No. 1322. Zondag 6 Mei. A0. 1900. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBurg op Texel. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize drie sleutels, gevonden in de Weverstraat. Belasting op bedrijfs en andere inkomsten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel Gelet op het besluit van den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 26 Maart 1900 (Prov. blad No. 20); Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat met de uitreiking der beschrijvingsbiljetten op bedrijfs en andere inkomsten, dienst 1900/1901, in deze Gemeente een aanvang zal worden gemaakt, den 4 Mei a. s. Voorts brengen zij in herinnering enkele der voornaamste bepalingen van de wet van 2 October 1893 (Stbid 149) Texel, dea 3 Mei 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. VERJARING van vorderingen ten laste der Gemeente. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel brengen belanghebbenden in herinnering, dat alle vorderingen ten laste der Gemeente, over het jaar 1899, vóór den laatsten Juni a. s. moeten zijn ingediend, terwijl alle op dien termijn niet ingediende vorderingen, voor verjaard en vernietigd zullen worden gehouden. Texel, den 4 Mei 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. W. de Joncheere, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. INSCHRIJVING voor de SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Texel noodigen bij deze uit: lo. allo mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1875; 2. alle mannelijke ingezetenen, geboren in de jaren 1866 tot en met 1874, die, ofschoon in andere gemeenten reeds ingeschreven, sedert de inschrijving van het vorig jaar in deze Gemeente zijn komen wonen 3o. alle vreemdelingen, die sedert de laatste inschrijving in de termen zijn gevallen, om als ingezetenen te worden beschouwd; om, met overlegging van een extract-geboorte akte, zoo zij elders geboren zijn, zich ter inschrij ving voor de Schutterij aan te melden ter Ge meente-Secretarie, tusschen den 15den en den 31sten Mei e.k.; terwijl voorts wordt medege deeld, dat voor aie inschrijving meer bepaalde lijk zitting zal worden gehouden op Maandag, den 21 Mei 1900, des voormiddags ten 10 ure. Wordende hierbij, ter voldoening aan artikel 8 van het Koninklijk Besluit van den 21 sten Maart 1828, Staatsblad No. 6, nog medegedeeld eenige bepalingen, vastgesteld bij het Ilde hoofdstuk der Schutterijwet, betrekkelijk de inschrijving voor de schutterij, luidende: Texel, den 4 Mei 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. A. Wesstra. H. W. de Joncheere. TEXEL, 5 Mei 1900. Woensdagmiddag a. s. te 5 uur zal de afdeeling „Texel" van den Bond van Neder- landsche onderwijzers hare eerste vergadering houden in het café „den Burg." Behalve eenige huishoudelijke zaken, de afdeeling en den Bond betreffende, zal door den heer J. A. Frederiks ingeleid worden: „Een Bibliotheek" en door den heer W. R. van Douwen eene letterkundige bijdrage gegeven worden. Van 1 tot en met 3 Mei werden van hier uitgevoerd: 37 koeien, 15 kalveren, 2 stieren en 2 varkens. Volgene achterst, annonce wordt in het hotel „de Zwaan" een biljardwedstrijd ge houden om fraaie prijzen. Naar hetgeen men ons omtrent de inrichting van dat spel mede deelde komt het ook hier min of meer op 't geluk aan of men prijswinner wordt en is de kans ook voor min-goede biljartspelers, om als winner uit het strijdperk te treden bijna even groot zoo niet geheel als voor waarlijk uitstekende spelers. Even als bij het barak- spel, indertijd in het hotol „de Lindeboom" gespeeld, komt het hier aan op het maken van het grootst aantal punten in een bepaald aantal stooten. Bij 't barakspel speelde men echter met vele ballen, terwijl hier met slechts 1 bal wordt gespeeld. Minnaars van biljartspel en den aankleve van dien, verzuime niet eens een kijkje te gaan nemen en zoo gewenscht aan 't spel deel te nemen. Waal, 4 Mei. Onze vroegere plaatsgenoot, de Heer Th. de Jongh, thans kweekeling aan de Rijkskweekschool te Eaarlem, deed gisteren te Amsterdam met gunstig gevolg het onder wijzersexamen. Oudeschild, 4 Mei. Reeds zijn enkele schuiten met vletten van hier naar Wielingen en Medemblik vertrokken, ter uitoefening van de ansjovisvisscherij. Gisteren had de hoogste vangst 30Ü0 a 400 stuks ansjovis bedragen. Een haringvlet bracht gisteren 20.C00 stuks te Nieuwediep aan. De subcommissie voor de tentoonstelling van oudheden, enz., welke in Juni a.s. geopend wordt, bestaat uit de Heeren J. H. Mooen, te don Burg, J. Daalder te Oosterend, S. C. Keijser en C. Roeper Jz. te de Waal, K. v. d. Kloot te de Cocksdorp on S. Daalder te de Koog. Reeds dagelijks komen voorwerpen in, terwijl van verschillende kanten mede werking is toegezegd, ook van buiten het eiland. Oosterend, 5 Mei. Heden vertrekken van hier de eerste blazerschuiten ter ansjovis vangst. Zeer te wenschen is het dat hier mede thans eens ruime verdiensten zullen volgen, aangezien deze in het vorige jaar, niettegenstaande de groote onkosten, van weinig beteokenis waren. Van de Zuiderzee heeft men reeds enkele bevredigende berich ten ontvangen, zoodat men met goeden moed het werk zal aanvaarden. De bevolking is hier in den laatsten tijd eenigszins achteruitgaande, zoodat enkele huizen onbewoond zijn gebleven, niettegen staande nogal een enkel paartje het huwelijks bootje heeft of zal betreden. Gisteren heeft zich een visschersgezin, bestaande uit 7 per sonen, metterwoon naar den Helder begeven. De Cocksdorp, 4 Mei. Het visschen naar ansjovis in het Eierlandsche gat is gestaakt. Wel werd er ansjovis gevangen, doch de netten leden door den sterken stroom schade. De visschers vertrekken nu naar de Zuiderzee, ten einde daar hun geluk te beproeven. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Burg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. Art. 15, 2. Ieder die optreedt als bestuurder of beheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde vennoot schap, onderlinge verzekeringmaatschappij, coöperatieve vereeniging, of van eene vcreeniging of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent, of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederij, is gehouden daarvan schriftelijk binnen éene maand kennis te geven bij het bestuur der gemeente waar hij woont. Art. 16. Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandscke vennootschappen en maatschappijen, als bedoeld in art. 6, 2, en van de in art. lb bedoelde commanditaire vennootschappen op aandeelen, bestuur ders van bier te lande gevestigde naamlooze vennoot schappen, coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatsckappijen, alsook boek houders van hier te lande gevestigde reederijen, mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen, waarover volgens art. 5, ff 1 en S en art. 6, 2 belasting schuldig is, overgaan, alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelingen of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben. Bij liquidatie mogen de bier bedoelde uitdeelingen of uitkeeringen niet geschieden, alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan. Art. 34, le lid. Handelsreizigers, kramers en alle verdere personen, die bun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen, voor zoover zij behooren tot de bedoelden bij art. la b en k, zijn gehouden, onverminderd hunne ver plichtingen omschreven bij art. 12 en 14, zich ter plaatse binnen bet Rijk, waar zij zich na bet begin van het belastingjaar bet eerst bevinden, bij het Gemeentebestuur schriftelijk aan te melden, met opgaaf van hun naam, hunne woonplaats en hun bedrijf of beroep. Ten blijko dat zij hieraan voldaan hebben, ontvangen zij kosteloos een door of vanwege het hoofd van dat Bestuur onderteekend Bewijs, dat zij gehouden zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambte naren der directe belastingen te vertoonen. Art. 45. Bestuurders van de bij art. lb en c bedoelde naamlooze vennootschappen, coöperatieve vereenigingen, andere vereenigingen en stichtingen, die een bedrijf of beroep uitoefenen, onderlinge verzekeringmaatsckap pijen en sociëteiten, alsook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande fevcstigde reederijen, zijn gehouden binnen veertien agen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst, uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aanslag, bedoeld bij art. 19, lb of 2, die den aanslag moet regelen. Art. 47, 5. Hij, die, daartoe gehouden, nalaat de verplichtingen na te komen, bedoeld bij art. 15, 1 eerste lid, en art. 15, 3 eerste lid, wordt gestraft met eene geld boete van ten hoogste f 25. Gelijke straf wordt opgelegd in geval van overtreding van art. 45. Art. 47, 6. Overtreding van art. 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 400. Art. 47, 7. Personen, die van een bewijs voorzien moeten zijn als bedoeld in art. 34 en die in gebreke blijven dit bewijs op aanvrage aan de bevoegde ambtenaren te vertoonen, worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25. Geven zij ter bekoming van dat bewijs aan bet bevoegd gezag een valschen naam, woonplaats, bedrijf of beroep op, of maken zij gebruik van het aan een ander afgegeven bewijs, dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 150. Voorts wordt nog bijzonder gewezen op de in art, 12, 2, 2de lid, lo. d, aan de ingezetenen van bet Rijk verleende bevoegdheid, om zich, bij de aanstaande beschrijving, de uitreiking van een beschrijvingsbiijet B te verzekeren, door vóór of op 15 Mei a. s. bet verzoek daartoe schriftelijk te richten tot den Ontvanger der directe belastingen over hunne woonplaats. Artikel 6. Elk jaar, vóör den eersten Juni, zullen de ingezetenen, die op den lsten Januari van het jaar hun 25ste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden, zonder onderscheid of zij vermeenen mochteKal of niet tot de vrijgestelden of uitgesiotenen te behooren, ver plicht zijn, zich bij het bestuur der Gemeente, in welke zij wonen, voor de schutterij te doen inschrijven. Artikel 7. Zij, die in meer dan eene Gemeente hun gewoon verblijf houden, of den zetel van hun vermo gen hebben gevestigd, zullen tot de inschrijving ver plicht zijn, binnen die Gemeente, alwaar een dienst doende schutterij aanwezig is. Bijaldien in die verschillende Gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende schutterijen bestaan, zullen zij zicb doen inschrijven in de Gemeente, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die Gemeente, alwaar zij ambtshalve ver plicht zijn buD verblijf te houden. Artikel 8. Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven, zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven, naar deszelfs oordeel, onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene, om van zijn juisten ouderdom nader te doen blijken. Artikel 9. Die bevonden zullen worden zicb niet vddr 1 Juni te hebben doen inschrijven, zullen door het plaatselijk bestuur ambtshalve ingeschreven worden, en door den schuttersraad worden verwezen tot eene geldboete, terwijl zij daarenboven, zonder loting, bij de schutterij zullen worden ingelijfd, indien bet zal blijken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geen redenen tot uitsluiting of vrijstelling te bunnen aanzien bestonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 1