MODES. hoeden en garneering, MANUFACTUREN! H. Brenninkmeijer Co. 10 puike LAMSCHAPEN. JOBTJESLAl" te Muf, 29 beste ENTERLINCEN. GEESTIG en LUIMIG, BON. J. 1. DIJK, MMelaar, GROMH. Marktberichten. een DIENSTBODE STALEN KLAVEBHOOI ledige TEERTONNIN te koe;: A. DALBE1JEB, faal. 10 beste Lamschapen en 7 Enterlingen. 2 beste GEITEN, TE KOOP Een kostelijk boek Uitsluitend voor de Abouné'o van dit bied. I Ex. Atlas van Nederland en zijne Bezittingen. PREDIKBEURTEN, ADVXBTBNTlfiN. GEZ. GRAAF. Gevraagd tegen April Te koop Te koop: Te koop heeft bedragen 24 officieren en 235 manschappen eedood, 6 officieren en 840 man overleden, 70 officieren en 520 man gekwetst, daaronder de blanke inwoners niet begrepen. De .Times" berichtte dezer dagen, gelflk men weet, dat men te KimberWy een gedenk- teeken ter eere van Cecil Rhodes wilde oprichten. Be Figeio" bevat nu een prent bijwijze van ontwerp. Het borstbeeld van den grooten man rust op een voetstuk, waarop men onder een doodshoofd met kruisbeenderen en overspat met tranen de woorden leest: ,Aan Cecil Rhodes. Be 10,000 dooden van het Engelsche leger." Het hek rondom het gedenkteeken is behangen met rouwkransen met de jaartallen 1881 en 1900. - Uit Brussel wordt gemeld, dat dr. Leyds Vrijdag te ongesteld was om journalisten te ontvangen. Zijn vertegenwoordiger was echter volstrekt niet onthutst door het bericht der capitulatie van Cronjé. Br: L*yds noemde het een belangrijk feit, maar daarmee was ook alles gezegd. Er bleven nog altijd 90.000 Boeren in het veld en dat dezen ten slotte zouden zegepralen achtte hij zekerder dan ooit. - Eenigen tijd geleden werd te Port Dodge in den Amerikaanschen staat Iowa een post wissel verzonden aan het adres van president Kruger ten bate van het oorlogsfonds der Boeren! De wissel is teruggekomen met de opmerking, dat de postadministratie der Vereenigde Staten niet in staat is er voor in te staan, dat de wissel in Transvaal of Vrijstaat uitbetaald zal worden. - Men meldt uit LondenIn militaire kringen meent men, dat de beide aanvoerders der Boeren De Wet en Belarey, den weg naar Bloemfontein nog verdedigen, doch alleen met het doel, den opmarsch van generaal Roberts zoolang te ver tragen, tot de geheele strijdmacht der Boeren zich heeft saamgetrokken bij Winberg. Mogelijk zal generaal Joubert een klein contin gent achterlaten in de passen der Brakensbergen, om generaal Buller's legermacht bezig te houden, terwijl het gros van Joubeit's legermacht zich concentreert in het Noorden van Oranje-Vrijstaat met volstrekte vermijding van elke versnippering van strijdkrachten. De Boeren zeiven, die vaster dan immer vóór dezen, besloten zijn tot voortzetting van den krüg, rekenen er niet op, dat Europa zal tusschen- beide komen, daar verschillende toongevende staten er belang bij hebben, dat Engeland zoo lang mogelijk in moeielijkheden in Zuid-Afrika verwikkeld blijft. - Te Budapest heeft men een beeldhouwers talent ontdekt In een huurkoetsier, Sandor Ballko genaamd. Hij had, al wachtende op .volk", een borstbeeld van sneeuw gemaakt, dat algemeen de aandacht trok en bewonderd werd. Later maakte hij een afbeeldsel van zijn viJf- arig zoontje in klei. Men hoopt nu maar op een lijken beschermer voor den koetsier, die hem misschien tot een groot beeldhouwer maakt. - De .Times" bevat een telegram uit Osfon- tein van 2 Maart, waarin wordt gezegd, dat de voornemens van de Boeren niet juist bekend zijn, doch dat mobiele commando's om het Britsche i leger zwerven. Men verwacht oppositie bij Abrahamskraal, 80 mijlen ten oosten van Paar- deberg, waar Joubert, naar gemeld wordt een strijdmacht bijeen brengt, bestaande uit alle troepen van Ladysmith en de Vrijstaters uit het Noord oosten. - Toen Vrijdagavond het Engelsche stoom schip .Victoria", getooid met vlaggen wegens het ontzet van Ladysmith, de haven van St. Malo (Frankrijk) binnenvoer, zette de bevolking een anti-Britsche betooging optouw. Een talrijke menigte op de kade schreeuwde: .Weg met de Engelschen I Leve de Boeren 1" Aan de hoofdpoort der stad werd de Transvaalsche vlag geheschen. De .Victoria" streek daarop haar vlaggen. - Ongeluk in de arena. Te Madrid .ver gastte" men dezer dagen duizenden toeschouwers op het ongewone schouwspel van een gevecht tusschen een stier, een leeuwin, een panter en een beer, in welke worsteling de stier overwin naar bleef over de drie wilde dieren. Be eigenaar van de menagerie, die met een met hagel geladen geweer het gevecht volgde, had bij die gelegenheid het ongeluk het geweer af te schieten in een verkeerde richting, tenge volge waarvan niet minder dan twintig toe schouwers werden gewond. Een Dultscher kreeg een schot door de oogen en heeft het gezicht totaal verloren. - Te Venetië zijn gevallen van typhus voor gekomen, welke door oesters worden veroorzaakt. De typhus is niet alleen te Venetië, maar in geheel Italië algemeen verspreid. Er worden ongeveer 200,000 menschen per jaar door typheuse koortsen aangetast, waarin 40000 45000 sterven. Nu heeft men te Venetië in vele oesters typhus- bacillen gevonden. Bat die daarin voorkwamen ia te verklaren ten eerste doordien de oesters worden gevonden op plaatsen, waar zoet en zout water is vermengd, hetgeen de ontwikkeling van de bacillen bevordert, en ten tweede worden de beste oesters verkregen van palen en muren in de kanalen, die tevens als afvoerkanalen dienst doen, zoodat de oesters waarschijnlijk met het uoedsel, dat zij tot zich nemen, de bacillen binnen krijgen. Oesterbanken, ver van de stad, leverden vol komen gezonde exemplaren op. Op het Internationaal Visscherij congres, dat verleden jaar te Venetië vergaderde, werd ook aangedrongen op verplaatsen van de oesterteelt gezonde wateren. Amsterdam, 5 Maart. Aangevoerd 800 Run deren, le kwal. 59 A 63 ct., 2de kwal. 55 ct. 8e kwal. 50 ct per KG. 155 Melk- en kaltkoeien f 120 a 220; Graskalveren fa; 174 nucht. kalv. 6 A 10; Schapen 1 Af; Lammeren f Af.—; 895 vette Varkens 37 A 40 ct. per K.G' Formerend, 6 Maart. Aangevoerd 122 vette kalveren 70 a 90 ct. per kg.; 826 nucht. kalv. f5 a 18; 266 vette Varkens 36 A 41 ct. per kg. 57 magere Varkens f 12 A f 16; 308 Biggen f6 a f 9 50. 1383 Schapen en Lammeren315 Runderen en 2 Stieren. Kip-Eieren f 3,— a f3 25 p. 100. Vette koeien, prijshoudend, handel matig f 0.50 a f 0,64 per k.g. Magere koeien prijshoudend, handel stug, f 70 f 150 per stuk. Melkkoeien lager in prijs, handel stug, f 120 A f 180 per stuk. Vette kalveren, prijshoudend handel matig, f 0.70 A 0 90 per K.G. Nuchtere kalveren, prijshoudend, handel vlug. Vette varkens, prijshoudend, handel matig. Magere varkens en biggen prijshoudend, handel stug. Vette schapen prijshoudend, handel vlug f 20 a f 25 per stuk. Overhouders, prijshoudend, handel stug, f 13 A f 20 per stuk. Zondag II Maart. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorn. 10 nar Bs. Schbödée. Ben Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Koog. Voorm. 10 uur Da. Smits. Oudesehild. Voorm. 10 uur de Hr. Niïssink. Oosterend. Voorm. 10 uur Hr. Van Zweden. Nam. 3 uur de Hr. Van Zweden. Cotk8dorp. Voorn, kalf 10 uur de Hr. Babends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. kalf tien Bs. Rooseboom. Nam. 2 uur Bs. Rooseboom. Donderdag 8 Maart. Oosterend. 's Avonds 7 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. 10 uur ds. Kupëbus. Ben Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. V Geboren: JAN, zoon van H. A. KIKKERT Jzoon en H. KIKKERTZegel. Zuid-Ham 5 Maart 1900. Eenige kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. Aan allen die mtJ j. 1. Zondagavond zoo behulpzaam zijn geweest, myuen oprechten dank! P. KEIJ3ER Jz. Aan allen, die zoo bereidwillig hulp boden bij de ontruiming mijner woning op Zondag j.l., waardoor de schade voor mij van zeer weinig beteekenis werd, betuig ik bij deze mijnen hart «lijken dank. Wed. J. T. ZIJM. Voor het a. s. saison ontvangen een fijne collectie zwarte, gekleurde en witte zoowel voor Kinderen als Barnes. Minzaam aanbevelend, voor huiswerk en genegen in 't café behulp zaam te zfin. J. DIJKSEN, Caféhouder, Kanaalweg No. 4, HELBER. Binnenkort hoopt onze reiziger de Heer BEERENTS, Texel te bezoeken met eene buitengewoon schoone en uitgebreide keuze voor het a. s. seizoen. Onder beleefde aanbeve ling verblijven hoogachtend UEd. dienaren, LBBCWARDBN. ongeveer 750 K.G, beat gewonnen bij P. 1. BRUIN. Aan hetzelfde adres nog Te bevragen bjj J. BROUWER, Burg, Texel. groor 1,12, te Oudesehild. TE KOOP: Te bevragen by J. KOOIMAN Az,, WAAL. by M, KOORN Dz Waalderstraat. t. ROEPER, Waal en Burg. voor hen, die in gezelschappen de mooiste voor drachten willen laten hooren, is het komische voordrachtenboek met 26 grappige voordrachten, Komieke Scènes, Coupletten, enz. enz. INHOUD: Een pantoffelheld: De drie lote- lingen. - Een straat-type. Vriendenraad. Snyder Wop Wap Wip. Jaap Jansen. Be Winkelbediende.— Ik ben te goed.— Een lengen.— Myn lief Truitje. Be pakjesdrager. Be uitdra ger. Nieuwe uitvindingen. Allerlei. Be heldhaftige schutter. Ik houd my stil. Be gemeentebode. Gegronde waarheden. Be X-stralen. Be droog- en natkomiek. Be groen tekoopman. Een man van voorname afkomst. Be tevreden man. Verkouden zQn. Waarom men trouwt. Een relletje. Het geheele boek met de 26 splinternieuwe zeer komieke voordrachten, met aanwijzing hoe men de stukken moet voordragen, wordt goed verpakt franco per post toegezonden, na ontvangst van postwissel a f 0,55 of van 11 postzegels A 5 cent, door N. Kyk-ln-'t-Jatstraat, Tegen inwisseling van onderstaande Bon, kan men aan ons Bureau, tegen betaling van 35 cents, de prachtig uitgevoerde ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE BEZITTINGEN, be vattende 30 Kaarten, bekomen. Beze Atlas, bewerkt onder toezicht van ver schillende Hoofden van Scholen, is voorzien van een register van plaatsnamen, die op de kaartjes voorkomen, terwijl de afstanden der hoofdplaatsen in kilometers zyn aangegeven. By toezending van vyt en veertig cents, wordt de Atlas franco per post toegezonden. Be houder van deze Bon wenscht te ontvangen Bevattende 80 kaarten A f 0,85. Franco per post f 0,45, Naam. Woonplaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 3