N°. 1305. Donderdag 8 Maart. A". 1900. Advertentieblad* Binnenland. Mi@ti.ws- ©n Dit kind verschijnt Woensdag- Zaterdagavond. Abonnementsprijs ter 8 maanden Voor bui Bos# SO CU. - Frante per peel deor ge heel Nbhbuabb 45 CU. Haar Amsnu os ander» landen met verheeging der perte't. Advertentlia vóór 1* au op dea dat dor nltgavo, Prjje der AdvertentUn Van 1 Ut S resell SO Ote. - Iedere refol meer Cte. OreeU letUra en Visnetten werden naar plaatsruimte berekend. Biwflmammere 3 CU. per nammer. ABONNEMENTEN ob AlVERTINTIiN wordes aangenomen bö de Uitgeven LAN8IVSLB BK ROOIJ, Parkstraat, BoaaorTixiL BANK VAN LKKN'ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL brengen ter algemeene kennis dat de Gemeentelijke Bank van Leening met ingang van den 1 April 1900 zal worden opgeheven, dat alleen op Maandag en Dinsdag van iedere week, van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur, gelegenheid bestaat tot aflossing van in bovengenoemde instelling beleende panden en dat de niet afgeloste panden te zQner fjd in het openbaar zullen worden verkocht. Texel, den 24 April 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheebe, Burgemeester. J. A. Wesstba, Secretaris. BESMETTELIJKE VEEZIEKTE. De BURGEMEESTER van TEXEL herinnert belanghebbenden aan het bepaalde, vervat in de artt. 18 en 14 der wet betrekkelijk het Veeartsenij kunde Staatstoezicht, luidende Walmeer zich bjj eenig stuk vee" - waar onder ook varkens worden verstaan, .ver schijnselen van eene besmettelijke ziekte .openbaren, is de houder of hoeder verplicht, .daarvan onmiddeliJk kennis te geven aan den .Burgemeester der gemeente, waar het vee .zich bevindt (art. 13). .Een stuk vee, dat verschijnselen eener be smettelijke ziekte vertoont, moet onmiddellijk .door den eigenaar, houder of hoeder van het .overige vee worden verwijderd en zoolang .afgezonderd gehouden worden, tot dat daar- .omtrent door den Burgemeester, in overleg ,met den districts veearts of, b|J afwezigheid .van dezen en van een districts veearts plaats- vervanger, in spoedelschende gevallen met .eenen geëxamineerden veearts overeenkomstig ,de bepalingen dezer wet zal beslist zijn (art. 14). Overtreding van art. 18 wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 75 en van art. 14 met hechtenis van ten hoogste een jaar of geld boete van ten hoogste f 500, terwijl roerende voorwerpen (waaronder ook vee wordt verstaaD), waarmede de overtreding heeft plaats gehad, aanstonds of zoodra mogelijk in beslag worden genomen en door den rechter bij veroordeeling verbeurd worden verklaard en voor zooveel in het belang der gezondheid of ter weriDg van besmetting noodlg, de vernietiging of het on schadelijk maken daarvan wordt bevolen. Texel, den 10 October 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheebe, Burgemeester. J. A. Wesstba, Secretaris. Jaariyksche toelating van nienwe leerlingen op de O. L. Scholen. Be BURGEMEESTER van Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op den 1 April a.s. leerlingen tot de O, L. Scholen in de Gemeente kunnen worden toegelaten, die op dien datnm den leeftijd van 5 jaren hebben bereikt, waartoe men zich vóór 185 Haart a s. moet aan melden bjj de betrokken hoofden der scholen onder overlegging van het vaccinatie-bewijs. Be leerlingen die tot de school met uitgebreid leerplan te den Burg wenschen toegelaten te worden moeten op 1 April e.k. den leeftijd van 9 jaren bereikt hebben. Texel, den 6 Maart 1900. Be Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. NIET SCHOOLGAANDE KINDEBEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Texel maken bekend dat de Staat, vermeldende de kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren, die zich op 1 Januari van het loopend» jaar in de Gemeente bevonden en niet voorkomen op de lijsten der schoolgaande kin deren, of van hen, die huisonderwijs genieten, op de secretarie ter lezing is gelegd. Zij herinneren hierbij, dat ouders of verzorgers van op dien Staat voorkomende kinderen, geene ondersteuning, geneeskundige hulp uitgezonderd, weg» de Gemeente verkrijgen, tenzij zj] aantoonen, dat hunne kinderen ten onrechte op dien staat zjjn gebracht, of het niet schoolgaan van deze aan hen niet te w|Jten is. Texel, den 6 Maart 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheebe, Burgemeester. J. A. Wesstba, Secretaris. TEXEL, 7 Maart 1900. Zondagavond, omstreeks elf uur deed hot geroep va» br»*d, benevens het geklep van de klok vele» naar de Molenstraat, alhier, stelle», te» einde zoo mogelijk nog hulp te bieden, of, missehie» wel voor het meeretdeel, om als toeschouwer het lijdelijk Mi te zie», dat het vuur zij» prooi verslond. Er was brand uitgebroken ia het woonhuis va» de» keer J. L. Lees. Een groote hoeveelheid verf ware» was in het kuis aanwezig en gaf de brand zooveel voedsel, dat er aan blusschen niet viel te denken. Beveiliging der belendende pereeelen was cehter, dankzij de goede diensten, die de aanjager en het kleine spuitje bewezen, mogelijk. Gelukkig was er in 't geheel geen wind, want ware dit niet het geval geweest, bijna zeker zou het aan beide spuiten niet gelukt zijn ds braad tegen te houden, terwjjl met een 3 e spuit (spuit B) geen hulp kon worden geboden, omdat er een gebrek was aan de iariehting der Bias ge», waardoor ze niet aan elkander konden worden verbonden. Geregeld onderzoek op bepaalde tijde» eens of meermalen 's jaars is zeker, zooals ook nu weer duidelijk bleek, geen weeldeartikel. Ruim een uur na middernacht was men de brand in zoover meester, dat er geen onmiddellijk gevaar meer bestond en hst kleine spuitje voldoende was om de braad verder teblussshen. Naar wij vernamen waren huis en inbpedel, benevens verfwaren enz., tegen brandschade verzekerd, eehter vrij laag, zoodat de sehade nogal van beteekenis moest zijn voor den keer L. Van zijn bij hem inwonende knechts, zoowel als van hem zelf en zijn huisgezin, moet ook een groot deel der kleeren zijn ver brand. Daar de brand op den zolder begon, was het mogelijk nog een deel der inboedel uit het benedeehuis, zoo ook een deel derverf- warea eaz., te redde». Es» groot deel werd echter eon prooi der vl&mmoB. Onder het verbrande behoorde, naar men ons verzekerde, ook eene hoeveelheid nieuwe dakgoten en kozijees, die by den schilder waren gebracht om te worden geschilderd en juist Maandag vervoerd zouden worden Baar de plaats hunner bestemmiBg, do nieuw te bouwen woning van den heer C. M. Zijm te ZuidhifM, wiens woning verleden jaar door het vuur werd vernield. Naar wij vernemen, ward gisteren door mej. S. Frederiks, dochter van den heer J. A. Frederiks alhier, met gunstig gevolg examen afgelegd voor onderwijzeres in de nuttige handwerken. Da totale opbrengst der Maandag jl. alhier gehouden verkooping van strandgoederen be droeg naar wij vernamen f 1686.05. By het uitzeilen van het Nieuwediep is kedeimorgen de Wieringer vischschuit W. R. 8 op de steeeglooiing van het havenhoofd ge- stooten en gezonken. Een paar andere schuiten beproefden het wrak te lichten en zoo mogelijk naar binnen te slepen. Het voorloopig comité ter voorbereiding eener Sehietvereeniging enz., vergaderde Maan dagavond in de „Lindeboom" onder presidium van den Eere-Yoorzitter den heer De Jonekeere. In beginsel werd aangenomen, dat met de oprichting eener Sehietvereeniging zou worden begonnen en dat men, ketztj tegelijkertijd, hetzij «ven Inter, eene afdeeling zou vormen van de aYolksweerbaarheid"-vereeniging. Tot voorzitter werd gekozen de Heer A. Wagemaker en tot de secretaris de Heer J. de Jocgk. Door het Bestuur zal worden uitgezien nanr eene doelmatige schietbaanvoorts zal een reglement worden ontworpen, dat later in eene nlgemeene vergadering aan de goedkeuring der leden zai worden onderworpen. De vergadering van de vereenlglng Toelaag- fonds en Onderling Hulpbetoon gisteravond in het hotel ,de Lindeboom" gehouden was vrij goed bezocht. Ofschoon 2 verschillende ver- eeniglngen bestaat voor beide het bestuur vrijwel zoo niet geheel uit dezelfde personen, terwijl ook de leden van beide gelijk zijn op misschien uiterst weinige uitzonderingen na. Zeer gevoegelijk kunnen dus die vereenigingen op denzellden avond vergaderen. Door den directeur der beide vereenigingen, de beer E. Slaman, werd den leden een woord tot welkom toegeroepen en gewezen op de reden, waarom de vergadering zoo laat in 't jaar werd gehouden. ZEd. gal hierbij te kennen, dat hijzelf ook had gedacht deze 12e jaarvergadering niet te zullen beleven. Na ten slotte nog de best» wenschen te hebben uitgesproken voor de leden en de vereeniging en er op te hebben gewezen, dat wanneer het deze welgaat ook het Ziekenfonds geen reden tot klagen zal hebben, werd den Secretaris verzocht de notulen der vorige ver gadering van het Toelaagfonds te lezen. Nadat aan dit verzoek was voldaan en gebleken was dat niemand er iets op had aan te merken, werden de notulen onveranderd goedgekeurd. Uit de rekening van den penningm., die hierop door deze werd voorgelezen, bleek, dat het ledental op 1 Jan. 1899 144 bedroeg en op 31 Dec. van dat jaar 154. Ontvangen was aan contributie f 88.15 en aan rente f 8 81, dus totaal f 9Ö96. Uitgegeven was voor kamerhuur, ultkeerlng b(J overlijden en bodeloon, 89,21, zoodat er een voordeellg saldo was over 1899 van f 57.75, makende met het op 1 Jan. 1899 reeds in kas zijnd» een totaal bedrag van f 882.17. Voor het nazien der rekening enz. werden benoemd de heeren H. Haakman, R. J. Witte en J. G. Moojen Wz. Nadat deze nauwkeurig alles hadden nagezien, werd door eerstgenoemde medegedeeld, dat alles was in orde bevonden. Door den directeur werd hierop een woord van dank gebracht aan genoemde heeren voor de door hen genomen moeite: Hierop werd overgegaan tot verkiezing vnn een commissaris. Af moest treden voor belde vereenigingen de heer J. v. Heerwaarden, die echter weer dadelijk herkiesbaar was. Op voorstel van den directeur, hetgeen door de leden b(J acclamatie werd aangenomen, werd be sloten, voor beide vereenigingen denzelfden persoon als commissaris te kiezen, zoodat één stemming voldoende kon zijn. Met 44 van de 43 uitgebrachte stemmen werd hierop tot commissaris herkozen de heer J. van Heerwaarden, die, nadat hij verklaard had de benoeming aan te nemen, door den directeur werd gefeliciteerd met die benoeming. Aangezien niemand verder iets bad mede te deelen met betrekking tot het Toelaagfonds, sloot de directeur deze vergadering om daarna die van Onderling Hulpbetoon te openen. In z|Jn openingswoord wees ZEd. er op, dat men vooral in de eerste jaren veel had te kampen gehad, doch dat thans, nu de vereeniging 12'/> jaar bestond, men meer was doordrongen van het groote nut der instelling. De notulen, door den Secretaris voorgelezen, werden onveranderd goedgekeurd. Uit 't verslag over 'tafgeloopenjaar.dat hierop werd uitgebracht en waarin ook nog met een enkel woord werd gewaagd van het 12V«-larif bestaan, bleek, dat de meeste bestuursleden dit waren van af de oprichting, dat gedurende 1899 8 maal hulp was verleend en dat allen bereid willig hun dienstendaarby hadden willen presteeren. De vereeniging had als geschenk ontvangen 2 maal f 2.50 en 2 maal f 1. Ontvangen was totaal f 28.46*. Uitgegeven - 8.70. Het batig saldo was aldus f 14.76'. Omtrent het voorstel, in de vorig» jaarverga dering gedaan, om ook de leden van het bestuur van het Ziekenfonds, wanneer ze lid der vereenl- ging Hulpbetoon waren, te verplichten hun dis—ten TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1