Buitenland. Met onaardig is wat de „Controleur" schrijft, nl. „De revue van Zuiderzeevisschers moet natuurlijk wij zien 't al staan in woest opgewonden verslagen van burgemeester- speeckes aan de Koningin een „juist en indrukwekkend beeld geyen van den omvang dezer belangrijke tak (zonder zoo'n taalfout deugt 't niet) van nationale nijverheid" of zoo iets. Maar nu vertelt men, dat de minister Lely nog denkt aan een wetsontwerp tot droog making van de Zuiderzee. De constitutioneele fictie is, dat niet de minister, maar de Koningin zoo'n wetsont werp indient. Tan twee dingen één De Koningin woont eerst de overweldigende revue bij en dient dan oen wetsontwerp in, dat hoe men 't wende of keere toch zeker aan die visscherij voor een goed deel een einde maakt; öf H.M. dient eerst het ontwerp in en geniet dan de revue, welke hierdoor onver mijdelijk eenigszins het karakter van een begrafenis-plechti gheid krij gt. 't Verstandigste zal zijn, die lieele revue maar te vergeten. De vleeschhouwersgezellenycreeniging, „Kust door Eeendracht" to Amsterdam besloot Zondag van af den 6en dezer des Zondags geen arbeid meer te verrichten en gaf den patroons van dit besluit kennis. Dezen ver gaderden Woensdagavond om te beraadslagen hoe te handelen. Die komt er goed af! De heer W. L. Knijpers, te Haarlem, een kleermaker, die zijn verplichting tot de levering van schutterij uniformen niet nakwam en deswege voor f 7020 was beboet, had aan den gemeenteraad ontheffing van die boete verzocht. Burgem. en Weth. hadden voor gesteld liem die ontheffing te verleenen voor zoover zij de f 150 te boven ging. Na veel discussie werd de boeto bepaald op f 10. Er heeft een kolossale bosch- en heide brand gewoed onder de gemeente Loon-op-Zand op de goederen, toebehoorende aan verschil lende eigenaars. Men vermoedt, dat het onheil is te wijten, zoo niet aan kwaadwilligheid, dan aan onvoorzichtigheid van personen, die des Zondags in de vroegte de bosschen af- loopen om vogeleieren te zoeken. De schade is aanzienlijk. De politie doet onderzoek. Men meldt uit Wolyega Nauwelijks is de werkstaking van veen arbeiders in den grooten veenpolder van Weststellingwerf geëindigd of er is thans een nieuwe, uitgebroken en wel onder de turfmakers, iets wat nog nooit gebeurd is. Allen hebben het werk neergelegd en vragen f 0.10 per roede meer of f 0.90. De veen arbeiders hebben nu aanzegging van de bazen gekregen voorloopig niet meer te baggeren, waaraan door een deel gevolg gegeven is. Anderen wenschen echter leggeld te hebben, omdat ze anders zonder verdienste zitten Dinsdagavond te halftien was de Raam straat te Rotterdam in rep en roer door het bezoek van eenige mariniers van Hr. Ms. kruiser „Noord-Brabant", liggende aan de Parkkade. Zij bezochten het bierhuis van J. H. Meijer aan de Raamstraat No. 50 en maakte vertering zonder een rooden cent op zak te hebben. Daar de kastelein zulke klanten best missen kon, wierp hij ze één voor één de deur uit. Daardoor ontstond een worsteling tussclien den marinier en den kastelein, bij welke gelegenheid een andere marinier der 2e kl. een mes trok en den kastelein in den buik een por gaf. Spoedig was de dader gegrepen en met zijn slachtoffer naar den politiepost aan den Coolvest gebracht. In het Ziekenhuis werd de eerste hulp verleend, waarna de gewonde huiswaarts kon worden getransporteerd. De gevaarlijke messetrekker werd in bewarirg gesteld in het bureau aan de Groote Pauwensteeg. Aan de machinefabriek etablissement Feijenoord, bij Rotterdam, zijn wederom 90 werklieden ontslagen wegens gebrek aan materialen. „Vriendelijke dankEen der lezers van het „Hbl." schrijft: „Twee kindermeisjes liepen met een sport kar en een jongetje op het bleekpad te Hilver sum, toen een rijtuig voorbijkwam, waarin een dame met twee kinderen zat. „Even daarna vindt een der kindermeisjes een portemonnaie, die bij onderzoek bleek ongeveer f 70 en een gouden ring bleek te bevatten. Vermoedende dat de beurs wellicht door de dame in het rijtuig verloren was, rent zij het rijtuig na doch wordt niet opge merkt, niettegenstaande eenige andere perso nen ook nog liepen stil te houden. „Bij haar kameraad teruggekeerd liep het meisje met dezen over het geval te praten, toen zij eensklaps ziet, dat het rijtuig terug komt. „Het meisje biedt de portemonnaie aan de vermoedelijke eigenares, die angstig uit het rijtuig keek, aan. Deze rukte de beurs uit haar hand en geeft den koetsier last vlug weg te rijden. „Een hond, die het paard hinderde, een slag willende toebrengen, gaf de koetsier de eerlijke vindster een flinke striem over haar wang. Dit, alhoewel niet als zoodanig bedoeld, was de eenige dank of belooning, die het meisje kreeg." De courant-ombrenger Berlijn te Gorin- chem, 's avonds gezond en wel, werd des morgens door zijne moeder, met wie hij samenwoonde, dood te bed gevonden. De schrik greep de bejaarde vrouw zoo aan, dat ze onmiddellijk een lijk was. Eij een kastelein te Tiel wierp men drie pasgeboren katjes in een mandje, om ze later te verdrinkey. Toen men daartoe zou overgaan, vond men de katten onder bescher ming van een groote rat, die ze met moederlijke liefde koesterde Gelijk bekend is, zijn met 1 dezer de Rijkstollen in Nederland afgeschaft. Onver wijld is reeds Dinsdag aan de verwijdering der afsluitboomen, enz. begonnen, die vóór 7 dezer geheel moeten zijn weggeruimd. Omtrent de woningen is nog geen definitieve beslissing genomen; de pachters of gaarders mogen tegen betaling van eonige huur daarin nog een jaar blijven wonen. Men schrijft uitBorger aan de Winsch.Ct. Het adderengebroed in onze bosschen schijnt thans bijzonder menigvuldig te zijn. Bij gelegenheid van een onderzoek, in een dennen bosch ingesteld om daar jonge vossen te zoeken, werden door twee personen in één dag niet minder dan 23 adders gedood, terwijl bovendien nog vele adders in de lange heide ontkwamen. Men beschouwt dit als een geyolg van de droogte van 't vorig jaar. Bij den uitgever P. Noordhoff te Gro ningen zal, spoedig nadat de wet in het Staatsblad zal zijn opgenomen, verschijnen een uitgave van de Ongevallenwet, met aan- teekeningen van Mr. K. Meijer Wiersma, Substituut-Griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Winschoten, den bewerker van de bekende verzameling Nederlandsche Staatswetten en de Burgerl. Regtsvordering, beide vroeger bij denzelfden uitgever verschenen. Naar wij vernemen zijn van onze Re geering nog geen nadere mededeelingen ontvangen, waardoor aan de voorgenomen uitzending van geneesheeren naar St. Helena door het Ned. Roode Kruis gevolg zou kunnen worden gegeven. Tegen de uitzending van doktoren naar de Kaapkolonie, tot geneeskundige behandeling van krijgsgevangen Boeren, bestaat bij de Engelsche regeering geen bezwaar. De medici zouden zich echter hebben te stellen onder de orders van de Engelsche militair-geneeskundige autoriteiten. Onder deze omstandigheden, wordt de uit zending, waartoe reeds maatregelen waren getroffen, zeer onwaarschijnlijk geacht. (D. Ct.) Te Amsterdam zijn Woensdagavond „De Tijd", „Het Nbl. v. Ned.", en „De Tel." weder verschenen. „De Telegraaf" gaf één blad uit en zal voorloopig alleen des avonds verschijnen. „De Standaard" en „Het Nederl. Dagblad" zijn niet verschenen. Het „Buitengewoon Dagblad", de stakings courant, die de niet-verschijnende bladen zou vervangen, is nu zelf achterwege gebleven. In een vergadering van drukkerspatroons wier gezellen nog staken, is het feit gecon stateerd, dat door geen enkel patroon, ook niet door de patroons, die zich aan de com binatie hebben onttrokken, de eischen der typografen zijn ingewilligd. De vergadering besloot zich tegen de eischen der gezellen te blijven verzetten en benoemde een comité tot uitvoering van dit besluit. In dit comité werden gekozen de heeron Wormser, Zwart rEllerman, arms Po.), Binger, Holdert Sr. en hoekstra (electrhche drukkerij). De werklieden in de bouwvakken in de Vereenigde Staten organiseeren een algemeene werkstaking. Te Chicago is de toestand nog critiek. Voor Cronjé en zijn mede-gevangenen 1 Onze Consul-generaal te Kaapstad geeft aan het Dames-comité te Middelburg in over weging aan de krijgsgevangen Boeren een hoeveelheid flinke sokken en flanellen hemden, Hollandsche koek, worst of jam en marmelade in blikjes te brengen en daarvan direct een deel per stoomboot naar St. Helena en een deel naar Kaapstad te verschepen. Gemeld Dames-comité zal in dien geest handelen. Uit verschillende mededeelingen blijkt, dat het Engelsche leger bij aankomst te Bloem fontein gebrek had aan de meest onontbeer lijke middelen voor den opmarsch, terwijl in de laatste dagen der vorige maand in de behoefte aan paarden nog lang niet in vol doende mate voorzien was en de sterfte onder de dieren eer toe- dan afnam, voornamelijk door het gebrek aan behoorlijke verzorging van deskundigen. Te Detroit (Ver. Staten), waar de demo cratische candidaat Bayan voor het president schap Dinsdag sprak, had de ontvangcommissie eerst de Britsche vlaggen van het gebouw doen verwijderen op grond hiervan, dat „geen smerige Britsche vlag den democraten tegemoet mocht waaien, terwijl de groote Amerikaansche bevrijder tot vrije mannen het woord voerde." Bijna alle arbeiders te Chicago staken op het oogenblik om hooger loon. Sedert 14 dagen heerscht in de stad een soort schrik bewind 9 arbeiders, die wilden blijven werken zijn gedood en 100 gewond. De politie is machteloos. De Manilla-feesten zijn uitgesteld uit vrees voor ongeregeldheden. De nationale garde en de artillerie wordt gereed gehouden. Te Buffalo staken 3000 beambten aan de spoorwegen. Te Klausenburg is een wijdvertakte bende valsche munters ontdekt. Verscheidene personen van aanzien zijn er bij betrokken. De Belgische bladen meldden dezer dagen dat een geëmployeerde van het handelshuis Delhaize te Molenbeek de vlucht had genomen met fr. 103,000. De politie kwam erachter dat de man met een dame op reis was naar Griekenland, over Brindisi. Een ambtenaar van rijkspolitie en een bediende van het kantoor vertrokken onmiddellijk en kwamen vier uur vóór de vluchtelingen te Brindisi aan. Daar nam men ze gevangen, en men vond bij den ontrouwen bediende fr. 84.000 en een depositiebewijs voor fr. 84,000 te Milaan. Een hevige cycloon heeft in de Spaan- sche provincie d'Huelva groote schade aan gericht. Een twaalftal huizen zijn vernield; een zestal sterk beschadigd. De rivier bevat een massa doode dieren en overblijfselen van meubelen. De spoorwegdam is weggespoeld. Bryan heeft in het openbaar gezegd dat als hij tot President der Vereenigde Staten verkozen wordt, de Regeering zich voor de Boeren verklaren zal, en al zijn invioed in het werk zal stellen om een eind te maken aan den strijd in Zuid-Afrika. Een soldaat Voisin, acht jaar geleden tot deportatie veroordeeld wegens moord, is uit Cayenne naar Frankrijk teruggeroepen tot een herziening van zijn arrest, daar hij volgens bekentenissen van zijn vroegeren sergeant-majoor, op het sterfbed afgelegd, on schuldig moet zijn. Ruim 20.000 werklieden, geleid door socialisten en de leiders der Trades Unions, hebben met roode vlaggen te New-York een betooging gehouden. In heftige woorden werd de Regeering aangevallen en werd besloten het huidige bewind desnoods met geweld omver te werpen. Men vreest een algemeene staking op de spoorwegen. Volgens de „Herald' is de heer Alfred van der Bilt, de voornaamste erfgenaam des spoorwegkonings Cornelius, verloofd met mej. Elsie French. De aanstaande bruidegom bezit een kleine 100, de aanstaande bruid een 25 millioen gulden. De Portugeesche opvatting van onzijdig heid is merkwaardig. Toen sir Frederick Carrington te Beira aankwam, werd hij door den gouverneur, Meyrelles, verwelkomd en mocht hij de Portugeesche troepen inspec- teereu 1 De officieren van het vrijwilligers corps uit Queensland zijn in de ïesidentswoning op een bal genoodigd en beantwoordden de beleefdheid met een lunch aan boord van het transportschip. In Djarnbi (op Sumatra) schijnt het niet rustig te zijn, althans uit Batavia wordt aan de „N. R. Ct." geseind, dat er misschien een expeditie heen gezonden zal worden. Kolonel Beeger is in Djambi. Ter prefectuur van politie te Parijs zijn achtereenvolgens in tien dagen tijds 8000 politieagenten in het gebruik van de telefoon geoefend. Bij de trouwplechtigheid van de dochter van den Russischen gezant te Londen, mej. De Staal, en haar echtgenoot, graaf Davidow welke plechtigheid -plaats vond in de Russi sche gezantenkapel, vatte plotseling te midden van de cei emonie de sluier der bruid aan da

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1900 | | pagina 2