Buitenland.» bö begraving te verleenen, werd na eenige diacussie bij stemming uitgemaakt, dat ze evenals tot heden vrü daarvan zullen zijn. Bij de rondvraag wordt door een der leden het wenscheiyke betoogd, dat elk in zyn eigen wyk dienst zal doen en de hand zal worden gehouden aan de bepaling, dat men, wanneer men verhinderd is, 50 cent zal betalen voor een plaatsvervanger. Boor een ander lid wordt voorgesteld eenige paren grooter handschoenen aan te koopen. Nadat het bestuur beloofd had aan laatstge noemd voorstel te zullen voldoen, werd de ver gadering gesloten. Onmiddeiyk daarna neemt de heer Slaman nogmaals het woord om het wenscheiyke te betoogen van eene inrichting als het Witte Kruis, waardoor het mogeiyk zal zijn, behoeftige zieken hulp te bieden. Op diens voorstel verklaren een 12 tal personen zich bereid eene voorloopige commissie te vormen, om zoo mogelijk eene afdeeling van het Witte Kruis alhier op te richten. Besloten werd dat zoo mogeiyk den volgenden weok reeds eene vergadering dier commissie zou plaats hebben. Naar ons later bleek hebben zich reeds een 2 tal personen als donateur der op te richten afdeeling aangegeven voor eenejaariyksche bydrage van f 1.- Wij heriaseroa onzen lezers, dat Vrijdag alhier is 't Nut zal optrede» de heer Brantsms van Arnhem, een spreker die alhier verleden jaar met groot sueees optrad, zoodat zeker mag worden verwaeht, dat ook nu vele» saar de „Vergulde Kikkert" zullen opgaan, om die vergadering by te won©». Oosteeend, 6 Maart. Mat de zeer goed bezette vergadering vaa j.l. Zaterdag heeft de veretsiging „Nut en Genoegen" voor dit saizoen hare werkzaamheden brëindigd. Als naar gewoonte was deze laatste vergade ring bestemd voor toonealvoorstellingen, waar aas vier dames en aeht heerea deelnames. Ia de eerste plaats werd opgevoerd „Haar Gustaaf" door W. Wijker, tooseelspel in 4 bedrijven. Haar Gustaaf was, door gebrek aan goede opvoeding, een losbol geworden. Moeder had hem vertroeteld ea vader had, door zieh te veel aas z^jne kantoorzaken te wijden es te weisig aan het huiselijk leve» deel te semen medegewerkt tot des osgewenschtes toestasd. Doch het bleek tes. slotte, dat haar Gustaaf ees hart van goud had. Na uitgeraasd te hebben, werd hij door de edele bemoeiingen van des kassier zijss vaders de vreugde zijner ouders. Ia dit tooneelstuk komen trs ffasde tooseeles voor, die zeer goed werden vertoond. Ge durende de voorstelling was het ademloos stil in de zaalde talrijke aanwezigen scheses geëlectriseerd re zyn. Als slotstukje werd gegeves: „Liefde zoekt list", kluckt is twee bedrjjven, door A. van Veen, waarmede is hooge mste de laeh'ust der vergadering werd opgewekt. Da ver- - toosers hadden ook hier eer van hua werk. Nadat het offieieële gedeelte der vergadering was gesloten met dankzegging aas alles voor medewerking en belangstellisg, werd een prettig bal gehouden, waaraan bijna allen tot laat in den nacht deelnamen. Vlieland, 5 Msart. Verleden Donderdag g*f „Nut en Genoegen" zöa derden leesavond. Dat na de ziekteperiode, die wij achter den rug hebben, velen zich geroepen gevoelden, om hunne woningen voor eene wijle te ver laten en hunne schreden te richten saar de le-szaal, verwonderde ons evenmin als dat allen zich zeer voldaan gevoelden over hetgeen ze dien avond te genieten kregen. De boeiende rede toch van den heer Van der Ree, die aan de hand van-Schillers „Maria Stuart" oaseen levensbeschrijving gaf van deze ongelukkige koningin der Schotten, kon niet nalaten een machtigen indruk te maken op zijn auditorium. „Arme koningin 1" zal menigeen meermalen gedacht hebben. Immers, slavin harer harts tochten, ondervond zij maar al te zeer, hoe de Schepping geen inbreuk duldt op het even wicht, dat zy wil. Was, in overeenstemming met het onderwerp, ernst de hoofdtoon van de lezing van den heer V. d. R., de heer Va» Rossum, die den avond verder aanvulde met een paar komische bijdragen, deed by wyiea zyn gehoor srh «teren van lachen. Ik kas dan ook niet nalaten, te dezer plaatse beiden heeren harteiyk dank te zeggen en een oprecht gemeend „Tot weerziens 1" toe te roepen. Zeehonden I Nauweiyks is nu het ys uit de Zuiderzee verdwenen en is de vissehery naar haring hervat, of de klachten over den last en de schade welke de visschers van de vraatzuchtige zeehonden of robben ondervinden, uiten zich weder in erge mate. Deze dieren, welke in groote getale in de Zuiderzee voorkomen, zyn voor de visschers biykbaar een erge plaag. Niet alleen toch dat zij de visch uit de netten wegnemen, doch veelal wordt hieraan te geiyk met bek en pooten belangryke schade toege bracht. In 't belang van de Zuiderzeevisehe- ry zou het dan ook dringend wenseheiyk zyn, dat van rijkswege eindeiyk eens maatregelen genomen werden om het steeds toenemend aantal van die dieren in de Zuiderzee te beperken. Een krachtig middel hiertoe zou zonder twyfel zijn het stellen van een flinke premie door het Rijk op het vangen en doodes van zeehonden. Msa moldt uit Tiel: Bij een bezoek van Scherf uit Batenburg en diens zuster aan de vrouw van des krank- zinaigen Scherf te App Otern is gistermiddag daar een ernstig opstootje uitgebroken. De ruiten van het woonhuis van Scherf en eene tilbury werden vernield es de bezoekers door steenworpen gewond. Een jongm6»sch uit Maassluis, dat zonder voorkennis zyner ouders de reis aaar Trans vaal had ondersome», kreeg toea hy te Parys aankwam, zooveel berouw over zya verkeerden stap, dat hy den terugkeer naar het vaderland weder onderaam. Oaverwscht stond hy dezer dagen weder voor zijae ouders. Eene waarschuwing. Een van de meest gezaghebbende juristen in ons land heeft de „Leeuwarder Cfc." gewezen op de waarsehya- ïykheid van eene groote zwendelary, gepleegd door personen, die het blad nog niet noemen kan, en wel door te speculceren op ons mede leven- en ïyden met de Zuid-Afrikaassehe Republieken. Zy spoort nu tot voorzichtigheid aan. Men zesde niet te gauw zya gave aan den eersten den best on vrager, maar liever aan personen es vsreesigingen die het volle vertrouwen verdienen. Het blad denkt spoedig meer aangaande den bedoelden zwendel te kunnen meds- deelee. By de mariae worden proeven genomes met vuurbrille», voorzien van groote gekleurde glazen, welke bestemd zy» om tydens het stoken met geforceerde» trek, het stokend personeel in de gelegenheid te stelles duideiyk en zonder schade voor de oogen den toestand van fel brandende vuren te kunnen zien. Voor W. van M. en dieaa vrouw, te Schiedam, zou in de laatste helft van dit jaar de datum aanbreken, waarop zy vóór 50 jaren in den echt verbonden worden. Dien dag weuschte het eehtpaar satuuriyk feestelijk te herdenken, en daar feestdagen duur zya, waren zij reeds seiert eenige» tyd bezig daarvoor geld over te sparen. Ieacaad, die dit blijkbaar wist, h?effc daarvan schandeiyk misbruik geaa&kt. Terwijl v. M. en zy» vrouw afwezig waren, is men met een sleutel in de woning gedrongen, heeft daar het sleuteltje van het kastje van de ge wone plaats weggenomen, de lade geopend en daaruit den samengespaarden schat gestolen. Toen de beide oude lieden terugkeerden, vonden zy de huisdeur n lade geopend en het geld verdwenen. Men bsgrypt hun teleurstelling De suikerfftbrik&ntea zy n weder in oorlog met de bietesbouwers, die de voorwaarden, hua door den Bond van Suikerfabrikaate» gesteld voor de levering van suikerbieten, onaannemeiyk achten. Ia de „Middelb. Cc." roept de heer G. A. Vorsternaas van Oyan, van Aardesburg, de landbouwers op een cc öperatie te stellen tegenover de samenwerking der fabrikanten. Daarvoor is het nu wellicht te laat wat dit jaar betreft ea hy geeft den raad de lande) ijën liever met erwten, haver, zomer- gerst of vlas te bebouwen, „waarvan de oogst allicht evoa voordeelig zoo niet voordeliger zal zy» dan het verbouwen van bieten onder de hangende voorwaardes." Maar tevens roapt hy de belanghebbenden op, in den loop van dit jaar een vereeniging in het 1 aven te roepen en verzoekt daartoe aanmeidieg by briefkaart, om dan, als de aansluiting groot genoeg is, in verschillende gemeenten van Zeeland ver gaderingen te belegge». Naar aanleiding van de plansen tot slooping der kerk van het voormalige klooster Marienburg te Nymegen is door het bestuur der Vereeniging „Grlre" en de Centrale Gsl- dersche commissie voor Oudheidkunde en Ge schiedenis een adres aan den raad van Nymegen gezonden, waarin aangedrongen wordt op behoud van dat uit de 15 de eeuw dsgteeke- neade gebouw en gewezen wordt op de architectonische merkwaardigheid er van. Wy ontvingen een proefnummer van het Maandblad „Vrede door Recht, orgaan van den Nederlandsehen Vrouwenbond ter Inter nationale Ontwapening, onder redactie van Mevrouw Wasz-klewicz van Schilfgaarde te 's Gravenhage, Mevr. N. van der Linden va» Snelrewaard Boudewyss te Breda en Jonkvrouwe J. Backer, eveneens te Breda. Op aanvrage zullen genoemde dames gaarne aan belangstellenden een ex. ter kennismaking toezenden, waardeor men zich eenigzins beter zal kunnen op de hoogte stellen van hetgeen door genoemde vereeniging wordt beoogd. Bidden voor de Boeren 1 Da Classis 's-Gravenhage, daartoe door de laatstgehouden Generale Synode der Gerefor meerde Kerken aangewezen, heeft met het oog op de gewichtige gebeurtenissen in Zuid- Afrika, alle kerkeraden der Geref. Kerken uitgesoodigd, om op Woensdag 7 Maart, des avonds te zeven uren, zoo mogelijk, de G9- meente te doen samenkomen, om Gjdshulpe over onze broeders in Transvaal en Oranje- Vrystaat ia te roepen, opdat zy mogen worde» uitgered. Eenige planters in de Preasger-Ragent- schappen hebben is de „Preangerbode" een oproepiieg gericht tot hun confraters om een vrywiiligerseorps op te richten, dat beoogt goede scherpschutters te vormen en flinke ruiters tevens. Het corps zal in de eerste plaats moeten dienen tot verzekering vaa eigen veiligheid, doch moet zoo ingericht zy», dat het aelfs eea steun worde, waarop de Koningin en de Regeering kunnen rekenen in tyden van nood. Da prikkel voor een trouwe opkomst by de schietoefeningen zal bestaan uit tameiyk hooge geldpryzen. Ook een rechterlQke dwtlisg! Esn inwoner van 's Gravenhage was gedag vaard om 29 Februari voor het kanton gerecht te versehynen De muskietenplasg in Suriname is aldus schryft „Onze West" van 7 Feb. - zoo algemeen en zoo alledaags dat men daaromtrent zelden of nooit byzondere mededeelingen in de bladen aantreft. S adert een sehttal dagen echter is de overlast vaa deze issccten zóó groot, dat op sommige plantages storing in de werkzaamheden daardoor wordt ondervonden. De oude methode van de arbeiders om gewapend met rooksnde potten het veld in te trekken kan zelfs ditmaal niet baten, zoodat het zelfs is voorgekomen dat arbeiders eenvoudig thuis zy» gebleven en de directeuren het niet over zich konden verkrygea hen tot werken in de velden te dwinge». 's Avonds vooral is de plaag het ergst. Oas zyn voorbeelden bekend dat eenvoudig de tafel niet gedekt kon worden daar de beesten zieh bij drommen overal op neerzetten. Men haastte zieh een of ander uit de handen te eten, ten einde zoo spoedig mogeiyk weer beide handen vry te krijgen om zich tegen de venynige steken van de muskieten te verdedigen. Kunstkruidnagelen, kunstamandelen, kunst peperkorrels en nu weer kunstnotemuskaat. Het houdt maar niet op. Van deze nieuwe .kunstuiting" wordt gezegd, dat, vooral als deze valsche notemuskaten onder de echte z(jn gemengd, de meest ervaren specery- handelaar er door misleid wordt. By scheikundig onderzoek bleek dit nieuwe .handelsartikel" te bestaan uit een mengsel van fijn gepoederde notemuskaat (van beschadigde partijen afkomstig) circa 20 pCt. minerale stoflen, welke in deze groote hoeveelheid als schadelijk te boschouwen zijn. Het .Maandbl. v. Hamel Roos" geeft de volgende herkenningsmiddelen ,lo. Indien deze noten doorgesneden worden, ontbreekt de bekende plantaardige structuur, dit zoo karakteristiek is by de echte noten. ,2o. Indien de noten gedurende drie minuten met kokend water behandeld worden, worden ze zacht en kunnen met de vingers tot poeder gewreven worden. ,3o. By verbranding laten ze circa 18 pCt. asch achter, terwyi de natuuriyke noot 2 A S pCt. asch bevat. ,4o. Zy zyn over het algemeen veel zwaarder." Met het oog op het feit, dat deze vervalsching geschiedt in een land als België, waarin strenge wetten vlgeerende zyn, is het zeker wenscheiyk de aandacht van belanghebbenden in ons land hierop te vestigen, daar de fabrikanten dezer waren natuuriyk het eerst hun artikelen naar die landen zullen zenden, waar, geiyk ten onzent helaas, de invoer van dergeiyke knoeiproducten ongehinderd geschieden kan. Be .Temps" verneemt uit Londen, dat volgens inlichtingen uit goede bron verkregen, het departement van koloniën zeer verontrustende berichten ontving, betreffende de houding der Afrikaanders aan de Kaap en in Natal. De party- genooten der Boeren worden buitengewoon talrfjk en een ware uittocht van vrywilligers naar de commando's der Boeren verontrust den opper bevelhebber ten zeerste. Sit verklaart zyn tegen woordige onbeweegiykheidi Be .Times" en andere bladen bevestigen het bericht, dat koningin Victoria heeft afgezien van haar plan, om Bordighera te bezoeken. Ztl is besloten te Londen te biyven. Met Jameson, die hevige koortsen heeft, moet het heel slecht gaan; men vreest voor zyn leven. Aan de .Times" werd uit Ladysmith geseind, dat men het nog zes weken had kunnen vol houden, doch dat men er wel ellendig aan toe was geweest. By den aanvang van het beleg had men 12000 man troepen, 2000 burgersinwoners, 4000 naturellen Indiërs enz. Het geheele aantal verliezen tydens het beleg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2