Buitenland. Marktberichten. Predikbeurten. ADVBRTENTIÈN. De Cocksdorp, 14 April. De brand, die in den nacht van Maandag op Dinsdag van den Eierlandschen vuurtoren werd waargenomen, woedde in de Friesche gemeente Franekera- deel. Door eene onbekende oorzaak ging daarbij de kapitale boerenhofstede van R. Witema verloren. 40 beesten kwamen tevens in de vlammen om het leven. Men schrijft uit Holwerd 10 Aprik Iemand, die zoo het scheen handel dreef in papier, couverten, enz. en dien we gemaks halve „koopman" zullen noemen, kwam in de vorige week ons dorp binnen en trof weldra een bekend ingezetene. Spoedig was er vriendschap gesloten en die vriendschap werd nog wat nauwer aangehaald door het drinken van een glaasje. Toen beiden weer op straat verschenen, was onze koopman plotseling blind geworden en moest door zijn vriend worden geleid. Thans trachtte men bij de inwoners het medelijden voor den armen blindeman op te wekken, doch iemand, die toevallig met de pseudo-blindheid op de hoogte was en bij wien ze ook aanklopten, dreigde de politie te gaan halen. Hoewel toen de affaire op een andere zijde van het dorp werd uitgeoefend, achtten ze zich hier toch niet veilig genoeg en besloten naar het naburige Blija te veitrekken. De rollen werden nu omgekeerdde koopman werd nu de ziende, zijn vriend de blinde. Later bleek de koopman een ontvluchte uit Yeenhuizen te zijn, die te Ferwerd ingerekend werd. Naar aanleiding van een artikel van den heer Fr. Netscher in de „Hollandsche Revue", waarin eenige grieven tegen „Volks weerbaarheid worden ontwikkeld, heeft de secretaris van het hoofdbestuur dier Vereeni- ging aan genoemden heer een brief gericht, waarin dezehetverkondigdedenkbeeldbestrijdt, dat de Vereeniging een „heeren"-Vereeniging zou zijn, door mede te deelen, dat in de afdeelingen het aantal „heeren" verreweg in de minderheid is, maar dat de kwartjesleden in den kleinen burgerstand en uit den arbeiders stand in grooten getale vertegenwoordigd zijn. Verder handhaaft de secretaris zijn meening, dat het een fout zou zijn geweest, indien in de statuten ware opgenomen als doel „het ver krijgen van een volksleger", daar er verschil lende stelsels van een volksleger zijn en dus de uitdrukking zeer vaag zou zijn. Eerst moet er zijn een weerbaar en krachtig volk, meent de secretaris, en dan kan men zien welken, weg men moet uitgaan om tot een volksleger te komen. Het aantal Engelsche krijgsgevangenen te Pretoria bedraagt nu bijna 4000. De „Morning Post" bevat de tijding dat onafgebroken wordt voortgewerkt aan het leggen van verschansingen rondom Bloem fontein. Naar aan de „Standard" "uit Moscou wordt gemeld, neemt eene groote verplaatsing van Russische troepen het geheele spoorweg verkeer van Moscou naar het Zuiden in beslag. Onder de telegrammen van gelukwensch die de Prins van Wales ontvangen heeft, wegens het mislukken van den op hem ge- pleegden aanslag, is er ook een van president Kruger. (Hbl.) Den lsten April had de „Estafette voor het uitzenden van Fransche vrijwilligers naar Transvaal ruim 36,000 franken opgehaald. Er waren toen reeds 178 vrijwilligers naar Pretoria gezonden. Lord Middelton heeft een bod van 3500 guineas f 44,100) afgeslagen, dat geboden is voor zijn 9-jarig paard „Menestral", welk paard vele eerste prijzen op tentoonstellingen be haalde. De Britsche Regeering heeft, zegt men, in den Staat New-York ongeveer 50,000 paarden gekocht tegen 100 dollar per stuk. Sedert eenige dagen staan aan de Pa- rijsche stations 1100 waggons, die geladen zijn met voorwerpen voor de tentoonstelling. De lijnen die naar het tentoonstellingsterrein voeren, zijn onvoldoende. Een deskundige te Bloemfontein beweert, dat het verlies aan paarden bij het Engelsche leger gedurende dezen veldtocht vermoedelijk 5000 per maand bedraagt, behalve de vele trekossen, muildieren, enz. enz. Volgens een bericht uit Madrid heerschte in de laatste dagen in Spanje een weer, zooals sedert menschenheugenis niet is voor gekomen. In Catalonië, Arragon en Segovia vielen groote hoeveelheden sneeuw, in Anda- lusië werd de geheele amandeloogst door vorst vernield. In Madrid had. men 1 graad koude. Terwijl anders reeds in Februari alles groen was en bloeide, is thans nog alles kaal, evenals in December. Van alle kusten wordt storm wind gemeld. Bij Vigo is een visschersboot „Regenteomgeslagen, waarbij elf man ver dronken. Een vreeselijke wolkbreuk teisterde de vorige week Midden-Texas. De dam van de Colorado-rivier brak bij Austin door, het ge heele stuwbekken goot zich daardoor over het land leeg. Veertig menschen verloren daarbij het leven, verscheidene huizen werden vernield. Een 30 K.M. ten noorden van Austin gelegen spoorwegbrug werd door den stroom medegesleurd. Dientengevolge stortte een van Saint-Louis komende sneltrein in de diepte; wonderbaar kwam niemand daarbij niemand om het leven In de Académie des Sciences heeft Marey plannen verklaard voor een nieuw luchtschip, waarmede hij het mogelijk acht dwars de Sahare-woestijn over te steken. De „Figaro" komt met een statistiek die wel nuttig schijnt, doch niet onder de rubriek „tentoonstellingreclamethuis hoort. Gedurende de tentoonstelling van 1867 hadden in 7 maanden 169 diefstallen op de tentoon stellingsterreinen plaats. Men zal nu kunnen vergelijken 1 In verband met de aankomst van Cecil Rhodes te Londen publiceert de „Star" het volgende vriendelijke artikel: „Z. M. koning Rhodes is onder zijn getrouwe onderdanen teruggekeerd. Wij voelen de dringende noodzakelijkheid, hem onze hulde aan te bieden. Hij is inderdaad zulk een edel, eerlijk, onpartijdig manTerwijl ande ren op het slagveld omkomen, voelt hij zich iederen dag meer en meer gebukt onder het enorme gewicht van een vermogen, dat gren zeloos toeneemt. Hij is een man van karakter! Voor hem richten de bommen geen bloedbad aan, weenen de weduwen niet, kleeden de weezen zich niet in rouwHij is een weldoener der mensch- heid! Hij beschermt de negers, door hun dwangarbeid op te leggen! Alken menschen met bekrompen denkvermogen gelooven aan de wetten der zedelijkheid. Hij denkt niet op zulke dwaze wijze. Rhodes is geen be drieger als hij liegt: hij is een stichter van rijken! Hij is geen falsaris, als hij fraude pleegt: hij is een imperialist: Hij is geen zedenbederver, als hij de gemoederen omkoopt hij is een. man met denkbeelden uitgestrekt als werelddeelen Hij is geen struikroover als hij gewapen derhand steelt: hij is een held, die zijn land en de finantieele kliek ervan redt! Men kan de ellendige schooiers, die durven zeggen, dat de handen van Rhodes vol bloed, zijn zakken vol goud zijn, met niet genoeg minachting behandelen. Kijk maar naar de sfeer, waarin hij zich beweegt. Hij is lid van den bijzonderen raad der koningin! Zijn gezellen vormen de elite der groote wereld! Hoe zou hij schuldig kunnen zijn, als zijn vrienden onschuldig zijn Heeft een minister des rijks hem geen certificaat van eerbaar heid gegeven? Ja, Rhodes is de verpersoon lijking van ons ideaal! Hoeveel weduwen, hoeveel weezen troosten zich niet met de gedachte, dat de veldslagen zijn geleverd, om sommige personen te verrijken, van wie men de namen moet onthouden, al zijn zij moeie- lijk uit te spreken: Rhodes, heit, Eckstein, Görz, Albu, Rudd, Rothschild." Schagen, 12 April. Aangevoerd: 11 paarden f 75 a f 200, 1 Stieren f 70 a f lOOGelde- koeien f125 a 1 175; 40 Kalfkoeien i 160 a f 250; Vaarzen 1 af 75 Nuchtere Kalveren f 7 a f 15.50; 680 Schapen f 16 a f23; Lammeren f af; Bokken en Geiten f j— a f 30 Varkens f 10.a f 13. 28 Vette Varkens f 36 a 40 cent per kilo 40 Vette Koeien f 160 a f 250; 60 Biggen f 5.— a f 8.Kipeieren, 225 a 275 centEenden a ct. Boter per half k.g. f 0.47 a f 0.52. Leiden, 11 April. Ter markt werden heden aangevoerd: Ossen stuks f 119 a f 330; 5 Stieren f 65 a f 192; Veulens 1 stuks f 30 a f 262 kalfkoeien f 100 a 1 270 Melkkoeien f 100 a f 270; 90 Varekoeien f 89 a f 210; 169 Vette koeien f 119 a f330; 38 Vette kalveren f 30 a f 94; 158 Magere kalveren f 3 a 18; 8 Graskalveren f 24 a f 57263 Vette schapen f 18 a f 30.— 101 schapen (weide) f 12 a f 21.Paarden f a f 169 Magere Varkens f 14 a f 33 Vette Varkens a ct. 344 Biggen f4.50 a f 13.— Londen, 12 April. Ter markt zijn aangevoerd: Runderen, 2000 Schapen en lammeren, 40 Kalveren, 40 Varkens. Men noteert Runde ren f 0.a f 0.Schapen en lammeren f 0.52 a f 0.90; Kalveren f 0.55 a f 0.90; Varkens f 0.35 a f 0,65. Zondag 15 April. (Ie Paaschdag). HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Schroder. Waal. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 10 uur de Hr. Niessink. 's Avonds half 8 de Hr. Niessink. Oostermd. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 uur Ds. Rooseboom. Nam. 2 uur Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg.. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Den Hoorn, 's Nam. 2 uur Ds. Heep. Maandag 16 April. (2e Paaschdag). Burg. Voorm. 10 uur Ds. Schroder. Koog. Voorm. 10 uur Ds. Smits. Den Hoorn. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. Oudeschild. Voorm. 19 uur de Hr. Niessink. Oosterend. Voorm. 10 uur de Hr. Van Zweden. Cocksdorp. Voorm. half 10 de Hr. Barends. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend. Voorm. half 10 Ds. Rooseboom. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Burgerlijken stand der Gemeente Texel van 7 tot 13 April 1900. ONDERTROUWD:/ GETROUWD: J Geene- GEBORENPauluszoon van Dirk Vos en Jacoba Cornelia Duinkerfden Burg.) Corne liadochter van Cornelis Kooiman en Trijntje Koning (Oudeschild). Jacobus Hendrikus zoon van Cornelis Kalis en Antje Nieuwen- huizen (den Burg). Dirk, zoon van Jan Wuis en Grietje Brouwer (Oost). Cornelia dochter van Maarten Dalmeijer en Maria Petronella Zunderdorp (den Burg). OVERLEDEN: Annatje Selser, 72 jaren, ge huwdmet JurrienBeumkes(Horntje). Jacoba Cornelia Duinker, 29 jaren, gehuwd met Dirk Vos (den Burg). Marijtje Eelman, 61 jaren, gehuwd met Pieter Kooiman (Molenbuurt). Op Zondag 15 April hopen onze geliefde Ouders KLAAS DOGGER en HEN DERIK A hunne eeniging te herdenken. Uit naam hunner dankbare Kinderen. Oudeschild, April 1900. DIJKER Vijfentwintig-jarige Echtver- Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde Echtgenoot en Moeder, MARIJTJE EELMAN, in den ouderdom van circa 62 jaar. Mede namens kinderen, P. D. KOOIMAN. Molenbuurt, 12 April 1900. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde moeder, CORNELISJE VISSER, Wed. B. Dekker, in den ouderdom van 73 jaar en 8 maanden. Dijkmanshuizen, 14 April 1900. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. De plaatselijke commissie der Noord- en Zuid-Hollandsehe Reddingmaat schappij te Texel verzoekt tengevolge af wezen van den bootsman en enkele roeiers der reddingboot, gestationeerd bij het dorp de Koog, ten spoedigste aanbieding van geschikte per sonen te Oudeschild woonachtig, om tijdelijk die betrekking te vervullen. De Commissie voornoemd, H. W. de Joncheere, Voorzitter. J. H. Moojen, Secretaris, (Dankzegging,) (Avondmaal).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2