Kunstmesthandel. fijn wit Kastpapier Beschikbaar ter dekking „PETER" Werkelooze Diamantbewerkers. Verkrijgbaar A. SPANJAARD, Alkmaar, siiieii, verhuren, ruilen, repareeren. ÏVluziekvan alieuitgaven. IJZERHANDEL. De Alkmaarsche Stoom-Steenkouwerjj Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. Neem proef! Neem proef! eep goed WERKPAARD, „MARTIN" Noord-Hollandsch GRONDCREDIET Piano's, Huis- en Kerkorgels. P. J. KOETELIEF. Opnieuw ontvangen:- J. E. WINKLER. Feuilleton. OP 'T VELD VAN EER. J. E. WINKLER. L. EELMAN La, Slager. Ruime keuze in FORNUIZEN, Houten en Zinken WASCHB0RDEN, W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Wij leveren LANGEVELD DE R00IJ. S. O. EELMAN vraagt te koop 1. de donkerbruine Oldenburger Hengst 2. de bruine 3-jarige Oldenburger Hengst JOH. KIKKERT. Naar aanleiding van een verzoek van het Comité tot het vormen van collecten bniten Amsterdam ten behoeve der werkelooze diamant bewerkers, onder beschermheerschap van Mr. H. Goeman Borgesius, Minister van Binnen- landsche Zaken en gevestigd te Amsterdam, hebben ondergeteekenden zich alhier tot een comité vereenigd om te trachten gelden voor bovengenoemd doel in te zamelen. Beroep doende op do weldadigheidszin dei- ingezetenen, stellen zij zich voor een collecte te dien einde langs de huizen te doen plaats hebben in den loop der volgende week. Moge de opbrengst bevredigend zijn, waardoor ook onze plaats het hare zal bijdragen tot leeniging van den nood, waarin ook te Amsterdam duizend tallen onzer medemenschen door den noodlottigen oorlog in Zuid-Afrika vervallen zijn. Den Burg, 10 April 1900. Hei Comité, H. W. DE JONCHEERE F KEIJSER, C. KEIJSER Pz. A. C. KEIJSER. D. BAKKER Pz. A. LANGEVELD Az. G. D. KIKKERT. J. C. YISSER. R. YISSER. 4% PANDBRIEVEN h 100'/» van het te ALKMAAR. Levering van en reparatie aan ieder instrument van elk fabrikaat. De ondergeteekende bericht dat hij vanaf heden tweemaal per week, en wel DINSDAGS en VRIJDAGS naar Waal, Oosterend en Oost, en WOENSDAGS en ZATER DAGS naar Oudeschild zal rijden. Tevens beveelt hij zich beleefd aan tot het meenemen van pakjes en 't doen van bood- SCll <11)1)611* van af 9 Gulden. van af 25 ct. GEGALVANISEERDE EMMERS en TOBBES, YLECHTDRAAD, HEININGDRAAD, PRIKKELDRAAD, DRAADNAGELS, HEININ GKRAMMEN, SCHOPPEN GRAVEN, MESTVORKEN. HALSJUKKEN met en zonder ketting, enz. Alles tot scherp concurreerende prijzen. contant met 5% korting. Aanbevelend, N.B. Aan 't zelfde adres TE KOOP 25 PAKKISTEN en 25 PAKMANDEN. levert alle soorten 6 op het gewone groote formaat voor onderstaande uiterst laag gestelden prijs: Prima extra zwaar per boek 45 et., p. 5 vel 10 ct. e 35 6 10 Fijn blauw glad kastpapier per boek 37 Va ct. per 0 vel 10 cent. Aanbevelend, liefst Merrie, geschikt om van te fokken, of een nog onbetuigde. Aanbieding met prijs wordt ingewacht. op alle werkdagen, bij de stal van den heer P. C. KOORN, Molenstraat aan den Burg, en staande bij den Heer B. LAP Dz. op de Hoeve Vooruitgangin den polder EierlandDEKGELD f 10 gulden, niet drachtig 5 gulden, terwijl bij de eerste dekking dadelijk 5 gulden moet worden betaald. Het Bestuur der Afdeeling Texel der H. M. van Landbouw. Een prachtige sorteering fijne kamgaren Dameslaarzen, fijne en gewone Knoop- en Riemschoentjes, Ileeren-bottines en Molières met en zonder laken, als mede eene prachtige sorteering bruin en zwart Dames-, Meisjes- en Kinder-schoeu- werk. Soliedste kwaliteit, laagste prijzen. Beleefd aanbevelend, Aanzetten van knoopjes met plaatjes) kosteloos. 1. Maudis soit la querre. 't Novemberzonnetje, bedriegelijk of 't een Meizon was, scheen stralend door de ruiten van 't woonvertrek, waar grootmoedertje, alleen, in den grooten leunstoel weggedoken zat. Peinzend keek ze voor zich uit naar buiten, waar een scherpe Noordenwind blies langs den stadswal en zacht fluitend sneed door de kale twijgen der beuken aan don walkant. Verschrompelde blaadjes gierden weg over het spiegelgladde loverijs der gracht. Grootmoedertje zat alleen. Oud, erg oud, keek het smalle gerimpelde gezichtje tusschen twee zilveren krullen aan de slapen, het zwart kanten mutsje uit. In haar breeden schoot lagen, naast den zwaar-zilveren bril, twee brieven. Brieven van haar beide zoons. Die goeie Willem! Hoe kon hij nog zoo opgeruimd zijn, zoo vol hoop, zoo vol vertrouwen Moeder, zoo schreef hij uit Pretoria, twijfel maar nietwij zullen overwinnen Met Gods hulp zullen we overwinnen Want, niet waar, moeder, het is voor zoo'n rechtvaardige, voor zoo'n heilige zaak, dat wij strijden Morgen verlaat ik Pretoria, maar nu niet meer om naar Holland te gaan, zooals het plan was. Het spijt mij zoo voor u, beste moeder en voor de kinderen, maar het kan niet anders. Tot heden heb ik hier in Pretoria nog niet anders kunnen doen, dan op wacht staan. Dat is geen baantje, moeder Je verveelt je geducht; soms kom je middernacht kletsnat thuis -u weet dat het hier zoo verschrikkelijk en aan houdend kan regenen en dat tehuis is dan een ongezellig hotel. Dan dacht ik zoo menig maal terug aan mijn huisje in Holland en aan mijn Jieve vrouw Moeder, nu zij niet meer leeft, is het mij een groote geruststelling te weten, dat gij haar taak vervult en voor de kinderen zorgt. Hoe gaat het met mijn lief blond krullekopje, met mijn Wilhelmientje En houdt Hans zich altijd flink Wat een lief portret hebt u mij gezonden Wat staan zij daar aardig op, met de kopjes bij elkaar. Laat ze maar veel van elkander houden de kinders, mijn hart breekt, moeder, als Morgen vertrek ik dus uit Pretoria naar het leger. Daar zal het spel voor mij eerst recht beginnen Maar ik heb een goed geweer, een vaste hand en vertrouwen op God Moeder, kus de kinders van mij.... De andere brief kwam uit Kaapstad van den jongsten zoon. Jaques beschreef zijn zeereis. Bitter klaagde hij, dat hij uit zijn werkkring gerukt, tot dien onzaligen strijd tegen Transvaal gedwongen was. We zullen het met die Boeren wel klaar spelen, moedertje, dat spreekt van zelf. Maar mijn sympathie heeft deze expeditie niet. Ik ben nu tien jaren in Londen en Engelschman in hart en nieren geworden, dat weet u, maar het Holland, dat mij herinnert aan mijn gelukkige kinderjaren, het Holland, waar mijn lief moedertje woont, kan ik niet vergeten. Daarom overvalt mij soms een gevoel van weerzin, als ik bedenk, dat ik tegen die Boeren moet gaan vechtenhet zijn immers afstamme lingen van de Hollanders, al zijn het ook ont aarde afstammelingen, zooals onze couranten getuigen Is Willem al in Den Haag terug Hij schreef mij, dat hij plan had binnenkort Zuid-Alrika te verlaten, zoodat ik hem wel niet zal ontmoeten, als we te Pretoria onzen Christmaspudding komen eten. Doe hem mijn hartelijke groeten, ook aan de kinderen, mijn neefje Hans en mijn lief nichtje Wilhelmientje. Het aardige portretje ontving ik juist even voor mijn vertrek uit Londen Grootmoedertje was moede van 't lezen, van 't schreien, van 't peinzen en tobben. De kleine knokkige handen rustten op de beide brieven in hear schoot. Langzaam ontspanden zich de trekken van haar goedig gelaat en de uitdrukking van bezorgdheid ging over in die van vrede, kalmte en rust. 't November-zonnetje speelde koesterend om 't vergrijsde hoofd van 't oudje en kuste de moede oogleden der vriendelijke, nog vochtige oogen toe. De slaap streek de rimpels van het voorhoofd liefdevol weg. II. 't Was een gloeiend heete dag geweest in Zuid-Afrika. De avondschemering viel snel en nu streek een kille vochtige nachtwind over de grasvlakte. De maan klom, opdrijvend in 't donker diep azuur, groot, stil, met schitterende glans als een zilveren nachtzon. Ver, ver, onafzienbaar ver strekte het landschap zich uit in het heldere, koude licht, slechts hiel en daar de silhouet van een boom, de schaduw van een kreupelboschje en in 't verschiet de donkere golven van heuvelen. Een vredig landschap.... [doch de sluier van den nacht bedekte de verschrikkingen des oorlogs en de zilverglans der maan lichtte over de weeën van een slagveld, want hier hadden des daags, onder de gloeiende hitte der Afrikaansche zon, de voorposten van het Engelsche leger een korten maar heftigen strijd gevoerd met een afdeeling Boeren, die als uit den grond opge rezen, de Engelschen onverhoeds hadden aan gevallen, om na den aanval snel weder te verdwijnen. Zie, is dat de wind, die de halmen van het hooge, dorre gras doet golven of wordt het gras beroerd door de stuiptrekkingen der ge sneuvelden, die het verbergt P... Is daar geen plantengroei op die zwartere plekken tusschen het donkergroen, of zijn dat misvormde lijken, der gesneuvelden Is dat heuveltje een termietenhoop, een golving van den rotsachtigen bodem misschien, of liggen daar dooreen opgehoopt tot een bergje, de gevallenen op het veld van eer P.... Hoortkent gij dat geluid het is 't gekrijsch der roofvogels, die elkaar den buit betwisten Maar daar vliegen zij omhoog. Ha! er is beweging gekomen in 't bergje dooden. Daar is nog een mensch tusschen de lijken, een mensch die nog denkt en voelt en hooptdie wanhopig worstelt en wringt, om zich te bevrijden van den afgrijselijken last, die zijn zwakken adem beklemt. IJdel hopen, zoo er nog hoop ware! Vergeefsche worsteling De dumdum-kogel heeft zijn plicht goed gedaan en de onbekwame schutter, die het hart zijns vijands niet te treffen wist, heeft alleen diens doodstrijd verlengdnog één enkele stuiptrekking der armen, nog een benauwde gil, die den mond wijd open spert... de gewonde kan op de lijst der gesneuvelden komen. De donkere massa is weer bewegenloos. De gieren in wijde kringen ommezwaaiend, nemen hun plaats weer in..,. (Wordt vervolgd). Gedrukt bjj LANGEVELD DE ROOIJ, Teiei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 4