig is en de prijs van het manifest toch niet te hoog mag zij», wil men de algemeene verspreiding bevorderen, is deze vertaling te koop gesteld tegen slechts 5 seatsZij die voor het zooeven genoemde doel een bijdrage (f 1 tot hoogstens f 25) willen storten, gelieven dit te zenden aan het kantoor van den voorzitter (Bataafsehe Bank, Keizersgracht 258, Amster dam), alwaar ook de rekenieg en verantwoordicg voor belanghebbenden ter inzage zal liggen." Dubbelzinnig! Wat is c è,t, mijnbeer, zie ik u vanavond in 't parterre, ia plaats van op de plaste* Ik heb geen rel ia dit stuk. Zoo? Wel, wel, dat doet me genoegen 1 Een telegram uit New York meldt, dat het Engelsche stoomschip „Estournelles" galaden met SOOO ton graan en bestemd voor Z .-Afrika, in de Belawarerivier is gezonken. Se kapitein is gevlucht. Ce Engelschen schrijven dit onheil toe aan een agent der Boeren. Onder de bagage van de Russisch-Hollandsche ambulance, die met de „Heizog" te Lorergo- Marquez aankwam, behoorden ook twee kisten met zadels. Be Portugeesche regeering beschouwde deze als contrabande en weigerde ze door te laten. Beze opvatting van de Portugeesche regeering is echter onjuist. Be zadels dienden, zooals hier bekend was, voor de ieden der ambulance zelf. Be Russische zusters kunnen allen paardrijden. (Yad.) Tengevolge eener bijeenkomst gehouden door de mijnwerkers is de algemeene werkstaking afgekondigd in het mijndistrict. Halle. Te Zwickau hebben de patroons 400 werklieden weggezonden, hetgeen niet weinig zal bijdragen tot het algemeen worden van de staking in geheel Saksen. Het aantal stakende schrijnwerkers te Berlijn bedraagt ongeveer 10,000; ook de polijsters, de draaiers en de beeldhouwers z|jn voornemens gemeene zaak te maken met de stakers. Te Barmen dreigt een staking onder de riemen- draaiers, die aldaar 6000 man sterk zijn. De Zweedsche minister van oorlog heeft in zijn intervieuw verklaard, dat Rusland in de aangrenzende landen stafofficieren liet reizen met het doel zich op de hoogte te stellen van ver schillende strategische punten. Het schijnt dus, dat Rusland niet alleen Finland wil russificeren, maar ook z|jn invloed wil uitbreiden in de Skandinavische landen. De heer Jouanneau, lid van den Departe mentalen Raad der Eurc-en-Loir, maire van Bon- neval, reisde Zaterdag naar Nizza. Te Marseille stoven zeven of acht jongelieden in z\Jn coupé, zeer druk en stoelende, tegen hem aanvallende enzzoodat hfj den hemel dankte toen de bende aan het volgend station uitstapte. Helaas, niet lang was de trein weer in beweging of h(j miste zyn portefeuille met z(jn reisgeld en acht stuks spoorwegobligaties. 25 dezer vertrekt uit Marseille weder een groot aantal vrijwilligers naar Transvaal. Om moeieliJkheden te voorkomen, vertrekken tegen woordig de meeste vrijwilligers voor het Boeren leger, zonder het doel van hun reis op te geven, terwijl zjj zich voordoen als kooplieden of land verhuizers. Want zij zjjn gewaarschuwd, dat talrijke Engelsche spionnen de Zuid-Afrikaansche stoomvaartlijnen bewaken. Het heet, dat de Italiaansche regeering Engeland indirect steunt tegen de Boeren en dus de neutraliteit schendt. Openlijk worden in Italië personen aangeworven voor het Engelsche leger. Op Sicilië krijgen officieren, die aan Britsche zijde den oorlog willen medemaken, verlof; Daar tegenover staat, dat vrijwilligers voor do Boeren worden teruggehouden en dat de Italiaansche regeering de erkenning weigert van een vertegen woordiger van Transvaal te Rome, hoewel de Z.-A. Republiek een onafhankelijke staat is. De prefect van het Frasseke departement Meurthe-en-Moezel heeft allerwegen een door hem oiderteekend plakkaat doei verspreidei tot waarsckuwilg tegel hst gebruik vai sterkei drank. Hij zegt, dat vai de 86 millioei Fraischei 4 millioen er aai verslaafd z|ji, vai de 100 moordei 68 ii dronkenschap gepleegd wordei eiz. Ia zijn departement is het verbrnik vai alcohol vai 12,000 hecto liter ii 1880 tot 20,000 ii 1898 gestegel. Over het lot van Andrée en zijn metge zellen brengt de telegraaf een verrassend bericht, een bericht, dat bij den eersten oogopslag een zekere mate van waarschijnlijkheid bezit, maar dat men alvorens nauwkeuriger berichten zjjn ontvangen, met voorzichtigheid dient aan te nemen. De talrijke vroegere sensatie-geruchten over den koenen Noordpoolvaarder rechtvaardigen dit en maken het zelfs tot een dringend vereischte. Het nieuwe Andrée-gerucht dan, te Stockholm ontvangen, is over Londen van Ottawa (Canada) tot ons gekomen. In het laatst van October kwamen eenige Eskimo's naar Churchillfart en .vertelden, dat twee witte mannen, die „van den hemel gekomen waren", in de laatste lente door een rooverstam van Eskimo's gedood waron ge worden. Zjj zeiden ook de overblijfselen van den ballon te hebben gezien en te weten, waar deze verborgen waren. (U. B.) (Buiten verantwoording van de Redactie.) Mijnheer de Redacteur l Beleefd versoek ik u voor het onderstaande een plaatsje, bfj voorbaat mijn dank daarvoor. De oprichting van eene afdeeling van Volksweer baarheid vordert goed. Er zijn reeds meer dan 50 personen, die sich voorloopig hebben verbonden, om lid van de vereeniging Volksweerbaarheid te worden hetzij met of zonder werkend lid te zijn van de Schietvereeniging. De Schietvereeniging is eene onderafdeellng van Volksweerbaarheid. De Edel achtbare Heer De Joncheere, Burgemeester van Texel, die sich sterk voor de zaak interesseert, heelt inlichtingen ingewonnen bij Z. E. den Oud-Minister van Oorlog Setffardt, secretaris van het hoofdbestuur van Volksweerbaarheid en daaruit ia geblebeD, dat de Schietverenigingen den steun van de regiering en van het hoofdbestuur en van het plaatselijk bestuur van Volksweerbaarheid kunnen genieten, wanneer aan bepaalde voorschriften wordt voldaan. Daartoe is Zfln Edelachtbare en het hoofdbestuur van Volksweerbaarheid bereid ons de vereischte inlichtingen te verstrekken. Nu is de tfld gekomen, zooals de circulaire (boo eene plaatselijke afdeeling van Volksweerbaarheid kan worden opgericht) aan geeft, om eene vergaderiDg te beieggen. Peze vergadering moet een voorloopig comi'é benoemen, waarvan de leden bereid zijn in een di fiaiiief bestuur zitting te nemen. Dit voorloopig comité heeft tot taakle een reglement te ontworpen voor eene plaatselijke afdeeling van Volksweerbaarheid (model aanwezig)dit reglement moet door het hoofdbestuur van Volksweerbaarheid worden goedgekeurd. 2e Het verzoek tot Hare Majesteit de Koningin te richten, om eene Schietvereniging te mogen oprichten, hetwelk geschiedt onder overlegging van een reglement, Wanneer deze taak volbracht is, en alhier dus •ene afdeeling van Volksweerbaarheid is gevestigd en een Koninklijk goedgekeurde Schietvereeniging, legt het voorloopig comité zQn mandaat neer en wordt overgegaan tot benoeming van een difiaitief bestuur, hetwelk dan met voorstellen kan aankomen, hoe de oefeningen moeten plaats hebben. Maandagavond wordt u allen, die op de lijst ge- teekend hebben of hebben laten teekenen en andere belangstellenden door mQ des avonds ten 8 ure uitgentodigd, om in het hotel Texel aanwezig te zijn, ten einde over te gaan tot benoeming van een voorloopig G-mité. Diegene, die nog niet op de lijst geteokend hebben, kunnen aldaar alsdan nog toe overgaan. Debat wordt niet toegelaten, terwijl beleefd verzocht wordt zich niet in kwesties te verdiepen, die op eene volgende vergadering eerst behooren te worden uitgemaakt en niet aan de orde zijn gesteld. D. MENTZ. Woensdag 21 Feb, te den Burg. Notaris G. J. O. D. BIKKERS. Een Huls, waarin banketbakkersaffsire, met Schuur en Erf, groot 2,50 A. Eooper Dirk Daalder voor f 2515. Een Huis, waarin slagersaflalre, met Erf, groot 1,41 A. Een Erf, groot 1,02 A. Eooper Jb. P. Kikkert voor - 1825. Een Huis en Erf, groot 2.18 A. Eooper Rens Baaider voor - 1445. Een Huis en Erf, groot 0,45 A. Eooper Gouke Backer voor - 620. Een Huis en Erf, groot 1.25 A. Eooper Dirk Baaider voor - 1525. Een Huis en Erf, groot 0,83 A. Een Huis en Erf, groot 0,97 A. Eoopster Wed. P. K. Bremer voor - 2435. Een Erf, groot ongev. 4 A. Eooper Rens Baaider voor - 305. Een Schuur en Erf, groot 0,85 A. Een Huis en Erf, groot 0,75 A. Eooper P. Jz. Bruin voor - 595. 1,22,20 Heet. Hooiland „Sluisweidje". Eoopster Wed. P. Jz. Witte voor - 1290. 1,78,90 Heet. Hooiland „de Madden". Eooper Jan Jonker voor - 1120. 1,28,80 Heet. Hooiland „Janijtsland". Eooper Jn. Jz. Bruin voor - 1025. 0,83,90 Heet. Bosch. Eooper A. C. Lap qq voor - 256. Vu in Bosch „Nieuwe aanleg", geheel groot 6,59 60 Heet. Eooper J. E. Winkler voor - 52.50 Schagen, 22 Feb. Aangevoerd: 4 paarden f 70 a f 150, Stieren f a f 10 Gelde- koeien f 100 a f 140, 47 kalfkoeien f 120 a f 177; Vaarzen f af 120 Nuchtere Kalveren f 5, a 14; 130 Schapen f 13. a 19.; Lammeren f af; Bokken en Geiten f a t 22 Varkens f 9.— a f 12,— 52 Vette Varkens 86 a 40 cent per kilo 48 Vette koeien f 160 A f 230, 40 Biggen f4.— a 8. Kipeieren 3,50 a 4. ct. Eenden a ct. Boter per half KG. 1 0,58 a 0,62 Lelden, 23 Feb. Ter markt werden heden aangevoerd Ossen - stuks f 118 a f 256 17 Stieren f 60 a f 260 Veulens stuks t a f 226 kalfkoeien f 103 a f 285; Melkkoeien f 10S a f 235; 249 Varekoeien f 85 a f 200; 210 Vette koeien f 118 a f 256; 46 Vette kalyeren f 80 a f 100,; 104 Magere kal veren f S, af 18.—Grasnalveren f af 121 Vette schapen 116 a (26.-; 289 Schapen (weide) f 19 a f 20,-; Paarden f a f 244 Magere Varkens (13 a f 32; Vette Varkens a ct. 151 Biggen f 3,50 a 12.— Lammeren k t Londen, 22 Feb. Ter markt z(jn aangevoerd 100 Runderen, 1000 Schapen en lammeren, 30 Kalveren, Varkens. Men noteert Runde ren 0.— k 0.— Schapen en lammeren 0.601 0.86, kalveren 0 52 k 0.85; varkens 0. 0. Zondag 25 Febrnul. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorna. 10 uur Ds. Schrödér. Waal. Voorna. 10 uar Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffep. Oudesehild. Voorna. 10 uur de Hr. Niïssink. Oosterend. Voorm. 10 uur Hr. Van Zweden. Nam. 3 uur de Hr. Van Zweden. Coeksdorp. Voorm. 10 uur de Hr. Babends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorna, kalf tien Ds. Rooseboom. Nam. 2 nnr Ss. Rooseboom. Donderdag 1 Maart. Oosterend. 's Avonds 7 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Nam. kalf 7 uur ds. Kupebus. Oosterend. Voorm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Burgerleken stand der Gemeente Texel van 17 Feb. tot 28 Feb. 1900. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Cornells van Heerwaarde en Neeltj» Graaf '(den Burg). GEBORENMarretje, dochter van Willem Dijker en Gerbregdina Kerken (Oudesehild). Maria Catharina, dochter van Jacob Boersen en Antje Smit (Zevenhuizen). Johanneszoon van Bernardus Bros en Trijntje Eelrnan (Elerland). Johan Martin, zoon van Feike Witlam en Jacoba Zwart (Oudesehild). OVERLEDEN: Pieter Eelman, 74jaren,gehuwd met Neeltje Djjksen (Oosterend). Trijntje Barhorst, 35 jaren, gehuwd met Michlel Schoen maker (Zuid-Haffel). V Bevallen van een Zoon, P. ROEPER—Pluil aard. Heidelberg (Z.-Afrika), 2 Jan. 1900. Algemeene kennisgeving. Bij dezen betuigen w(j onzen hartelfjken dank voor de vele blfjken van belangstelling by ons 25 jarig huweiyksfeest ondervonden. P. BOON Texel, Feb. 1900. en Echtgenoote. VOORHANDEN: Peren, hoogstam, halfstam en pyramideboomen, Appels, Kersen, pyramids en leiboomen, Horellen, Pruimen, halfstam en leiboomen. Frambozen, struik (Hornets). Aalbessen, rood, wit, zwart; Krnl8bessen, en stamboompjes. Rozen, struik en stam, prachtige soorten. Azalia Hollis, voor den vollen grond. Conifeeren, in verschillende soorten. Heesters, bloem- en dekheesters, groenblyjvende. Linde, stam en platgeleide. Iepen, Els, 2 jarige, stevig en sterkbeworteld. Bsch, Popels, Canada, Italiaansche. Halst, jonge exemplaren. Dit alles In beperkt aantal In de kweekerjj aanwezig, bovendien alle andere gevraagde artikelen direct op bestel te leveren. Onder beleefde aanbeveling, Texel, 22 Febr. 1900. Boomkweeker. Fabrieks- 1 i tVAÖEltóy I7& van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2