N°. 1314. Zondag 8 April. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 uur op den dag' der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. TEXEL, 7 April 1900. Tot voor enkele dagen was er niets, waar door het Raadhuis onzer gemeente zich uiterlijk onderscheidde van eene gewone particuliere woning, thans echter is daarin verandering gekomen en heeft dat gebouw, zooals zeker terecht werd opgemerkt, „een officieel tintje gekregen. Boven den ingang is namelijk het wapen der gemeente aangebracht, en relief gesneden uit een zware teakhouten plank. Het werd vervaardigd, naar men ons mede deelde, door een beeldhouwer te Haarlem onder toezicht van 's Rijks Archivaris. Naar wij vernemen werd aan het schriftelijk gedeelte van het onderwijzers examen, te Amsterdam in deze week gehouden, o. a. deelgenomen door 6 adspiranten uit deze gemeente, n 1. 4 mannelijke en 2 vrouwelijke. Naar wij vernemen, werd begin dezer week de stier, eigendom van de afdeeling „Texel" der Holl. Maatsch. van Landbouw, te Purmerend verkocht voor ruim f300. Op de waag alhier gewogen bleek zijn gewicht 1820 pond te bedragen. Van 26 Maart tot en met 5 April werden van hier uitgevoerd: 23 koeien, 11 kalveren, 8 schapen en 22 varkens. De Cocksdorp, 5 April. Tot lichtwachter bij de Rijks-kustverlichting te Eierland is benoemd de heer T. Alderlisste te Terschelling. dier vereeniging, terwijl nu volgens verschil lende berichten door den Burgemeesters van Edam en Wieringen ook het denkbeeld wordt geopperd eene vlootrevue te organiseeren, waartoe den steun der Burgemeesters is inge roepen. „Is deze miskenning", vraagt men „niet eene indirecte beleediging voor het Hoofd bestuur, de Afdeelingen en al hare Leden?' Onderscheidene afdeelingen hebben reeds de plechtige belofte gedaan, zich onder geen ander vaandel te scharen, dan onder dat der ver eeniging. Op voorstel der afd. Enkhuizen zou een rondschrijven worden gericht aan alle afdeelingen (27) om onmiddelijk vergaderingen te beleggen om in gelijken geest te handelen en als bewijs van trouw aan den bond de volgende moties aan te nemen lo. Eene te houden Vlootrevue, als blijk van trouw aan Vorstin en Land, ten allen tijde met hunne tegenwoordigheid te willen bekrachtigen, onder handhaving echter van hun Verzoek en met erkenning van der Visschersbevolking Bond en Grondslag. 2o. Het zich als heilige plicht toe te reke nen, de Nederlandsche Visscherij-Vereeniging en hare beginselen getrouw te blijven en hare besluiten te eerbiedigen. 3o. Aan geene andere Vlootrevue deel te nemen, dan aan die, welke door de Visschers zelve is samengesteld en geene inmenging te dulden in de besluiten voor deze Ver eeniging te nemen, behoudens eerbiediging van Hr. Ms. besluiten. Men schrijf 1 uit Kaapstad aan de „Amst. Crt." o. a.: Te Populiersdrift werden de Hollandsche en Russische attachés gevangen genomen. Ze zijn weer losgelaten, maar moeten via Kaapstad over zee naar de TransAaal terug- keeren, waarin de heeren niet veel lust schijnen te hebben Geen wonder, het is een reisje, dat een maand duren kan, daar er maar éénmaal per maand een boot vaart van hier naar Delagoa-baai. Wat een plagerij. laarsd, met een geweer gewapend en een pijp in den mond. Ik vroeg hem toch eens evenwel wat ga jij maak Rooinek skiet miss, ik zal eenige rooyes skiet! (eenige be- teekent bij hen, ons elk of ieder.) Een man, die er bij was verklaarde mij even, dat zie jong zeuntje banje goed skiet. Veel van die jongelui sneuvelen, ik bedoel van die jongens van 14 tot 17 jaar. Die jongens zijn niet te weerhouden en veel te overmoedig; ze begrijpen niet dat ze in sommige omstandig heden een zaak beter dienen door zich schuil te houden of terug te trekken, maar laten zich doodschieten zonder dikwijls nuttig te zijn geweest. Jan Moora, de eenige zoon van mijn beste vriendin te Pretoria, sneuvelde bij Colenso, pas 16 jaar oud. De arme jongen werd gevonden met een gekliefd hoofd; pas 10 dagen te voren trok hij zoo vol moed er op uit. De raad der gemeente Hilversum heeft het voorstel van B. W., om de pas afge schafte kermis weder toe te laten, met 8 tegen 6 stemmen verworpen. Te Alfen heeft men aan een kind de voornamen van Piet Cronjé gegeven. Ter secretarie had men daartegen geen bezwaar en schreef deze namen in de registers in. Een paar dagen later werd echter vanwege de secretarie den vader beduid, dat dit niet kon en een en ander abusievelijk geschied was, om reden Cronjé geen erkende voornaam was. De vader was niet voor verandering te vinden, zoodat nog moet worden uitgemaakt of deze naam gehandhaafd kan blijven. Dure kool I Op de groentenmarkt te Amsterdam wordt roode kool verkocht voor 40 cents per stuk, wegende 3 kilo. Per bekkenslag werd Maandagmiddag door den gemeente-omroeper te Dinksperloo aan de burgerij kennis gegeven van de over winning, die de Boeren bij Boemanskop hadden behaald. Hit een particulieren brief van een landgenoot te Pretoria „De oude President maakt't zich vreeselijk druk. In gewone tijden gaat hij om 8 uur slapennu is hij om 3 uur 's nachts nog op. Hij rijdt den geheelen dag van huis naar het Gouvernementsgebouw. Dan heeft hij thuis een groote kaart, waarop hij den geheelen dag zit de positiën te bestudeeren en, zooals men zegt, zijne orders te geven betreffende de in te nemen stellingen. Nu ieder er aan denkt om zijn tuin zaden te zaaien, is het misschien dienstig een zeer eenvoudig doch afdoend middel in herinnering te brengen, om de musschen, die vaak in één oogenblik vernielen, wat met zorg uitgezaaid is, van de tuinbedden te houden. Men over spanne de bedden met zwart naai garen, liefst in alle richtingen. Geen musch waagt er zich op. (R. N.) Een betaal- en wisselmachine Door een Amsterdamsche firma is een nieuwe betaal- en wisselmachine in den handel gebracht, die van veel nut kan zijn voor magazijnen, tentoonstellingen, fabrieken, enz. Uit de machine kan iedereen met een enkelen vingerdruk het bedrag dat hij noodig heeft, te voorschijn brengen van een cent af tot f 20.000 en hooger, mits men het geld er eerst ingestort heeft natuurlijk. Het om slachtig bijeenzoeken van verschillende munten is daardoor geheel uitgesloten. Boyendien kan de machine plotseling buiten werking gesteld worden, als degene, die de machine bedient, zich even moet verwijderen. Stelen uit de machine is onmogelijk. Oudeschild, 6 April Van de personen van hier naar Amsterdam vertrokken als bootwerkers, zijn er vier teruggekeerd. Vier anderen, van welke twee te den Burg woon achtig, zijn weer in hun plaats getreden. Er werken dus nog dertig personen van Texel bij de lossing en 't beladen der booten van de Holl. Stoomv. Maatsch. te Amsterdam. Naar beweerd wordt, zullen er stellig wel eenigen vaste plaatsing bekomen. De toestand is veel verbeterd, omdat men een gunstiger regeling omtrent de werkuren heeft weten te verkrijgen. Oosterend, 6 April. In den polder het Noorden zijn nog groote troepen grauwe ganzen aanwezig. Deze dieren vertoeven hier elk na- en voorjaar eenigen tijd, zeker tot schade van de groenvelden. In April en hegin Mei vertrekken ze naar Noordelijker streken, waai' ze hunne broedplaatsen hebben. Door de langdurige koude en ook door den natten bodem zijn aldaar uog niet zeer vele vogels aanwezig. Kievitseieren zijn er nog heel weinig gevonden. - Door de regen van heden was een der straten onder water geloopen, zoodat men alleen op laarzen daar langs kon gaan. Er ontbreekt daar stellig iets aan de afwatering. Wij ontvingen een circulaire uit Enk huizen, onderteekend door den voorzitter van .het hoofdbestuur der Nederl. Visscherij-ver- feniging den heer Kouwenhoven en door den flirecteur dier vereeniging den heer Zwier fisser. In deze circulaire wordt er op ge- pezen, dat tot het houden eener visschers- lloot-revue reeds is besloten door de in het |°rig jaar gehouden algemeene vergadering Aan het station D. P. te Rotterdam wordt vermist een collie, inhoudende een aantal gouden, zilveren en cuivre poli voor werpen, zoomede eenige antiquiteiten, te zamen een hooge waarde vertegenwoordigende. Zij waren bestemd voor de Parijsche tentoon stelling. De matroos H. Beurs van de Kon. Nederl. Marine, die in 1896 van het stoomschip „Koningin Emmate Kaapstad deserteerde, is na een vierjarig verblijf in den Oranje- Vrijstaat teruggekeerd en heeft zich te Arnhem ter beschikking van den garnizoens-comman- dant gesteld, vanwaar hij zal worden over gebracht naar Nieuwediep. De staking van de boot en scheeps- werkers te Amsterdam is geëindigd, behalve bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. De drie eerste maanden des jaars is de scheepvaart in de haven te Amsterdam iets minder geweest dan het vorige jaar. Uit zee kwamen 10 schepen en van den Bijn kwamen 41 vaartuigen binnen. Naar zee vertiokken 11 schepen meer. Op den tonnenmaat was dit mede van invloed, zoodat het algemeen water transport er niet op verbeterde. Waarschijnlijk hebben de woelingen aan de Handelskade op het bezoek der haven reeds haar nadeelige uitwerking doen gevoelen. („Tijd"). Aan een brief van een vrouwelijke beambte der N. Z. S. M. aan een vriendin te Sneek ontleent het „Handelsblad" o. a. het volgende: Gisterenavond ging er weer een commando burgers weg en zag ik er bij een jongetje van ik denk 9 a 10 jaar, gespoord en ge- TEXELSCHE COURANT, Abonnementsprijs per S maanden Voor den Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 15 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Gedeponeerd ten Raadhuize een zwart sternen halskettinggevonden in de Weverstraat. ijnnnn—Tiliii 11n uiman—«u

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1