N°. 1316. Zondag 15 April. AP. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. EERSTE BLAD. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor DEN Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag' der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. GEMEENTE-SECRETARIE. De SECRETARIS der Gemeente Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tenge volge van het Paaschfeest, de Secretarie der Gemeente, voor het doen van aangiften bij den Burgerlijken Stand zal geopend zijn op Maandag, den 16 April 1900, 's middags van 12 tot 1 uur. Texel, den 13 April 1900. De Secretaris voornoemd, J. A. WESSTRA. SCHIETOEFENINGEN. De BURGEMEESTER van Texel brengt ter algemeene kennis; dat het terrein nabij Neeltj es Nol van 17 April tot ultimo September 1900, met het oog op de schietoefeningen der Marine, als onveilig is te beschouwen. Ter waarschuwing dat er schietoefeningen plaats hebben, zullen roode vlaggen geheschen zijn van de seinpalen die ter weerszijden yan den kogelvanger op 200 Meter afstand zijn opgericht. Texel, den 13 April 1900. De Burgemeester voornoemd, H. W. DE JONCHEERE. TEXEL, 14 April 1900. Ofschoon misschien sommige onzer lezers reeds in het bezit zijn van een kaart van 't oorlogsterrein, rneenen we toch ook hen geen ondienst te doen met, nu uit verschillende omstandigheden valt op te maken, dat de oorlog nog niet zoo spoedig zal zijn geëindigd als wel eerst werd vermoed, aan de abonné's op ons blad een kaartje aan te bieden van Transvaal en Oranje-Vrij staat, benevens Natal, de Kaapkolonie, enz. Een groot voordeel dat dit kaartje aanbiedt, waardoor het zich gunstig van vele andere onderscheidt, bestaat wel hierin, dat er tevens bij is aangegeven eene alphabetische lijst der plaatsnamen, enz. er op voorkomend, met bijvoeging van een cijfer en letter, aanwijzende in welk vak van de kaart de bedoelde plaats, enz. voorkomt. Zonder eenig bezwaar kan elke er op voor komende plaats, streek of rivier, enz. er op worden gevonden door die op te zoeken op de alphabetische lijst en daarna de plaats zelf te zoeken in het vak gelegen in het kruispunt der kolommen, aangewezen dooi de achter de plaatsnamen opgegeven cijfers en letters. Het lange zoeken, zooals op andere kaarten zoo dikwijls noodig is, is dus hier geheel uitgesloten. Naar men ons mededeelt, zal door het fanfare-corps alhier niet zooals eerst voorloopig het plan was op den tweeden Paaschdag een concert worden gegeven (bezwaren van ver schillenden aard deden dat plan opgeven) maar zal morgenmiddag door dat corps een rondgang worden gemaakt met muziek door den Burg. Om 12 uur zal er een aanvang mede worden gemaakt bij het gewone lokaal. Tot juryleden voor de bij gelegenheid der voorjaarsmarkt te houden stierenkeuring te Den Helder werden o. a. benoemd de heeren H. W. Keesom en W. Bakker Dz., heide in deze gemeente woonachtig. Vindt men, vooral in groote steden, W van handelaars die den titel van Hof leverancier voeren, voor zoover ons bekend ^as er tot heden- in onze gemeente nog ■demand, die op dien, naam aanspraak kon maken. Donderdag echter ontving de heer A. Dros Albz., alhier, telegrafisch namens H. M. de Koningin eene bestelling van 25 stuks kievitseieren, zoodat zeker de veronder stelling niet gewaagd is, dat ook onze gemeente weldra een hofleverancier rijk zal zijn. Oudeschild, 12 April. De rogvisscherij binnengaats levert zeer slechte uitkomsten op. In een geheele beug wordt vaak niet meer dan één rog per week gevangen. Ver moedelijk houdt het koude weer deze visch in de diepte terug. Ook de garnalenvisscherij levert dit voorjaar maar een sober bestaan op, terwijl de kust- visscherij op de Noordzée bijna niet kan uit geoefend worden door het aanhoudend slechte weder. Indien hier slechts andere bronnen van bestaan konden worden aangewezen, zouden de visschers stellig in menigte hun bedrijf vaarwel zeggen. Oosterend, 13 April- Gisteren werden alhier twee lammeren vertoond, die deden denken aan de Siameesche tweelingen. De vooreinden waren geheel aan en in elkander gegroeid, zoodat slechts éen goed gevormde kop aanwezig wasve-der vertoonden zich twee achterdeelen en a;ht geheel volwassen pooten. Het dubbel diertje, dat slechts kort geleefd heeft, was geboren op ik» bcsrdcAj-van den Heer D. Keijser te Molenbuurt. Te Sneek werden Dinsdag een kleine 2000 kievitseieren aangevoerd, die tegen een kwartje per stuk verkocht werden. Men meldt uit Tiel: Vrouw Scherff, thans geheel genezen, heeft dezer dagen een bezoek aan haren man te Medemblik gebracht. Blijft verbetering van diens toestand aanhouden, dan kan, volgens den directeur, zijn ontslag spoedig verwacht worden. De gezusters Levoir zijn vol berouw over de daad, die zij met heete tranen beweenen. In den geestestoestand van Spiering, den „blikken dominee", is weinig verandering te bespeuren. Te Appeltern blijft het rustig. Op welken hoogen trap de Geldersche paardenfokkerij thans staat, kan blijken uit het feit, dat in de laatste weken door de Remonte-Commissie in ons land zijn aange kocht 43 paarden, waarvan 38 in Gelderland, 3 in Noord-Brabant en 2 in Groningen. De meeste werden tegen goede prijzen gekocht in de Betuwe, Tielerwaard en te Brummen. Een reeds bejaard en tot dusverre steeds in bekrompen omstandigheden verkeerd heb bende man, te Maastricht, viel dezer dagen het niet onaardig buitenkansje ten deel, als eenig erfgenaam, van een nicht ruim f 100.000 te erven. Koffie voor Zuid-Afrika! Bij het hoofdcomité van het Nederl Roode Kruis is van den heer Dupont, directeur van een koffiefabriek te Antwerpen, een zending koffie ontvangen ter waarde van f 500. De koffie is ter verzending per eerste gelegen heid naar Zuid-Afrika verpakt in blikken busjes van één kilogram. Door de Haagsche politie is in beslag genomen het lijkje van een 8-jarig meisje, omdat er grond is voor het vermoeden, dat het kind is overleden na het gebruik van drop, die schadelijke bestanddeelen bevatte. Het lijkje zal te Leiden worden geschouwd. Tusschen Gouda en Hekendorp is Dinsdag een reiziger (Duitscher) met reistasch en stok in de hand uit den trein gesprongen. De mede-reizigers, dit bemerkende, trokken aan de noodrem, waarna men den man op eenigen afstand op de rails vond, zwaar aan het hoofd verwond. Na voorloopig een verband te hebben aangelegd, werd hij naar Harmeien vervoerd, waar het bleek dat hij reeds stervende was. Iemand te Rotterdam ontving dezer dagen van de postadministratie een aan hem geadresseerden brief, die reeds in November jl. was aangekomen. De toezending ging vergezeld van de mededeeling dat nevens gaande brief in de maand November 1899 door de justitie bij een postbeambte, die hem ontvreemd en geopend had, in beslag was genomen en thans na afloop van het rechts geding tegen dien beambte, weder aan de postadministratie is afgegeven. De geadresseerde stelt nu zeer terecht de vraag, of het niet beter geweest zou zijn, dat hem van die beslagname direct kennis was gegeven hetzij dan door de postad ministratie, hetzij door de justitie en niet vijf maanden na dato. Een bekend landlooper werd Maandag dood aan den weg onder Mijnsheerenland gevonden. Op zijn borst werd een zakje gevonden, inhoudende f 1400 aan bankpapier. Iemand te Vlaardingen is in het bezit van een papegaai, die het Transvaalsche volks lied zingt, Het jongste nummer van „De Oud- Katholiek" behelst een staat van de oud- katholieke kerk in Nederland bij den aanvang van 1900. Daaruit blijkt, dat zij over geheel ons vaderland telt 26 gemeenten, met tezamen 7800 zielen en 4044 communicanten. De kleinste gemeente is Schoonhoven met resp. 21 en 9, de grootste Egmond aan-Zee met 1680 zielen en 925 communicanten. Dan worden aan deze statistiek nog toegevoegd de gemeente Nordstrand met 50 zielen en 60 communicanten, alsook te Parijs met 270 zielen. Ten einde het publiek een voorstelling te geven van den omvang der inzending van machinerieën door de fabrikanten de heeren Stork ter Parijsche tentoonstelling, diene, dat nu reeds in 20 waggonladingen door die firma ter expositie naar Parijs zijn verzonden een suikerrietmolen, een volledige suikerrietinstal latie, een volledige kookpaninstallatie en idem voor suikerriet. Over een nieuve soort van schoenen ontleent het „Tijdschrift v. Geneeskunde" het volgende aan „Progrès Médical' Reeds voor acht jaren beeft een militair arts, dr. A. Collin, aangeraden caoutchouc- hakken aan de schoenen te maken. Deze zouden den schok van den stap verminderen en het daarbij gespaarde arbeidsvermogen van beweging zou den wandelaar ten goede komen bij het oplichten van den voet. Een klooster broeder Candide te Roche-sur-Foron heeft dit denkbeeld uitgewerkt en verbeterd. Een practisch in de hakken bevestigde voerende metaalplaat vervangt het caoutchouc. De gang wordt daarbij licht en veerkrachtig, vermoeienis blijft langer uit en het zenuw stelsel zou den gunstigen invloed van het vermijden der schokken duidelijk ondervinden. Het volgende is ontleend aan een par ticulieren brief uit Transvaal Een Engelsche soldaat die gevangen geno men werd door de Boeren, zeide tegen ODze veld-cornet: „Hier is Psalm 68 wel van toe passing, want hier gaat de Heer wel vooraan in den strijd", en verder zeide hij„Hier is het nummer van mijn geweer, en zie dan dat er nog geen schot mede gedaan is en dat het nog nieuw is; ik wilde niet schieten, want wjj zijn bedrogen, maar we schynen hier te zjjn gekomen om onzen dood te vinden," TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1