zindelijke dienstbode, %w9 beste Lamschapen. tij AFYALKALK, Een klamp STALMEST. Wilt gij uw boomen KEEKBOEKZET Laatste Hnutveiling. S. 1 0. D. DIKKEBS, heden zijne winkel in MANUFACTUREN enz. heeft geopend. Er wit ten «ptiifste mi een BOUWKNECHT, W. F. STOEI en ZOON, iaat ooi 25 tale Lantaw te tpp m. Een HUIS met TUIN in de Binnenburg natte ongezeefde landbouwkalk ooi in ie peilotp soorten voorhanSen hij Publieke Verkaoplng LAND. Bs boerderij in Metooi net diverse pralen Vei- ei HooiU. C. DE WIJN, Deurwaarder te Taxal, Een HUIS en ERF te Oostere&ü op Teiel. Uit ie UITHOOF of TEHUOR V. F. STOEL p ZOON, Een groote partij HOUTWAREN, Publieke Verkooping publiek verkoopen: Ontvangen J. P. DALMEIJER, Mevrouw BAAS, Haarlem, Te koop TE KOOP Te huur: een WONING a/d Burg TE KOOP: Te huur: Te koop Te koop: J. RIJK Jr. Te koop eene partij S. KEIJSER Pz., Makelaar, En VERHUREN: De VERHURING van de boerderij „Hugo's Hoeve" op Dinsdag 27 dezer gaat NIET door. J. H. MOOJEN, Makelaar, publiek verhuren G. J. O. D. DIKKERS, publiek verhuren: Een partij vitscher ij artikelen zal publiek verkoopen Be ondergeteekende maakt zQn ge achte begunstigers bekend, dat hg Aan de eerste 50 afnemers, die voor minstens f 1 koopen, zal een BON worden gegeven kans gevende op 3 flinke prijzen. Bopende zich een ieders gunst waardig te maken, noemt hij zich Hoogachtend, UEd. Dw. Dr., OU.ESOHILE.C. KOOIMAN. die goed kan ploegen, zaaien en melken en ge negen is met zfln gezin naar de Haarlemmer meer te gaan. Een klein gezin heeft de voorkeur. Inlichting te bekomen bij IJ. BAN, Hertekamp. voor zwarte japonstoffen, kamgaren, cheviot, enz. Tevens ruim voorzien van de nieuwste patro nen BEHANGSELPAPIER en BANDEN. Aanbevelend, GRAVENSTRAAT. vraagt tegen 1 MEI een tusschen de 20 a 30 jaar, die zelfstandig kan werken met b9hulp van een dagmeisje, loon 90 gulden bulten verval. Adres: J. L. LEEN, Schilder, BURG-TEXEL. Te bevragen bfj P. DEKKER, Oudeschild. geschikt voor het beharden van wegen, f 2,50 per M3. B(j partij franco per vlet. Kalkfabrikanten, Alkmaar. bewoond door J. Hoekstra, Ambtenaar. Adres: G. GEL'S, de Waal, J. KIKKERT Nz Aanvaarding 1 Hei a. 8. Te bevragen bij H. BROUWER, Oudeschild. zeer geschikt voor de zaai. Te bevragen b(j C. BROUWER, Eierland. a/d Burg. Thans bewoond door den Heer P. P. BOON, te bevragen bjj J. H. MOOJEN. Te bevragen b|j D. ROERHORST. of heesters eens netjes gesnoeid hebben, zoo het behoort te z^jn vervoeg u dan b(j Handelaar in alle soorten Boomen en Heestergewassen. P>3. zq die boomen geënt willen hebben, CtUevo hot vroegtijdig op to geven. A f 3.— per M3. Bij partij franco per vlet. Kalkfabrikanten, ALKMAAR. GRAVENSTRAAT. C. D. KIKKERT, Gouden Zilverhandel. Het aanzetten van gouden of zilveren knip gratis. In de Nederlandsche kerkbode lezen wij het volgende ingezonden stuk: Kerkelijke toestanden op Texel. Kampen, 7 Febr. 1900. Mijnheer de Redacteur. Wil u in uw blad m(j eenige plaatsruimte afstaan om te protesteeren tegen eene uitdrukking, voorkomende in het stuk van Bs. Schröder te den Burg op Texel „kerkelijke toestanden op Texel", opgenomen in uw nummer van 13 Januari j 1. U weet, dat ik hoopte, dat Bs. S. gehoor geven zou aan mijn tot hem gericht verzoek om zijn fout te herstellen. Bit is tot nu toe niet geschied. ZEerw. schrijft„indertijd werd bierheen, vooral door de bemoeiingen van Bs. B. J. van Bijk Jzn. (in overleg met het Classicaal Bestuur van Alkmaar en tegen den zin van den Ring van Texelsehe predikanten) benoemd tot godsdienst onderwijzer hulpprediker de heer B. van Zweden. Voornamelijk heb ik bezwaar tegen deze woorden; tegen den zin van den Ring van Texelsche predikanten. Dit nu is beslist onwaar. Be woorden van Bs. S. zijn duister, doch in ieder geval wordt hier eene onwaarheid gezegd. Bedoelt Z.Eerw., dat de ring van Texel er destijds tegen was, dat aan de Herv. gemeente te Oosterend op Texel het recht toegekend werd om een godsd. onderwijzer te benoemen, dan geef ik de verzekering, dat het verzoek dier gemeente met vlag en wimpel er door kwam op de ringver- gadering. Niemand stemde tegen. Herinner ik mQ wel, dan was ook bij de discussie niemand er tegen. Bedoeli Bs. S., dat de Ring van Texel destijds tegen de benoeming van den heer Van Zweden was, dan verklaar ik wederom, dat dit niet waar is. Bjj de benoeming van een godsd. onderwijzer is een ring volkomen lijdelijk en ziet eenvoudig toe, of reglementen en onderling gemaakte bepalingen nageleefd worden. Be ring kon niets tegen den heer Van Zweden hebben, want niemand der predikanten kende hem. Zfln eerste verschijnen op Texel maakte juist een goede indruk op de predikanten. Wat na mijn vertrek van Texel geschied is, dat heb ik niet te beoordeelen. In geen geval was men bjj de benoeming des heeren Van Zweden tegen hem ingenomen. Ik vermoed, dat Bs. S. de klok heeft hooren lulden, doch enz. Er is toch in dat gedeelte van z|jn schrijven eene opmerkelijke verwarring van verschillende aangelegenheden„bemoeiingen van Bs. Van Bijk", „in overleg met het Class. Bestuur van Alkmaar", tegen den zin van den Ring". Beze uitdrukkingen zjjn waar, maar ze staan niet op hun plaats. Ze hebben ook geen betrekking alleen op de gemeente van Oosterend. Ik mag van U niet zooveel ruimte vragen om de geschiedenis in orde te vertellen. Bs. S. heb ik per brief ingelicht. Hij herroept zijn dwaling niet. Ik hoop, dat h(j beter ingelicht zijn fout herstellen zal in zjjn brochure, waarvan de uitgave aangekondigd is: de Oosterendsche kwestie. Ik wensch op het stuk zelf des heeren Schröder niet in te gaan. 't Is vaak de vraag van uit welk standpunt en met welke oogen men een zaak beziet. Het geheele stuk is ook doorzichtig genoeg om te weten waartoe het opgesteld is en onder de oogen van zoo groot publiek gebracht moest worden; 't Was mjj alleen te doen om den ring van Texel van vroeger te zuiveren van een beschul diging door Bs. Schr. ons naar het hoofd geslingerd. Mjjn dank, mijnheer de Redacteur, voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, Uw dw. F. A. VAN SCHAICK. Naschrift. Kampen, 14 Februari. Na het verzenden van mQn schrijven van 7 Febr. ontving Ik de Kerkbode van 10 Febr., bevattende een schrijven van Bs. Schrödeb. Niets van hetgeen in dat schrijven sub. a gezegd wordt aan mijn adres dringt mfj der Redactie te verzoeken mijn stukje niet te plaatsen. Integendeel. Ik meen ook Bs. S. geen ondienst te doon, wanneer ik mjj houd, als had ik het sub a geschreven niet gelezen. Alleen laat ik nu achterwege, wat ik geschreven heb over het niet-afstaan van het kerkgebouw te Oosterend, omdat ik deze zaak van gering belang acht en om erger onaangenaamheid te voorkomen. Bs. Schrödeb kent de geschiedenis van Oosterend niet tusschen de jaren 1891 en 1897. Z.Ew. beginne ter harte te nemen den wenk van Luk. 13 en naaratlgHjk van voren alles te onderzoeken om daarna te schrijven. V. S. Tessi., Feb, Id 7 zal op Maandag 86 Februari 1900, 's avonds 7ure, In het Café den Burg, aan den Burg roor den Heer A. ZIJP te Schagerbrng PUBLIBK VERKOOPEN: 1,42,30 Welland, Quurtje Peet. 84,50 Koeienweid. 97,90 Achtertuin. Alles gelegen op Zuld-Hafiel en verhuurd tot 19 Maart 1901 aan J. Boeehobst voor f 176.—. Voor den WEd.Gestr. Heer 8. G. EVERTS. 2,21,20 Weiland de Geest op Noord-Haffel. Voor 1 jaren. J. H. MOOJEN. zal op Vrfjdag 8 Maart al s, 's avonds 7 ure In het locaal de Vergulde Kikkert a/d Burg, Voor den Heer J. M. STIGGELBOUT. BREEBER BIJ BILLETTEN. Notaris te Texel, zal, op ZATERDAG 3 MAART 1900, 's morgens 11 uur in het Wapen van Amsterdam te Oosterend, Ten verzoeke van den Heer F. KEIJSER. 12120 welland Voorste. 16110 Koeienweid en Driemansdag. 15150 Hooiland. Gelegen op OOST. zal, op ZATERDAG 3 MAART 1900, 's morgens 10ure op den Havendijk te Oudeschild op Texel PUBLIEK VERKOOPEN bestaande in: Amerlk. grenen Planken 17, bjj 9, lang 10 vt. Dito Schalen lang 10 tot 20 vti; Dito Schrooten, Rlggels en eiken Latten; Grenen Planken, 1 bjj 9, lang 17 vt.; Eiken Schalen en Planken van verschillende lengten Eiken Palen, lang 5 tot 8 vt. Eiken Styien, ltng 6 tot 12 vt. EN NA AFLOOP DAARVAN als: 4 Zeekorren, 2 Garnalenkorren, 1 nieuwe Tocht, 10 Vischmanden, 1 IJskist, Korjjzera, 1 Laafbeugel, 2 Strijkbeugels, Korstokken, enz. enz. Betaling 1 Mei 1900. Be BURGEMEESTER van TEXEL, zal op Maandag 6 Haart 1900, 's morgens 97. uur in het logement „de Zwaante den Burg een party Battings, Balken, Delen, „Ellen, Planken, Platen, Ribben, Schroten, „Wrakhout en hetgeen verder zal worden aangeboden, alles behoorlijk verkaveld liggende bjj de strandvonders op de verschillende plaatsen alhier. Catalogussen z|jn te bekomen ter Secretarie van af Vrijdag, 2 Maart 1900, tegen betaling van f 0,25 per stuk. Notaris te Texel, a. Op Zaterdag 10 Haart 1900, des mor gens 10 uur, op Oost te Texel, ten verzoeke van de Erven van den Heer P. A. BRANS: 60 schapen, 16 enterllngen, 2 Rammen, 1 vare koe, 2 kalf koeien, 8 tweejarige jkalfachettera, 5 kalveren, 1 wit paard, 1 tilbury, ongeveer 15000 K.G. hooi, kribben, ruiven, voerbakken, melkgereedschappen enz. enz. en b. Op Donderdag 16 Maart 1900, dea morgens 107« uur, aan het einde der Wever straat a/d Bubg: Vee, kippenhokken, bakwagen, Jachtwagen, boerenwagen, hortkar op veéren, tuigen en hetgeen verder zal worden aangeboden. In deze verkooping kan worden ingebracht, mde daarvan vMraf opgave doende,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3